Muu päätös 2899/2015

Kiviaineksen louhinnan ja murskauksen sekä asfalttiaseman ympäristölupa-asia Taipalsaarella

Antopäivä: 9.10.2015
Taltionumero: 2899
Diaarinumero: 1379/1/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2015:T2899

Asia Ympäristölupaa koskeva valitus

Valittajat A ja hänen asiakumppaninsa

Päätös, jota valitus koskee

Vaasan hallinto-oikeus 1.4.2014 nro 14/0185/3

Asian aikaisempi vaihe

Taipalsaaren kunnan ympäristösihteeri on päätöksellään 7.5.2008 myöntänyt Destia Oy:lle ympäristönsuojelulaissa (86/2000) tarkoitetun toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen sekä asfalttiaseman toimintaan tiloilla Junnola RN:o 1:212 ja Jussila RN:o 1:184 Taipalsaaren kunnan Merenlahden kylässä.

Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 31.8.2010 kumonnut ympäristösihteerin päätöksen ja palauttanut asian Taipalsaaren kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden päätöksen perustelujen mukaan saadut selvitykset olivat niin puutteellisia, ettei niiden perusteella voitu tehdä asianmukaista lupaharkintaa. Ympäristönsuojeluviranomaisen oli varattava hakijalle tilaisuus hakemuksensa täydentämiseen. Hakemukseen tuli liittää ainakin meluselvitys, jossa tarkoitukseen sopivan melumallin ja melumittausten avulla arvioidaan melun leviäminen ympäristöön vähintään 1 kilometrin etäisyydellä toiminnasta sen eri vaiheissa. Selvityksestä oli käytävä ilmi häiriintyvien kohteiden sijainti ja siihen tuli sisältyä melun torjuntasuunnitelma. Lisäksi hakijan oli esitettävä selvitys kuljetusreitistä sekä suunnitelma liikennöinnistä aiheutuvan melun ja pölyn torjunnasta. Edelleen oli esitettävä suunnitelma alueen pintavesien käsittelystä ja johtamisesta. Asian uudelleen ratkaistessaan ympäristönsuojeluviranomaisen oli hankittujen selvitysten perusteella harkittava, voiko toiminnasta aiheutua sellaista vesistöjen pilaantumista, että hankkeelle on haettava aluehallintoviraston lupa. Mahdollisesti myönnettävässä ympäristöluvassa oli annettava tarpeelliset määräykset muun muassa koko toiminnasta aiheutuvan melun yhteismäärästä, suunnitelmaan perustuvista meluntorjuntarakenteista ja louhoksen kuivatusvesien käsittelystä ja johtamisesta.

Asian aikaisempi käsittely

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta on päätöksellään 23.5.2012 (15.5.2012 § 75) myöntänyt Destia Oy:lle ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisen toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan kallion louhinta- ja murskaustoimintaan, asfaltti- ja stabilointimassojen valmistukseen sekä puretun asfaltin varastointiin ja hyötykäyttöön enintään 10 000 t/a tiloilla Junnola RN:o 1:212 ja Jussila RN:o 1:184 Taipalsaaren kunnan Merenlahden kylässä.

Päätöksen lupamääräykset kuuluvat seuraavasti:

1a) Louhintatoimintaa ja murskauslaitosta ei saa sijoittaa 300 metriä lähemmäs asumis- tai loma-asumiskäytössä olevaa rakennusta tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaa, oleskeluun tarkoitettua piha-aluetta tai muuhun häiriölle alttiiseen kohtaan.

1b) Louhintaa saa harjoittaa hakemuksen mukaisesti enintään kolmen viikon ajan vuodessa ma–pe klo 8.00–16.00 välisenä aikana, ja räjäytyksiä ei saa suorittaa 1.6.–31.8. ja 1.12.–28.2. välisenä aikana.

Murskausta saa hakemuksen mukaisesti harjoittaa 1.9.–31.5. välisenä aikana ma–pe klo 07–22. Murskaukseen tulee käyttää vähintään B-luokkaan kuuluvaa kalustoa.

Muiden toiminta-aikojen osalta noudatetaan valtioneuvoston asetusta kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010).

1c) Toiminta-alue tulee rajata maastossa, tarkemmin maa-aineslupapäätöksessä esitetyn mukaisesti. Alueen sisääntulon ulkopuolella tulee olla yleisön nähtävillä taulu, jossa ilmoitetaan toiminnanharjoittaja ja toimintaan liittyvät tiedot. Työkoneiden huolto- ja tankkauspaikka on merkittävä maastoon.

2) Räjäytyksiä ei pääsääntöisesti saa suorittaa, kun tuulen suunta on louhinta-alueelta katsoen luoteeseen, länsiluoteeseen tai länteen. Louhinta-alueelle tulee tuulen tarkkailua varten asentaa tuulipussi. Alueella käytettävä porauskalusto tulee varustaa pölynpoistolaitteistolla.

3) Louhinnasta, poraamisesta ja murskauksesta syntyvä melu ei saa ylittää ympäristössä olevien asuinrakennusten piha-alueilla 55 dB (A) ekvivalenttitasoa eikä loma-asuntojen piha-alueilla 45 dB (A) ekvivalenttitasoa. Jos eri toimintoja harjoitetaan samaan aikaan, kokonaismelutason tulee alittaa meluohjearvot. Laitos on pyrittävä sijoittamaan siten, että melun eteneminen asutuksen suuntaan on mahdollisimman vähäistä.

Murskalaitoksen melua on tarvittaessa torjuttava koteloinnein, kumituksin tai muilla vastaavilla ääniteknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla.

Murskauslaitoksen aiheuttaman melun torjunta tulee toteuttaa meluselvityksen mukaisesti.

