Muu päätös 2846/2015

Moottoriurheiluradan ympäristölupaa Hollolassa koskeva valitus

Antopäivä: 6.10.2015
Taltionumero: 2846
Diaarinumero: 1775/1/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2015:T2846

Asia Ympäristölupaa koskeva valitus

Valittaja Päijät-Hämeen Urheiluautoilijat ry

Päätös, jota valitus koskee

Vaasan hallinto-oikeus 24.4.2014 n:o 14/0121/1

Asian aikaisempi käsittely

Lahden seudun ympäristölautakunta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena on 27.11.2012 (§ 98) tekemällään ja 13.12.2012 antamallaan päätöksellä myöntänyt ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaisen ympäristöluvan Päijät-Hämeen Urheiluautoilijat ry:lle Kukonkoivun moottoriurheiluradan (jokamiesrata) toimintaan Hollolassa kiinteistöille Euksela RN:o 098-409-6-15 (moottorirata) ja Toivola 098-409-9-1 (varikkoalue) hakemuksen ja annettujen lupamääräysten mukaisesti toteutettuna. Päätös korvaa Tiirismaan kansanterveystyön kuntaliiton liittohallituksen myöntämän sijoituspaikkaluvan, joka on myönnetty 13.3.1991, 57 §. Päätökseen on sisällytetty lupamääräykset 1–25.

Lupamääräykset 1–14, 17, 18 ja 21–23 kuuluvat seuraavasti:

Yleiset määräykset

1. Mikäli toiminnassa tapahtuu oleellisia muutoksia, kuten maa-ainesten otto jatkuu rata- tai varikkoalueilla, tulee toimintaan hakea uutta ympäristölupaa. Lupa on voimassa vain radan nykyisessä korkeusasemassa (alin radan korkeustaso +140,50 N2000). Lupa koskee jokamiesluokan autokilpailuja ja jokamiesluokkaan liittyvää harjoitustoimintaa. Muita moottoriajoneuvokisoja tai -harjoituksia ei saa järjestää. (YSL 8 §, 43 §)

2. Toimintaa tulee harjoittaa niin, ettei siitä aiheudu maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa. Maaperään ei tule päästää tai imeyttää maaperän pilaantumista tai pohjaveden pilaantumisvaaraa aiheuttavia aineita. Maaperään valuneet haitalliset aineet tulee poistaa välittömästi niiden havaitsemisen jälkeen ja toimittaa käsittelypaikkaan, jonka ympäristöluvassa on sallittu kyseisen maa-aineksen vastaanotto. (YSL 4 §, 5 §, 7 §, 8 §, 43 §)

3. Sisääntulotiet on oltava toiminta-aikojen ulkopuolella suljettuina puomein tai aidoin niin, että asiaton alueen käyttö estetään. Mikäli väärinkäytöksiä ilmenee, tulee alueen aitausta kehittää. Alue on merkittävä pohjavesialuetta osoittavin merkein 1.5.2013 mennessä ja merkinnät on pidettävä kunnossa. (YSL 43 §)

4. Ajoneuvojen säilyttäminen alueella radanhoitokalustoa lukuun ottamatta on kielletty. Radanhoitokalusto tulee säilyttää päällystetyn pinnan päällä niin, että mahdolliset vuodot ovat helposti havaittavissa. Radanhoitokaluston polttonestesäiliöt tulee olla lukittuja. (YSL 7 §, 8 §, 43 §)

5. Polttoaineiden ja muiden kemikaalien varastointi alueella on kielletty. Kilpailujen ja harjoitusten aikana polttoaineiden ja muiden kemikaalien säilytys ja käsittely tulee järjestää niin, että kemikaaleja ei pääse maaperään eikä pohjaveteen. Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin päästön rajoittamiseksi, vahingon torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen ehkäisemiseksi. (YSL 7 §, 8 §, 43 §)

6. Moottoriradan toiminnasta sekä valvonnasta vastaavat henkilöt (kilpailu- ja harjoitustoiminta) yhteystietoineen on ilmoitettava Lahden seudun ympäristöpalveluille sekä Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle 28.2.2013 mennessä. Vastuuhenkilöiden tai heidän yhteystietojen muutoksista tulee myös ilmoittaa. Vastuuhenkilöiden on oltava selvillä ympäristöluvan sisällöstä ja lupamääräyksistä. (YSL 43 §, 46 §)

7. Ajoneuvojen, koneiden ja laitteiden pesu on kielletty alueella. Alueella muodostuvaa jätevettä ei saa imeyttää maaperään. Jätevesi tulee kerätä umpisäiliöön ja toimittaa jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Alueella on oltava riittävästi kuivakäymälöitä ja ne tulee tyhjennyttää kilpailun jälkeisellä viikolla asianmukaiseen käsittelypaikkaan. (YSL 7 §, 8 §, 43 §, 45 §)

