Muu päätös 2545/2015

Ampumaratatoiminnan ympäristölupaa koskeva valitus (Hyvinkää)

Antopäivä: 24.9.2015
Taltionumero: 2545
Diaarinumero: 2458/1/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2015:T2545

Asia Valitus ympäristölupa-asiassa

Valittaja Jokelan Eränkävijät ry

Päätös, jota valitus koskee

Vaasan hallinto-oikeus 17.6.2014 nro 14/0207/2

Asian aikaisempi käsittely

Hyvinkään ympäristölautakunta on 24.10.2012 antamallaan päätöksellä myöntänyt Jokelan Eränkävijät ry:lle Uudenkylän ampumaratatoimintaa koskevan ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan toiminnanharjoittajan lupahakemuksessa ilmoitettujen toimenpiteiden lisäksi päätöksestä ilmenevin lupamääräyksin, joista lupamääräykset 1, 2, 10 ja 12 kuuluvat seuraavasti:

Ampumaradan toiminta

1. Ampumarata-alueella saa olla seuraavat ampumaradat:

- hirvirata seisova

- hirvirata liikkuva

- luodikkorata

- pistoolirata

- riistapolku

Radoilla saa ampua yhteensä enintään 25 000 laukausta vuodessa.

Haulikkoradan (trap) käyttö on kielletty.

2. Käyttöajat

Ampumaradalla saa toimia 1.4.–31.10. välisenä aikana. Talvikautena 1.11.–31.3. ampumarataa saa käyttää hirvenhiihtoharjoituksiin kerran viikossa sekä korkeintaan kolmen (3) hirvenhiihtokilpailun järjestämiseen viikonloppuisin.

Ammunnat ovat sallittuja maanantaista torstaihin klo 12.00–20.00. Perjantaisin ja lauantaisin rataa saa käyttää klo 12.00–16.00. Mahdollisia sunnuntaina järjestettäviä kilpailuja saa järjestää korkeintaan kolme (3) kertaa vuoden aikana. Ampuma-aika on sunnuntain kilpailuissa klo 11.00–17.00.

Ammunta on kiellettyä sunnuntaisin, juhlapyhinä ja niiden aattoina (uudenvuodenpäivänä, loppiaisena, pitkänä perjantaina, 1. ja 2. pääsiäispäivänä, vappuna, äitienpäivänä, helatorstaina, helluntaina, juhannusaattona, juhannuspäivänä, itsenäisyyspäivänä, jouluaattona ja 1. ja 2. joulupäivänä).

Vuosittain helmikuun loppuun mennessä tehtävän vuosiraportoinnin yhteydessä on valvontaviranomaiselle ilmoitettava kuluvan vuoden pääasialliset harjoitusajat ja kilpailu- ja ampumakoepäivät kellonaikoineen. Ampumaradan toiminta-ajoista ja kilpailutapahtumista sekä toiminnasta vastaavan henkilön yhteystiedot on kerrottava ampumarata-alueelle sijoitetulla taululla, ampumaseuran verkkosivuilla ja muulla tavoin niin, että kaikki rataa käyttävät ja sen läheisyydessä asuvat ovat niistä tietoisia.

Maaperän ja pohjaveden suojelu

10. Riistapolkuammuntoja voidaan jatkaa nykyisellä, pohjavesialueelle sijoittuvalla radalla, kun ammunnassa ei käytetä lyijyä, arseenia tai muita sellaisia aineita sisältäviä ampumatarvikkeita, joiden käyttö ampumaradalla voi aiheuttaa ympäristönsuojelussa sanottua ympäristön pilaantumista. Toiminnanharjoittajan tulee selvittää ennen ampumatarvikkeiden käyttöönottoa perustiedot niiden koostumuksesta sekä ympäristövaikutukset ja tehdä asiasta ilmoitus Hyvinkään kaupungin ympäristökeskukseen vähintään kuusi (6) viikkoa ennen aiottua ampumatarvikkeiden käyttöä.

12. Luotiradoille luotien iskemäalueelle, taustavallin ja taulujen alueelle, tulee rakentaa luotien talteenottojärjestelmä vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Keräimen kuntoa on tarkkailtava ja se on pidettävä toimintakuntoisena.

Suunnitelma luotien talteenottojärjestelmästä on toimitettava Hyvinkään kaupungin ympäristökeskukseen hyväksyttäväksi vähintään kuusi (6) kuukautta ennen rakenteen toteuttamista. Suunnitelmassa on esitettävä myös toiminnan maaperävaikutusten vähentämiseksi luotien talteenottojärjestelmän kunnossapito- ja tarkkailusuunnitelma. Ympäristönsuojeluviranomainen tekee tarvittaessa asiasta erillisen päätöksen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu sikäli kuin nyt on kysymys

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt Jokelan Eränkävijät ry:n valituksen Hyvinkään ympäristölautakunnan päätöksestä muun muassa lupamääräysten 2, 10 ja 12 muuttamista koskevalta osin.