4) Toiminnanharjoittajan tulee esittää ennen ensimmäisen toimintajakson aloittamista selvitys, jossa arvioidaan tärinälle herkät kiinteistöt ja esitetään suunnitelma tarvittavista katselmuksista ja tärinämittauksista. Tarvittavat tärinämittaukset ja katselmukset tulee teettää ulkopuolisella asiantuntijalla.

Tärinämittaukset tulee suorittaa louhinnan aloituksen yhteydessä. Mikäli ohjearvot ylittyvät, on toiminnanharjoittajalla velvollisuus esittää selvitys tilanteesta ympäristöluvan valvontaviranomaiselle.

Tärinän raja-arvoina tulee käyttää sosiaali- ja terveysministeriön Turvallisuusmääräykset 16:0 Räjäytysalan normeja -julkaisun ohjeita.

5) Toiminnasta aiheutuvaa melutasoa tulee mitata toiminnan alkaessa häiriintyvien kiinteistöjen piha-alueella erillisen, melumallinnuksen perusteella tehdyn mittaussuunnitelman mukaan. Mittaus tulee suorittaa ulkopuolista asiantuntijaa käyttäen ja noudattaen ympäristöministeriön ohjetta 1/1995 "Ympäristömelun mittaaminen". Mittaussuunnitelma tulee esittää hyväksyttäväksi ympäristönsuojelun viranhaltijalle ennen mittausten aloittamista. Mittausraportti tulee toimittaa ympäristötoimeen viimeistään kuukauden kuluttua mittausten lopettamisesta.

6) Asfalttiasema saa toimia ma–pe klo 06–17. Asfalttiaseman toiminnasta syntyvä melu ei saa ylittää ympäristössä olevien loma-asuntojen piha-alueilla 45 dB (A) ekvivalenttitasoa klo 07–17 eikä asuinrakennustenpiha-alueilla kello 07–17 välisenä aikana 55 dB (A) ekvivalenttitasoa. Melutason yöohjearvo on 50 dB (Laeq) asuinrakennusten piha-alueilla ja 40 dB (Laeq) loma-asuntojen piha-alueilla klo 06–07.

Asfalttiaseman pölynpoiston tulee täyttää Tielaitoksen asfalttiasemien ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelujulkaisussa 1994 esitetyt A-luokan asemalle asetetut vaatimukset.

Toiminnan pöly- ja hiukkaspäästöjen vähentämiseen on käytettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Kuljetukset, lastaaminen ja lastin purkaminen sekä alueiden kunnossapito on toteutettava siten, että haitallinen pölyäminen voidaan tehokkaasti estää.

Kuormat on peitettävä lastauksen jälkeen pölyämisen estämiseksi.

7) Toiminnasta ei saa aiheutua asuinkiinteistöjen piha-alueella seuraavien ilman hengitettävien hiukkasten (PM10) raja-arvojen ylittymistä:

- Vuorokausiraja-arvopitoisuuden 50 μg/m­ ylityksiä saa esiintyä enintään 35 kpl kalenterivuodessa.

- Kalenterivuoden vuosikeskiarvo ei saa ylittää 40 μg/m­.

- Mittausjakson 2. suurin vuorokausikeskiarvo ei saa ylittää vuorokausiraja-arvopitoisuutta 70 μg/m­. Mikäli mittausjakson pituus on yli 30 vuorokautta, vertailu suoritetaan kalenterikuukausittain

8) Toiminnasta aiheutuvien hengitettävien hiukkasten pitoisuutta (PM10) tulee mitata tarkemmin mittaussuunnitelmassa määriteltyjen kiinteistöjen piha-alueilla toiminnan alettua vähintään kerran. Mittaukset tulee suorittaa käyttäen jatkuvatoimista hengitettävien hiukkasten mittaukseen soveltuvaa laitetta. Mittausjakson tulee olla riittävän pitkä edustavan tuloksen saamiseksi. Mittaussuunnitelma tulee esittää hyväksyttäväksi ympäristönsuojelun viranhaltijalle ennen mittausten suorittamista. Mittausraportti tulee toimittaa ympäristötoimeen viimeistään kuukauden kuluttua mittausten lopettamisesta.

9) Pölyämisen estäminen:

- Porausvaunut tulee varustaa pölynkeräyslaitteilla tai käyttämällä muuta, pölyn leviämisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

- Kuormattavan ja murskauslaitoksen kuljettimelta varastokasaan putoavan kiviaineksen pölyämistä on estettävä säätämällä putoamiskorkeus mahdollisimman pieneksi, kiinnittämällä murskauslaitteistojen kuljettimien päähän pölyämistä estävät suojat tai käyttämällä muuta pölyn leviämisen estämisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

- Pölyn joutumista ympäristöön on estettävä kastelemalla tai koteloimalla päästölähteet kattavasti ja tiiviisti taikka käyttämällä muuta pölyn torjumisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

- Varastokasat ja ajoneuvojen kuormat on tarvittaessa kasteltava ja pölyn leviäminen ajoneuvoista toiminta-alueen ulkopuolelle estettävä.

- Työmaateiden ja varastoalueiden kesäaikaisen pölyämisen ehkäisemiseen voidaan käyttää kalsiumkloridia, mikäli pölyämisen ehkäiseminen muilla menetelmillä ei ole riittävää

10) Alueella varastoitavien polttonestesäiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-altaallisia säiliöitä. Säiliöt on varustettava tyyppikilvellä, varastosäiliön varoitusmerkein, ylitäytönestimillä ja laponestojärjestelmällä. Tankkauslaitteistot on varustettava lukittavilla sulkuventtiileillä. Työkoneiden polttonesteiden tankkaus- ja huoltoalueet on tiivistettävä niin, että polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estetty. Rakenteen on oltava nesteitä läpäisemätön esim. vahva, tiivis muovikalvo, jonka päällä on rikkoutumisen estävä 20–30 cm paksuinen maakerros tai muulla vastaavalla suojauksella. Tiivistysrakenne tulee olla reunoilta korotettu. Tankkaus- ja huoltoalueiden toteutustapa, myös murskauslaitosten osalta, tulee ilmoittaa kirjallisesti ympäristönsuojelun viranhaltijalle ennen toiminnan aloittamista. Toiminnan päätyttyä suojausrakenteet ja sade- ja hulevesien johtamiseksi tehdyt rakenteet tulee poistaa ja mahdollisesti likaantunut maa-aines on vietävä pois alueelta asianmukaisesti käsiteltäväksi.