8. Harjoitustoiminnasta tulee laatia ohje, joka tulee jakaa kaikille harjoituksiin osallistuville. Ohjeen tulee sisältää ympäristölupamääräysten velvoitteet lyhennelmänä ja luvan perusteella ohjeet asianmukaisesta toiminnasta alueella. Ohje tulee toimittaa Lahden seudun ympäristöpalveluille 31.3.2013 mennessä. Ohjeen päivityksistä tulee toimittaa myös tieto Lahden seudun ympäristöpalveluille. (YSL 4 §, 5 §, 43 §)

9. Toiminnanharjoittajan vaihtumisesta, toiminnan muutoksista tai toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava Lahden seudun ympäristöpalveluille viipymättä. Jos toiminta olennaisesti muuttuu, sille on haettava uusi ympäristölupa. Toiminnan loputtua moottorirata-alue on kunnostettava ja maaperä tutkittava ja tarvittaessa puhdistettava voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Toiminnanharjoittajan on viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan lopettamista ilmoitettava asiasta Lahden seudun ympäristöpalveluille. Ilmoituksessa tulee selvittää toimenpiteet alueen puhdistamisesta, siistimisestä ja muista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. (YSL 7 §, 28 §, 46 §, 75-79 §, 90 §)

Maaperänsuojelu

10. Rata- ja varikkoalueilla tulee olla merkityissä paikoissa öljyn ja kemikaalien imeytykseen soveltuvaa imeytysainetta, imeytysaineen ja jätteen keräysvälineistöä sekä tiivispohjaisia jäteastioita kilpailun koko huomioiden riittävä määrä. Harjoitusten yhteydessä alueella on oltava imeytysainetta vähintään 50 litraa ja keräysvälineistöä öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaan. Imeytysaineiden ja torjuntavälineistön sijainti ja niiden käyttö tulee kuvata harjoittelua koskevassa jokaiselle radan käyttäjälle jaettavassa ohjeessa. (YSL 4 §, 5 §, 7 §, 43 §)

11. Varikolla olevien kilpailuautojen alla tulee olla jatkuvasti vähintään auton ulkomittojen kokoinen nestetiivis suoja kilpailujen ja harjoitusten aikana. Tankkausten yhteydessä tulee käyttää asianmukaista tankkausmattoa, joka on riittävän suuri ja joka imee mahdolliset tankkausroiskeet ja polttonestevalumat. Huoltopaikkaa purettaessa on huolehdittava, että alustasuojalle ja matolle valuneet nesteet eivät pääse maaperään. Käytöstä poistetut alustasuojat ja imeytysmatot tulee hävittää vaarallisena jätteenä. Alustasuojan ja tankkausmaton käytöstä tulee laatia ohje harjoitusohjeeseen sekä kilpailutiedotteeseen. Suojan ja maton käyttöä tulee valvoa toiminnanharjoittajan toimesta. (YSL 4 §, 5 §, 7 §, 8 §, 43 §)

12. Kilpailujen ja harjoitusten yhteydessä käytettävät kanisterit, astiat ja aggregaatit tulee säilyttää nestetiiviin alustan ja tankkausmaton päällä, josta mahdolliset vuodot on helposti havaittavissa ja imeytettävissä. (YSL 4 §, 5 §, 7 §, 8 §, 43 §)

13. Vaurioituneille autoille tulee rakentaa nestetiiviillä päällysteellä varustettu autojen tarkastus- ja korjauspaikka, joka on katettu. Päällystetyn alueen tulee olla riittävän suuri niin, että vaurioituneet autot voidaan tarkastaa ja tarvittaessa korjata tai tukkia vuodot ennen niiden siirtämistä varikkoalueelle. Mikäli päällysteessä havaitaan vaurioita, kuten halkeamia tai muita vastaavia vaurioita, päällyste on korjattava viivytyksettä. Vaurioituneiden autojen tarkastuspaikka tulee rakentaa vuoden 2013 loppuun mennessä. Rakenteista tulee esittää suunnitelma Lahden seudun ympäristöpalveille hyväksyttäväksi kuukautta ennen rakennustöihin ryhtymistä. Rakennelmalle tulee hakea tarvittaessa Hollolan rakennusvalvonnan edellyttämä lupa. (YSL 7 §, 8 §, 43 §)

14. Vuotavat autot tulee poistaa kilpailusta ja ohjata vauriotarkastuspaikalle. Ennen kuin auto saadaan poistaa vauriotarkastuspaikalta, tulee auton vuotokohta tutkia ja korjata auto tai tukkia vuoto ennen tarkastuspaikalta siirtämistä. Autojen tarkastus- ja korjauspaikalle valuneet nesteet tulee poistaa huolellisesti imeytysaineilla päällysteen päältä. (YSL 4 §, 7 §, 8 §, 43 §)

