Muu päätös 2805/2015

Kunnallisasiaa koskeva valitus (Rauman satamaliikelaitos)

Antopäivä: 2.10.2015
Taltionumero: 2805
Diaarinumero: 3698/3/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2015:T2805

Asia Kunnallisasiaa koskeva valitus

Valittaja A, Rauma

Päätös, jota valitus koskee

Turun hallinto-oikeus 14.10.2014 nro 14/0284/1

Asian aikaisempi käsittely

Rauman satamaliikelaitoksen johtokunta on 18.12.2013 pöytäkirjan §:ien 97–100 kohdalla päättänyt sataman tavaramaksuista myöntämistä alennuksista vuodelle 2014. Päätökset on katsottu salassa pidettäviksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 24 §:n 20 momentin perusteella eikä pöytäkirjaa niiden osalta ole asetettu yleisesti nähtäväksi.

A on 20.12.2013 pyytänyt yllä mainitun kokouksen §:t 97–100. Hänelle on 30.12.2013 luovutettu asiakirjat siten, että niistä on peitetty yksityistä liike- ja ammattisalaisuutta koskevat kohdat.

A on tehnyt satamaliikelaitoksen johtokunnalle oikaisuvaatimuksen (päiväys 3.1.2014), jossa hän on vaatinut, että §:ien 97–100 kohdalla tehdyt päätökset kumotaan lainvastaisina muun ohella, koska niitä ei ole asetettu yleisesti nähtäväksi.

Satamaliikelaitoksen johtokunta on 19.2.2014 hylännyt A:n oikaisuvaatimuksen.

A on valittanut johtokunnan oikaisuvaatimuspäätöksestä Turun hallinto-oikeuteen kunnallisvalitukseksi otsikoidulla kirjelmällä, jossa hän on vaatinut, että satamaliikelaitoksen johtokunnan 18.12.2013 tekemät päätökset §:t 97–100 kumotaan.

Hän on perustellut vaatimustaan sillä, että päätösten lainvastaisella salaamisella on estetty tosiseikkoihin perustuvan oikaisuvaatimuksen esittäminen ja siten kuntalaisen mahdollisuus valvoa päätöksenteon lainmukaisuutta. Päätöksen §:n 98 kohdalla kuvattu laivausmäärien merkittävä muutos koskee Rauman satamasta laivattavaa sellua. Lastaus- ja tonnimäärien salaamisen johdosta kuntalainen ei voi tietää, paljonko selluliikennettä satamaan jää. Päätökset eivät ole olleet nähtävillä julkisella ilmoitustaululla. Johtokunnan lainvastaisen menettelyn johdosta kuntalaiselta on estetty mahdollisuus valvoa julkisten varojen käyttöä.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Turun hallinto-oikeus on jättänyt tutkimatta A:n valituksen johtokunnan päätöksestä 19.2.2014.

Hallinto-oikeus on perustellut ratkaisuaan seuraavasti:

Kuntalain 89 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen ja lautakunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Kuntalain 90 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta.

Saman pykälän 2 momentin mukaan valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:

1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;

2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai

3) päätös on muuten lainvastainen.

Kuntalain 63 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Oikeudellinen arvio

Satamaliikelaitoksen johtokunta on päättänyt, että kokouksen 18.12.2013 pöytäkirja §:ien 97–100 osalta on salassa pidettävä julkisuuslain 24 §:n 20 kohdan perusteella, koska päätökset sisältävät tietoja yksityisestä liike- ja ammattisalaisuudesta. Pöytäkirja ei ole ollut näiden pykälien osalta miltään osin yleisesti nähtävillä.

A on valittanut satamaliikelaitoksen johtokunnan oikaisuvaatimukseen antamasta päätöksestä ja vaatinut, että johtokunnan 18.12.2013 pöytäkirjan §:ien 97–100 kohdalla tekemät päätökset kumotaan, koska ne on lainvastaisesti salattu ja koska asiassa on menetelty lainvastaisesti, kun päätöksiä ei ole asetettu yleisesti nähtäville.

Kysymys siitä, onko johtokunnalla ollut lainmukaiset perusteet 18.12.2013 §:ien 97–100 kohdalla tehtyjen päätösten salaamiseen, ratkaistaan viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella. Hallinto-oikeus katsoo, että A:n pöytäkirjan nähtäville asettamista koskeva valitusperuste liittyy tässä asiassa täysin kysymykseen siitä, onko päätösten salaamiseen ollut julkisuuslain mukainen peruste.

Se oikeuskysymys, onko asiakirjan salaamiselle julkisuuslain mukainen peruste, ratkaistaan julkisuuslain mukaisessa järjestyksessä. Koska A ei ole esittänyt tässä asiassa kuntalain mukaisia valitusperusteita, kunnallisvalitus on jätettävä tutkimatta.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Kuntalaki (365/1995) 63 §, 89 § sekä 90 § 1 ja 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Hannamaija Falck, Ulla Partanen ja Matti Leikkonen. Esittelijä Marja Peltoniemi.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A on valituksessaan vaatinut, että Turun hallinto-oikeuden päätös kumotaan, asia tutkitaan ja Rauman satamaliikelaitoksen johtokunnan 18.12.2013 §:ien 97–100 kohdalla tekemät päätökset kumotaan.

