Muu päätös 1903/2015

Kunnallisasiaa koskeva valitus (yhteistyösopimus FC Haka Oy:n kanssa, Valkeakoski)

Antopäivä: 3.7.2015
Taltionumero: 1903
Diaarinumero: 3358/3/13
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2015:T1903

Asia Kunnallisasiaa koskeva valitus

Valittaja A, Valkeakoski

Päätös, jota valitus koskee

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 20.9.2013 nro 13/0573/3

Asian aikaisempi käsittely

Valkeakosken kaupunginhallitus on 16.1.2012 (19 §) päättänyt solmia yhteistyösopimuksen FC Haka Oy:n kanssa pelikaudelle 2012.

A on oikaisuvaatimuksessaan vaatinut kaupunginhallituksen 16.1.2012 tekemän päätöksen kumoamista. Huonosti hoidetun yritystoiminnan jatkuva tukeminen ei kuulu kuntalain ja kaupungin elinkeinopoliittisen ohjelman vastaisena kunnan toimialaan. Kaupungin muut urheilu- ja liikuntaseurat, jotka eivät ole osakeyhtiöitä, on sivuutettu, mikä on tasapuolisuuden ja yhdenvertaisuuden vastaista. Kaupunginhallitus ei ole järjestänyt tarjouskilpailua. Sopimuksessa mainitaan pääsylippujen jakaminen myös lähikuntien asukkaille, mikä on muun muassa kuntalain vastaista. Valkeakosken kaupunki ei ole oikeutettu jakamaan tietyn hintaista pääsylippua ulkokuntalaisille. B ja C ovat olleet FC Haka Oy:n osakkeenomistajina esteelliset ratkaisemaan asiaa. FC Haka Oy:tä on 12.5.2008 jälkeen tuettu kaupunginhallituksen ja Valkeakosken Energia Oy:n toimesta noin 500 000 eurolla (+alv).

Kaupunginhallitus on 13.2.2012 (§ 49) hylännyt A:n oikaisuvaatimuksen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt A:n valituksen Valkeakosken kaupunginhallituksen päätöksestä.

Hallinto-oikeus on perustellut ratkaisuaan nyt kysymyksessä olevalta osalta seuraavasti:

(---)

Muut valitusperusteet

Puheena olevan yhteistyösopimuksen mukaan Valkeakosken kaupunki ostaa kaksi FC Haka Oy:n Veikkausliigan kotiottelua. Kyseisiä otteluita mainostetaan Valkeakosken kaupungin nimikko-otteluina ja niitä markkinoidaan lehti-, ääni- sekä internet-mainonnalla. Kaupunki saa pääsyliput valkeakoskelaisille ja lähikuntien asukkaille jaettavaksi kyseisiin otteluihin. Kaupunki saa mahdollisuuden hyödyntää kyseisiä otteluita omissa markkinointitoimenpiteissään. Sopimuksen mukaan FC Haka Oy sitoutuu mainostamaan ja markkinoimaan kaupunkia käyttämällä vieraspeleissä lämmittelypaitoina isolla Mansikkapaikka-logolla varustettuja paitoja ja sopien kaupungin kanssa erikseen yksityiskohtaisesti muusta mainosohjelmasta, joka toteutetaan vieraspaikkakunnilla pelattavien ottelutapahtumien yhteydessä. FC Haka Oy sitoutuu järjestämään ohjattua liikuntaa Valkeakosken kaupungin päiväkotilapsille ja koululaisille esimerkiksi siten, että Hakan edustusjoukkueen pelaajat toteuttavat liikuntatapahtuman yhdessä opettajan tai ohjaajan kanssa. Valkeakosken kaupungilla on kahdeksassa kotiottelussa käyttöoikeus 10 hengelle pääkatsomon aitioon, mihin sisältyy pääsy VIP-tiloihin sekä ruokailu. Valkeakosken Haka Oy varaa kaupungin ja yhteistyökumppaneiden käyttöön 10 paikkaa keväällä järjestettävään Haka-Show-tilaisuuteen. Valkeakosken Haka Oy sitoutuu maksamaan sopimussumman takaisin, mikäli seura ei pysty tuottamaan sovittuja vastineita kaupungille. Takaisinmaksun vakuutena on kahden henkilön omavelkainen takaus. Valkeakosken kaupunki maksaa FC Haka Oy:lle 65 000 euroa ja arvonlisäveron laskua vastaan viimeistään 28.2.2012 ja 10 000 euroa ja arvonlisäveron kun kaikki vastikkeet on toteutettu.

