Muu päätös 1677/2015

Valitus kaupunginjohtajan irtisanomista koskevassa kunnallisasiassa (Heinola)

Antopäivä: 15.6.2015
Taltionumero: 1677
Diaarinumero: 2542/3/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2015:T1677

Asia Kunnallisasiaa koskeva valitus

Valittaja S, Heinola

Päätös, jota valitus koskee

Itä-Suomen hallinto-oikeus 6.6.2014 nro 14/5068/4

Asian aikaisempi käsittely

Heinolan kaupunginvaltuusto on 22.4.2013 (§ 62) on päättänyt muun ohella irtisanoa kuntalain 25 §:n nojalla kaupunginjohtaja R:n kaupunginjohtajan virasta.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Itä-Suomen hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt S:n valituksen sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään pääasian osalta seuraavasti:

Kaupunginvaltuusto on 14.11.2011 päättänyt valita Heinolan kaupunginjohtajan toistaiseksi täytettävään virkaan R:n. Päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaupunginvaltuusto on 18.6.2012 päättänyt, että R hoitaa kaupunginjohtajan virkaa väliaikaisesti 22.10.2012 lukien siihen saakka, kunnes valtuuston päätös tulee lainvoimaiseksi. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 31.5.2013 (taltionumero 1866) kumonnut valtuuston R:n valitsemista koskevan päätöksen menettelyvirheen perusteella.

Kaupunginvaltuusto on 22.4.2013 päättänyt irtisanoa R:n kaupunginjohtajan virasta kuntalain 25 §:ssä tarkoitetun luottamuspulan johdosta.

Asiassa on kysymys valtuuston 22.4.2013 tekemän R:n irtisanomista koskevan päätöksen laillisuudesta. Hallinto-oikeus toteaa, että korkein hallinto-oikeus on 31.5.2013 tekemällään päätöksellä kumonnut R:n kaupunginjohtajaksi valintaa koskevan päätöksen. R:n valinta ei ole siten koskaan saavuttanut lainvoimaa. Valintapäätöksen tultua kumotuksi R:n irtisanomista koskeva päätös on hallinto-oikeuden arvion mukaan menettänyt merkityksensä. Ottaen erityisesti huomioon sen, että R ei ole itse valittanut irtisanomispäätöksestä, vaan että valitus on tehty kunnan jäsenyyden perusteella, ei valittajalla ole arvioitava olevan oikeussuojan tarvetta asiassa. Hallinto-oikeus toisin sanoen arvioi, että valituksen tehneen kunnan jäsenen oikeussuoja ei edellytä, että hallinto-oikeus antaa asiaratkaisun R:n irtisanomisasiassa tilanteessa, jossa R:n valintaa koskeva päätös on kumottu. Tämän johdosta hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut ja

Kuntalaki 90 §

Hallintolainkäyttölaki 74 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Veijo Tarukannel, Mirjami Paso ja Anu Klemetti, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

S on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden ja kaupunginvaltuuston päätökset kumotaan. Lisäksi S on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista.

S on valituksensa perusteluissa uudistaen asiassa aikaisemmin lausutun esittänyt valituksensa tueksi muun ohella seuraavaa.

Hallinto-oikeuden mielestä kuntalaisella ei siis ole oikeussuojan tarvetta, kun kaupunginjohtajaa erotetaan. Erottamisen tapa ei täytä hallinnon läpinäkyvyyden ja laillisuuden vaatimuksia. Luottamus oikeusjärjestykseen edellyttää, että korkein hallinto-oikeus tutkii ja tekee asiaratkaisun, vaikka R ei ole itse valittanut irtisanomispäätöksestä. Esteelliset henkilöt ovat osallistuneet asian valmisteluun ja päätöksentekoon. Asian valmistelu on ollut puutteellista ja harhaanjohtavaa. Tilapäisen valiokunnan väittämä luottamuspula ei ole laillinen peruste irtisanomiselle.

S on toimittanut vielä lisäselvitystä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

2. S:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Perustelut

1. Asiassa on kysymys siitä, onko hallinto-oikeus voinut hylätä S:n valituksen sillä perusteella, että kunnan jäsenellä ei ole oikeussuojan tarvetta, koska valituksen kohteena oleva päätös oli menettänyt merkityksensä.

R oli valittu Heinolan kaupunginjohtajaksi 14.11.2011. Kaupunginvaltuusto irtisanoi hänet 22.4.2013, ja S valitti hallinto-oikeudelle tuosta päätöksestä. Korkein hallinto-oikeus kumosi R:n valinnan kaupunginjohtajaksi 31.5.2013. Kun hallinto-oikeus teki valituksenalaisen päätöksensä 6.6.2014, R:n valinta kaupunginjohtajaksi oli siis lainvoimaisesti kumottu. Irtisanomisella ei siten ole enää ollut oikeudellista merkitystä, eikä irtisanomispäätöksen laillisuuden tutkimiseen hallinto-oikeudessa ole ollut perusteita. Hallinto-oikeuden olisi kuitenkin tullut todeta, että lausuminen valituksen johdosta raukeaa eikä hylätä valitusta. Tähän nähden ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei enemmälti ole perusteita.

2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, S:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Anne E. Niemi, Sakari Vanhala, Hannele Ranta-Lassila ja Outi Suviranta. Asian esittelijä Anneli Tulikallio.

 
Julkaistu 15.6.2015