= = =

Käyttötarkkailu ja raportointi

17. Kilpailun aikana on oltava jatkuva valvonta sekä rata-alueella että varikkoalueella. Kilpailuihin on nimettävä vastuuhenkilö(-t), joiden tehtävänä on vastata ympäristönsuojeluun liittyvistä toimenpiteistä. Henkilöiden tulee tietää ympäristöluvan sisältö ja lupamääräysten velvoitteet. Vastuuhenkilöiden toimintaan kuuluu rata- ja varikkoalueella havaittujen nestevuotojen torjunnan asianmukainen toteuttaminen ja varikkoalueella autojen alustasuojausten ja tankkausmattojen asianmukaisen käytön valvonta ja tarvittaessa puuttuminen määräyksen vastaiseen toimintaan. Vastuuhenkilöiden nimet ja yhteystiedot tulee toimittaa Lahden seudun ympäristöpalveluille kaksi viikkoa ennen jokaista kilpailua. Ilmoituksessa tulee vastuuhenkilöiden tietojen lisäksi toimittaa tieto kilpailijamäärästä ja kilpailun aikataulusta. Kilpailun jälkeen rata-, varikko- ja pysäköintialueet tulee tarkastaa ja poistaa maaperässä havaitut polttoneste- ja kemikaalivalumat sekä siivota alue jätteistä huolellisesti. (YSL 5 §, 43 §)

18. Kilpailukohtainen raportti tulee toimittaa Lahden seudun ympäristöpalveluille viiden päivän kuluessa kilpailun päättymisestä. Raportin tulee sisältää seuraavat asiat: moottorirata-alueella havaitut vuodot (kolarit, auton moottorin hajoamiset, muut keskeytykset, varikolla havaitut vuodot) ja niiden paikat, tehdyt torjuntatoimenpiteet, arvio vuotaneista nestemääristä ja vuotojen laadut sekä autopalot ja niiden sammutuksessa käytetyt aineet ja määrät. (YSL 43 §, 46 §)

= = =

Tarkkailu- ja raportointimääräykset

21. Pohjavettä tulee tarkkailla rata- ja varikkoalueille asennettavista pohjavesiputkista niin, että pohjaveden virtaussuunnan alapuolelle asennetaan kaksi pohjavedentarkkailuputkea 31.10.2013 mennessä. Putkien asennuspaikat tulee määrittää yhteistyössä alueen maanomistajien ja Lahden seudun ympäristöpalveluiden kanssa. Putkien tulee ulottua kallion pintaan asti ja asennuksen yhteydessä tulee määrittää maalajit. Pohjaveden laatua on tarkkailtava pohjavesiputkista kaksi kertaa vuodessa (huhti-toukokuussa ja syys-lokakuussa) ja samalla tulee määrittää pohjaveden pinnankorkeus korkeusjärjestelmässä ilmoitettuna. Näytteistä tulee tutkia hakemuksen liitteenä esitetyn tarkkailusuunnitelman mukaisesti haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), pH, kemiallinen hapenkulutus (CODMn), sulfaatti, nitraatti, ammoniumtyppi sekä lisäksi öljyhiilivedyt jakeittain, BTEX-yhdisteet, MTBE, TAME, TAEE, ETBE ja etanoli. Analyysitulokset on lähetettävä viivyttelemättä Lahden seudun ympäristöpalveluille sekä Hämeen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tarvittaessa Lahden seudun ympäristöpalvelut päättää pohjavesiseurannan muutostarpeista. (YSL 5 §, 7 §, 8 §, 43 §, 46 §)

22. Rata- ja varikkoalueen maaperästä tulee ottaa maaperänäytteet vuosien 2017 ja 2022 aikana kilpailun jälkeisellä viikolla. Näytteenotosta tulee esittää suunnitelma Lahden seudun ympäristöpalveluiden hyväksyttäväksi kahta viikkoa ennen kilpailua. Suunnitelmassa tulee esittää näytteenottomäärä, -paikat ja -syvyydet sekä analyysivalikoima. Mikäli näytteenoton perusteella havaitaan maaperän pilaantumista, toiminnanharjoittajan on tehtävä maaperän puhdistamista koskeva ilmoitus Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. (YSL 7 §, 43 §, 46 §, 75–79 §)

23. Moottoriradan toiminnasta on pidettävä kirjaa ja laadittava kirjanpidon perusteella toiminnasta yhteenveto. Vuosittainen yhteenveto on toimitettava Lahden seudun ympäristöpalveluille seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Yhteenvedossa on mainittava ainakin:

- järjestettyjen kilpailujen määrä ja kesto sekä automäärät

- harjoituspäivien ja autojen määrät

- autojen moottoririkkojen yms. vuotoriskiä aiheuttaneiden vaurioiden/tapausten tapahtumapaikat kartalla esitettynä, arvio maahan valuneista nestemääristä ja toteutetut torjuntatoimenpiteet

- tiedot jätelajeista, jätemääristä ja toimituspaikoista

- ympäristönsuojelun kannalta merkitykselliset huoltotoimenpiteet

- mahdolliset onnettomuus- ja häiriötilanteet. (YSL 43 §, 46 §, JL 51 §, 52 §)

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Vaasan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen ja Hollolan ympäristöyhdistys ry:n valituksista kumonnut perusteluista tarkemmin ilmenevistä syistä ympäristölautakunnan päätöksen ja hylännyt Päijät-Hämeen Urheiluautoilijat ry:n ympäristölupahakemuksen.

Asian näin päättyessä lausuminen Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maa-aineslupaan liittyvästä valitusperusteesta raukeaa.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Sovellettavia oikeusohjeita

Ympäristönsuojelulain 4 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohtien mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena muun muassa, että haitalliset ympäristövaikutukset ehkäistään ennakolta tai, milloin haitallisten vaikutusten syntymistä ei voida kokonaan ehkäistä, rajoitetaan ne mahdollisimman vähäisiksi (ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoinnin periaate), menetellään toiminnan laadun edellyttämällä huolellisuudella ja varovaisuudella ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä otetaan huomioon toiminnan aiheuttaman pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski sekä mahdollisuudet onnettomuuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen (varovaisuus- ja huolellisuusperiaate).

Ympäristönsuojelulain 6 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, ettei toiminnasta aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja että pilaantuminen voidaan ehkäistä. Pykälän 2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon toiminnan luonne ja pilaantumisen todennäköisyys sekä onnettomuusriski, alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva, oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset sekä muut mahdolliset sijoituspaikat alueella.

Ympäristönsuojelulain 8 §:n 1 momentin mukaan ainetta tai energiaa ei saa panna tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä muun muassa siten, että tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai sen laatu muutoin oleellisesti huonontua tai toisen kiinteistöllä oleva pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää taikka toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaisi loukata yleistä tai yksityistä etua (pohjaveden pilaamiskielto).

Ympäristönsuojelulain 41 §:n 1 momentin mukaan ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Pykälän 2 momentin mukaan lupaviranomaisen on tutkittava asiassa annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset sekä luvan myöntämisen edellytykset. Lupaviranomaisen on muutoinkin otettava huomioon mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi säädetään.

Ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa (kohta 1), merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa (kohta 2), ympäristönsuojelulain 7-9 §:ssä tarkoitettua kiellettyä seurausta (kohta 3), erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella (kohta 4) eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta (kohta 5). Pykälän 2 momentin mukaan toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Sijoittamisessa on lisäksi noudatettava, mitä 6 §:ssä säädetään.

Toiminnan laatu ja sijainti

Kyseessä on jokamiesluokan (JM-luokan) harrastus-, ajoharjoittelu- ja kilpailutoimintaa varten perustettu moottoriurheilurata. Tiirismaan kansanterveystyön kuntainliiton liittohallitus oli 13.3.1991 myöntänyt radalle terveydenhoitolain 26 §:n mukaisen sijoituspaikkaluvan. Radan pituus on 720 metriä ja se on osittain päällystetty. Toimintaa radalla on noin 35 päivänä ympäri vuoden. Harjoituskilpailuja järjestetään 1-2 kertaa ja kilpailuja enintään kolme vuosittain. Radan pohjoispuolella on varikko- ja pysäköintialue. Moottoriurheilurata-alue sijaitsee Hollolan Kukonkoivussa valtatie 12:n eteläpuolella, noin 100 metrin etäisyydellä valtatiestä sijaitsevalla soranottoalueella. Toiminta sijaitsee Kukonkoivu-Hatsinan (0409851) I-luokan vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella, pohjaveden muodostumisalueella. Pohjavesialueen pinta-ala on noin 59,2 km2, josta muodostumisaluetta on noin 47,4 km2. Pohjaveden vedenantoisuudeksi on arvioitu 44 000 m3/d. Rata-aluetta on aiemmin käytetty maa-ainesten ottoon ja alueen maaperä on hiekkaa ja soraa.

Luvan myöntämisen edellytykset

Ympäristönsuojelulaki ei sinänsä sisällä kieltoa sijoittaa moottorirataa tärkeälle pohjavesialueelle. Toiminnan sijoituspaikkaa valittaessa on kuitenkin otettava huomioon ympäristönsuojelulain 6 §:n 2 momentti, joka edellyttää toiminnan luonteen ja autoissa oleviin kemiallisiin nesteisiin liittyvän erityisen riskin huomioon ottamista toimittaessa pohjavesialueella.

