Muu päätös 3199/2015

Louhinnan ja murskauksen ympäristölupaa koskeva valitus (Sipoo)

Antopäivä: 9.11.2015
Taltionumero: 3199
Diaarinumero: 2402/1/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2015:T3199

Asia Ympäristölupaa koskeva valitus

Valittaja Maarakennusliike Lehtonen Oy

Päätös, jota valitus koskee

Vaasan hallinto-oikeus 11.6.2014 nro 14/0188/1

Asian aikaisempi käsittely

Sipoon tekniikka- ja ympäristövaliokunnan ympäristönsuojelujaosto on päätöksellään 26.10.2012 (15.10.2012 § 56) myöntänyt Maarakennusliike Lehtonen Oy:lle ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisen ympäristöluvan kallion louhinta- ja louheen murskaustoimintaan Sipoon kunnan Bastukärrin asemakaava-alueen kortteleissa 700-1, 701-1, 701-2 ja 702-2 sekä luvan aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta. Päätökseen sisältyvät lupamääräykset 1–37.

Ympäristönsuojelujaosto on määrännyt päätöksensä olemaan voimassa toistaiseksi. Jos päätöksen mukaisia töitä jatketaan 31.12.2014 jälkeen, luvan saajan on toimitettava 30.6.2014 mennessä ympäristölupahakemus toimivaltaiselle lupaviranomaiselle lupamääräysten tarkistamiseksi. Samalla on määrätty tarkistamishakemukseen liitettävästä selvityksestä.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Vaasan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään, siltä osin kuin nyt on kysymys, A:n sekä B:n ja C:n valituksesta muuttanut luvan määräaikaiseksi ja poistanut lupamääräysten tarkistamista koskevan määräyksen seuraavasti (muutokset kursiivilla):

Luvan voimassaolo

Tämä päätös on voimassa 31.12.2014 asti.

Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa.

Lupamääräysten tarkistaminen

(Poistettu)

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään näiltä osin seuraavasti:

Sovellettavat oikeusohjeet

= = =

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 52 §:n 1 momentin mukaan ympäristölupa myönnetään asian laadun mukaan määräajaksi tai toistaiseksi.

= = =

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 55 §:n 2 momentin mukaan toistaiseksi voimassa olevassa luvassa tulee määrätä, mihin mennessä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä ja mitkä selvitykset on tuolloin esitettävä, jollei tällaista määräystä ole pidettävä ilmeisen tarpeettomana.

= = =

Asiassa saatu selvitys

= = =

Ympäristölupahakemuksen mukaan lupaa haetaan vuosille 2012–2014.

Oikeudellinen arviointi

= = =

Luvan voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen

Ympäristölupa myönnetään hakemuksen mukaiselle tai sitä lyhyemmälle voimassaoloajalle. Ympäristölupaa ei voida myöntää toistaiseksi voimassa olevana, jos sitä on haettu määräajaksi. Tämän vuoksi lupaa on muutettava siten, että se on voimassa hakemuksen mukaisesti 31.12.2014 asti.

Koska lupa on muutettu määräaikaiseksi ja sen voimassaoloaika on lyhyt, ei lupamääräysten tarkistamiselle luvan voimassaoloaikana ole tarvetta. Hallinto-oikeus on selvyyden vuoksi poistanut luvan tarkistamista koskevan määräyksen.

= = =

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Jaakko Kellosalo, Patrick Sahlström, joka on myös esitellyt asian, ja Sauli Viitasaari.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Maarakennusliike Lehtonen Oy on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan siltä osin kuin hallinto-oikeus on muuttanut luvan määräaikaiseksi ja poistanut määräyksen lupamääräysten tarkistamisesta ja tekniikka- ja ympäristövaliokunnan ympäristönsuojelujaoston päätös saatetaan noilta osin voimaan.

Yhtiö on perustellut vaatimustaan muun ohella seuraavasti:

Lähtökohtana yleensä on, että ympäristölupa myönnetään toistaiseksi, ellei lupaa ole haettu määräajaksi. Luvan voimassaolo ratkaistaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti. On lisäksi otettava huomioon, että lupaviranomaisen toimivaltaa päättää luvan voimassaolosta hakemuksesta poiketen ei ole ympäristönsuojelulaissa nimenomaisesti rajoitettu. Näin ollen lupaviranomaisen tulee päättää luvan voimassaolosta sen mukaan kuin tapauksen luonne, olosuhteet ja toiminnan vaikutusalueen ominaisuudet kulloinkin vaativat.

