Muu päätös 3417/2015

Meluilmoituksen johdosta annettua päätöstä koskevat valitukset (Lappeenranta)

Antopäivä: 24.11.2015
Taltionumero: 3417
Diaarinumero: 2528/1/15 ja 2611/1/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2015:T3417

Asia Meluilmoituksen johdosta annettua päätöstä koskevat valitukset

Valittajat 1. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

2. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen terveystarkastaja

Päätös, jota valitus koskee

Vaasan hallinto-oikeus 3.7.2015 n:o 15/0339/1

Asian aikaisempi käsittely

Meluilmoitus

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (jäljempänä Eksote) on tehnyt 23.3.2015 vireille tulleen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoitus koskee Eksoten uudisrakennustyömaata. Eksote rakentaa vuosina 2015–2017 keskussairaalan tontille päivystys- ja vuodeosastorakennuksen. Rakennukseen tulee noin 19 000 kerrosneliömetriä seitsemään kerrokseen. Uudisrakennuksen perustus- ja louhintatyöt alkavat alkukesästä 2015. Louhintatyötä tehdään 4.5.–18.9.2015 välisenä aikana maanantaista perjantaihin klo 7–20 ja lauantaisin klo 9–18.

Melua aiheuttaa louhintakalusto sekä räjäytykset ja rikotus. Porauksen aiheuttama melutaso on mitattuna 10 metrin etäisyydellä noin 115 dB ja 50 metrin etäisyydellä 75 dB.

Melua torjutaan sulkemalla sairaalan alla menevä tunnelisto ja estämällä henkilöliikenne tunnelissa työn aikana. Räjäytyksissä käytetään kolminkertaista suojausta räjäytettävien reikien päällä. Lisäksi melua torjutaan valitsemalla kohteeseen sopiva kalusto ja laitteet sekä töiden suunnittelulla esimerkiksi porauslaitteiden sijoittelulla.

Melutasoa seurataan työmaavalvonnan yhteydessä ja tarvittaessa mittauksin. Tärinäkatselmukset ja -mittaukset tehdään louhintakohteesta 150 metrin etäisyydellä olevissa rakennuksissa.

Lähimmät häiriintyvät rakennukset ovat sairaalan omat rakennukset mm. mielenterveys- ja röntgenosastot sekä leikkaussali uuden rakennuksen vieressä. Lähimmät asuinkiinteistöt ovat Kahilanniementie 5 ja 7.

Louhintatyöstä ilmoitetaan kaikille osapuolille ja lähistön asukkaille.

Lappeenrannan ympäristötoimen terveystarkastaja on 27.4.2015 (Nro 8) tekemällään ja 30.4.2015 antamallaan päätöksellä hyväksynyt meluilmoituksen seuraavin määräyksin:

1. Louhintatöitä voidaan suorittaa meluilmoituksessa esitetyllä tavalla 4.5.–18.9.2015 välisenä aikana seuraavasti:

- maanantaista perjantaihin klo. 7–20

- lauantaisin klo. 9–18

2. Louhintatöihin liittyviä räjäytyksiä voidaan suorittaa 5–25 kpl viikossa seuraavasti:

- maanantaista perjantaihin klo. 8–20

- lauantaisin klo. 9–18

Mikäli räjäytystöitä halutaan tehdä klo. 7–8 välisenä aikana, tulee toiminnanharjoittajan osoittaa melumittauksin, että toiminnasta ei aiheudu sellaista haittaa, mikä voi häiritä esim. nukkumista.

3. Tärinämittaukset ja melutorjuntatoimenpiteet tulee suorittaa meluilmoituksessa esitetyllä tavalla.

4. Tärinänormeina tulee käyttää räjäytyslainsäädännön arvoja.

5. Jos kaivuutöiden yhteydessä löytyy pilaantuneita maa-aineksia esim. vanha kaatopaikka, tulee toiminnanharjoittajan ottaa yhteys ympäristönsuojeluviranomaiseen lisäohjeiden saamiseksi.

