Muu päätös 1486/2015

Kiinteistöosakeyhtiön myyntiä koskeva kunnallisasia (Billnäs, Raasepori)

Antopäivä: 2.6.2015
Taltionumero: 1486
Diaarinumero: 1000/3/14 ja 970/3/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2015:T1486

Asia Kiinteistöosakeyhtiön myyntiä koskeva kunnallisvalitus

Valittajat I A, B, C, D, Raasepori

II E, Helsinki

Päätös, jota valitus koskee

Helsingin hallinto-oikeus 17.2.2014 nro 14/0099/2

ASIAN AIKAISEMPI KÄSITTELY

Raaseporin kaupunginhallitus on 18.6.2012 (§ 275) päättänyt hyväksyä Hjärnbruket Oy:n/Billnäsin Ruukki Oy:n tarjouksen koskien Kiinteistö Oy Ruukkiasuntojen osakkeiden myyntiä hintaan 4 101 641 euroa.

Samalla kaupunginhallitus on päättänyt, että kaupunki solmii esisopimuksen ja vahvistaa 400 000 euron sopimussakon siinä tapauksessa, että kauppa ei toteudu ostajasta johtuvista syistä.

Lisäksi kaupunginhallitus on vahvistanut seuraavat sopimussakot kauppakirjan ehtojen rikkomisesta: Ostaja on velvollinen maksamaan 100 000 euroa sopimussakkoa jokaista rikkomaansa ehtoa kohti. Jokainen yksittäiseen asuntoon tai vuokralaiseen kohdistuva sopimusrikkomus käsitellään omana sopimusrikkomuksena. Jos ostaja ei toteuta tarjouksessa antamaansa suunnitelmaa ruukkien kehittämisen suhteen, on sopimussakko 1 000 000 euroa. Jos ostaja ei saata päätökseen tarjouksessa antamaansa rakennusten ja asuntojen kunnostamissuunnitelmaa, on sopimussakko 500 000 euroa.

Kaupunginhallitus on 1.10.2012 (§ 395) hylännyt D:n ja 76 muun allekirjoittajan, muiden ohella A:n, oikaisuvaatimukset.

Kaupunginhallitus on 1.10.2012 (§ 398) hylännyt C:n oikaisuvaatimuksen.

Kaupunginhallitus on 1.10.2012 (§ 401) hylännyt Mirlo Oy:n/B:n oikaisuvaatimuksen.

Kaupunginhallitus on 1.10.2012 (§ 400) hylännyt E:n oikaisuvaatimuksen.

A, D, C, B ja E ovat asiakumppaneineen Helsingin hallinto-oikeudelle osoittamassaan yhteisessä valituksessa vaatineet, että kaupunginhallituksen asianomaiset oikaisuvaatimuksiin annetut päätökset sekä sen päätös 18.6.2012 § 275 kumotaan ja päätösten täytäntöönpano keskeytetään. Valittajat ovat vielä vaatineet, että Raaseporin kaupunki on velvoitettava korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa 3 000 eurolla lisättynä arvonlisäveron määrällä laillisine korkoineen.

HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU

Helsingin hallinto-oikeus on muun ohella jättänyt E:n valituksen tutkimatta ja hylännyt D:n, A:n, C:n ja B:n valituksen. Hallinto-oikeus on hylännyt täytäntöönpanon keskeyttämistä ja oikeudenkäyntikuluja koskevat vaatimukset.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään, siltä osin kuin asiassa on kysymys korkeimmassa hallinto-oikeudessa, seuraavasti:

(- - -)

Tutkimatta jättäminen

(- - -)

Kuntalain 92 §:n 1 momentin mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Raaseporin kaupunginhallituksen päätös 18.6.2012 § 275 on koskenut tarjouksen hyväksymistä. E ei ole ollut tarjouksentekijänä. Päätös ei ole kohdistunut E:hen eikä se ole vaikuttanut välittömästi hänen oikeuteensa, velvollisuuteensa tai etuunsa. E ei siten ole voinut valittaa päätöksestä asianosaisaseman perusteella, vaan hän on voinut valittaa vain kuntalaisena. E:n kotipaikka on Helsinki. Hänellä ei ole sen perusteella, mitä asiassa on väestötiedoista ja muutoin ilmennyt, kuntalain 4 §:n säännökset huomioon ottaen kunnan jäsenyyteen perustuvaa muutoksenhakuoikeutta asiassa. Näin ollen valitus on jätettävä E:n osalta tutkimatta puuttuvan valitusoikeuden perusteella.

