Muu päätös 2903/2015

Louhinnan ja murskauksen ympäristölupaa koskevat valitukset (Ylöjärvi)

Antopäivä: 9.10.2015
Taltionumero: 2903
Diaarinumero: 0891/1/14 ja 0894/1/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2015:T2903

Asia Ympäristölupaa koskevat valitukset

Valittajat 1. Ylöjärven luonto ry

2. Grönlund Palvelut Oy, A ja B

Päätös, jota valitus koskee

Vaasan hallinto-oikeus 13.2.2014 nro 14/0024/1

Asian aikaisempi vaihe

Ylöjärven ympäristölautakunta on päätöksellään 13.4.2010 § 81 myöntänyt C:n kuolinpesälle ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaisen ympäristöluvan kallion louhimiseen ja kiviaineksen murskaamiseen Karhen kylässä tilalla Näykkilä RN:o 3:23 hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti.

Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 20.12.2011 nro 11/0586/3 kumonnut ympäristölautakunnan päätöksen ja palauttanut asian lautakunnalle uudelleen ratkaistavaksi. Hallinto-oikeuden päätöksessä on edellytetty, että ympäristölupahakemusta täydennetään päätöksestä ilmenevällä tavalla.

Asian aikaisempi käsittely

Ympäristölautakunta on käsiteltyään asian uudelleen 8.11.2012 antamallaan päätöksellä (30.10.2012 § 240) myöntänyt C:n kuolinpesälle ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan kallion louhimiseen ja kiviaineksen murskaamiseen Karhen kylässä tilalla Näykkilä RN:o 3:23 hakemuksen ja seuraavien lupamääräysten mukaisesti:

1. Toiminta-ajat

Kallion louhintaa, rikotusta ja murskausta saa suorittaa 1.10.–28.2. välisenä aikana. Toimintaa saa harjoittaa maanantaista perjantaihin seuraavien toiminta-aikojen mukaisesti:

- kallioaineksen poraaminen klo 8.00–20.00

- kallion räjäytykset klo 8.00–16.00

- kiviaineksen rikotus klo 8.00–18.00

- kiviaineksen murskaus maanantaista torstaihin klo 7.00–21.00 ja perjantaisin klo 7.00–18.00

2. Melu

Melutaso ei saa ylittää vakituisen asutuksen piha-alueilla melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa 55 dB eikä loma-asuntoalueella 45 dB. Tuntikohtainen keskiäänitaso saa ylittyä 10 % ajasta ilman, että raja-arvon katsotaan ylittyneen. Yli 10 dB:n ylityksiä ei sallita hetkellisiä räjäytyksiä lukuun ottamatta.

Murskauslaitos tulee sijoittaa hakemuksen mukaisesti siten, että se on mahdollisimman hyvin suojattu ympäristöönsä nähden. Alussa murskaamo tulee sijoittaa kallioselänteen pohjoispuolelle suojaan Mälitynjärvestä ja välittömästi tilan salliessa louhosalueen sisään. Esitetty melusuojaus tulee rakentaa ennen louhostoiminnan aloittamista.

Ympäristölautakunta voi edellyttää lisätoimia meluntorjunnalle, mikäli ne katsotaan tarpeelliseksi seurannan perusteella.

3. Tärinä

Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, että toiminnasta aiheutuva tärinä ei aiheuta kohtuutonta rasitusta naapurikiinteistöille ja tärinäarvot pysyvät turvallisuusmääräysten mukaisina. Tehtävä riskikartoitus tulee toimittaa valvontaviranomaiselle.

4. Pölyhaittojen ehkäiseminen

Louhimolta ilmaan pääsevien hiukkasten (PM10) pitoisuus häiriintyvien kohteiden piha-alueilla ei saa ylittää vuorokausikeskiarvona mitattuna raja-arvoa 50 µg/m­.

Asema tulee olla koteloitu tai suojattu vastaavalla tavalla ja pölynpoisto tulee järjestää lisäksi kastelemalla pölyhaittojen vähentämiseksi. Murskaus- ja varastoalueella sekä liikennealueella tulee tehdä tarvittaessa pölynsidonta kastelemalla tai muilla tavoin.

Varastoalueen ja naapuritilan väliin tulee jättää vähintään 10 metrin suojakaista, jolla ei suoriteta pölyävää varastointia tai muita naapuritiloille haittaa aiheuttavia toimenpiteitä, mikäli naapuri ei anna siihen suostumusta. Jäljellä olevaa, hakijan maalla olevaa suojaavaa puustoa ei saa poistaa oton aikana.

5. Jäte- ja louhosvedet

Jätevesien ja saniteettijätteiden käsittely tulee esittää aina käyttöönottotarkastuksen yhteydessä ympäristötoimen hyväksyttäväksi.

Louhosalueen vedet tulee imeyttää aluksi ympäröivään maastoon siten, että ne eivät ohjaudu pohjoispuoliseen ojaan. Myöhemmin, kun vesiä kertyy louhosalueelle, tulee louhosvesille rakentaa hakemuksen mukainen selkeytysallas, mistä vedet imeytetään maastoon.

6. Vaarallisten aineiden käyttö

Poltto- ja voiteluainesäiliöt sekä työkoneiden tankkauspisteet tulee sijoittaa louhimoalueen ulkopuolelle ja suojata siten, ettei niistä aiheudu pohjavesien tai maaperän pilaantumisen vaaraa. Polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaippasäiliöitä tai vastaavasti suojattu ja ne on varustettava ylitäytönestimellä, laponestolla ja lukittavalla täyttöpistoolilla.