6. Toiminnanharjoittajan on jaettava kirjalliset tiedotteet lähikiinteistöihin ennen töiden aloittamista. Tiedotteessa tulee mainita toiminnasta, toiminnan kestosta, toiminta-ajoista ja toiminnanharjoittajan yhteystiedot.

7. Toiminnanharjoittajan on saatettava tämä päätös tiedoksi rakentamista suorittaville urakoitsijoille.

Päätöstä on perusteltu seuraavasti:

Meluilmoitus täyttää ympäristönsuojeluasetuksen 24 §:n mukaiset ilmoituksen sisältövaatimukset. Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaan ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä, toiminnan tarkkailusta, tiedottamisesta sekä jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi katsoo, että toiminnanharjoittajan esittämien toimintatapojen ja edellä mainittuja määräyksiä noudattamalla toiminta täyttää ympäristönsuojelulain mukaiset vaatimukset.

Määräys 1 perustuu toiminnanharjoittajan meluilmoituksessa ilmoittamiin tietoihin.

Määräyksellä 2 varmistetaan, että toiminnasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa lähimmälle asutukselle.

Määräys 3 perustuu meluilmoitukseen.

Määräys 4. Tärinä raja-arvoina tulee käyttää räjäytyslainsäädännön arvoja, jotka perustuvat kiinteistölle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseen.

Määräyksellä 5 varmistetaan, että kaivuutöiden aikana mahdollisesti löytyvät jätteet toimitetaan asianmukaisesti jätehuoltoon.

Määräys 6. Tiedottamalla syntyvästä melu- ja tärinähaitasta lähikiinteistöille annetaan etukäteen mahdollisuus varautua haittaan.

Määräys 7. Räjäytystyötä suorittavan urakoitsijan tulee olla tietoinen tästä päätöksestä ja siinä annetuista määräyksistä.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Vaasan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään, siltä osin kuin nyt on kysymys, Asunto Oy Lappeenrannan SaimaanSwingin valituksesta valituksen osittain hyväksyen muuttanut päätöksen ehdon 3 kuulumaan seuraavasti:

3. Tärinämittaukset ja meluntorjuntatoimenpiteet tulee suorittaa meluilmoituksessa esitetyllä tavalla. Toiminnanharjoittajan tulee lisäksi rakentaa ympäristölupaviranomaisen hyväksymä meluaita toiminnanharjoittajan tontin ja Kahilanniementien tonttien väliin.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään tältä osin seuraavasti:

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaan:

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus rakentamisesta, yleisötilaisuudesta tai muusta tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.

Kyseessä oleva meluilmoitus koskee Lappeenrannan sosiaali- ja terveyspiirin hanketta rakentaa vuosina 2015–2017 keskussairaalan tontille päivystys- ja vuodeosastorakennus. Meluilmoituksen tarkoittamat perustus- ja louhintatyöt on tarkoitus toteuttaa 18.9.2015 mennessä. Valituksenalaisen päätöksen mukaan louhintatöitä voidaan tehdä maanantaista perjantaihin kello 7.00–20.00 ja lauantaisin kello 9.00–18.00. Louhintatöihin liittyviä räjäytyksiä on tarkoitus tehdä maanantaista perjantaihin kello 8.00–20.00 ja lauantaisin kello 9.00–18.00.