Öljyvahinkojen varalta alueelle on varattava riittävästi imeytysturvetta tai muuta tarkoitukseen kehitettyä materiaalia. Öljyvahingosta on ilmoitettava viipymättä pelastuslaitokselle ja ympäristönsuojeluviranomaiselle.

11) Toiminnassa tulee pyrkiä siihen, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Toiminnassa syntyvät hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee lajitella ja toimittaa hyötykäyttöön ensisijaisesti materiaalina ja toissijaisesti energiana. Jätteet tulee toimittaa käsiteltäväksi kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. WC-jäte tulee toimittaa käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamolle tai kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Toiminta-alueella ei saa säilyttää eikä varastoida ylimääräistä kalustoa, romuja tai jätteitä.

12) Ongelmajätteet ja muut ympäristölle vaaralliset kemikaalit ja haitalliset aineet on varastoitava suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa katettuina tai muuten vesitiiviisti. Erilaiset ongelmajätteet on pidettävä erillään toisistaan ja ryhmiteltävä ja merkittävä ominaisuuksiensa mukaan. Öljyjätteeseen ei saa varastoinnin aikana sekoittaa muuta jätettä tai ainetta eikä eri öljyjätelaatuja saa tarpeettomasti sekoittaa keskenään. Nestemäisessä muodossa olevat ongelmajätteet ja kemikaalit on varastoitava tiiviillä ja reunakorokkein varustetulla alustalla siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle. Ongelmajätteiden pääsy maaperään on estettävä.

13) Louhoksesta johdettavat pintavedet tulee johtaa laskeutusaltaan kautta kivipölyn poistamiseksi. Laskeutusaltaan on oltava riittävän suuri, ettei oikovirtauksia pääse syntymään.

Mikäli toiminnasta aiheutuu ojien liettymistä, toiminnanharjoittaja on velvollinen osallistumaan ojien kunnossapitoon.

Jos toiminta-alueelta johdetaan vesiä pois, on niiden laatua tarkkailtava erikseen laadittavan suunnitelman mukaisesti, jonka hyväksyy ympäristönsuojelun viranhaltija.

14) Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen lausunnon mukaisesti toiminnanharjoittajan tulee laatia kohteen pelastussuunnitelma sekä räjähteiden varastointi on hyväksytettävä erikseen.

15) Kunkin louhinta- ja murskaustoimintajakson ja asfalttiaseman toimintajakson alkamisesta on ilmoitettava ympäristötoimeen ennen toiminnan alkamista.

16) Pintamaa-ainekset, jotka kuuluvat kaivannaisjätteisiin, tulee pitää erillään muista maa-aineksista ja tulee hyödyntää joko alueen maisemoinnissa tai maarakentamisessa. Jos kaivannaisjätteen määrä tai sen käsittely muuttuu hakemuksesta ilmoitetusta merkittävästi, on kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma päivitettävä. Alueen maisemointiin liittyviä tarkempia määräyksiä annetaan maa-ainesluvassa.

17) Toiminnasta on raportoitava ympäristönsuojelun tietojärjestelmään vuosittain kunkin kalenterivuoden osalta viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Raportti, jonka on sisällettävä toiminta-ajat (toimintapäivät louhinnan ja murskauksen osalta), tuotantomäärät, tieto paljonko luvanmukaisesta ottomäärästä on yhteensä otettu, pölyntorjuntaan käytetyn suolan käyttömäärä sekä polttonesteiden kulutus, on lähetettävä Lappeenrannan kaupungin ympäristötoimeen.

18) Toiminnan päättyessä tulee alueella olevien varastointi- ja murskausalueiden jäädä sellaiseen kuntoon, ettei aiheudu haittaa terveydelle, ympäristölle tai tulevalle maankäytölle. Maisemointi tulee suorittaa maa-ainesten ottoluvan mukaisesti. Toiminnan lopettamisen yhteydessä tulee toiminnanharjoittajan pyytää ympäristötoimelta tarkastusta.

19) Ennen toiminnan aloittamista luvanhaltijan tulee pyytää valvontaviranomaisen aloitustarkastus toiminta-alueelle.

Luvan voimassaolo ja tarkistaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristösuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

Lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminta laajenee tai toiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia, on siitä ilmoitettava luvan myöntäneelle viranomaiselle.

Hakemus ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi on jätettävä viimeistään kymmenen vuoden kuluttua siitä päivämäärästä, kun lupapäätös on saanut lainvoiman.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Vaasan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään, siltä osin kuin nyt on kysymys, muun muassa A:n ja hänen asiakumppaniensa valitukset enemmälti hyläten muuttanut ympäristölautakunnan päätöksen lupamääräyksiä 1b, 3, 5 ja 13 sekä luvan voimassaoloa ja tarkistamista koskevaa määräystä seuraavasti (muutokset kursiivilla):

1b) Louhintaa, räjäytyksiä ja porausta saa harjoittaa hakemuksen mukaisesti enintään kolmen viikon ajan vuodessa ma–pe klo 8.00–16.00 välisenä aikana. Räjäytyksiä ja porausta ei saa suorittaa 1.6.–31.8. ja 1.12.–28.2. välisenä aikana.