Valituksenalaisessa kaupunginhallituksen päätöksessä 13.2.2012 on todettu, että kahden jalkapallo-ottelun pääsylippujen osuus on 30 000 euroa. Sopimuksen hinnan muodostukseen on määritelty lipun hinnaksi 15 euroa ja katsojien määräksi 2 000 katsojaa kumpaankin peliin. Näkyvyyden hinnaksi on sopimuksessa laskennallisesti arvioitu 15 000 euroa. Kaupungin tavoite on voimakkaasti markkinoinnin ja mainonnan keinoin vahvistaa positiivista kaupunkikuvaa ja sitä kautta edesauttaa uusien asukkaiden ja yritysten paikkakunnalle muuttoa. Kaupunkistrategiassa on lähtökohdaksi otettu väestön ja yritysten määrän kasvu. Kaupungin mukaan FC Haka Oy:llä on suuri merkitys kaupungin tunnettavuuden ja imagon kannalta sekä liikunnallisten ihanteiden ja esikuvien tarjoajana. Ylimmän sarjatason huippu-urheilulla on huomattava vaikutus nuorten liikunnan harrastamiseen, kasvuun ja kehitykseen. Paikkakunnalla ei ole muita vastaavaa huomioarvioa omaavia urheilu- ja liikuntaseuroja, joita voitaisiin käyttää vastaavaan laajamittaiseen markkinointitarkoitukseen.

Kaupungilla on itsehallintonsa nojalla oikeus tukea alueensa liikunta- ja urheilutoimintaa ja päättää tuon tukemisen muodoista ja tavoista. Hallinto-oikeuden käsityksen mukaan yhteistyösopimuksen pääasiallisena osana on ollut avustuksen antaminen urheiluun eikä avustussopimuksen tekeminen tarjouskilpailua järjestämättä ole lainvastaista. Kaupunginhallitus on katsonut sopimuksen hyväksymisen edistävän kaupungin alue- ja liikuntapoliittisia tavoitteita. Kaupunginhallituksen hyväksymä sopimus on sisältänyt otteluliput kahteen Veikkausliigan jalkapallo-otteluun, nimikko-ottelun markkinointia, kaupungin lisänäkyvyyttä pelaaja-asuissa, ohjatun liikunnan järjestämisen päiväkotilapsille ja koululaisille, edustustilojen käyttöoikeuden sekä tapahtumalippuja. Sopimuksella on siten ollut yhteys kaupungin tehtäviin, eikä sopimuksenmukaisen kaupungin rahasuorituksen ja FC Haka Oy:n vastasuorituksen voida katsoa olevan ilmeisessä epäsuhteessa keskenään.

Asiassa ei ole ilmennyt seikkoja, joiden perusteella olisi katsottava kaupunginhallituksen loukanneen paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen yhdenvertaisen kohtelun periaatetta päättäessään hyväksyä yhteistyösopimuksen FC Haka Oy:n kanssa. Kaupunki ei ole ylittänyt harkintavaltaansa päättäessään jakaa jalkapallo-ottelulippuja lähikuntien asukkaille hankkiakseen kaupungille lisänäkyvyyttä.

Kaupunginhallitus ei ole asiasta päättäessään käyttänyt harkintavaltaansa muuhun kuin mihin se on ollut lain mukaan käytettävissä eikä mennyt toimivaltaansa ulommaksi. Kaupunginhallituksen päätökset eivät ole valituksessa esitetyillä perusteilla lainvastaisia. Kaupunginhallituksen päätökseen ei voida hakea muutosta kunnallisvalituksin tarkoituksenmukaisuusperusteella.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Kuntalaki 2 ja 90 §

Hallintolaki 6 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Riitta Jokioinen, Marja Tuominen ja Jussi-Pekka Lajunen. Asian esittelijä Anneli Aura.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A on valituksessaan vaatinut, että Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ja Valkeakosken kaupunginhallituksen päätökset kumotaan.