Asunto-osakeyhtiö SaimaanSwingin valituksessa on vaadittu melun osalta muun muassa, että erityistä melua ja tärinää aiheuttavien töiden suorittamista aamuisin kello 7.00–8.00 välillä, iltaisin kello 20.00 saakka ja viikonloppuisin rajoitettaisiin. Vaatimusta on perusteltu muun ohella sillä, että valtioneuvoston päätöksen (993/1992) osoittamat melurajat ylittyvät asunto-osakeyhtiön pihapiirissä sekä mahdollisesti osassa yhtiön huoneistoja myös sisätiloissa. Lisäksi on tuotu esiin, että suurimmalla osalla ihmisistä on kesäloma heinäkuussa, jolloin aikaa vietetään tavanomaista enemmän ulkona. Edelleen SaimaanSwingin pihalla leikkii lapsia runsaissa määrin, joka seikka puoltaa töiden suorittamisen ajan rajaamista. Lisäksi SaimaanSwingin valituksessa on katsottu päätöksen osoittamien melunhallintatoimenpiteiden olevan riittämättömiä ja vaadittu meluaidan rakentamista ja meluselvityksen laatimista.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen lausunnon mukaan maanrakennustyöt alkavat todennäköisesti vasta viikolla 26 ja louhintatöihin ryhdytään vasta tämän jälkeen, mahdollisesti heinäkuussa. Saatujen tietojen mukaan louhintatyöt saadaan tehtyä meluilmoituksen mukaisesti määräaikaan 18.9.2015 mennessä. Lausunnossa on tuotu esiin, että päätöksessä esitetty toiminta-aika on rajallinen ja, että kyse on välttämättömään toimintaan sitoutuneesta toiminnasta, jolloin melun ohjearvojen hetkellinen ylittyminen voidaan hyväksyä. Lausunnossa on tuotu myös esiin, että perustus- ja louhintatöissä on pitänyt mahdollistaa sairaalan toiminta, kuten siellä tapahtuvat leikkaukset. Tämän vuoksi arkisin aamu- ja ilta-ajat sekä toiminta viikonloppuisin ovat välttämättömiä suorittaa sen aiheuttamien häiriöiden estämättä.

Asiassa esitetyt selvitykset ovat sen ratkaisemiseen riittävät. Enempi selvitys on tarpeetonta.

Kun otetaan huomioon, että rakentamistyö tapahtuu vakituisen asutuksen välittömässä läheisyydessä, meluaidan rakentamista on pidettävä tarpeellisena kohtuuttoman valtioneuvoston päätöksen 993/1992 merkittävästi ylittävän melurasituksen ja pölyrasituksen estämiseksi.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki 118 § ja 122 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Jaakko Kellosalo, Kari Hauru ja Merja Manninen. Asian esittelijä Timo Torkko.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

1. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on valituksessaan vaatinut, että Vaasan hallinto-oikeuden päätös kumotaan meluaidan rakentamista koskevan määräyksen osalta.

Vaatimuksensa tueksi sosiaali- ja terveyspiiri on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta sairaalan uudisrakennustyömaalla. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi on päätöksessään pitänyt meluilmoituksen tekijän esittämiä toimintatapoja riittävinä ja katsonut toiminnan täyttävän ympäristönsuojelulain vaatimukset, jos päätöksessä esitettyjä määräyksiä noudatetaan. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ei ole pitänyt meluaidan rakentamista tarpeellisena eikä ole edellyttänyt, että valittajan tulisi sellainen rakentaa.

Meluaita on rakennuskohteeseen sopimaton ratkaisu. Valitukseen liitetystä kartasta käy ilmi, että korkeusero asunto-osakeyhtiön ja rakennustyömaan louhittavan alueen välillä on enimmillään noin 10 metriä. Lyhyimmät etäisyydet räjäytyspaikkoihin ovat 58 metriä ja 102 metriä. Suurin osa louhinnasta tapahtuu tätä kauempana. Valituksen liitteinä olevista kuvista ilmenee, että louhittava alue on käytännössä kiinni sairaalan rakennuksissa ja kaukana asunto-osakeyhtiöstä.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri on tehnyt melumittauksia rakennustyömaalla, Kahilanniementiellä ja asunto-osakeyhtiön tontin reunalla ja havainnut, että räjäytys- ja louhintatöiden äänimerkki on huomattavasti voimakkaampi kuin varsinaisesta räjäytyksestä johtuva ääni noin 75 metrin päästä mitattuna.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukainen määräys meluaidan rakentamisesta on tarpeeton ja perustuu väärään tosiasiaharkintaan. Meluaidan rakentamisella ei voida estää räjäytyksistä aiheutuvan melun kantautumista asunto-osakeyhtiön tontille, koska räjäytykset tapahtuvat yli 50 metrin päässä ylärinteessä. Valituksen liitteenä olevista valokuvista ja kartasta käy ilmi, että aidan tulisi olla yli kymmenen metrin korkuinen, jotta sillä olisi merkitystä meluntorjunnan kannalta kyseisellä rakennustyömaalla. Turhan meluaidan rakentamisesta aiheutuu sosiaali- ja terveyspiirille ja siten sen jäsenkunnille merkittävää tarpeetonta taloudellista menetystä.

2. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen terveystarkastaja on valituksessaan esittämillään perusteilla vaatinut, että Vaasan hallinto-oikeuden päätös kumotaan meluaidan rakentamista koskevan määräyksen osalta.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen terveystarkastaja on antanut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valituksen johdosta selityksen, jossa on esitetty muun ohella seuraavaa:

Hallinto-oikeuden päätöksessä edellytetyn meluaidan rakentaminen tilapäisessä rakennusten perustus- ja louhintatyössä ei ole kohtuullista eikä siihen ole perusteita. Viranhaltijapäätöksessä ei ole edellytetty meluaidan rakentamista hallinto-oikeuden päätöksessä viitatun valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisten melutason ohjearvojen ylittymisen ja päätöksessä viitatun kohtuuttoman haitan estämiseksi, koska toiminta on ilmoitusmenettelyn mukaista tilapäistä toimintaa ja meluntorjuntaan kuuluvat seikat on otettu huomioon meluilmoituksessa esitettyjen torjuntatoimenpiteiden mukaisesti sekä päätöksessä annettu muun muassa toiminta-aikoja ja töiden aloittamisesta tiedottamista koskevat määräykset (viranhaltijapäätöksen määräykset 1, 2, 6, 7). Meluilmoituspäätöksen määräyksessä 2 on otettu huomioon, ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa lähimmälle asutukselle. Töiden aloittamista koskeva tiedottaminen huomioon ottaen haitan kärsijällä on mahdollisuus varautua haittaan. Meluilmoitusmenettely koskee nimenomaan erityisen häiritsevää melua aiheuttavaa toimintaa, joka lähtökohtaisestikin voi ylittää valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset ohjearvot.

Louhintakohde sijaitsee erityisen herkän Etelä-Karjalan keskussairaalarakennuksen vieressä, jossa sijaitsevat sairaalan CT-kuvauslaitteet, magneettikuvauslaite, röntgenlaitteet ja lineaarikiihdytin. Louhintatyön melun- ja tärinäntorjuntatoimenpiteillä on mahdollistettu sairaalan toiminta ja varmistettu ettei melusta, tärinästä ja pölystä aiheudu kohtuutonta haittaa lähimpään kohteeseen. Siten kohtuutonta haittaa ei ole voitu olettaa aiheutuvan kauempanakaan. Toiminta ei myöskään poikkea merkittävästi muusta tavanomaisesta tilapäistä häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavista rakentamiseen liittyvistä louhintatöistä kaupunkiympäristössä.

Asunto Oy Lappeenrannan SaimaanSwingin kiinteistön oleskelualueen terassit ja patiot ovat rakennuksen toisella puolella suhteessa melulähteeseen.

Tilapäistä erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavia toimintoja ovat esimerkiksi rakennusten perustuksien rakentamiseen ja kunnallistekniseen rakentamiseen liittyvä louhinta, paalutus, tärytys ja murskaus. Tällaisten toimintojen, kuten räjäytyksen ja porauksen äänet, aiheuttavat pallomaisen äänilähteen, jonka torjuminen meluaidan avulla ohjearvojen saavuttamiseksi on haastavaa. Lisäksi kaupunkiympäristössä isot rakennukset aiheuttavat kaiuntaa.