Murskausta saa hakemuksen mukaisesti harjoittaa 1.9.–31.5. välisenä aikana ma–pe klo 07–22. Murskaukseen tulee käyttää vähintään B-luokkaan kuuluvaa kalustoa.

Rikotusta saa tehdä ma–pe klo 8.00–18.00. Kuormaaminen ja kuljetus on sallittu ma–pe klo 7.00–22.00.

3) Toiminnasta aiheutuva kokonaismelu, mukaan lukien mahdollisesti samaan aikaan toimivan asfalttiaseman melu, ei saa päivällä ylittää ympäristössä olevien asuinrakennusten piha-alueilla 55 dB (A) ekvivalenttitasoa eikä loma-asuntojen piha-alueilla 45 dB (A) ekvivalenttitasoa. Laitos on pyrittävä sijoittamaan siten, että melun eteneminen asutuksen suuntaan on mahdollisimman vähäistä.

Murskalaitoksen melua on torjuttava koteloinnein, kumituksin tai muilla vastaavilla ääniteknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla.

Murskauslaitoksen aiheuttaman melun torjunta tulee toteuttaa meluselvityksen mukaisesti. Selvitys toteutettavista meluntorjuntatoimenpiteistä, kuten murskausaseman ja mahdollisten meluvallien sijoittamisesta sekä murskauslaitoksen koteloinneista, kumituksista ja muista vastaavista meluntorjuntatoimista, on esitettävä ympäristönsuojelulautakunnalle aina ennen uuden louhintavaiheen aloittamista ja kun murskauslaitos siirtyy uuteen paikkaan louhinnan edetessä.

5) Toiminnasta aiheutuvaa melutasoa tulee mitata toiminnan alkaessa häiriintyvien kiinteistöjen piha-alueella erillisen, melumallinnuksen perusteella tehdyn mittaussuunnitelman mukaan. Melutaso on lisäksi mitattava kertaluonteisesti melumallinnetun alueen ulkopuolella Likoniemessä ja Käräinniemessä. Mittaus tulee suorittaa ulkopuolista asiantuntijaa käyttäen ja noudattaen ympäristöministeriön ohjetta 1/1995 "Ympäristömelun mittaaminen". Mittaussuunnitelma tulee esittää hyväksyttäväksi ympäristönsuojelun viranhaltijalle ennen mittausten aloittamista. Mittausraportti tulee toimittaa ympäristötoimeen viimeistään kuukauden kuluttua mittausten lopettamisesta.

13) Louhoksesta johdettavat pintavedet tulee johtaa laskeutusaltaan kautta kivipölyn poistamiseksi. Laskeutusaltaan on oltava riittävän suuri, ettei oikovirtauksia pääse syntymään.

Mikäli toiminnasta aiheutuu ojien liettymistä, toiminnanharjoittaja on velvollinen osallistumaan ojien kunnossapitoon.

Pintavesien keräilyä, käsittelyä ja johtamista koskeva suunnitelma on esitettävä ympäristölautakunnan hyväksyttäväksi ennen louhinta- ja murskaustoiminnan aloittamista. Jos toiminta-alueelta johdetaan vesiä pois, on niiden laatua tarkkailtava erikseen laadittavan suunnitelman mukaisesti, jonka hyväksyy ympäristönsuojelun viranhaltija.

Luvan voimassaolo ja tarkistaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristösuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

Lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen muuttamiseen tai laajentamiseen on oltava ympäristölupa.

Hakemus ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi on jätettävä viimeistään kymmenen vuoden kuluttua siitä päivämäärästä, kun lupapäätös on saanut lainvoiman. Hakemukseen tulee liittää tarvittavat selvitykset hankkeen todennetuista ympäristövaikutuksista siten kuin ympäristönsuojelulaissa tai sen nojalla annetuissa säädöksissä tarkemmin säädetään.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään näiltä osin muun ohella seuraavasti:

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 41 §:n 1 momentin mukaan ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset.

Ympäristönsuojelulain 41 §:n 3 momentin mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa on noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään.

Ympäristönsuojelulain 42 §:n mukaan luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, ympäristönsuojelulain 7–9 §:ssä kiellettyä seurausta eli maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella tai eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista.

Hankkeen laatu ja sijainti

Destia Oy:n tekemä hakemus tarkoittaa kallion louhinnan, murskaustoiminnan sekä asfalttimassan valmistuksen ja jäteasfaltin varastoinnin sijoittamista tiloille Junnola RN:o 1:212 ja Jussila RN:o 1:184 Taipalsaaren kunnan Merenlahden kylässä.

Lähin asuinrakennus sijaitsee hakemuksen mukaisen toiminta-alueen rajasta noin 420 metriä pohjoiseen. Viisi kesäasuntoa sijaitsee 390–450 metrin etäisyydellä ottoalueen reunasta.

Alueella tuotetaan murskelajikkeita keskimäärin noin 30 000 tonnia ja enintään 100 000 tonnia vuodessa sekä päällystemassoja enintään 40 000 tonnia vuodessa. Asfaltin ja öljysoran kappaleita voidaan tuoda alueelle varastoitavaksi enintään noin 5 000 tonnia kolmen vuoden aikana.

Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin vesistö, Saimaa, sijaitsee alueen pohjois- ja itäpuolella.

= = =

Selvitysten riittävyys

Hallinto-oikeus katsoo, että lupahakemuksessa ja hakijan esittämissä lupahakemuksen täydennyksissä on esitetty ympäristönsuojelulain 35 §:s­sä ja ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 3 luvussa edellytetyt riittävät selvitykset lupaharkinnan suorittamiseksi. Lupaharkinta on suoritettu ympäristönsuojelulain 7 ja 8 luvuissa edellytetyllä tavalla. Hakijan tekemiä ennakkoselvityksiä ja arvioita hankkeen vaikutuksista on luvassa määrätty varmennettaviksi mittauksilla.