Sijainti- ja suojausratkaisut tulee hyväksyttää ympäristötoimistolla kunkin käyttöönottotarkastuksen yhteydessä.

Murskauslaitoksen tarvitseman aggregaatin polttoainesäiliö voidaan sijoittaa ottoalueelle, kun säiliö on kaksoisvaippasäiliö.

7. Jätehuolto

Ympäristölautakunta hyväksyy toiminnanharjoittajan jätehuoltosuunnitelman.

Vaaralliset jätteet tulee säilyttää kiinteistöllä katteellisessa ja suoja-altaallisessa tilassa tai vastaavassa kontissa siten, ettei niistä aiheudu pohja- tai pintavesien tai maaperän likaantumista tai muuta haittaa ympäristölle. Jätteet tulee toimittaa vaarallisten jätteiden käsittelyluvan saaneeseen laitokseen tai sellaiseen laitokseen, joka on hyväksytty vaarallisten jätteiden vastaanottopaikaksi.

Toiminnan loputtua alue tulee siivota kaikesta jätteeksi luokiteltavasta romusta.

8. Toiminnan tarkkailu ja seuranta

Toiminnanharjoittajan tulee laitoksen käytön aikana mitata louhinta- ja murskaustyön melu kertaluonteisesti kahdessa lähellä sijaitsevassa häiriintyvässä kohteessa erikseen esitettävän mittaussuunnitelman mukaisesti. Mittaus tulee suorittaa ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 mukaisesti. Tulosten perusteella toiminnanharjoittajan tulee ryhtyä tarvittaessa lisätoimenpiteisiin, mikäli ohjearvot ylittyvät.

Luvan haltijan tulee ennen toiminnan aloittamista tarkastaa 500 metrin säteellä olevien rakennusten rakenteelliset ominaisuudet mahdollisten vahinkojen varalta. Lisäksi tulee selvittää mahdollisten porakaivojen kunto ja veden laatu 500 metrin etäisyydellä louhimosta.

Hakijan tulee selvittää ylivirtaamakausina keväisin ja syksyisin selkeytysaltaasta ojastoon lähtevästä vedestä sen kiintoainepitoisuus, sähkönjohtavuus, pH, arseeni ja kokonaistyppi.

Tulosten ja mittauksen perusteella ympäristölautakunta voi antaa lisämääräyksiä ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja edellyttää lisäselvityksiä.

9. Luvan saaja on vastuussa mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Korvattavista vahingoista, joita päätöksessä ei ole ennakoitu aiheutuvan, on vahingonkärsijällä oikeus hakea korvausta ympäristönsuojelulaissa säädetyssä järjestyksessä.

10. Laitos tulee esittää ympäristötoimen hyväksyttäväksi ennen kunkin toimintajakson alkamista. Laitoksen käyttöhäiriöistä tulee ilmoittaa välittömästi ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Laitoksen käytöstä ja käytön valvonnasta tulee pitää käyttöpäiväkirjaa. Tarkkailukertomus tulee pyydettäessä toimittaa ympäristölupaviranomaiselle ja kertomukseen tulee sisällyttää vähintään

- tuotantotiedot

- laitoksen käyttöajat

- käytetyt panosmäärät ja räjäytettävien kenttien koko

- yhteenveto laitoksen käyttöhäiriöistä

11. Luvan voimassaolo

Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Luvan mukainen toiminta edellyttää lainvoimaista maa-aineslupaa. Luvan saajan on esitettävä uusi lupahakemus lupamääräysten tarkistamiseksi viimeistään 31.12.2022, ellei laitoksen toiminnassa sitä ennen tapahdu olennaista muutosta.

Toiminnanharjoittajan tulee viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista esittää suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä ympäristönsuojelutoimista.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Vaasan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään muun muassa Ylöjärven luonto ry:n, Grönlund Palvelut Oy:n sekä A:n ja B:n valitukset enemmälti hyläten muuttanut lupamääräyksiä 1, 2, 5, 6, 8 ja 11 ja antanut lupamääräyksen 8 a seuraavasti (muutokset kursiivilla):

1. Toiminta-ajat

Kallion louhintaa, rikotusta ja murskausta saa suorittaa 1.10.–28.2. välisenä aikana. Toimintaa saa harjoittaa maanantaista perjantaihin seuraavien toiminta-aikojen mukaisesti:

- kallioaineksen poraaminen klo 8.00–20.00

- kallion räjäytykset klo 8.00–16.00

- kiviaineksen rikotus klo 8.00–18.00

- kiviaineksen murskaus maanantaista torstaihin klo 7.00–21.00 ja perjantaisin klo 7.00–18.00.

Kallion porausta ei saa suorittaa samanaikaisesti räjäytysten, rikotuksen tai murskauksen kanssa.

Kuljetuksia saa suorittaa vuoden ympäri maanantaista perjantaihin klo 7.00–21.00.

2. Melu

Melutaso ei saa ylittää vakituisen asutuksen piha-alueilla melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa 55 dB eikä loma-asuntoalueella 45 dB. Tuntikohtainen keskiäänitaso saa ylittyä 10 % ajasta ilman, että raja-arvon katsotaan ylittyneen. Yli 10 dB:n ylityksiä ei sallita hetkellisiä räjäytyksiä lukuun ottamatta.