Moottoriradalla ei ole aikaisempaa ympäristölupaa. Siten toiminnan ympäristövaikutukset arvioidaan vasta nyt ensi kertaa ympäristönsuojelulain asettamien vaatimusten osalta.

Kun otetaan huomioon ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentin 3 kohta, on ympäristönsuojelulain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettu pohjaveden pilaamiskiellon vastainen seuraus aina ympäristöluvan myöntämisen ehdoton este. Pohjaveden pilaamiskielto koskee kaikkea maaperässä olevaa, ympäristönsuojelulain 8 §:n 1 momentissa suojattua pohjavettä.

Pohjaveden pilaamiskielto sisältää vaaran aiheuttamisen kiellon, eikä toiminnan ole tarvinnut tai tarvitse aiheuttaa konkreettista pilaantumista ollakseen pohjaveden pilaamiskiellon vastaista.

Ympäristöluvan hakijan esittämistä toimista ja lupapäätökseen liittyvistä lupamääräyksistä huolimatta moottoriradan käyttö muodostaa riskin pohjavedelle. Maaperä on suurelta osin nesteitä hyvin läpäisevää soraa ja hiekkaa. Riski haitallisten aineiden pääsystä maaperään ja edelleen pohjaveteen on suuri etenkin ulosajo- ja muissa vahinkotilanteissa. Ympäristönsuojelulain 8 §:n mukainen pohjaveden pilaamiskielto edellyttää, ettei tällaisia riskejä voida sallia tärkeällä vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Hallinto-oikeus katsoo, ettei toiminnan harjoittajan esittämillä suojauksilla tai toimenpiteillä toiminnassa tai vahinkotilanteissa eikä muillakaan suojarakenteilla tai -menettelyillä voida kohtuullisin kustannuksin riittävästi lupamääräyksin estää maaperän ja pohjaveden pilaantumisriskiä.

Näillä perusteilla hallinto-oikeus katsoo, että ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa ja 2 momentissa tarkoitetut luvan myöntämisen edellytykset puuttuvat eikä haettua ympäristölupaa voida ympäristönsuojelulain 41 §:n 1 momentti huomioon ottaen myöntää.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4 § 1 momentti 1 ja 2 kohta, 6 §, 7 §, 8 § 1 momentti, 41 § 1 ja 2 momentti sekä 42 § 1 momentti ja 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Reijo Hellman, Marjatta Korsbäck, Pirjo-Liisa Saloranta ja Juha Väisänen. Esittelijä Matti Suontausta.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Päijät-Hämeen Urheiluautoilijat ry on valituksessaan vaatinut, että Vaasan hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja ympäristölautakunnan ympäristölupapäätös saatetaan voimaan, tai mikäli valitusta ei voida hyväksyä, toissijaisesti Tiirismaan kansanterveystyön kuntaliiton liittohallituksen 13.3.1991 (57 §) myöntämä sijoituspaikkalupa saatetaan voimaan.

Vaatimustensa tueksi yhdistys on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Alueella tehtyjen tutkimusten perusteella ei ole voitu osoittaa, että vuosikymmeniä jatkuneesta Kukonkoivun moottoriradan toiminnassa ei ole aiheutunut maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Moottorirata ei myöskään ole ainoa pohjavesiolosuhteisiin vaikuttava toiminto alueella. Kokonaisuutena alueen pohjavesien suojeluun vaikuttavat myös yhdyskunnat, teollisuus, liikenne sekä laajamittainen maa-ainesten ottaminen. Näiden rinnalla hakemuksen mukainen toiminta muodostaa häviävän pienen riskin alueen pohjavesien suojelun näkökulmasta. Käytännössä yhden jo olemassa olevan toiminnan kieltäminen ei muuta pohjavesialueeseen kokonaisuutena kohdistuvaa riskivaikutusta. Kukonkoivun ratatoimintojen kokonaisvaikutus alueen ympäristöön on varsin pientä verrattuna esimerkiksi rata-alueen välittömässä läheisyydessä olevan valtatien 12:n liikenteen vaikutukseen. Vastuu alueen pohjavesien suojelusta sälytettäisiin ainoastaan yhdelle pienelle toimijalle. Hallinto-oikeus ei hylkäävän päätöksen vuoksi ole ottanut kantaa Hämeen ELY-keskuksen maa-ainesten ottoon liittyviin valitusperusteisiin.