Melu

Toiminnan aiheuttamaa melutasoa ja sen leviämistä lähiympäristöön on arvioitu melumallinnusohjelmalla. Promethor Oy:n tekemän melumallinnuksen mukaan louhinnan (poraus) ja asfalttiaseman toiminnan aiheuttama keskiäänitaso alittaa annetut melun raja-arvot kaikissa tilanteissa. Murskauksen aiheuttama toiminnan aikainen keskiäänitaso alittaa melun raja-arvot kaikissa tilanteissa, kun meluntorjunta on tarpeellisilta osin toteutettu. Meluselvityksessä on esitetty eräitä reunaedellytyksiä ja meluntorjuntatoimenpiteitä, jotta asetetut melutason raja-arvot mallinnuksen mukaisesti alittuvat. Hallinto-oikeus on tästä syystä ja ottaen huomioon valtioneuvoston asetuksen 800/2010 tarkentanut lupamääräyksen 3 toista, oikeastaan ensimmäistä, kappaletta sekä määrännyt toiminnan harjoittajan esittämään selvityksen toteutettavista meluntorjuntatoimenpiteistä.

Ympäristöluvassa on annettu myös toiminta-aikoja rajoittavia määräyksiä. Hallinto-oikeus on tarkentanut lupamääräystä 1b rikotuksen ja kuormaamisen ja kuljetuksen toiminta-aikoja koskevilla määräyksillä. Tarkennukset on annettu valtioneuvoston asetuksen 800/2010 mukaisina.

Promethor Oy:n tekemässä meluselvityksessä on todettu, että impulssimaisen ja kapeakaistaisen melun korjaus +5 dB on otettu huomioon tarpeen mukaan. Murskauslaitoksen melun ei ole arvioitu olevan impulssimaista häiriintyvissä kohteissa tarkasteluetäisyyksistä johtuen. Rikottimen melun on arvioitu olevan impulssimaista, samoin kauhakuormaajan toiminnasta aiheutuvan melun ajoittain. Nämä on otettu huomioon melumallinnuksessa.

Valituksissa on esitetty, että melumittaustulokset maan akustisesta kovuudesta ovat virheellisiä. Tältä osin hallinto-oikeus toteaa, että Promethor Oy:n 6.3.2012 antaman lausunnon mukaan käytettyjen maanpinnan akustisten kovuuksien voidaan arvioida vastaavan keskimääräistä tilannetta ja antavan oikean kuvan melun leviämisestä maanpinnan akustisen kovuuden osalta. Meluselvityksessä on todettu, että kasvillisuuden melua vähentävää vaikutusta ei ole otettu huomioon mallinnuksessa.

Ennakkoselvitysten tulosten varmistamiseksi ja asetettujen melun raja-arvojen saavuttamisen osoittamiseksi on lupamääräyksessä 5 annettu määräykset melun mittaamisesta. Toiminnasta aiheutuva melu saattaa joissakin oloissa levitä häiritsevänä myös pohjoiseen vastarannalla oleville kiinteistöille. Koska tämä alue ei ole sisältynyt melumallinnukseen, on tarpeen erikseen mitata melu Likoniemessä ja Käräinniemessä toiminnan ollessa käynnissä. Hallinto-oikeus on tämän takia täydentänyt lupamääräystä 5.

Ottaen huomioon melun leviämisestä saatu selvitys ja melun torjunnasta annetut määräykset niihin hallinto-oikeuden tekemine muutoksineen ovat melun mittaamisesta annetut määräykset ennalta arvioiden riittävät.

Melumallinnus on tehty louhinnasta, murskauksesta ja asfalttiasemasta erikseen. Ympäristölautakunta on hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa todennut, että melun yhteisvaikutuksia ei ole tutkittu, koska toiminnot tapahtuvat eri aikoina. Hakemusasiakirjoista ei käy ilmi, onko toiminnot tarkoitettu aina eriaikaisiksi. Ympäristölupapäätöksessä ei ole kielletty toimintojen samanaikaista harjoittamista. Lupamääräyksessä 3 on melutasoraja-arvoista määrätty, että ne on alitettava myös siinä tapauksessa, että eri toimintoja harjoitetaan samaan aikaan. Hallinto-oikeus on tarkentanut lupamääräystä 3 siten, että toiminnasta aiheutuvaan kokonaismeluun, jonka tulee alittaa asetetut melutasoraja-arvot, luetaan myös asfalttiaseman melu. Lisäksi lupamääräykseen 5 on lisätty kertaluonteinen mittausvelvoite melumallinnetun alueen ulkopuolelle Likoniemessä ja Käräinniemessä.

Ottaen huomioon meluselvityksestä todettu vaadituille koko toimintaa koskeville tiukemmille melun raja-arvoille ei ole perusteita.

Muutoksenhakijat ovat vaatineet, että ympäristölupaan on lisättävä määräys maksimimelutasosta. Tältä osin hallinto-oikeus toteaa, että louhinnasta ja murskauksesta aiheutuva melu on luonteeltaan tasaisempaa kuin esimerkiksi ampumaratojen ja moottoriratojen melu. Räjäytysmelun ajallinen osuus toiminnasta aiheutuvasta melusta on vähäinen. Rikotukselle ominainen impulssimaisuus otetaan huomioon melua mallinnettaessa ja mitattaessa. Kun otetaan lisäksi huomioon haitankärsijöiden ja toiminta-alueen välinen etäisyys, maksimimelurajojen asettamiseen ei ole aihetta.