Murskauslaitos tulee sijoittaa hakemuksen mukaisesti siten, että se on mahdollisimman hyvin suojattu ympäristöönsä nähden. Alussa murskaamo tulee sijoittaa kallioselänteen pohjoispuolelle suojaan Mälitynjärvestä ja välittömästi tilan salliessa louhosalueen sisään. Meluvalli, jonka yläpinta on korkeudella +137, on rakennettava hakemukseen liitetyn meluselvityksen (Taratest Oy 6.6.2012) mukaisesti ennen toiminnan aloittamista.

Ympäristölautakunta voi edellyttää lisätoimia meluntorjunnalle, mikäli ne katsotaan tarpeelliseksi seurannan perusteella.

5. Jäte- ja louhosvedet

Jätevesien ja saniteettijätteiden käsittely tulee esittää aina käyttöönottotarkastuksen yhteydessä ympäristötoimen hyväksyttäväksi.

Louhosalueen pintavedet on kerättävä yhteen ja johdettava laskeutusaltaan ja hiekkasuodattimen kautta ojastoon 6.6.2012 päivätyn hakemuksen täydennyksen mukaisesti. Tarvittaessa on rakennettava toinen laskeutusallas suodattimineen. Ainakin yksi laskeutusallas ja suodatin on rakennettava ennen toiminnan aloittamista.

6. Vaarallisten aineiden käyttö

Poltto- ja voiteluainesäiliöt sekä työkoneiden tankkauspisteet tulee sijoittaa louhimoalueen ulkopuolelle ja suojata siten, ettei niistä aiheudu pohjavesien tai maaperän pilaantumisen vaaraa. Myös murskauslaitoksen alapuolinen maaperä on suojattava siten, ettei mahdollisista vuodoista aiheudu pohjavesien tai maaperän pilaantumisen vaaraa. Polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaippasäiliöitä tai vastaavasti suojattu ja ne on varustettava ylitäytönestimellä, laponestolla ja lukittavalla täyttöpistoolilla.

Sijainti- ja suojausratkaisut tulee hyväksyttää ympäristötoimistolla kunkin käyttöönottotarkastuksen yhteydessä.

Murskauslaitoksen tarvitseman aggregaatin polttoainesäiliö voidaan sijoittaa ottoalueelle, kun säiliö on kaksoisvaippasäiliö.

8. Toiminnan tarkkailu ja seuranta

Toiminnanharjoittajan tulee ensimmäisen toimintajakson aikana toiminnan ollessa normaalisti käynnissä mitata louhinta- ja murskaustyön melu kertaluonteisesti kahdessa lähellä sijaitsevassa häiriintyvässä kohteessa erikseen esitettävän mittaussuunnitelman mukaisesti. Mittaussuunnitelma on esitettävä valvontaviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Mittaus tulee suorittaa ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 mukaisesti. Tulosten perusteella toiminnanharjoittajan tulee ryhtyä tarvittaessa lisätoimenpiteisiin, mikäli ohjearvot ylittyvät.

Luvan haltijan tulee ennen toiminnan aloittamista tarkastaa 500 metrin säteellä toiminta-alueen rajasta olevien rakennusten rakenteelliset ominaisuudet mahdollisten vahinkojen varalta. Lisäksi tulee selvittää mahdollisten kaivojen kunto ja veden laatu 500 metrin etäisyydeltä louhimosta.

Hakijan tulee selvittää ylivirtaamakausina keväisin ja syksyisin selkeytysaltaasta ojastoon lähtevästä vedestä sen kiintoainepitoisuus, sähkönjohtavuus, pH, arseeni ja kokonaistyppi.

Tulosten ja mittauksen perusteella ympäristölautakunta voi antaa lisämääräyksiä ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja edellyttää lisäselvityksiä.

8 a. Luvan haltijan tulee seurata liito-oravan esiintymistä ja toiminnan vaikutuksia liito-oravaan vuosittain huhtikuussa liito-orava-asiantuntemuksen omaavan tahon tekemin inventoinnein. Tulokset tulee toimittaa ympäristölautakunnalle ja Pirkanmaan ELY-keskukselle. Ensimmäinen inventointi tulee tehdä ennen ottotoiminnan aloittamista. Ympäristölautakunta voi peruuttaa luvan, mikäli on vaara, että toiminta heikentää liito-oravan lisääntymis- tai levähdysaluetta.

11. Luvan voimassaolo

Ympäristölupa on voimassa 10 vuotta sen lainvoimaiseksi tulemisesta. Luvan mukainen toiminta edellyttää lainvoimaista maa-aineslupaa.

Toiminnanharjoittajan tulee viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista esittää suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä ympäristönsuojelutoimista.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään muun ohella seuraavasti:

Sovellettavat oikeusohjeet

= = =

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupahakemukseen on liitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

Ympäristönsuojelulain 38 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on tiedotettava lupahakemuksesta kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän ajan asianomaisten kuntien ilmoitustauluilla siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa laissa säädetään.

Saman pykälän 2 momentin mukaan kuulutuksesta on annettava erikseen tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

Ympäristönsuojelulain 41 §:n 1 momentin mukaan ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Saman pykälän 3 momentin mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa on noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään.

Ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentin mukaan luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa 1) terveyshaittaa; 2) merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 3) maaperän, pohjaveden tai meren pilaantumista; 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella taikka 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Ympäristönsuojelulain 43 §:n 1 momentin mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset: 1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista; 2) jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä; 3) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa; 4) toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista, kuten alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä; 5) muista toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

= = =

Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista.