A on esittänyt vaatimuksensa tueksi muun ohella seuraavaa:

FC Haka Oy:n huonon talouden hoidon pelastaminen ei kuulu kaupungin toimialaan. Kaupunginhallitus on FC Haka Oy:n aloitteesta hyväksynyt niin sanottuja markkinointisopimuksia: vuonna 2008 50 000 euroa, vuosina 2008–2012 5 x 29 500 euroa, 2011–2012 2 x 75 000 euroa ja vuonna 2011 Tehtaankentän siirto kaupungille, arvo noin 25 000 euroa/vuosi. Lisäksi kaupungin sataprosenttisesti omistama Valkeakosken Energia Oy on sopimussuhteessa FC Haka Oy:n kanssa ainakin vuodet 2008–2012. Sopimusten sisältöä ei ole saatettu julkisuuteen osakeyhtiölakiin vedoten ja sen vuoksi, että kaupunginhallitus ei ole vaatinut sopimuksia tietoonsa, mikä olisi mahdollistanut julkisuuden. Julkisuudessa on kuitenkin liikkunut arveluita, joiden mukaan sopimusten arvo liikkuisi yli 150 000 eurossa. Sopimukset ovat vuosittaisia ja sisältönsä osalta päällekkäisiä. Kaupunginhallitus ei ole edes harkinnut mahdollisuutta asian kilpailuttamiseen.

FC Haka Oy:n toimesta pyöritettävä ammattijalkapallo ei tue nuorison liikunnan harrastamista, kasvua ja kehitystä. Se tapahtuu erillisten organisaatioiden toimesta niin Haka ry:n sisällä kuin muutenkin Valkeakosken kaupungissa. Nuorison osalle tulevat liikunta- ja urheilumäärärahat ovat varsin marginaaliset FC Haka Oy:n saamiin verrattuna.

Valkeakosken kaupunginhallitus on antanut selityksen ja todennut, ettei valituksessa ole esitetty mitään sellaisia uusia seikkoja, joihin ei olisi otettu kantaa kaupungin aikaisemmin antamissa lausunnoissa. Kaupunginhallitus on uudistanut hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa esitetyn.

Kaupunginhallitus on hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa todennut muun ohella seuraavaa:

FC Haka Oy ja Valkeakosken kaupunki ovat neuvotelleet pelikaudelle 2012 erillisen yhteistyösopimuksen aiemmin jo solmitun kolmivuotisen voimassaolevan markkinointisopimuksen lisäksi. Vuodelle 2012 solmitun yhteistyösopimuksen arvo on 75 000 euroa pitäen sisällään vastikkeena kaksi Hakan kotiottelua pääsylippuineen (sisältäen otteluiden lehti-, ääni- ja internet-mainonnan), minkä lisäksi kaupunki saa lisää näkyvyyttä ja vierasotteluissa mainosohjelmaa siten kuin erikseen yksityiskohtaisemmin sovitaan. Sopimukseen sisältyy myös, että FC Haka sitoutuu järjestämään ohjattua liikuntaa kaupungin päiväkotilapsille ja koululaisille. Kaupunki saa käyttöoikeuden kahdeksassa kotiottelussa aitioon pääkatsomossa kymmenelle hengelle sisältäen pääsyn VIP-tiloihin ja ruokailuun. Haka-Show -vuosittaiseen tilaisuuteen kaupunki saa 10 paikkaa käytettäväksi markkinointi- ja suhdetoimintaan.