Hallinto-oikeus katsoo, että tehdyt selvitykset, lupapäätöksessä annetut määräykset ja hallinto-oikeuden niihin tekemät muutokset ovat riittäviä estämään louhinta- ja murskaustoiminnasta sekä asfalttiasemasta aiheutuvan kohtuuttoman melurasituksen. Toiminnan rajoittamiseen enemmälti ei ole esitetty perusteita.

Pöly

Asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella lähimmät asuintalot sijaitsevat noin 400 metrin etäisyydellä luvassa tarkoitetusta toiminta-alueesta. Pölyämisen estämiseksi on annettu lupamääräykset 2, 7 ja 9 ja toiminnasta aiheutuvien hengitettävien hiukkasten pitoisuutta tarkkaillaan lupamääräyksen 8 mukaisesti. Välimatka ja maasto sekä ympäristöluvan määräykset huomioon ottaen ei ole ennalta arvioiden odotettavissa, että pölystä aiheutuisi terveyshaittaa tai kohtuutonta rasitusta. Pölyhaitan vähentämisestä tai selvittämisestä ei tämän vuoksi ole tarpeen antaa lisämääräyksiä.

Terveyshaittaa arvioidaan lähtökohtaisesti väestön keskimääräisen terveydentilan perusteella. Terveyshaittaa arvioitaessa ei voida ottaa huomioon esimerkiksi yksilön aiempaa altistusta.

Hajuhaitat

Asfalttimassan valmistuksesta saattaa aiheutua hajuhaittaa. Hajuhaittoja voidaan ehkäistä sijoittamalla asema riittävän kauas altistuvista kohteista ja käyttämällä suljettuja rakenteita. Ympäristölupahakemuksen mukaan toiminta-alueella käytettävät päällysteasemayksiköt ovat poikkeuksetta umpinaisia ja alipaineistettuja. Asfalttiaseman on ilmoitettu kuuluvan Tielaitoksen luokituksen mukaiseen A-luokkaan. Hajuhaittaa saattaa häiritsevässä määrin aiheutua paitsi valmistusprosessista myös asfalttimassan kuormauksesta. Lupamääräyksessä 6 on edellytetty, että kuormat on peitettävä lastauksen jälkeen pölyämisen estämiseksi. Määräyksellä vähennetään myös lastauksen hajuhaittoja. Ottaen huomioon edellä oleva ja se seikka, että etäisyyttä toiminta-alueesta lähimpiin häiriintyviin kohteisiin on yli 300 metriä, ei asfalttiaseman toiminnasta ennalta arvioiden aiheudu kohtuutonta hajuhaittaa ympäristössä.

Räjäytykset

Lupamääräyksen 1b mukaan louhintaa, räjäytyksiä ja porausta saa harjoittaa enintään kolmen viikon ajan vuodessa. Räjäytyksiä ja porausta ei saa suorittaa 1.6.–31.8. ja 1.12.–28.2. välisenä aikana. Lupamääräyksen 2 mukaan räjäytyksiä ei pääsääntöisesti saa suorittaa, kun tuulen suunta on louhinta-alueelta katsoen luoteeseen, länsiluoteeseen tai länteen. Kun otetaan huomioon, että lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 400 metrin etäisyydellä toiminta-alueesta, hallinto-oikeus katsoo, että räjäytyksiä ei ole tarpeen enemmälti rajoittaa.

Tärinä

Hallinto-oikeus viittaa tärinähaittojen ehkäisemisestä annettuun lupamääräykseen 4 ja toteaa, että lupamääräys on riittävä.

Liikenne

Toiminnasta tehdyn ympäristömeluselvityksen mukaan Lähteenmäen yksityistiellä tapahtuva liikenne ei aiheuta meluraja-arvojen ylittymistä. Tien varressa on yksi kiinteistö. Lupamääräyksessä 6 on annettu määräyksiä kuljetuksista aiheutuvien pölyhaittojen ehkäisemisestä. Kun otetaan huomioon saatu selvitys sekä annetut lupamääräykset, toiminnasta aiheutuvasta liikenteen lisääntymisestä ei voida katsoa aiheutuvan kohtuutonta melu- tai pölyhaittaa.

Toiminnan johdosta yleisellä tiellä lisääntyvän liikenteen liikenneturvallisuudelle aiheuttama haitta ei kuulu ympäristölupa-asian yhteydessä huomioitaviin seikkoihin.

Vesistövaikutukset

Destia Oy:n 24.2.2011 päivätyn ympäristölupahakemuksen täydennyksen mukaan Kangasahonmäen kallioalueella syntyvät pintavedet, jotka koostuvat sade- ja sulamisvesistä, johdetaan tarvittaessa alueelle rakennettavien selkeytysaltaiden kautta Lähteenmäen yksityistien alitse rakennettua rumpua pitkin alapuoliseen maastoon.

Lupamääräyksessä 13 on annettu määräyksiä pintavesien johtamisesta ja laskeutusaltaasta. Ympäristölupahakemuksessa ei ole esitetty suunnitelmaa toiminta-alueella syntyneiden pintavesien keräilystä tai poisjohtamisesta, eikä mahdollisen laskeutusaltaan mitoituksesta ja sijoittamisesta. Hallinto-oikeus on tästä syystä tarkentanut lupamääräystä 13.

Toiminta-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lupamääräyksissä 10 ja 13 on annettu pohjaveden suojelua koskevia määräyksiä. Näin ollen hallinto-oikeus pitää hakemuksen ja ympäristöluvan mukaisia toimenpiteitä, sellaisina kun ne ovat hallinto-oikeuden muuttamassa muodossa, pinta- ja pohjavesien suojelemiseksi riittävinä. Ojitukseen liittyvät vaatimukset on tarvittaessa käsiteltävä vesilain mukaisessa menettelyssä.