= = =

Luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin mukaan luontodirektiivin IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin (---) kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.

Ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 16 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan lupahakemusta koskevasta kuulutuksesta tulee käydä ilmi tieto hakemusasiakirjojen nähtävilläpidosta.

Saman pykälän 4 momentin mukaan hakemusasiakirjat on toimitettava kuntaan pidettäviksi nähtävinä kuulutuksessa mainitussa paikassa.

Asiassa saatu selvitys

Hakemuksesta on kuulutettu 11.7.–10.8.2012 Ylöjärven kaupungin ilmoitustaululla ja kaupunginviraston ollessa suljettu 5.–29.7. kaupungintalon ulko-ovessa. Kuulutuksen mukaan hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana olleet nähtävänä kaupungintalon infopisteessä. Lautakunnan lausunnon mukaan kaupungintalon ovessa on tänä aikana myös ollut ohje siitä, miten asiakirjoihin pääsee tutustumaan.

Suunniteltu toiminta-alue sijaitsee mäen laella, noin 470 metrin päässä lähimmästä vakituisesta asunnosta. Alueesta alle 500 metrin päässä kaakkoon, etelään ja lounaaseen sijaitsee noin kymmenen vapaa-ajan asuntoa, joista kaksi sijaitsee alle 300 metrin etäisyydellä. Vapaa-ajanasutus sijaitsee karttatarkastelun perusteella selvästi toiminta-aluetta matalammalla. Maa-ainesluvan mukaan ottoalue on pinta-alaltaan noin 0,8 hehtaaria. Mälitynjärvi sijaitsee lähimmillään alle 300 metrin etäisyydellä ottoalueesta. Natura 2000 -verkostoon kuuluva Ruonanjoki sijaitsee noin 2,5 kilometrin etäisyydellä toiminta-alueesta lounaaseen.

Viljakkalan kunnanhallitus on 21.11.2005 § 253 myöntänyt maa-ainesluvan suunnitellun toiminta-alueen länsipuolella sijaitsevalle tilalle Aarnio RN:o 3:27. Naapuritilalla ei ole vireillä ympäristölupaa.

Lupahakemuksessa on haettu lupaa 10 vuodeksi, siten, että laitosta käytetään 1–2 kuukautta vuodessa korkeintaan 50 päivän ajan 1.10.–28.2. Käyttökertoja on 1–2 vuodessa. Kuljetuksia on 10–30 vuorokaudessa toiminnan vilkkaudesta riippuen. Kuljetukset tapahtuvat vuoden ympäri arkisin kello 7–21.

Meluselvityksen (Taratest 6.6.2012) ja hakemuksen täydennyksen (Geologipalvelu K. Uusikartano 6.6.2012) perusteella melun raja-arvot eivät ylity, mikäli selvityksessä tarkoitettu meluvalli rakennetaan ja kallion porausta ei suoriteta samanaikaisesti muun louhinta- ja murskaustoiminnan kanssa. Meluselvityksessä on otettu melulähteinä huomioon murskaus, poraus, rikotus, kuormaus ja kuljetukset. Meluvallin korkeus on 2–7 metriä, jolloin meluvalli kohoaa tasolle + 137. Meluvallin rakentaminen edellyttää noin 5 200 k-m­ maa-aineksia. Toiminta-alueella on asiakirjojen mukaan yhteensä noin 6 000 k-m­ maa-aineksia, joita voidaan käyttää meluvallin rakentamiseen.

Hakemuksen mukaan toiminnasta aiheutuva pöly jää lähinnä laitosalueelle. Pölyämistä ehkäistään tarvittaessa varastokasojen ja teiden kastelulla.

Hakemuksen täydennyksen mukaan suunniteltu toiminta-alue sijaitsee mäkiselänteen korkeimmalla kohdalle, joten ympäristöstä sinne ei valu pintavesiä ja pohjavesi on huomattavasti alempana kuin suunniteltu pohjan taso. Pääosa sadannasta painuu kallion rakosysteemiin, joten louhokseen jää vain vähän vettä. Louhokseen kerääntyvä vesi pumpataan laskeutusaltaaseen, josta vesi ohjautuu rakennettavan hiekkasuodattimen kautta olemassa olevaan ojastoon. Laskeutusallas olisi kooltaan noin 5 × 3 × 1 metriä. Tarvittaessa rakennetaan kaksi laskeutusallasta. Ojasto ohjaa vedet Karhejärven lahteen. Virtausmatka on yli 2,7 kilometriä. Laskeutusaltaan toimintaa tarkkaillaan säännöllisesti.

= = =

Oikeudellinen arviointi

= = =

Hakemuksesta tiedottaminen

Ympäristölupahakemusta koskevasta kuulutuksesta itsestään ei ilmene, miten hakemusasiakirjoihin pääsee tutustumaan kaupungintalon ollessa suljettu, joten kuulutus ei tältä osin ole ollut täysin lainmukainen. Asiassa on esitetty eri käsityksiä siitä, onko muutoin esitetty riittävästi tietoa siitä, miten hakemusasiakirjoihin on tuona aikana ollut mahdollista tutustua. Asiakirjoihin on kuitenkin ollut mahdollista tutustua ainakin 30.7. –10.8.2012 eli noin puolet kuulutusajasta. Ylöjärven luonto ry on muistutuksessaan 10.8.2012 esittänyt lisäselvityksen olevan puutteellinen, joten yhdistys on ilmeisesti pystynyt tutustumaan hakemusasiakirjoihin. Asiassa ei ole ilmennyt, että kukaan muutoksenhakuun oikeutettu olisi kärsinyt oikeudenmenetystä sen johdosta, että hakemusasiakirjoihin ei ole ollut mahdollista tutustua. Asiassa ei ole ilmennyt syytä epäillä, että uudesta hakemuksesta tiedottaminen olisi ollut liian suppeaa.