Vanhaa ympäristönsuojelulakia (86/2000) koskeneen hallituksen esityksen (HE 84/1999 vp) mukaan lain 60 §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus koskisi erityisen häiritsevän melun aiheuttamista, mikä tarkoittaa, että toiminnasta aiheutuva melutaso tai tärinä olisi huomattavaa. Erityistä häiritsevyyttä ei voida tulkita suoraan esimerkiksi annettujen ohjearvojen avulla, koska ohjearvot kuvaavat yleensä pitkäaikaisen altistumisen haitallisuutta. Melua ei pidettäisi erityisen häiritsevänä, jos se ei aiheuta taustamelua suurempaa melutasoa. Jos melu on kapeakaistaista tai iskumaista tai se sisältää korkeita taajuuksia, sitä voitaisiin pitää erityisen häiritsevänä. Myös melun kesto, toistuvuus ja vuorokaudenaika vaikuttaisivat häiritsevyyden arvioinnissa.

Myöskään uuden ympäristönsuojelulain 118 §:ää sovellettaessa erityisen häiritsevää tilapäistä melua ei tule verrata meluohjearvoihin, koska kyseessä on tilapäinen toiminta, eikä pitkäaikainen altistuminen. Mikäli ohjearvot eivät ylity, ei kysymyksessä olevan tapauksen mukaista toimintaa tarvitsisi käsitellä ilmoitusmenettelyssä.

Meluaidan rakentaminen on kohtuutonta ottaen huomioon meluaidan rakentamisesta aiheutuvat kustannukset. Esimerkiksi teiden varsilla käytetyt meluaidat maksavat keskimääräinen noin 1 000 euroa/metri, jolloin on voitu saada noin 5 dB:n vaimennus liikennemeluun. Lisäksi nyt kysymyksessä olevalla työmaalla maaston muoto huomioon ottaen on vaikeaa rakentaa meluaitaa työmaalle niin, etteivät valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset meluohjearvot ylity. Päätöksen tulee olla kohtuullinen toimenpiteen aiheuttamiin haittoihin nähden. Kysymyksessä oleva työmaa sijaitsee Asunto Oy Lappeenrannan SaimaanSwingin kiinteistöä korkeammalla paikalla. Siten toiminnanharjoittajan tontin ja Kahilanniementien tonttien väliin hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti rakennettavan meluaidan tulisi olla suhteettoman korkea.

Edellä esitetyillä perusteilla terveystarkastajan päätös on lainmukainen, eikä meluaidan rakentamiselle ei ole kohtuullisia edellytyksiä.

Asunto Oy Lappeenrannan SaimaanSwingille on varattu tilaisuus antaa selitys valituksen ja annetun selityksen johdosta. Selitystä ei ole annettu.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen terveystarkastajan selitys on lähetetty tiedoksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Lappeenrannan seudun ympäristötoimen terveystarkastajan valitusta ei tutkita.

Muutoin korkein hallinto-oikeus on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valituksesta tutkinut asian.

2. Hallinto-oikeuden päätös kumotaan siltä osin kuin se on muuttanut ympäristötoimen terveystarkastajan päätöksen määräystä 3. Enempi lausuminen asiassa raukeaa perusteluista ilmenevistä syistä.

Perustelut

1. Säilyttääkseen puhevaltansa Lappeenrannan seudun ympäristötoimen terveystarkastajan olisi tullut Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen liitetyn laillisen valitusosoituksen mukaan toimittaa valituskirjelmänsä korkeimpaan hallinto-oikeuteen viimeistään 30. päivänä päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta. Tiedoksisaantitodistuksen mukaan valittaja on saanut päätöksen tiedokseen maanantaina 6.7.2015. Valituskirjelmä olisi näin ollen tullut toimittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen keskiviikkona 5.8.2015. Valituskirjelmä on saapunut tänne perjantaina 7.8.2015 ja siis valitusajan päätyttyä. Tämän vuoksi valitus on hallintolainkäyttölain 22 §:n, 26 §:n 1 momentin ja 51 §:n 2 momentin nojalla jätettävä tutkimatta.

2.

Ympäristönsuojelulain 122 §:n 1 momentin mukaan meluilmoituksen johdosta annettavassa päätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Määräyksiä annettaessa on otettava huomioon hallintolain 6 §:n mukaisesti, että määräykset on mitoitettu ankaruudeltaan oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään.