Hakija on arvioinut, että toimintaa tullaan harjoittamaan vuosina 2012–2014. Ympäristönsuojelujaosto on päätöksessään todennut, että hakijan esittämä toiminta-aika on otettu huomioon, kun ympäristöluvan voimassaoloa on harkittu. Ympäristönsuojelujaosto on kuitenkin myös logistiikkakeskuksen alueen kokonaistilanteen huomioon ottaen myöntänyt luvan toistaiseksi voimassa olevana ja määrännyt, että lupamääräykset on tarkistettava, jos toiminta jatkuu 31.12.2014 jälkeen.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lausunnossaan ympäristönsuojelujaostolle edellyttänyt, että Maarakennusliike Lehtonen Oy:n ympäristölupaan sisällytetään vastaavat lupamääräykset kuin Rudus Oy:lle ja Lemminkäinen Infra Oy:lle myönnetyissä ympäristöluvissa on. On siten otettava huomioon, että mainituille kahdelle yhtiölle myönnetyt ympäristöluvat ovat voimassa toistaiseksi ja että lupamääräykset on tarkistettava, jos töitä jatketaan toisen ympäristöluvan osalta 31.12.2014 jälkeen ja toisen osalta 31.12.2018 jälkeen. Näin ollen ympäristönsuojelujaoston nyt ratkaistavana olevassa asiassa myöntämä ympäristölupa on ELY-keskuksen kannan mukainen. Ympäristönsuojelujaosto on asianmukaisesti ottanut huomioon mainittujen kahden muun yhtiön samalla alueella harjoittamat vastaavanlaiset toiminnat ja niihin nähden yhdenvertaisesti myöntänyt myös Maarakennusliike Lehtonen Oy:n ympäristöluvan toistaiseksi voimassa olevana.

Maarakennusliike Lehtonen Oy:n hakemuksen mukainen toiminta on lainvoimaisen asemakaavan mukaisen maankäytön tarpeellinen esivaihe. Maankäyttö alueella riippuu yhtiön siellä harjoittaman murskauksen etenemisestä. Ympäristöluvan rauetessa toiminta hankaloituu ja aiheutuu lisäkustannuksia. Louheen kuljettaminen muualla murskattavaksi myös lisää ympäristövaikutuksia. Ympäristönsuojelujaosto on puuttunut ongelmaan määräämällä luvan olemaan voimassa toistaiseksi ja asettamalla lupamääräysten tarkistamista koskevan lyhyen määräajan siltä varalta, että toiminta jatkuu arvioitua kauemmin.

Valituksessa hallinto-oikeudelle vaadittiin hakemuksen hylkäämistä. Valittajat eivät puuttuneet ympäristöluvan voimassaoloon. Hallinto-oikeuden ei siten olisi tullut muuttaa ympäristöluvan voimassaoloa ja lupamääräysten tarkistamista koskevia määräyksiä. Määräyksiä muuttaessaan hallinto-oikeus on ylittänyt toimivaltansa.

Luvan muuttaminen määräaikaiseksi on myös kohtuutonta, kun otetaan huomioon asemakaavan mukaisen maankäytön vaatimukset. Ei ole ympäristön kannalta tarkoituksenmukaista eikä kustannustehokasta, että ensin louhe kuljetetaan alueelta ja vastaava määrä mursketta tuodaan sitten takaisin alueelle. Hallinto-oikeuden päätös on edellyttämänsä toiminta-ajan vuoksi luvan hakijalle kohtuuton. Ympäristöluvan rauetessa hallinto-oikeuden päätöksestä aiheutuu lisäksi ennakoimatonta haittaa ja kustannuksia. Rikkoessaan hakijan oikeusturvaa koskevia odotuksia päätös on myös luottamuksensuojaperiaatteen vastainen.

Sipoon rakennus- ja ympäristövaliokunta on ilmoittanut, ettei se anna lausuntoa.

A:lle sekä B:lle ja C:lle on varattu tilaisuus selityksen antamiseen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Perustelut

Valituksessa hallinto-oikeudelle on vaadittu, että ympäristönsuojelujaoston päätös kumotaan ja hakemus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei siten ole kumottava sillä perusteella, että hallinto-oikeus olisi ylittänyt toimivaltansa muuttaessaan ympäristöluvan määräaikaiseksi ilman, että valituksessa olisi esitetty nimenomaisesti luvan voimassaoloa ja lupamääräysten tarkistamista koskevia vaatimuksia.

Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä ja Janne Aer sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Rauno Pääkkönen ja Jukka Horppila. Asian esittelijä Petri Leinonen.

 
Julkaistu 9.11.2015