Valitus tutkitaan kuitenkin muiden valittajien osalta.

Pääasia

Asian rajaus

Hallinto-oikeus toteaa, että kaupunginhallitus on päätöksellään päättänyt ainoastaan tarjouksen hyväksymisestä ja siitä, että se solmii esisopimuksen ja että esisopimuksen hyväksymisestä päättäminen on ratkaistu kaupunginhallituksen myöhemmällä päätöksellä.

Toimivallan ylitys

Valituksessa on katsottu, että Ruukkiasuntojen osakkeiden ja kiinteistöjen yhteisarvon vuoksi kaupunginhallituksen valtuudet ylittyvät, koska kaupunginhallitus saa päättää omaisuuden myynnistä 5 miljoonaan euroon asti. Hallinto-oikeus toteaa, että Raaseporin kaupungin hallintosäännössä ei ole ollut sanottua rajoitusta. Ei ole ilmennyt, että tällaista rajoitusta olisi sisältynyt muutoinkaan kaupungin johtosääntöjen tai vastaavien määräyksiin. Kaupunginhallitus on ollut toimivaltainen tekemään sanotun myyntiä koskevan päätöksen.

Esteellisyys

Kaupunginhallituksen hallinto-oikeudelle antaman lausunnon mukaan Raaseporin kaupungin ja Billnäs Samlade Verk Oy:n välillä solmittiin aiesopimus kaupunginhallituksen päätöksellä 29.3.2010. Aiesopimukseen ei sisälly mainintaa Koy Ruukkiasuntojen osakkeiden myynnistä. Hallinto-oikeus toteaa, että aiesopimuksen valmistelu, esittely tai siitä päättäminen ei sellaisenaan ole aiheuttanut kuntalain 52 §:ssä ja hallintolain 28 §:ssä tarkoitettua esteellisyyttä nyt kysymyksessä olevassa asiassa.

Menettely päätöksenteossa

Valittajat ovat katsoneet, että kaupunginhallituksen jäsenet eivät ole voineet riittävästi tutustua tarjousten asiakirjoihin. He ovat vedonneet kaupungin hallintosäännön 2 luvun 4 §:ään, jonka mukaan kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Valittajien mukaan tätä ei ole noudatettu.

Hallinto-oikeus toteaa, että tarjousten jättäminen oli mahdollista kaikille osakkeiden ostamisesta kiinnostuneille samoilla kaupunginhallituksen asettamilla ehdoilla. Päätöksentekoaikana voimassa olleen Raaseporin kaupungin hallintosäännön 8 §:n 3 momentin mukaan toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi asioita, joita ei ole mainittu kokouskutsussa. Hallinto-oikeus toteaa, että kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluu ratkaista, onko sillä riittävät tiedot päätöksen tekemiseksi. Toimielin voi tarvittaessa palauttaa asian valmisteluun lisäselvityksen hankkimiseksi tai panna asian pöydälle siirtäen päätöksenteon myöhempään kokoukseen. Kaupunginhallituksen hallinto-oikeudelle antaman lausunnon mukaan kukaan kaupunginhallituksen jäsenistä ei asiaa käsiteltäessä ehdottanut asian palauttamista valmisteluun tai sen pöydälle panoa. Asiassa ei ole valituksessa esitettyjen valmisteluun liittyneiden seikkojen ja kaupunginhallituksessa noudatetun päätösmenettelyn osalta ilmennyt, että kaupunginhallitus olisi menetellyt virheellisesti.