A on esittänyt vaatimuksensa tueksi muun ohella seuraavaa:

Päätökset tehnyt viranomainen on tässä asiassa salaamismenettelyllä estänyt muutoksen hakemisen kunnallisvalituksella satamaliikelaitoksen johtokunnan 18.12.2013 §:ien 97–100 kohdalla tekemiin päätöksiin. Vaikka muutoksenhakuaika ei ole vielä alkanut ja päätökset johtokunnan tulkinnan mukaan tulevat lainvoimaisiksi 25 vuoden kuluttua, lainvoimaa vailla olevat päätökset on pantu täytäntöön. Asiassa on hallinto-oikeuden päätöksen perusteella jäänyt epäselväksi, milloin lainmukaisesti salatut päätökset on asetettava nähtäville ja miten kuntalaisen on tällaisessa tapauksessa toimittava.

Muutoksenhakuaika alkaa kulua vasta päätöksen tiedoksiantamisesta. Päätöksen tiedoksiantaminen puolestaan on yhtenä edellytyksenä sille, että päätös tulee lainvoimaiseksi. Laiminlyödessään päätösten tiedoksi­antamisen johtokunta ei ole noudattanut korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksestä KHO 2013:66 ilmeneviä lainmukaisia menettelytapoja.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus kumoaa hallinto-oikeuden päätöksen ja palauttaa asian hallinto-oikeudelle kunnallisvalituksena käsiteltäväksi.

Perustelut

Sovellettava säännös

Kuntalain (365/1995) 90 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta.

Kuntalain 90 §:n 2 momentin mukaan valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:

1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;

2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai

3) päätös on muuten lainvastainen.

Asiakirjoista saatu selvitys

Rauman satamaliikelaitoksen johtokunta on 18.12.2013 §:ien 97–100 kohdalla päättänyt asiakaskohtaisten alennusten myöntämisestä tavaramaksusta vuodelle 2014. Johtokunta on päättänyt, että päätökset on pidettävä salassa julkisuuslain 24 §:n 20 kohdan perusteella, koska päätökset sisältävät tietoja yksityisestä liike- ja ammattisalaisuudesta. Pöytäkirja ei ole ollut näiden pykälien osalta miltään osin yleisesti nähtävillä.

A oli pyytänyt asiakirjat nähtäville 20.12.2013. Hänelle on luovutettu hänen pyytämänsä asiakirjat 30.12.2013 siten, että niistä on peitetty julkisuuslain 24 §:n 20 kohdassa tarkoitetut yksityistä liike- ja ammattisalaisuutta sisältävät kohdat, kuten yrityksen nimi sekä kohteena olevaa tavaraa ja hintoja koskevat tiedot.

A on valittanut Turun hallinto-oikeuteen Rauman Satamaliikelaitoksen johtokunnan päätöksestä 19.2.2014, jolla hänen oikaisuvaatimuksensa edellä mainituista johtokunnan päätöksistä on hylätty. A on valituksessaan vaatinut, että johtokunnan päätökset kumotaan lainvastaisina. Hän on todennut muun ohella, että johtokunta on estänyt tosiseikkoihin perustuvan oikaisuvaatimuksen tekemisen ja kunnan jäsenen käytettävissä olevan laillisuusvalvonnan, kun päätökset eivät ole olleet nähtävillä julkisella ilmoitustaululla.

Oikeudellinen arviointi

Rauman Satamaliikelaitoksen johtokunnan 18.12.2013 pöytäkirjan §:ien 97–100 kohdalla tekemät päätökset sataman tavaramaksuista myöntämistä alennuksista vuodelle 2014 ovat sisältäneet sellaisen ratkaisun, josta saa tehdä oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen. Tavaramaksut ovat johtokunnan päätöksentekohetkellä perustuneet kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista annettuun lakiin (955/1976), kun otetaan huomioon, että Rauman Satama Oy on aloittanut toimintansa vuoden 2015 alusta jatkaen Rauman Satamaliikelaitoksen toimintaa.

A on hakenut muutosta johtokunnan päätöksiin hallinto-oikeudelle tekemällään kunnallisvalituksella sillä perusteella, että päätökset ovat lainvastaisia. Hallinto-oikeuden ei olisi tullut käsitellä asiaa viranomaisen toiminnan julkisuutta koskevana kysymyksenä, vaan kunnallisvalituksena. Kunnallisvalitusta käsitellessään hallinto-oikeuden olisi tullut osana oikeudenkäyntimenettelyä arvioida, miltä osin päätökset ja niiden tausta-aineisto ovat mahdollisesti salassapidettäviä oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain perusteella ottaen myös huomioon, että A:n valitusoikeus perustuu kunnan jäsenyyteen.

Hallinto-oikeuden ei olisi tullut mainitsemillaan perusteilla jättää tutkimatta A:n valitusta johtokunnan päätöksestä 19.2.2014. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden päätös on kumottava ja asia palautettava hallinto-oikeudelle kunnallisvalituksena käsiteltäväksi.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Anne E. Niemi, Matti Halén, Alice Guimaraes-Purokoski ja Outi Suviranta. Asian esittelijä Riitta Kreula.

 
Julkaistu 2.10.2015