Edellä esitetyn perusteella hallinto-oikeus katsoo, että hakemuksesta tiedottaminen ei ole ollut sillä tavalla puutteellista, että asia olisi tällä perusteella palautettava uudelleen käsiteltäväksi.

= = =

Yhteisvaikutusten huomioon ottaminen

Asiassa saadun selvityksen mukaan tilalla Aarnio RN:o 3:27 ei ole tällä hetkellä toimintaa eikä sitä koskevaa ympäristölupahakemusta ollut pantu vireille C:n kuolinpesän hakemuksen käsittelyn aikana. Näin ollen ei ole tiedossa, tullaanko tilalle Aarnio RN:o 3:27 sijoittamaan ympäristölupamenettelyssä huomioon otettavaa toimintaa ja millaisia ympäristövaikutuksia mahdollisella toiminnalla voisi olla. Ympäristölupakäsittelyssä ei voida ennakoida mahdollisia tulevia toimintoja, vaan harkinnassa otetaan huomioon vain olemassa ja vireillä olevat hankkeet. Tällaisia hankkeita ei ole tiedossa. Näin ollen ympäristölautakunta ei ole toiminut virheellisesti, kun se ei ole ottanut huomioon tilalle Aarnio RN:o 3:27 mahdollisesti joskus sijoitettavaa toimintaa.

= = =

Melu

Hallinto-oikeus katsoo, että melusta ja meluvalleista esitetyt lisäselvitykset täyttävät hallinto-oikeuden päätöksen 20.12.2011 nro 11/0586/3 mukaiset vaatimukset. Hallinto-oikeus on lupamääräyksessä 2 selventänyt annettua määräystä meluvallista. Selvityksen ja suojaetäisyyksien perusteella toimintaa on mahdollista harjoittaa ilman, että siitä syntyy kohtuutonta rasitusta tai muuta sellaista haittaa, joka estäisi luvan myöntämisen. Lisäksi luvanhakija on hakemuksessaan sitoutunut siihen, että meluavinta toimintaa eli louhintaa ja murskausta harjoitetaan korkeintaan 50 päivää vuodessa. Louhinta- ja murskaustoimintaa saa harjoittaa vain 1.10.–28.2. eli aikana, jolloin vapaa-ajanasuntojen käyttö on verraten vähäistä ja toiminnasta aiheutuva melu siten vähemmän häiritsevää.

Ympäristölautakunta on esittänyt, että naapurustolle aiheutuvaa haittaa ehkäistään muun muassa 20 metrin suojakaistoilla. Lupamääräyksen 4 mukaan suojakaistan leveyden tulee olla 10 metriä, joten lupa on tältä osin ristiriidassa lautakunnan esittämän kanssa. Koska myös 10 metrin suojakaistoja on pidettävä olosuhteisiin nähden riittävinä, ei asiaan ole tarpeen puuttua.

Edellä esitetyn perusteella ympäristölupapäätöstä ei ole syytä kumota meluhaitan vuoksi. Koska melun raja-arvoihin pääseminen kuitenkin edellyttää, että porausta ei suoriteta samaan aikaan muun louhinnan ja murskauksen aikana, tulee tämän selvästi ilmetä lupamääräyksistä. Luvanhakija on hakemuksessaan sitoutunut kuljetuksia koskeviin toiminta-aikoihin, joiden tulisi selkeyden vuoksi myös ilmetä lupamääräyksistä. Hallinto-oikeus on tämän vuoksi muuttanut lupamääräystä 1 päätöksestä ilmenevällä tavalla.

Meluntorjunnan toimivuuden varmistamiseksi on melu syytä mitata heti ensimmäisen toimintajakson aikana. Hallinto-oikeus on tämän vuoksi tarkentanut lupamääräystä 8 päätöksestä ilmenevällä tavalla.

Pöly, tärinä ja arseeni

Ottaen huomioon toiminnan laatu ja laajuus, etäisyydet häiriintyviin kohteisiin ja asiassa saatu selvitys, ei pölyn- ja tärinäntorjuntaa koskevia lupamääräyksiä ole syytä muuttaa. Mahdollisten tärinävaikutusten selvittämisen vuoksi on kuitenkin tarpeen, että lähialueen muutkin kaivot kuin porakaivot tarkastetaan ennen toiminnan aloittamista. Hallinto-oikeus on tämän vuoksi tarkentanut lupamääräystä 8 päätöksestä ilmenevällä tavalla.

Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että suunnitellulla toiminta-alueella esiintyisi poikkeuksellisen paljon arseenia. Lupamääräyksessä 8 on edellytetty mahdollisen arseenin esiintymisen selvittämistä pintavedestä otettavilla näytteillä, mitä on asiassa saadun selvityksen perusteella pidettävä riittävänä.