Tarjouskilpailu ja yhdenvertainen kohtelu

Valituksessa on katsottu, että vaikka tarjouskilpailussa hävinneen Hakany Oy:n tarjous oli korkeampi kuin Hjärnbruket Oy:n, asialle ei ole annettu mitään painoarvoa. Hjärnbruket Oy:n tarjous on valituksen mukaan ollut puutteellinen myyntiehtojen 4 (korjaussuunnitelma) ja 9 (ehdollisuus) osalta. Kaupunginhallitus on valituksen mukaan laskenut toisen tarjoajan, Hjärnbruket Oy:n, toiminnan kaupunkia oletettavasti hyödyttävät veroseuraamukset, mutta Hakany Oy:n osalta ei ole lainkaan tehty vastaavaa laskelmaa.

Kuntalaissa tai muussakaan laissa ei nimenomaisesti säädetä siitä, minkälaisen menettelyn jälkeen, millä hinnalla tai kenelle kunta saa myydä tai vuokrata omaisuuttaan. Kunnan päätöksentekoa rajoittavat kuitenkin muun ohella yhdenvertaisuusperiaate, tasapuolisen kohtelun vaatimus ja harkintavallan väärinkäytön kielto.

Kaupunginhallituksen 18.6.2012 tekemässä päätöksessä on esitetty kaupunginhallituksen vahvistamat myyntiehdot täyttävien kahden tarjouksen vertailu suhteessa vahvistettuihin myyntiehtoihin. Oikaisuvaati­musten johdosta annetuista päätöksistä ja kaupunginhallituksen hallinto-oikeudelle antamasta lausunnosta ilmenee, että myyntipäätös on perustunut myyntiehtoja koskeneeseen vertailuun, jonka perusteella kaupunginhallitus on arvioinut Hjärnbruket Ab Oy:n/Billnäsin Ruukki Oy:n tarjouksen olleen kokonaistaloudellisesti edullisin kaupungille. Tarjouspyynnön ehdoissa ei ole ollut erityisiä vaatimuksia siitä, mitä kaikkea tietoa korjaussuunnitelmaan on tullut sisältyä. Kaupunginhallitus on pitänyt korjaussuunnitelmaa riittävänä täyttämään tarjouspyynnöstä esitetyn ehdon. Veroseuraamuslaskelmien tekeminen Hakany Ab:lle samalla tavalla kuin Billnäsin Ruukki Oy:lle ei kaupunginhallituksen lausunnon mukaan ole ollut mahdollista, koska Hakany Ab:n tarjouksessa ei ollut yksilöity tarkemmin sen toiminnan työllistävää vaikutusta tai investointeja. Kaupunginhallituksen lausunnosta ilmenee, että sekä Hakany Ab:n että Hjärnbruket Ab Oy:n/ Billnäsin Ruukki Oy:n kanssa käytiin tarjouksia tarkentavia keskusteluja ja molemmille tarjoajille varattiin tasapuolisesti mahdollisuus tarkentaa ja täydentää tarjouksiaan.

Asiassa ei ole ilmennyt, että tarjousmenettely, tarjousten vertailu ja siitä tehdyt johtopäätökset olisivat perustuneet ennalta ilmoitettujen perusteiden soveltamiseen toista tarjoajaa syrjivästi tai epätasapuolisesti.

ARA-säännösten vastaisuus

Kaupunginhallituksen hallinto-oikeudelle antaman lausunnon mukaan Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARA on 25.11.2011 päättänyt aravarajoituslain 16 §:n nojalla poistaa Koy Ruukkiasuntojen omistamia vuokra-asuntoja koskevat arava-rajoitukset. Päätökset olivat ehdollisia siten, että lainat tuli maksaa takaisin kokonaan ja Raaseporin kaupungin tuli osoittaa asuntojen nykyisille vuokralaisille korvaava vuokra-asunto kiinteistöyhtiön omistamien asuntojen myynnin jälkeisiksi kahdeksi vuodeksi. Hallinto-oikeus toteaa, ettei asiassa ole ilmennyt, että kaupunginhallituksen valituksenalaisella päätöksellä olisi rikottu aravarajoituslain säännöksiä.

Yhteenveto

Edellä mainituilla perusteilla Raaseporin kaupunginhallituksen 18.6.2012 tekemä päätös § 275 ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginhallitus ei ole siinä ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole valituksessa esitetyillä perusteilla muutenkaan kuntalain 90 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla lainvastainen. Kaupunginhallitus on 1.10.2012 voinut hylätä täällä tutkituilta osin valittajien oikaisuvaatimukset. Kunnallisvalitusta ei voi tehdä tarkoituksenmukaisuusperusteella.