Hallinto-oikeus on perustellut ratkaisuaan seuraavasti:

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 42 §:n mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyttää muun muassa, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu lain 7 §:ssä tarkoitettua maaperän pilaamiskiellon vastaista seurausta tai naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä muista toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

- - -

Toiminta-aikojen muuttamista koskevaa vaatimusta ei ole hyväksytty, sillä toiminta-aikojen rajaus on keskeinen lähiasutukselle aiheutuvan meluhaitan vähentämiseen vaikuttava keino ja toisaalta ottaen huomioon ympäristölupahakemuksessakin esitetyt valitusta suppeammat toiminta-ajat. Kilpailuja koskevan vaatimuksen johdosta hallinto-oikeus toteaa, ettei sunnuntain kilpailupäiviä ole lupapäätöksessä rajattu talvikauteen (lupamääräys 2).

Lyijyhaulien käyttäminen ampumaradalla aiheuttaa riskin pohjavedelle, sillä maaperään sitoutunut lyijy leviää ajan myötä maaperässä. Ampumarata sijaitsee I-luokan pohjavesialueella. Kun otetaan huomioon ympäristönsuojelulain 8 §:ssä säädetty pohjaveden pilaamiskielto ja kun luotettava selvitys lyijyhaulien keräämisjärjestelmän toimimisesta puuttuu, ei vaatimukseen saada käyttää lyijyhauleja riistapolkuammunnassa ole voitu suostua (lupamääräys 10).

Lupamääräys 12 luotien talteenottojärjestelmän rakentamisesta vastaa parasta käyttökelpoista tekniikkaa luotiradalla eikä lupamääräyksen muuttamiseen ole perusteita. Hallinto-oikeus toteaa myös, että keräysjärjestelmän tarkempi toteutus tapahtuu vasta suunnitelman esittämisen ja hyväksymisen jälkeen.

- - -

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Marjatta Korsbäck, Yrjänä Honkavaara ja Curt Nyman. Esittelijä Matti Suontausta.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Jokelan Eränkävijät ry on valituksessaan vaatinut, että lupamääräystä 2 muutetaan siten, että ampumapäivät ovat kesä- ja talviaikaan samat. Ampuma-aikojen on kesäaikaan oltava seuraavat: maanantai–torstai klo 9.00–20.00, perjantaina klo 9.00–16.00, lauantaina klo 9.00 –15.00 ja sunnuntaina vain päätetyt kilpailut 9.00–17.00. Talviaikaan ampuma-aikojen tulisi olla seuraavat: maanantai–keskiviikko klo 9.00–16.00, torstai klo 9.00–20.00 (valonheittimet), perjantai klo 9.00–16.00, lauantai klo 9.00–15.00 ja sunnuntaina klo 9.00–15.00 vain sovitut kilpailut (2–3 kappaletta).

Lupamääräystä 10 on muutettava siten, että riistapolkuammunnoissa voidaan käyttää lyijyhauleja ja lupamääräystä 12 siten, että luotiratojen taustavallien suojaus hoidettaisiin keräilykankaalla, jonka eteen asetettu hiekkasuojaus vaihdettaisiin aika ajoin.

Vaatimustensa perusteiksi yhdistys on esittänyt seuraavaa:

Ampumarata sijaitsee Palopuron–Ridasjärven 9.4.2004 vahvistetussa

osayleiskaavassa ampumarata-alueeksi osoitetulla alueella. Ratalupa on saatu lääninhallitukselta 17.2.1971, minkä jälkeen on kaupungin määräysten mukaisesti tehty erilaisia toimenpiteitä. Hyvinkään kaupunki on antanut luvan kerhomajan rakentamiseen tukemaan ampumaurheilutoimintaa, mutta on sittemmin määrännyt lupaehtoihin sellaiset aikarajoitukset, että tilanne on lähes toivoton.

Hakemuksessa ammuntapäiviksi on esitetty samoja päiviä kesäisin ja talvisin. Hakemuksessa on painotettu liikaa talvella poikkeuksellista ohjattua harjoitusaikaa valonheittäjien kanssa, koska päiväsaikaan varsinaiset harrastajat voivat käydä vain lauantaisin. Maanantai ja keskiviikko on varattu poliiseille ja vankilalle, joiden kanssa on tehty radan käytöstä vuosisopimus.