Pintavesien hallinta sekä pohjaveden ja maaperän suojelu

Pintavesien hallintaa koskeva suunnitelma vastaa sitä, mitä hallinto-oikeuden päätöksessä 20.12.2011 nro 11/0586/3 edellytetään ja on riittävän tarkka ja kattava. Karttatarkastelun perusteella alueen pintavedet tulevat suunnitelmassa esitetyn mukaisesti virtaamaan Karhejärveen. Ympäristölle haitallisten pienhiukkasten pääsy voidaan estää laskeutusaltaan ja hiekkasuodattimen avulla. Tämän ja 2,7 kilometrin virtausmatkan vuoksi ei toiminnasta ennalta arvioiden tule aiheutumaan vesistöjen pilaantumista. Lupamääräys 5 ei alkuperäisessä muodossaan kuitenkaan vastaa suunnitelmassa esitettyä, ja pintavesien asianmukaisen hallinnan toteuttamiseksi on tarpeen, että laskeutusallas rakennetaan heti toiminnan alkuvaiheessa. Hallinto-oikeus on tämän vuoksi muuttanut lupamääräystä 5 päätöksestä ilmenevällä tavalla.

Koska murskauslaitos sisältää öljyä ja mahdollisesti myös polttoainesäiliön, on sen alapuolinen maaperä tarpeen tiivistää tai muuten suojata mahdollisten vuotojen varalta. Hallinto-oikeus on tämän vuoksi muuttanut lupamääräystä 6 päätöksestä ilmenevällä tavalla.

= = =

Ruonanjoen Natura 2000 -alue

Ruonanjoen Natura-alue sijaitsee yli kahden kilometrin päässä suunnitellusta toiminta-alueesta. Välimatkasta johtuen ei suunnitellusta toiminnasta sen laatu ja laajuus huomioon ottaen ennalta arvioiden tule aiheutumaan sellaisia Natura-alueelle ulottuvia vaikutuksia, jotka olisi pitänyt ottaa huomioon ympäristölupahakemuksen käsittelyssä. Selvitys ei siten ole tältä osin ollut puutteellista eikä lupaa ole perusteltua kumota tai muuttaa Natura-alueeseen kohdistuvien vaikutusten perusteella.

= = =

Loppupäätelmä

Toimittaessa lupamääräysten ja hallinto-oikeuden niihin tekemien muutosten mukaisesti ei ole odotettavissa, että toiminnasta aiheutuisi terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän, pohjaveden tai vesistön pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella taikka eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Kari Hauru, Jorma Niemitalo, Jan Eklund ja Juha Väisänen. Esittelijä Patrick Sahlström.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

1. Ylöjärven luonto ry on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden 13.2.2014 antama päätös ja ympäristölautakunnan 8.11.2012 antama päätös kumotaan.

Yhdistys on esittänyt vaatimuksensa tueksi muun ohella seuraavaa:

Hakemuksesta on tiedotettu puutteellisesti. Hallinto-oikeuden päätöksen perustelujen mukaan kuulutus ei ole ollut täysin lainmukainen, mutta hallinto-oikeus on kuitenkin hyväksynyt menettelyn.

Kuulutuksen mukaan ympäristölupahakemuksen asiakirjoineen olisi tullut olla nähtävänä 11.7.–10.8.2012. Ylöjärven kaupungintalo on ollut suljettuna 5.–29.7.2012. Kuulutuksen mukaisesta asiakirjojen nähtävilläoloajasta, josta arkipäiviä oli 23, lainmukainen nähtävilläolo toteutui jälkimmäisinä 10 päivänä. Nähtävilläolo ei toteutunut 17 arkipäivänä. Hallinto-oikeuden ratkaisu on tältä osin ylimielinen ja kansalaisten lainmukaisten vaikutusmahdollisuuksien toteutumiseen nähden välinpitämätön. Asiassa toteutettua nähtävilläoloa ei voida pitää riittävänä sillä perusteella, että yhdistys on ehtinyt tutustua asiakirjoihin ja on vedonnut niiden puutteellisuuteen. On todennäköistä, että se, mikä kovasti kiirehtien onnistui yhdistykseltä, ei mainitun virheellisen menettelyn vuoksi ole onnistunut usealta muulta asianosaiselta. Nähtävilläoloa ei olisi tarvinnut sijoittaa heinäkuuhun, jolloin kaupungintalo oli suljettuna, koska asia käsiteltiin lautakunnassa vasta marraskuussa.

Hallinto-oikeuden päätöksessä 20.11.2011 nro 11/0586/3 edellytettyä yhteisvaikutusten arviointia ei ole tehty. Päätöksen mukaan ympäristöluvan mahdollisen uuden käsittelyn yhteydessä oli otettava huomioon viereisen kiinteistön osalta vireillä olleen louhintahankkeen toteutuminen. Valituksenalaisen päätöksen mukaan hankkeiden yhteisvaikutuksia ei kuitenkaan tarvitse arvioida. Hallinto-oikeuden päätösten mainittu keskinäinen epäjohdonmukaisuus aiheuttaa hämmennystä ja epäilyn oikeuden toteutumisesta. Vaikka hankkeille ei ole haettu samanaikaisesti ympäristölupaa, toisenkin hankkeen osalta on olemassa lainvoimainen maa-aineslupa.

Toiminnan sijoituspaikka on Ruonanjoen valuma-alueella. Joki on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Hallinto-oikeuden päätöksessä ei ole mainittu luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annettua neuvoston direktiiviä 92/43/ETY, vaikka hankkeiden vaikutusten arviointi tulisi tehdä direktiivin mukaista varovaisuusperiaatetta noudattaen. Vuosina 1997–2002 Ruonanjoki oli Euroopan unionin Life-rahoituksella toteutetun hankkeen kohteena. Hankkeen tutkimustuloksista ehkä merkittävin on, että jokia suojeltaessa joen valuma-alue on yhtä tärkeä kuin itse jokiuoma. Tässä tapauksessa valuma-aluetarkastelu on jäänyt tekemättä. Asiassa ei ole otettu myöskään riittävästi huomioon joessa esiintyvän jokihelmisimpukan suojelua.