Täytäntöönpanon keskeyttäminen

Täytäntöönpanon keskeyttämiseen ei ole ilmennyt aihetta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus

Kun otetaan huomioon asiassa annettu ratkaisu ja hallintolainkäyttölain 74 §:stä ilmenevät periaatteet, ei ole kohtuutonta, että E ja hänen asiakumppaninsa saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainittujen lisäksi

Kuntalaki 16 § 1 momentti ja 23 § 1 momentti, 90, 98 ja 100 §:t

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Sampo Jokinen, Rita Ruuhimäki ja Jaana Hemminki, joka on myös esitellyt asian.

KÄSITTELY KORKEIMMASSA HALLINTO-OIKEUDESSA

I A:n, B:n, C:n ja D:n valitus (diaarinumero 1000/3/14)

A, B, C ja D ovat valituksessaan uudistaneet hallinto-oikeudessa esittämänsä vaatimukset sekä vaatineet ensisijaisesti, että asia palautetaan hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi ja toissijaisesti, että korkein hallinto-oikeus tutkii valituksen ja kumoaa hallinto-oikeuden päätöksen. A on asiakumppaneineen vielä vaatinut, että Raaseporin kaupunki velvoitetaan korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa korkoineen.

A ja asiakumppanit ovat perusteluina vaatimuksilleen uudistaneet asiassa hallinto-oikeudelle esittämänsä ja lausuneet lisäksi muun ohella seuraavaa:

Hallinto-oikeuden toimittamista asiakirjoista ilmenee, ettei hallinto-oikeus ole ymmärtänyt muutoksenhakijoiden asiaa eikä tutkinut sitä kunnolla. Asian käsittely ei ole ollut oikeudenmukainen ja asiaa käsitellessä on tapahtunut oikeudenkäyntivirhe, sillä hallinto-oikeus ei ole huomioinut muutoksenhakijoiden esittämiä oikeustosiseikkoja.

Hallinto-oikeudessa päätökset tehnyt tuomari on vaihdettu tehtävään kesken asian käsittelyn, mikä on olennaisesti vaikuttanut siihen, ettei uusi tuomari ole pystynyt perehtymään asiakirjoihin ja asiaan riittävästi.

Asiakokonaisuuden käsittelyn aikana on asiakirjoja ollut hallinto-oikeudessa hukassa, kuten esimerkiksi Raaseporin kaupungin hallinto-oikeudelle 20.11.2012 toimittama lisälausunto, jossa vastapuoli ilmoitti kuntalain vastaisesti maksavansa lainan Koy Ruukkiasunnoille ja teki näin muutoksenhakijoiden valitukset mitättömiksi, vaikka täytäntöönpanon kieltämistä koskeva valitus oli yhä kesken hallinto-oikeudessa. Kyseisen Raaseporin kaupungin lausunnon hallinto-oikeus toimitti kommentoitavaksi hakijoille 15.10.2013 eli vasta noin vuoden päästä siitä, kun yllä mainittu lausunto oli toimitettu hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus teki asiassa päätöksen jo 13.2.2013, joten asianomaisilta on evätty mahdollisuus antaa vastine kyseiseen Raaseporin kaupungin tekemään lisälausuntoon.

Hallinto-oikeuden puutteellinen käsittely ei herätä luottamusta päätösten oikeudellisuudesta ja tuomarinvaihdos on merkittävästi haitannut asian käsittelyä. Kuntalaiset ovat kolme kertaa pyytäneet kirjallisesti oikeussuojaa Raaseporin kaupungin kuntalain vastaisen lainan täytäntöönpanon kieltämiseksi. Lainan takaisinmaksun myötä Koy Ruukkiasuntojen asukkaat ovat menettäneet asumissuojan ja perusoikeutensa ja voimassa olleet aravarajoitukset on purettu. Perusoikeuksiin liittyvillä ratkaisuillaan hallinto-oikeus on antanut Raaseporin kaupungille oikeuden toimia kuntalain vastaisesti ja kieltäytynyt antamasta valittajille oikeussuojaa.