Toiminnalla on voimassa Tiirismaan kansanterveystyön kuntainliiton myöntämä terveydenhoitolain 28 §:n mukainen sijoituspaikkalupa. Käytännössä alueen pohjavesistatus on ollut tiedossa jo tuolloin, joten sijoituspaikkaratkaisussa on tullut ottaa huomioon myös pohjavesien suojelun tarpeet. Toimintaa ei siten ole sijoitettu alueelle luvatta tai aikaisem-min sovellettujen lakien ja asetusten vastaisesti.

Radan käyttö kilpailu- ja harjoitustoimintaan on valvottua. Kilpailutilanteissa tapahtuva kolarointi ei läheskään aina johda nestevuotoihin. Lisäksi alueella on varauduttu vahinkotilanteisiin ja esimerkiksi maahan valuneiden öljyjen imeyttämiseen ja maa-ainesten poistoon. Kerrallaan käsiteltävät nestemäärät ovat lisäksi niin pieniä, että niitä voidaan hallita läpäisevästä maaperästä huolimatta. Hakijan ottamaa ympäristövahinkovakuutusta voidaan toiminnan laatuun ja oletettuun riskiin suhteutettuna pitää riittävänä, sillä tämä turvaa vahinkotilanteisiin liittyvän jälkihoidon riippumatta toiminnanharjoittajan resursseista.

Alueen maa-ainesluvan haltija on sitoutunut moottoriradan toimintaa koskeviin lupamääräyksiin maa-ainesluvasta riippumatta. Ympäristöluvassa määriteltyä moottoriradan alinta tasoa (suojakerrosta pohjavesipintaan nähden) ei siten tulla muuttamaan. Maa-ainesalueen jälkihoitoa, kuten metsittämistä, koskevat määräykset eivät siten nykytilanteessa ole relevantteja, mutta näillä ei vaikuteta suoranaisesti pohjaveden suojeluun.

Hakija on asennuttanut alueelle yhden uuden pohjavesinäyteputken kesällä 2013. Putkesta otetuissa vesinäytteessä ei ollut mitään merkkejä pilaantumisesta. Valituksenalainen ympäristölupapäätös on syntynyt hakijan ja lupaviranomaisen tiiviin yhteistyön tuloksena lupaprosessin aikana. Lupamääräykset kattavat yhteisesti määritellyt ympäristöriskien hallintamenetelmät sekä tarvittavat suojarakenteet. Hakija on myös sitoutunut niiden toteuttamiseen.

Yhdistys on perustettu vuonna 1987. Siinä on yli 300 jäsentä ja se on jäsenmäärältään AKK-Motorsport ry:n Kaakkois-Suomen alueen suurin. Yhdistys järjestää vuosittain kaksi merkittävää jokamiesluokan kilpailuja ja on mukana avustamassa lukuisissa muiden autourheiluseurojen kilpailujen järjestämisessä. Yksi Suomen tunnetuimmista jokamiesluokan kilpailuista järjestetään Kukonkoivussa syksyisin. Päijät-Hämeen ajo on kerännyt aina yli 300 kilpailijaa. Moottoriurheilun lajisäännöt ovat vuosien myötä kehittyneet. Sääntöjen tarkoituksena on minimoida ympäristöriskit. Kilpa-autot ovat kehittyneet lajin teknisen säännöstön myötä entistä turvallisemmaksi muu muassa ympäristön kannalta. Autourheilun ympäristöriskit ovat näiden muutosten myötä moninkertaisesti pienemmät kuin vuonna 1991, jolloin toiminnalle myönnettiin sijoituspaikkalupa.

Yhdistys on hallinnut ja ylläpitänyt Hollolan Kukonkoivussa jokamiesluokan rataa vuodesta 1988. Nykyisin Lahden Urheiluautoilijat ry käyttää rataa harjoittelualueenaan vuosittaisen yhteistyösopimuksen perusteella. Vuodesta 1988 lähtien aluetta on kehitetty suunnitelmallisesti ottaen huomioon myös ympäristöasiat. Esimerkiksi radalle mahdollisesti päässeiden vaarallisten aineiden keräily aloitettiin Kukonkoivussa jo tuolloin. Tämän toiminnan tuloksena rata-alueelle myönnettiin sijoituspaikkalupa vuonna 1991.