Jäteasfaltin käyttö

Muutoksenhakijat ovat vaatineet, että murskauslaitoksella tulee sallia ainoastaan Kangasahonmäen kalliokiviainesten ottoalueelta louhittujen kiviaineksien murskaaminen. Hakemuksen mukaan asfaltin ja öljysoran kappaleita tuodaan alueelle vähäisiä määriä tulevaa hyötykäyttöä varten, enintään noin 5 000 tonnia kolmen vuoden aikana. Ympäristöluvassa on sallittu vuosittain enintään 10 000 tonnin määräisen puretun asfaltin hyötykäyttö alueella.

Toiminta-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Kun otetaan huomioon asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista annettu valtioneuvoston asetus sekä lupamääräykset 10 ja 13, ei puretun asfaltin käyttämisen kieltämiseen ole perusteita.

Luvan voimassaolo ja tarkistaminen

Ympäristölupa myönnetään ympäristönsuojelulain mukaisin edellytyksin. Ympäristönsuojelulain 41 §:n 1 momentin mukaan ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Maa-ainesluvan voimassaolomääräyksellä ei ole merkitystä ympäristönsuojelulain mukaisessa lupaharkinnassa. Muitakaan perusteita ympäristöluvan vaaditulle määräaikaisuudelle ei ole esitetty.

Ympäristönsuojelulain 28 §:n 3 momentin mukaan luvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on oltava lupa.

Edellä olevan perusteella hallinto-oikeus on muuttanut luvan voimassaoloa ja tarkistamista koskevaa lupamääräystä siten, että toiminnan olennaiseen muuttamiseen tai laajentamiseen on oltava ympäristölupa.

Johtopäätökset

Edellä olevan perusteella ja kun otetaan huomioon etäisyydet lähimpiin häiriintyviin kohteisiin sekä päätöksessä olevat lupamääräykset, niihin hallinto-oikeuden nyt tekemine muutoksineen ja lisäyksineen, hakemuksen mukaisesta toiminnasta ei voida katsoa yksin tai yhdessä muiden toimintojen kanssa aiheutuvan terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan vaarantumista tai muutakaan ympäristönsuojelulain tarkoittamaa haittaa tai eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Näin ollen ympäristönsuojelulain 42 §:n mukaiset luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. Muutoksenhakijoiden esittämät valitusperusteet huomioon ottaen lupamääräyksiä ei ole tarpeen muuttaa enemmälti.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010)

Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (448/2010)

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Kari Hauru, Kristiina Kerttula, Jan Eklund ja Pirjo-Liisa Saloranta. Asian esittelijä Merja Kivistö.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A ja hänen asiakumppaninsa ovat valituksessaan vaatineet, että hallinto-oikeuden päätös 1.4.2014 nro 14/0185/3 ja ympäristölautakunnan päätös kumotaan ja hakemus hylätään.

Toissijaisesti valittajat ovat vaatineet, että hallinto-oikeuden ja ympäristölautakunnan päätökset kumotaan ja asia palautetaan ympäristönsuojeluviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi valittajien esittämien seuraavien muutosten tekemistä varten tai että korkein hallinto-oikeus tekee seuraavat muutokset lupamääräyksiin 1b, 3, 5 ja 6 sekä luvan voimassaoloa koskevaan määräykseen:

Murskauksen ja rikotuksen aikarajojen on oltava yhdenmukaiset louhinnan aikarajojen kanssa.

Toiminnasta aiheutuva A-painotettu keskiäänitaso on rajoitettava enintään 40 dB:iin lähimmillä loma-asumiseen käytettävillä alueilla ja 50 dB:iin lähimmillä asumiseen käytettävillä alueilla. Keskiäänitason määritys on tehtävä päivittäisten toiminta-aikojen puitteissa.

Toiminnasta aiheutuva melun A-painotettu enimmäistaso impulssiaikavakiolla (LAImax) saa olla enintään 60 dB lähimmillä loma-asumiseen käytettävillä alueilla ja enintään 65 dB asumiseen käytettävillä alueilla.

Toiminnanharjoittaja on velvoitettava järjestämään melumittaus häiriintyvissä kohteissa vuosittain silloin, kun louhinta ja murskaus ovat käynnissä.

Asfalttiaseman toiminta saa alkaa aikaisintaan kello 8.

Lupa on muutettava määräaikaiseksi.

On lisäksi annettava lupamääräys, jonka mukaan murskauslaitoksella saa murskata ainoastaan kysymyksessä olevalta ottamisalueelta louhittuja kiviaineksia.

Valittajat ovat uudistaneet asiassa aikaisemmin lausumansa ja esittäneet vaatimustensa tueksi lisäksi muun ohella seuraavaa:

Hakemus on puutteellinen. Hakija ei ole esittänyt meluselvityksen lisäksi muita hallinto-oikeuden 31.8.2010 antamassa päätöksessä edellytettyjä suunnitelmia. Meluselvityskään ei täytä mainitussa päätöksessä asetettuja yksityiskohtaisempia vaatimuksia. Esimerkiksi toiminnan eri osista aiheutuvan melun yhteismäärä on jäänyt arvioimatta. Aikaisemman selvityksen mukaan kokonaismelu oli suurimmillaan 53 dB.

Hallinto-oikeuden asiassa antamat kaksi päätöstä ovat edellä mainituilta osin keskenään ristiriitaisia. Selvitysten puutteita ei voida poistaa pelkästään lupamääräyksillä.

Meluselvitys on lähtökohdiltaan virheellinen. Selvityksen mukaan maaperä alueella on pehmeää. Ympäristölautakuntakin on kuitenkin todennut, että alue on tyypillinen kallioesiintymä, joka on osin avokalliota ja osin maapeitteen verhoamaa. Meluselvitys on tehty ilman, että on käyty paikalla.