Valittajat ovat lisäksi pyytäneet asiaa käsiteltäessä ottamaan huomioon korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä olevan ylimääräisen muutoksenhaun koskien Aran päätöstä purkaa aravarajoitukset Koy Ruukkiasuntojen kohdalta, joka olennaisesti kuuluu asiakokonaisuuteen. Muutoksenhaku on tehty kohtuullisessa ajassa Aran tekemästä päätöksestä, kun asia oli selvinnyt valittajille. Ylimääräisestä muutoksenhausta on Raaseporin kaupunkia informoitu joulukuussa 2012, joten se on ollut tietoinen asiasta. Ylimääräisen muutoksenhaun käsittely on yhä kesken, joten Raaseporin kaupungin kuntalain vastaiselle lainan takaisinmaksulle ei olisi saanut antaa oikeussuojaa.

Raaseporin kaupunki on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että valitus hylätään.

Raaseporin kaupunki on perusteluinaan viitannut asiassa hallinto-oikeudelle antamaansa lausuntoon, hallinto-oikeuden ratkaisuun ja sen perusteluihin sekä esittänyt muun ohella seuraavaa:

Hallinto-oikeus on antanut asiassa perustellun ratkaisun. Ratkaisusta käy ilmi, että vastapuolen lausunnoista on annettu valittajille tilaisuus lausua.

Nyt käsiteltävänä olevassa valituksessa valittajat perustelevat jatkovalitustaan pitkälti seikoilla, jotka liittyvät eri päätöksiin kuin mistä tässä asiassa on kyse ja mitä Helsingin hallinto-oikeuden valituksenalainen ratkaisu koskee.

Valittajat viittaavat perusteluissaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n päätöksiin 25.11.2011 poistaa aravarajoituslain 16 §:n nojalla Koy Ruukkiasuntojen omistamia vuokra-asuntoja koskevat aravarajoitukset. Nämä päätökset olivat ehdollisia siten, että lainat tuli maksaa takaisin kokonaan ja Raaseporin kaupungin tuli osoittaa asuntojen nykyisille vuokralaisille korvaava vuokra-asunto kiinteistöyhtiö omistamien asuntojen myynnin jälkeisiksi kahdeksi vuodeksi.

Lisäksi valittajat viittaavat Raaseporin kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätöksiin 3.9.2012 ja 10.9.2012 talousarviomuutoksesta ja lyhytaikaisen lainan myöntämisestä Koy Ruukkiasunnoille, jotta se voi maksaa valtiokonttorin myöntämän lainan takaisin. Näistä päätöksistä on erilliset valitusprosessit vireillä.

Tässä asiassa on kyse Raaseporin kaupunginhallituksen päätöksestä myydä Koy Ruukkiasuntojen osakkeet tarjouskilpailun jälkeen Hjärnbruket Oy/Billnäsin Ruukki Oy:lle. Valittajien esittämillä perusteluilla ei ole tämän asian käsittelyssä merkitystä.

Kaupunginhallitus on tehnyt myyntipäätöksen perusteellisen selvityksen ja valmistelun pohjalta lainmukaisesti toimivaltansa puitteissa. Kaupunginhallituksen päätös myydä Koy Ruukkiasuntojen osakkeet Hjärnbruket Oy/Billnäsin Ruukki Oy:lle ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginhallitus ei ole päätöstä tehdessään ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen.

Koska valitus ja siinä esitetyt vaatimukset ovat kokonaisuudessaan perusteettomia, ei ole perusteita velvoittaa Raaseporin kaupunkia korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikuluja.

Hjärnbruket Ab Oy ja Billnäsin Ruukki Oy eivät ole käyttäneet niille varattua tilaisuutta antaa lausunto.

A, B, C ja D ovat antamassaan vastaselityksessä esittäneet, että aravarajoituslain päätöksillä tulee olla pysyvyyttä, eikä näitä aravarajoituslaissa säädettyjä rajoitteita voida purkaa Raaseporin kaupungin antamien harhaanjohtavien tai virheellisten tietojen pohjalta kaupungin elinkeinopoliittisten tarkoitusperien toteuttamiseksi ja yksityisen yrittäjän tukemiseksi sekä valtion ja kuntalaisten vahingoksi.