Ilmoitus on koskenut perustustyöhön liittyviä louhinta ja räjäytystöitä 4.5.–18.9.2015. Ilmoituksen mukaan erityisen häiritsevää melua aiheuttavia töitä on ollut tarkoitus tehdä ma–pe arkipäivisin klo 7–20 ja lauantaisin klo 9–18. Saadun selvityksen mukaan kysymyksessä oleva louhintatyömaa sijaitsee rinteen päällä ja siten Asunto Oy Lappeenrannan SaimaanSwingin tonttia (kortteli 22 tontti 3) korkeammalla paikalla. Korkeusero asunto-osakeyhtiön tontin ja rakennustyömaan välillä on korkeimmillaan noin 10 metriä. Lyhin etäisyys asunto-osakeyhtiön lähimmästä asuinrakennuksesta työmaan räjäytyspaikkoihin on 58 metriä ja 102 metriä.

Kysymyksessä on tilapäinen työ, josta aiheutuvan melutason hyväksyttävyyttä ei tule verrata melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisiin melutasoihin. Mainitut ohjearvot on annettu pitkäaikaisen melualtistuksen terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Ilmoitetusta työstä aiheutuvan melutason häiritsevyyttä arvioitaessa on otettava huomioon, että toiminta tapahtuu lähinnä päiväaikaan työn kokonaiskeston jäädessä noin viideksi kuukaudeksi. Toiminnasta voi siten aiheutua häiriötä, joka ei kuitenkaan saa olla kohtuutonta ja käytettävissä olevin keinoin ehkäistävissä.

Ilmoituksen johdosta on annettava määräykset siten, että ne ovat toteuttamiskelpoisia ja niiden merkitys on ennakolta arvioitaessa. Määräyksiä annettaessa on lisäksi otettava huomioon, mitä haittojen ehkäisemiseksi tarpeellisia toimia on esitetty jo ilmoituksessa. Ilmoituksen mukaisessa työssä on tässä tapauksessa jouduttu ottamaan huomioon sairaalan välitön läheisyys ja siten melusta ja tärinästä aiheutuva haitta. Louhintatyötä tehtäessä on lisäksi otettava huomioon työturvallisuus ja työ toteuttamiseen liittyvät muut seikat.

Hallinto-oikeuden muuttamasta määräyksestä 3 ei käy yksityiskohtaisesti ilmi, miten melueste on toteutettava. Kun otetaan huomioon, että louhinta tapahtuisi ylärinteessä suhteessa asunto-osakeyhtiön tonttiin, meluesteen tulisi olla kiinteä, yhtenäinen ja melko pitkä seinämä sekä useita metrejä korkea tai siirrettävissä lähelle melupäästökohtaa. Kiinteää seinämää ei voida sijoittaa räjäytyskohteen välittömään läheisyyteen louhinnan jatkuvasti edetessä. Meluesteellä saavutettava hyöty melun leviämisen ehkäisemisen kannalta on siten arvioitavissa kokonaisuutena vähäiseksi. Tärinän ja pölyn osalta esteellä ei olisi muutoinkaan sanottavaa merkitystä. Toiminnasta aiheutuvaa häiriötä ei voida poistaa hallinto-oikeuden asettamalla määräyksellä siten, että teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa olevan meluesteen rakentamisen jälkeen häiriö olisi olennaisesti pienempi.

Edellä todetun perusteella hallinto-oikeuden lisäämä meluaidan rakentamista koskeva määräys ei ole ollut ympäristönsuojelulain 122 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla tarpeellinen. Hallinto-oikeuden päätös on siten kumottava määräykseen 3 tehdyn lisäyksen osalta.

Meluilmoituksen tarkoittamat louhintatyöt on ollut tarkoitus toteuttaa 18.9.2015 mennessä. Koska meluilmoituksessa tarkoitettu toiminta-aika on jo päättynyt, enempään lausumiseen asiassa ei ole tarvetta.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä ja Janne Aer sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Rauno Pääkkönen ja Jukka Horppila. Asian esittelijä Irene Mäenpää.

 
Julkaistu 24.11.2015