2. Grönlund Palvelut Oy sekä A ja B ovat valituksessaan vaatineet, että hallinto-oikeuden 13.2.2014 antama päätös ja ympäristölautakunnan 8.11.2012 antama päätös kumotaan. C:n kuolinpesä on velvoitettava suorittamaan tarvittavat melu- ja pölymittaukset ja leviämismallilaskelmat sekä selvittämään arseenipitoisuudet ja arseenin leviämisen terveyshaitat.

Valittajat ovat esittäneet vaatimustensa tueksi muun ohella seuraavaa:

Valittajat ovat muuttaneet edellä mainitun toiminnan sijoituspaikan naapurina olevalle kiinteistölleen toukokuun alussa 2009. Valittajat ovat tehneet kiinteistöllä suuria investointeja liiketoimintansa toteuttamiseksi ja laajentamiseksi. Liiketoimintana on yrityksille suunnattujen koulutus- ja virkistyspalvelujen tarjoaminen. Toiminnan perustana ovat luonnon monipuolinen käyttö ja ulkoilu.

Lupapäätöksen mukaisesta toiminnasta aiheutuvien melu- ja pölyhaittojen vaikutus valittajien kiinteistön käyttömahdollisuuksiin sekä arseenin leviämisestä johtuvat terveyshaitat on selvitetty puutteellisesti.

Tutkimukset ja käytäntö ovat osoittaneet, että suojaetäisyyden kalliokiven ottamisalueesta lähimpään asuttuun rakennukseen tulisi olla vähintään 300–600 metriä. Tässä tapauksessa alle 400 metrin etäisyydellä ottamisalueesta on seitsemän vapaa-ajan asuntoa, joista kaksi alle 300 metrin päässä. Valittajien kiinteistö sijaitsee noin 470 metrin päässä ottamisalueesta.

Suojaetäisyydet ovat tässä tapauksessa riittämättömiä. Naapuruushaittana tulee olemaan valittajien kiinteistöllä esiintyvä melu. Meluhaitta tulee olemaan olennainen ja siitä aiheutuva rasitus kohtuuton, kun otetaan huomioon alueella nykyisin esiintyvän melun vähäisyys. Liiketoiminnan lisäksi haitta kohdistuu valittajien asumiseen kiinteistöllään. Haitta ei ole vältettävissä kohtuullisin kustannuksin.

Ympäristökeskuksen maa-ainesasiassa antaman lausunnon mukaan toiminnasta aiheutuva melu todennäköisesti ylittää valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisen ohjearvon. Tämän vuoksi tarvitaan mittauksia. Melu on mallinnettava etukäteen. Myös lyhytkestoinen melu valtioneuvoston päätöksen mukaisine 5 dB:n korotuskorjauksineen on otettava huomioon.

Kuten päätöksestä KHO 2005:70 ilmenee, louhostoiminnasta aiheutuva pöly vähentää jo pieninä pitoisuuksina ympäristön viihtyisyyttä. Huomattava osa pölystä muodostuu hyvin pienistä hiukkasista, joten se leviää laajalle ja tunkeutuu syvälle hengitysteihin. Nyt ratkaistavana olevassa tapauksessa toiminnan sijoituspaikan naapuritilaan nähden jätettävä 10 metrin suojakaista, johon ei saa sijoittaa pölyäviä varastoja, ei estä pölyhaittaa. Pölyn mukana kulkeutuvasta arseenista aiheutuu terveyshaittaa. On todennäköistä, että toiminnan seurauksena arseenia pääsee pinta- ja pohjavesiin.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on lausunnossaan viitannut asiassa aiemmin esittämäänsä.

Ylöjärven ympäristölautakunta on lausunnossaan esittänyt, että valitukset hylätään. Naapuritilalle myönnetyn maa-ainesluvan voimassaoloaika päättyy vuonna 2015, eikä ympäristölupaa ole haettu.

C:n kuolinpesä on selityksessään vaatinut, että valitukset hylätään ja valittajat velvoitetaan korvaan kuolinpesän oikeudenkäyntikulut.

Grönlund Palvelut Oy sekä A ja B ovat antaneet vastaselityksen. Vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta on hylättävä. Arseenin määrää maaperässä ei ole selvitetty eikä mittauksia tai mallinnusta pölyn leviämisestä tehty.

Ylöjärven luonto ry:lle on varattu tilaisuus vastaselityksen antamiseen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.

1. Hallinto-oikeuden päätös 13.2.2014 nro 14/0024/1 ja ympäristölautakunnan päätös 8.11.2012 (30.10.2012 § 240) kumotaan ja C:n kuolinpesän ympäristölupahakemus hylätään sen alueen osalta, jolla louhinta tapahtuisi alle 300 metrin etäisyydellä loma-asumiseen käytettävistä rakennuksista tai niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevista oleskeluun tarkoitetuista piha-alueista.

2. Hallinto-oikeuden osittain muuttamaan ympäristölautakunnan päätökseen lisätään lupamääräys 1 a, joka kuuluu seuraavasti:

"1 a. Toiminnanharjoittajan on esitettävä Ylöjärven ympäristölautakunnalle tarkistettu louhintasuunnitelma vähintään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista."