Hallinto-oikeudessa on muun muassa tapahtunut oikeudenkäyntivirhe käsiteltäessä Koy Ruukkiasuntojen myyntiä koskevia valituksia ja valituksia, jotka koskevat Raaseporin kaupungin tekemiä toimenpiteitä, ilmoituksia ja täydennyksiä.

Kysymyksessä on yhtiön myyntiä koskeva asiakokonaisuus, jota tulisi käsitellä sellaisena, eikä vain yksittäisinä ja erillisinä valituksina.

Raaseporin kaupunki on Koy Ruukkiasunnot myyntiä koskevan asiakokonaisuuden yhteydessä kiertänyt aravarajoituslakia. Kaupungin antamat lausunnot ovat olleet ristiriitaisia ja kaupunki on toimillaan pyrkinyt toimimaan perustuslain 2 §:n ja kuntalain 98 §:n tarkoituksen vastaisesti.

Kaupunki argumentoi myyntipäätöstään lähinnä elinkeinopoliittista syistä ja käsittelee aravayhtiötä vapaana vaihdannan välineenä, vaikka yhtiö on tiukasti valtion asuntolainsäädännön alainen, ja siihen sovellettavien toimenpiteiden on oltava sellaisia kuin ne aravarajoituslaissa on määritelty.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on myös vireillä hallintolainkäyttölain 11 luvun mukainen prosessi, joka olennaisesti saattaa vaikuttaa tähän asiaan.

II E:n valitus (diaarinumero 970/3/14)

E on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja E:n valitus hyväksytään. E on vaatinut vielä, että Raaseporin kaupunki velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa viivästyskorkoineen.

E on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

E:n valituksen jättäminen tutkimatta on perusteetonta. Kuntalain 92 §:n 1 momentin mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa eli asianosainen sekä kunnan jäsen. E on asiassa sekä asianosainen, että vuokrasuhteen perusteella myös kunnan jäsen.

Raaseporin kaupungin päätös on koskenut tarjouksen hyväksymistä. Päätös on vaikuttanut välittömästi E:n oikeuksiin, velvollisuuksiin ja etuihin. Ruukin Peruskivi ry on osallistunut tarjouskilpailuun vahvistamalla jo aiemmin Raaseporin kaupungille esittämänsä tarjouksen. Valittaja on Ruukin Peruskivi ry:n hallituksen puheenjohtaja. Valittaja on myös useiden muiden Ruukkiasunnot-yhtiön asukkaiden tavoin tehnyt vuokra-asunnostaan esiostosopimuksen Hakany Oy:n kanssa ja hankkinut tätä varten pankista lainapäätöksen. Valittaja on myös osallistunut talokohtaisen kunnostussuunnitelman laatimiseen kyseisen vuokra-asunnon osalta. Valittaja on osallistunut myös Hakany Oy:n tarjouksen liitteenä olleen Fiskarsin kehityssuunnitelman laatimiseen.

Vaikka E ei tällä hetkellä ole kirjoilla Raaseporissa vaan Helsingissä, hän on silti Raaseporin kunnan jäsen perustuen vuokrasuhteeseen Koy Ruukkiasuntojen kanssa. Vuokrasuhde on ollut voimassa tarjouskilpailun aikana sekä päätöksentekohetkellä.

Hallinto-oikeuden päätös on loukannut valittajan oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Ruukkiasuntojen kauppaa tarkasteltaessa tulisi huomioida, että kyseessä on myös kuntalaisten omaisuus. Hallinnollisten päätösten kulmakivenä on hyvän hallinnon vaatimus kaikessa virkatoiminnassa. Hyvään hallintoon sisältyy sellaisten menettelymuotojen turvaaminen, jotka mahdollistavat osallistumisen ja vaikuttamisen henkilöä itseään ja hänen elinympäristöään koskevaan viranomaisen päätöksentekoon. Perustuslain 2 §:n 2 momentin mukaan kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Julkisen vallan on myös pyrittävä turvaamaan jokaiselle mahdollisuus vaikuttaa erityisesti elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Perusoikeusmyönteinen lainsoveltaminen edellyttää, että viranomaisen on toimivaltansa rajoissa valittava vaihtoehtoisista menettelytavoista tai toimintatavoista sellainen, joka parhaiten edistää perusoikeuden toteutumista. Myös Euroopan neuvoston oikeusjärjestelmässä hallintopäätösten kannalta keskeisiä ovat erityisesti ihmisoikeuksia, hyvää hallintoa, oikeusturvaa ja paikallista itsehallintoa koskevat sääntelyt.