Alueella on toimittu siis kolmekymmentä vuotta. Yhdistyksen järjestämät kilpailut ovat taanneet sen, että sillä on ollut voimavaroja panostaa ympäristönsuojeluun ja myös lupaprosessiin investointeineen. Tähän mennessä lupaprosessiin, näytteisiin ja uuden pohjaveden näytteenottoputken asennukseen yhdistys on käyttänyt lähes 20 000 euroa. Esimerkiksi uusi näytteenottoputki asennettiin alueelle siksi, että vanhasta putkesta otettujen näytteiden mukaan pohjavedessä olisi ollut yhdisteitä, jotka mahdollisesti olisivat seurausta yhdistyksen toiminnasta alueella. Selvitystyön ja uuden putken myötä nämä olettamukset kumottiin. Syyksi osoittautui näytteenoton yhteydessä tapahtunut kontaminaatio. Uusi näyte eri näytteenottomenetelmällä osoitti pohjaveden puhtaaksi. Tästä on jo hallinto-oikeudessa esitetty näytteenottajana toimineen Rambollin 17.10.2013 päivätty lausunto sekä uusi, 23.5.2014 päivätty tutkimustodistus. Yhdistys on panostanut rata-alueelle 25 vuoden aikana yli 200 000 euroa sekä tuhansia talkootyötunteja ja hoitanut vastuunsa ja velvoitteensa aina hyvin.

Rata-alue on merkitty maakuntakaavaan. Kaavaselostuksen mukaan alueella oleva jokamiesluokan rata on arvokilpailutasoinen, maakunnan parhaimmistoa ja rata-alueen merkitys kilpailutoiminnan muodossa on selkeästi kuntarajat ylittävää. Radan voidaan käyttäjien näkökulmasta katsoa olevan maakunnallisesti merkittävä. Vaikka maakuntakaavoituksessa ei oteta suoranaisesti kantaa ympäristönsuojelullisiin tekijöihin, voidaan toiminnan sijoituspaikkaa kuitenkin olemassa olevana toimintana lähialueen muu maankäyttö huomioiden pitää tarkoituksenmukaisena.

Toiminnalle on valituksenalaisen ympäristölupapäätöksen ehtojen mukaisesti toimittaessa olemassa edellytykset ympäristöluvan myöntämiseen.

Lahden seudun ympäristölautakunta on antanut valituksen johdosta selityksen. Lautakunta katsoo, että Vaasan hallinto-oikeuden päätös tulee kumota ja ympäristölautakunnan lupapäätös saattaa voimaan. Toimittaessa lupahakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti toiminnasta ei aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle ja lupapäätös täyttää ympäristönsuojelulain (86/2000) 41 ja 42 §:ssä luvan myöntämiselle asetetut edellytykset.

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue on antanut valituksen ja ympäristölautakunnan selityksen johdosta lausunnon, jossa on esitetty seuraavaa:

Kukonkoivun moottoriurheilurata sijaitsee Kukonkoivu-Hatsina -nimisellä (0409851) vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella ja pohjaveden muodostumisalueelle. Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialue on Päijät-Hämeen maakuntakaavassa merkitty erityiseksi pohjavedensuojelualueeksi (pve 5). Pohjaveden virtaus suuntautuu rata-alueelta todennäköisesti itään kohti luode-kaakko -suuntaista kallioperän ruhjetta. Ruhjeessa pohjaveden virtaus voi suuntautua sen suuntaisesti edelleen luoteeseen tai kaakkoon. Ruhjeen kohdalla pohjavesi kerros on huomattavan paksu ja alueelta on todennäköisesti saatavissa merkittäviä määriä pohjavettä seudullisen vedenhankinnan tarpeisiin.

Kyseisessä ruhjeessa, moottoriradasta noin 2,5 kilometriä etelä-kaakkoon, sijaitsee Korpikylän tutkittu vedenottamon paikka. Lisäksi moottoriradasta 1,5 kilometriä kaakkoon sijaitsee Viking Genetics Oy Ab:n pohjavedenottamo. Moottoriurheilurata sijaitsee mahdollisella vedenjakaja-alueella ja pohjaveden virtaus saattaa osalta rata-aluetta suuntautua myös länteen tai luoteeseen kohti noin 3 kilometrin etäisyydellä sijaitsevaa Sairakkalan pohjavedenottamoa.