Kyseessä ei ole avustus tai yrityksen toiminnan tukeminen. Yhteistyösopimukseen sisältyvät vastineet kattavat täysin sovitun hinnan 75 000 euroa. Jo pelkästään kahden ottelun pääsylippujen osuus kattaa sopimussummasta 30 000 euroa (3 000 lippua/peli, josta sopimuksen hinnan muodostukseen määritelty osuus 2 000 katsojaa/peli lipun hintaan á 15 euroa). Näkyvyyden hinnaksi puolestaan on sopimuksessa laskennallisesti arvioitu 15 000 euroa. Sopimuksen hinta on kaupungin näkökulmasta kokonaisuudessaan vastikkeellinen ja asianmukainen hinta kyseisestä kokonaisuudesta.

Kaupunginhallituksen päätös perustuu sekä laillisuus- että ennen muuta tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Kaupungin tavoite on edelleen voimakkaasti markkinoinnin ja mainonnan keinoin vahvistaa positiivista kaupunkikuvaa ja tätä kautta edesauttaa uusien asukkaiden ja yritysten paikkakunnalle muuttoa.

Kaupunkistrategiassa on lähtökohdaksi nimenomaisesti otettu väestön ja yritysten määrän kasvu. Kaupungin väkiluku onkin lähtenyt selvään nousuun. Kaupungin intressissä on edelleen jatkaa voimakasta markkinointia kaupungin tunnettavuuden edistämiseksi, ei vain Pirkanmaan, vaan myös valtakunnallisella tasolla. Kaupunginhallituksen hyväksymä Hakan erillisyhteistyösopimus nähdään tarkoituksenmukaiseksi tavaksi toteuttaa markkinointia ja mainontaa niin, että saavutetaan näkyvyyttä sekä paikallisesti että valtakunnallisissa medioissa. Tämän näkyvyyden arvoa on sinällään vaikea mitata, mutta lienee selvää, että ostettuna mainosaikana ja mainontana eri medioissa kyse olisi huomattavasti suuremmasta summasta. Kyse on mielikuvamarkkinoinnista, jonka vaikuttavuutta, merkitystä ja rahallista tuotosta on varsin vaikea mitata.

Yleisesti voidaan todeta, että FC Hakalla on suuri merkitys kaupungin sisäisen identiteetin ja yhteisöllisyyden muodostajana sekä liikunnallisten ihanteiden ja esikuvien tarjoajana. Ylimmän sarjatason huippu-urheilulla on huomattava vaikutus nuorten liikunnan harrastamiseen, kasvuun ja kehitykseen. FC Hakalla on niin ikään huomattava merkitys kaupungin tunnettuuden ja imagon kannalta. Haka lienee Valkeakosken tunnetuin ja arvokkain brändi, jonka välillinen merkitys on huomattava. Seuran medianäkyvyys on valtakunnallisellakin tasolla merkittävää.

Asiassa ei voida vedota yhdenvertaisuusperiaatteen rikkomiseen sillä varjolla, että kaupungissa on muitakin tukea tarvitsevia yhdistyksiä, koska kyseessä ei ole avustus, vaan vastikkeellinen markkinointisopimus yrityksen kanssa. Paikkakunnalla ei ole muita vastaavaa huomioarvoa omaavia urheilu- tai liikuntaseuroja, joita voitaisiin käyttää tämän kaltaiseen laajamittaiseen markkinointitarkoitukseen. Näin ollen ei ole myöskään mahdollista järjestää tarjouskilpailua asiassa.

FC Haka Oy ei ole käyttänyt sille varattua tilaisuutta antaa selitys.

A on antanut vastaselityksen. Valituksenalainen päätös on vain osa sitä sopimusketjua, joka on jatkunut tähän asti. Sopimusten markkina-arvo on kaupungin kannalta olematon. Valkeakosken väestökehitys on kääntynyt laskuun, työpaikkakehitys on koko ajan ollut taantuva, työttömyys on Pirkanmaan huippua ja kaupungin investointirahoitus toimii vain velkarahan varassa. Kaupungilla on harkintavaltaa, mutta missä kulkee sen raja. Siihen odotetaan nyt vastausta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

Perustelut

Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut, perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Hannele Ranta-Lassila, Eija Siitari, Outi Suviranta ja Vesa-Pekka Nuotio. Asian esittelijä Riitta Kreula.

 
Julkaistu 3.7.2015