5.7.2013/2304

Arvonlisävero - Verollinen myynti - Tavaran vai palvelun myynti - Alennettu verokanta - Kuvakirjan painotyön myynti

Antopäivä: 5.7.2013
Taltionumero: 2304
Diaarinumero: 1914/2/12
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2013:T2304

Kuvapalveluyritys A Oy valmisti asiakkaan toimeksiannosta valokuvakirjoja. A Oy luovutti sähköisesti asiakkaan käyttöön internet-sivuiltaan kuvakirjaohjelman, jolla asiakas loi kuvakirja-aineiston muokkaamalla omat valokuvansa ja niihin liitettävät tekstit haluamaansa muotoon hyödyntäen ohjelman tarjoamia tausta- ja kehysvaihtoehtoja. Asiakas lähetti valmiin aineiston sähköisesti A Oy:lle, joka ei enää muokannut vastaanottamaansa aineistoa, vaan valmisti siitä kuvakirjan digipainokoneillaan. A Oy hankki kuvakirjan valmistamisessa käytettävät materiaalit.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että palveluna pidettävä ohjelmiston käyttöoikeuden luovuttaminen oli liitännäinen tavarana pidettävän kuvakirjan myyntiin nähden, joten A Oy:n koko suoritusta pidettiin tavaran myyntinä unionin tuomioistuimen asiassa C-88/09, Graphic Procédé, antaman tuomion perusteella. Koska A Oy:lle ei siirtynyt oikeuksia kuvakirjan sisältöön, sen harjoittama kuvakirjan myynti käsitti vain painotyössä käytetyn tallennemateriaalin, kuten paperin ja kansien, omistusoikeuden siirron. Kun otettiin huomioon alennetun verokannan perusteena olevat kulttuuripoliittiset syyt, joiden tavoitteena oli pidettävä kirjan aineettoman sisällön saattamista yleisön hankittavaksi alennetulla verokannalla tuettuun hintaan, A Oy:n myymiä tallennemateriaaleja eli kuvakirjojen painoksia ei ollut pidettävä sellaisina arvonlisäverolain 85 a §:n 1 momentissa 7 kohdassa tarkoitettuina kirjoina, joiden myyntiin voitiin soveltaa alennettua verokantaa. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valitus hyväksyttiin. Äänestys 3-1-1.

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu ajalle 6.6.2012–31.12.2013.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 momentti 1 kohta, 17 §, 18 §, 84 § sekä 85 a § 1 momentti 7 kohta ja 3 momentti
Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY 2 artikla 1 kohta a ja c alakohta, 14 artikla 1 kohta, 24 artikla 1 kohta, 96 artikla, 98 artikla 1 ja 2 kohta sekä liite III kohta 6
Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-88/09, Graphic Procédé

Ks. myös KHO 1997:6.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Ahti Vapaavuori, Matti Halén, Eila Rother, Hannele Ranta-Lassila ja Leena Äärilä. Asian esittelijä Marita Eeva.

 
Julkaistu 5.7.2013