Selvityksen mukaan melun raja-arvot alittuisivat niukasti. Tähän on päädytty, kun eri toimintojen yhdessä aiheuttaman melun lisäksi on sivuutettu myös melun impulssimaisuus. Selvityksestäkin kuitenkin ilmenee, et­tä loma-asutuksen alueella impulssimainen melu ylittää valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisen ohjearvon. Jos alueen avokalliomaisuus olisi otettu huomioon, melun raja-arvojen olisi todettu ylittyvän selvästi.

Selvityksen perusteella ei voida luotettavasti arvioida häiriintyvissä kohteissa ilmenevän melun tasoa. Selvityksen puutteet ilmenevät hallinto-oikeudelle esitetystä diplomi-insinööri Aimo Vuennon lausunnosta.

Hakemuksen puutteellisuuden vuoksi myöskään toiminnan vesistövaikutuksia ja aluehallintoviraston luvan tarvetta ei ole voitu arvioida hallinto-oikeuden 31.8.2010 antamassa päätöksessä edellytetyllä tavalla.

Toiminnasta aiheutuvat melu, pöly ja tärinä ovat kohtuuton rasitus lähialueen asukkaille. Hallinto-oikeus on tarkentanut lupamääräyksiä 3 ja 5. Haittoja ei voida kuitenkaan rajoittaa tehokkaasti muuten kuin lisäämällä etäisyyttä häiriintyviin kohteisiin. Nyt lähin rakennus on noin 430 metrin päässä ottamisalueen rajasta ja 600 metrin etäisyydellä on useita asuin- ja lomarakennuksia. Alle 400 metrin päähän louhoksesta on myönnetty poikkeus omakotitalon rakentamiseen. Välissä on avokallion lisäksi avohakkuita ja taimikkoa, josta osa avokalliolla. B ja C kasvattavat suomenhevosia. Lähimmät laitumet ovat alle 500 metrin päässä ottamisalueesta.

Melu rasittaisi erityisesti 88-vuotiasta D:tä, joka asuu 530 metrin päässä ottamisalueesta.

Pölyhaitan ehkäisemiseksi suojaetäisyyden häiriintyviin kohteisiin tulisi olla vähintään 500 metriä. Vaikka pölypäästöjä voidaan ympäristöluvan mukaisin torjuntatoimin rajoittaa, erityisesti hienojakoisesta pölystä voi aiheutua haittaa lähialueen kiinteistöille. Siihen nähden, ettei pölypäästöjä ennestään ole, ympäristön tila heikkenee niiden vuoksi merkittävästi.

E:n ja C:n sairauksien vuoksi lupamääräykset eivät ole toiminnasta aiheutuvien pölyhaittojen kannalta riittäviä. Lupamääräys 2 on virheellinenkin muun muassa sillä perusteella, että pölyn leviämiseen myös vaikuttavat ylempien ilmakerrosten virtaukset voivat olla tuulen suuntaan nähden päinvastaisia. Lisäksi sana "pääsääntöisesti" vesittää lupamääräyksen 2.

Räjäytyksissä käytettävät aniitti ja anfo vapauttavat runsaasti typpeä ja fosforia, jotka kulkeutuvat valumavesien mukana Pien-Saimaaseen. Järven tila on ennestään huono. Toisin kuin ympäristölautakunnan päätöksen perusteluissa on esitetty, alueelta läntiseen notkoon johtaa avo-oja, josta on edelleen yhteys keväisin ja syksyisin tulvivana purona toisen avo-ojan kautta Pien-Saimaan Likolahteen. Vesistövaikutusten vuoksi asia olisi tullut ainakin siirtää aluehallintoviraston ratkaistavaksi.

Murskauksesta ja rikotuksesta aiheutuvat toiminnan ehkä merkittävimmät melu- ja pölyhaitat. Tämän vuoksi on perusteltua, että niitä koskevat samat aikarajat, jotka maa-ainesluvassa on katsottu tarpeellisiksi asutukseen kohdistuvien toiminnan vaikutusten lieventämiseksi.

Raja-arvot 40 dB ja 50 dB vastaavat valtioneuvoston päätöksen mukaisia ohjearvoja, kun otetaan huomioon toiminnasta aiheutuvan melun iskumaisuus.

Melun impulssimaisuuden vuoksi asiassa on sovellettava myös valtioneuvoston päätöstä ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista (53/1997).

Kallioainesten ottamiseen myönnetty maa-aineslupa on voimassa kymmenen vuotta, minkä vuoksi ympäristölupaakaan ei tule myöntää mainittua pidemmäksi ajaksi.

Kun otetaan huomioon toiminnan muutenkin kohtuuttomat ympäristövaikutukset, niitä ei ole syytä lisätä sallimalla alueelle tuotavien asfaltin ja öljysoran murskaus.

Lappeenrannan kaupungin tekninen toimi on antanut selityksen.

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta on antanut lausunnon.

Destia Oy on antanut selityksen ja vaatinut, että valitus hylätään.

A on antanut vastaselityksen.

F ja G ovat antaneet vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

Perustelut

Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että lain ympäristönsuojelulain muuttamisesta (423/2015) tultua voimaan 1.5.2015 ympäristölautakunnan päätöksen määräys lupamääräysten tarkistamisesta, jota hallinto-oikeus on päätöksellään muuttanut, on rauennut.

Korkein hallinto-oikeus toteaa lisäksi, että asfalttiasemaan sovelletaan asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (846/2012) 24 §:n 2 momentin perusteella 1.1.2018 lukien mainittua asetusta.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori, hallintoneuvokset Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä ja Janne Aer sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Juha Kaila ja Rauno Pääkkönen. Asian esittelijä Petri Leinonen.

 
Julkaistu 9.10.2015