3. Hallinto-oikeuden muuttamaa lupamääräystä 8 muutetaan lisäämällä siihen uusi toinen kappale seuraavasti (muutos kursiivilla):

"8. Toiminnan tarkkailu ja seuranta

Toiminnanharjoittajan tulee ensimmäisen toimintajakson aikana toiminnan ollessa normaalisti käynnissä mitata louhinta- ja murskaustyön melu kertaluonteisesti kahdessa lähellä sijaitsevassa häiriintyvässä kohteessa erikseen esitettävän mittaussuunnitelman mukaisesti. Mittaussuunnitelma on esitettävä valvontaviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Mittaus tulee suorittaa ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 mukaisesti. Tulosten perusteella toiminnanharjoittajan tulee ryhtyä tarvittaessa lisätoimenpiteisiin, mikäli ohjearvot ylittyvät.

Toiminnanharjoittajan on kolmen kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta toimitettava Ylöjärven ympäristölautakunnalle hyväksyttäväksi hengitettävien hiukkasten pitoisuuksien tarkkailusuunnitelma.

Luvan haltijan tulee ennen toiminnan aloittamista tarkastaa 500 metrin säteellä toiminta-alueen rajasta olevien rakennusten rakenteelliset ominaisuudet mahdollisten vahinkojen varalta. Lisäksi tulee selvittää mahdollisten kaivojen kunto ja veden laatu 500 metrin etäisyydeltä louhimosta.

Hakijan tulee selvittää ylivirtaamakausina keväisin ja syksyisin selkeytysaltaasta ojastoon lähtevästä vedestä sen kiintoainepitoisuus, sähkönjohtavuus, pH, arseeni ja kokonaistyppi.

Tulosten ja mittauksen perusteella ympäristölautakunta voi antaa lisämääräyksiä ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja edellyttää lisäselvityksiä."

4. Valitukset hylätään enemmälti. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muutoin muuteta.

5. C:n kuolinpesän oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Perustelut

1. Ympäristönsuojelulain (86/2000) 41 §:n 1 momentin mukaan ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää mainitun lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset.

Ympäristönsuojelulain 12 §:n (253/2010) nojalla annettu kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelua koskeva valtioneuvoston asetus (800/2010) on tullut voimaan 16.9.2010. Asetuksen 14 §:n 3 momentin mukaan asetusta sovelletaan 1.1.2018 lukien mainittuun toimintaan, jolla on asetuksen voimaan tullessa ollut ympäristölupa. Pykälän 4 momentin mukaan asetusta sovelletaan myös sen voimaan tullessa vireillä olevaan edellä mainittua toimintaa koskevaan ympäristölupa-asiaan, jota ei ole kuulutettu. Mainittua asetusta on siten tullut soveltaa käsiteltäessä lupa-asiaa uudelleen hallinto-oikeuden 20.12.2011 tekemän palautuspäätöksen jälkeen.

Asetuksen 3 §:n 2 momentin mukaan kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurskaamo on sijoitettava siten, että melua tai pölyä aiheuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä.

Asiakirjoista saadun selvityksen mukaan alle 300 metrin päässä louhittavaksi suunnitellusta alueesta sijaitsee kaksi loma-asumiseen käytettävää rakennusta. Edellä mainitussa valtioneuvoston asetuksessa säädetty vaatimus vähintään 300 metrin etäisyydestä on asetuksen perusteella ehdoton. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden ja ympäristölautakunnan päätökset on kumottava ja hakemus hylättävä siltä osin kuin louhinta tapahtuisi alle 300 metrin etäisyydellä loma-asumiseen käytettävistä rakennuksista edellä mainittuine piha-alueineen.

2. Hakemuksen osittaisen hylkäämisen vuoksi ympäristölupaa on tarpeen täydentää niin, että toiminnanharjoittaja velvoitetaan määräajassa ennen toiminnan aloittamista esittämään ympäristölautakunnalle hylkäämisen perustelut huomioon ottaen tarkistettu louhintasuunnitelma. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus on antanut lupamääräyksen 1 a.

3. Asetuksen 800/2010 13 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa ei tarvitse asettaa määräyksiä hengitettävien hiukkasten pitoisuuksien tarkkailusta, jos toiminnan etäisyys pölylle alttiisiin kohteisiin on yli 500 metriä, maasto-olosuhteet ovat erityisen suojaavat ja toiminnanharjoittaja voi luotettavalla, ympäristölupaviranomaisen hyväksymällä tavalla osoittaa, että asetuksen 5 §:ssä tarkoitetut arvot ilmanlaadulle eivät ylity.

Alle 500 metrin päässä toiminta-alueesta sijaitsee edellä mainittujen lomarakennusten lisäksi yksi vakituinen asuinrakennus ja kahdeksan loma-asuinrakennusta. Lupahakemukseen ei ole sisältynyt selvitystä pölyn leviämisestä. Määräystä pölyn tarkkailusta ei ole annettu. Tämän vuoksi lupamääräystä 8 on täydennettävä edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

4. Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen enemmälti ei ole perusteita.

5. Osaksi asian näin päättyessä ja osaksi sen laatuun nähden sekä kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, kuolinpesälle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä ja Janne Aer sekä ympäristoasiantuntijaneuvokset Olli Varis ja Harri Koivusalo. Asian esittelijä Petri Leinonen.

 
Julkaistu 9.10.2015