Muu päätös 2900/2015

Työ- ja elinkeinoministeriön muistiota Fennovoima Oy:n ydinvoimalan rakentamislupa-asiassa koskeva valitus

Antopäivä: 9.10.2015
Taltionumero: 2900
Diaarinumero: 2903/1/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2015:T2900

Asia Valitus ydinenergialain mukaisessa asiassa

Valittajat A ja hänen asiakumppaninsa

Päätös, jota valitus koskee

Työ- ja elinkeinoministeriö 5.8.2015 nro TEM/1212/08.04.0

Asian aikaisempi käsittely

Työ- ja elinkeinoministeriön 5.8.2015 päivätyn muistion tilannearvion mukaan Fennovoima Oy:n Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemuksen käsittelyä voidaan jatkaa, koska on saatu riittävä varmuus siitä, että yhteiskunnan kokonaisedun mukaisuuden kannalta keskeinen omistusta koskeva 60 %:n edellytys täyttyy Fortum Oyj:n ja SRV Yhtiöt Oyj:n päätettyä tulla Fennovoima Oy:n osakasyhtiö Voimaosakeyhtiö SF:n osakkaiksi ja Outokumpu Oyj:n päätettyä kasvattaa osuuttaan osakasyhtiössä.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A ja hänen asiakumppaninsa ovat valituksessaan siitä lähemmin ilmenevin perustein vaatineet työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen kumoamista ja Fennovoima Oy:n hakemuksen hylkäämistä. Toissijaisesti he ovat vaatineet Fennovoima Oy:n tosiasiallisen 60 %:n omistuksen uudelleen käsittelemistä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus ei tutki valitusta.

Perustelut

Työ- ja elinkeinoministeriön muistio Fennovoima Oy:n Hanhikivi 1 -ydinvoimalan rakentamislupahakemuksen käsittelyn jatkamisesta koskee vain asian valmistelua. Näin ollen kyseinen muistio ei sisällä sellaista hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua päätöstä, jolla asia olisi ratkaistu ja johon voidaan hakea muutosta valittamalla. Tämän vuoksi valitus on jätettävä tutkimatta.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä ja Janne Aer. Asian esittelijä Elina Nyholm.

 
Julkaistu 9.10.2015