Lupapäätöksessä talvikauden ammuntapäivät on rajattu yhteen päivään viikossa. Rataa on kuitenkin talvisaikaan käytetty viikoittain useana päivänä. Tämä on mahdollistanut myös Rikosseuraamuslaitoksen ja Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen tarvitseman koulutusammunnan.

Yhdistyksen omat ohjatut harjoitusammunnat ovat olleet poikkeuksellisesti torstai-iltaisin valonheittäjiä apuna käyttäen. Lauantaisin hirvenhiihtäjät harjoittelevat normaalin ajan puitteissa.

Vähäisen luodikkoammunnan vuoksi osa luodikkoradasta on otettu ampumahiihtäjien käyttöön. Tätä harrastusta palvelemaan on asennettu neljä taululaitetta. Harrastajat ovat samoja kuin hirvenhiihdossakin.

Siirtyminen enemmän ampumahiihtoon pienentää meluhaittaa oleellisesti, koska ammutaan pienempikaliiperisilla aseilla (pienoiskivääri) ja nuorillakin on suurempi mahdollisuus päästä lajin pariin.

Kesäaikaan ei ampumapäivien suhteen ole ongelmaa.

Jotta rataa voisi käyttää edes kohtuullisesti, olisi ammunta voitava aloittaa jo klo 9.00 tai viimeistään klo 10.00. Alkamisaika kello 9.00 mahdollistaisi poliisien ja vankilan koulutusammunnan. Samalla se toisi seuralle tuloja vuosisopimuksen myötä. Mikäli ammunta alkaa vasta klo 12.00, koulutusammunnat eivät ole mahdollisia. Poliisit ovat aina varanneet radan ajalle 9.00–16.00.

Talviaikaan alkamisaika klo 12.00 ei enää mahdollista täysipainoista harrastusta, koska pimeys tulee jo klo 15.00. Mikäli ampumapäivät rajoittuvat yhteen päivään, eivät kaikki harrastajat voi käydä ampumassa samana päivänä, koska ammuntaa suoritetaan pääsääntöisesti yhdellä radalla kerrallaan. Myöskään kilpailujen järjestäminen 2–3 kertaa talvessa ei onnistu klo 12.00 alkavaksi määrätyssä ajassa.

Riistapolkuammuntojen säännöistä on sovittu piirien kesken. Ammunta tapahtuu lyijyhaulein. Yhdistys ei voi vaikuttaa tähän. Yhdistys voi ainoastaan vaikuttaa siihen, että lyijyhaulien käyttö on niin turvallista, etteivät ne vaaranna pohjavesialuetta eivätkä saastuta maata. Tätä varten on muutamalle rastille tehty koemielessä jo osittain tarvittavat suojaukset, jotka näyttävät toimivan hyvin. Teräshaulien käyttö ei tule kysymykseen turvallisuudenkaan vuoksi. Riistapolkukilpailu on seuran suurin tulonlähde. Metallisia keräimiä ei tarvita, koska luotimäärä on vähäinen.

Hyvinkään ympäristölautakunta on ilmoittanut, ettei se anna vastinetta valituksen johdosta.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.

1. Hallinto-oikeuden ja ympäristölautakunnan päätökset kumotaan lupamääräyksen 2 osalta ja asia palautetaan tältä osin ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

2. Muilta osin (lupamääräykset 10 ja 12) valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

Perustelut

1. Ympäristönsuojelulain (86/2000) 41 §:n 1 momentin mukaan ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää muun ohella mainitun lain vaatimukset. Kun otetaan huomioon ampumaradalla ammuttavat kokonaislaukausmäärät sekä erityisesti pistooliammunnasta aiheutuva vähäisempi melu verrattuna esimerkiksi luodikko- ja haulikkoammunnasta aiheutuvaan meluun, ei ampuma-ajan määräämiselle alkamaan vasta klo 12.00 ole asiakirjoista ilmenevän selvityksen perusteella ainakaan kaikkien ampumalajien osalta perusteita. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden ja ympäristölautakunnan päätökset on lupamääräyksen 2 osalta kumottava ja asia palautettava sanotulta osalta ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

Asiaa uudelleen käsiteltäessä alkamisajankohtaa koskeva tarkastelu on tehtävä ampumaradoittain ja tarvittaessa asetettava eri käyttöaikoja eri ampumaradoille.

2. Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei muilta osin ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Liisa Heikkilä, Janne Aer sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Timo Kairesalo ja Seppo Rekolainen. Asian esittelijä Tuulia Träskelin.

 
Julkaistu 24.9.2015