Raaseporin kaupunki ei ole käyttänyt sille varattua tilaisuutta antaa selitys.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitukset hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

2. A:n, B:n, C:n ja D:n sekä E:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta korkeimmassa hallinto-oikeudessa hylätään.

Perustelut

1. Pääasia

1.1 E:n valituksen tutkiminen hallinto-oikeudessa

Kuntalain 92 §:n 1 momentin mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntalain 4 §:n mukaan kunnan jäsen on:

1) henkilö, jonka kotikuntalaissa (201/94) tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on (kunnan asukas);

2) yhteisö, laitos ja säätiö, jonka kotipaikka on kunnassa; sekä

3) se, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa.

E:n kotipaikka on Helsinki. E:n vuokrasuhde Raaseporin kaupungissa sijaitsevaan kiinteistöosakeyhtiöön ei ole tehnyt E:sta Raaseporin kunnan kuntalain 4 §:n tarkoittamaa jäsentä.

E on esittänyt olevansa asiassa asianosainen sillä perusteella, että hän on Ruukin Peruskivi ry:n hallituksen puheenjohtaja ja kyseinen yhdistys on osallistunut tarjouskilpailuun vahvistamalla jo aiemmin Raaseporin kaupungille esittämänsä tarjouksen. E on myös esittänyt tehneensä vuokra-asunnostaan esiostosopimuksen Hakany Oy:n kanssa ja osallistuneensa talokohtaisen kunnostussuunnitelman laatimiseen kyseisen vuokra-asunnon osalta. E on vielä esittänyt osallistuneensa Hakany Oy:n tarjouksen liitteenä olleen Fiskarsin kehityssuunnitelman laatimiseen.

Raaseporin kaupunginhallituksen päätöstä 18.6.2012 (§ 275) ei ole kohdistettu E:hen eikä päätös vaikuta välittömästi E:n oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun E:n esittämillä perusteilla. Ruukin Peruskivi ry ja Hakany Oy eivät ole tehneet edellä mainitusta kaupunginhallituksen päätöksestä oikaisuvaatimusta eivätkä siten valitusta hallinto-oikeudelle. E:n valitus ei tulisi siten tutkittavaksi myöskään kyseisen yhdistyksen tai yhtiön lukuun tehtynä.

Hallinto-oikeuden on ratkaisustaan ilmenevien perustelujen ja siinä mainittujen lainkohtien nojalla tullut jättää E:n valitus tutkimatta. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

1.2 A:n ja asiakumppaneiden valituksen käsittely hallinto-oikeudessa

Valittajien viittaama Raaseporin kaupungin 20.11.2012 hallinto-oikeudelle toimittama lisälausunto on toimitettu hallinto-oikeudessa vireillä olleisiin asioihin diaarinumerot 06288/12/2299 ja 06544/12/2299. Kyseisiä asioita koskevan päätöksen 14/0096/2 hallinto-oikeus on antanut 17.2.2014 ja sitä koskeva valitus on korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä diaarinumerolla 962/3/14. Raaseporin kaupungin kyseistä lisälausuntoa ei siten ole toimitettu nyt käsillä olevaan asiaan, jonka diaarinumero hallinto-oikeudessa on ollut 07063/12/2299.

Asiassa ei ole muutoinkaan käynyt ilmi, että asian käsittely hallinto-oikeudessa olisi ollut puutteellista tai virheellistä.

Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Oikeudenkäyntikulut

Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, A:lle, B:lle, C:lle ja D:lle eikä E:lle ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeuden käyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Anne E. Niemi, Matti Halén, Eila Rother, Alice Guimaraes-Purokoski ja Leena Äärilä. Asian esittelijä Saija Laitinen.

 
Julkaistu 2.6.2015