Toiminnanharjoittajan valituksessa ja lupaviranomaisen lausunnossa katsotaan, että lupamääräyksin ja toiminnan aikaisella valvonnalla voidaan ehkäistä ympäristölle aiheutuvat haitat ja vaarat. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan esitetyt toimenpiteet ja lupamääräykset eivät ole riittäviä maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vaaran poistamiseksi kyseisissä maaperä- ja pohjavesiolosuhteissa. Kilpailutoiminnan harjoittaminen ja siihen liittyvä polttonesteiden ja ajoneuvojen säilytys ja tankkaus päällystämättömällä alueella aiheuttaa ympäristöluvan ehtojen mukaisista suojatoimenpiteistä huolimatta pohjaveden pilaantumisen vaaran. Alustasuojat ja tankkausmatot eivät riittävällä varmuudella estä vahinkotilanteessa polttonesteen pääsyä maaperään eteenkään sadekelillä. Kilpailutilanteisiin liittyy niiden luonteesta johtuva erityinen onnettomuusriski. Hiekka- ja sora-alueella maaperään päässeet polttoaineet ja muut nesteet kulkeutuvat nopeasti syvemmälle maaperään eikä niitä välttämättä saada imetysmateriaalilla kerättyä pois. Määrältään vähäisetkin maaperään jäävät päästöt voivat pitkän ajan kuluessa aiheuttaa pohjaveden ja maaperän pilaantumista. Rata-alueelle ei ole rakennettu tai edellytetty rakennettavaksi rakenteellisia pohjavesisuojauksia. Lisäksi moottoriradan toiminta estää pohjavettä suojaavan humus- ja kasvukerroksen muodostumisen alueelle. Toiminnanharjoittajan ottama ympäristövahinkovakuutus ei poista maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Toiminnanharjoittaja vetoaa valituksessaan siihen, että toiminnasta ei ole ympäristölupaprosessin aikana otettujen näytteiden perusteella todettu aiheutuneen ympäristönsuojelulain vastaisia seurauksia. ELY-keskus katsoo, että yhdestä havaintopisteestä kahden vuoden aikana otettuja pohjavesinäytteitä ei voida pitää osoituksena siitä, ettei toiminnasta olisi aiheutunut tai voisi aiheutua pohjaveden pilaamiskiellon vastaisia seurauksia. Vuonna 2011 otetusta näytteessä on pohjavedestä havaittu sekä öljyhiilivetyjä (150 μg/1), että erilaisia haihtuvia hiilivetyjä (yhteensä noin 9 μg/1). Pitoisuuksien on arvioitu johtuneen näytteenoton yhteydessä tapahtuneesta kontaminaatiosta. Arviota ei ole kuitenkaan vahvistettu samasta havaintoputkesta tehdyllä uusintanäytteenotolla. Tuloksiin on voinut vaikuttaa myös se, että vanhaan havaintoputkeen pohjavesi tulee mahdollisesti ainoastaan ylemmistä pohjavesikerroksista.

Toisin kuin valituksessa todetaan, Kukonkoivun moottoriurheilurataa ei ole merkitty voimassa olevaan maakuntakaavaan, eikä sitä ole Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 luonnoksessakaan. Meneillä olevaa maakuntakaavatyötä varten tehdyssä Päijät-Hämeen ampumaratoja ja moottoriurheilualueita koskevassa selvityksessä Kukonkoivun moottoriurheilurata on arvioitu käyttäjien näkökulmasta maakunnallisesti merkittäväksi, mutta selvityksessä on myös todettu, että radan jatkoon liittyy epävarmuus pohjaveden mahdollisen pilaantumisriskin vuoksi. Lisäksi radan toiminta tulisi mahdollisesta ympäristöluvasta huolimatta päättymään lähivuosien aikana, koska rata sijaitsee osittain toiminnassa olevalla maa-ainesten ottamisalueella. Kyseiselle maa-ainesten ottamisalueelle on myönnetty uusi maa-aineslupa kymmeneksi vuodeksi (Lahden seudun ympäristölautakunnan päätös 19.8.2014 § 50). Ottamissuunnitelmassa maa-ainesten ottaminen on jaettu kolmeen vaiheeseen, joista viimeisessä ottaminen etenee moottoriradan alueelle, mikä johtaa moottoriradan toiminnan päättymiseen. Maa-aineslupa ei ole vielä lainvoimainen.

Toiminnanharjoittaja on valituksessaan vedonnut myös siihen, että Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialueella sijaitsee myös muita pohjavesiriskiä aiheuttavia toimintoja. Tätä ei voida kuitenkaan pitää luvan myöntämistä puoltavana seikkana. Myös alueen muuta toimintaa on rajoitettu pohjaveden suojelemiseksi.

Toiminnanharjoittajan valituksessa ja lupaviranomaisen lausunnossa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aihetta Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen kumoamiseen.

Hollolan ympäristöyhdistys ry on antanut valituksen ja ympäristölautakunnan selityksen johdosta selityksen. Yhdistys on vaatinut valituksen hylkäämistä. Myös valituksen toissijainen vaatimus on hylättävä, koska ulkona sijaitsevalla moottoriradalla on oltava ympäristölupa. Valtatiellä 12 on Kukonkoivun pohjavesialueen kohdalla toteutettu pohjaveden suojaukset.

Päijät-Hämeen Urheiluautoilijat ry on antanut vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

Perustelut

Kun otetaan huomioon Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen edellä ilmenevät perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori, hallintoneuvokset Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä ja Janne Aer sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Juha Kaila ja Rauno Pääkkönen. Asian esittelijä Irene Mäenpää.

 
Julkaistu 6.10.2015