Muu päätös 3480/2015

Lainvoiman saaneen päätöksen purkamista koskeva hakemus (tuulivoimalaitos satama-alueella, Hamina)

Antopäivä: 30.11.2015
Taltionumero: 3480
Diaarinumero: 2204/1/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2015:T3480

Asia Lainvoiman saaneen päätöksen purkamista koskeva hakemus

Hakija Hamina Multi Center Oy

Päätös, jota hakemus koskee

Haminan rakennuslautakunta 15.6.2011 nro § 47

Asian aikaisempi käsittely

Haminan rakennuslautakunta on 15.6.2011 §:n 47 kohdalla tekemällään päätöksellä myöntänyt Haminan kaupungille rakennusluvan tuulivoimalaitoksen rakentamiseen Haminan kaupungin Poitsilan kylässä sijaitsevalle tilalle Satamasaaristo RN:o 1:366 asemakaavan mukaiselle satama-alueelle Koirakarin täyttöalueen reunaan.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Hamina Multi Center Oy on korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30.6.2014 saapuneessa hakemuksessaan vaatinut, että rakennuslautakunnan lainvoimainen päätös puretaan.

Haminan kaupunginhallitus on selityksessään viitannut rakennuslautakunnan selitykseen.

Hamina Multi Center Oy on hakemuksensa täydennyksessä esittänyt muun ohella seuraavaa:

Hankkeen vaikutukset kohdistuvat paitsi yhtiön kiinteistöön ja siellä työskenteleviin ihmisiin myös ympäristön turvallisuuteen laajemminkin. Voimalan etäisyys ratapihasta alittaa liikenneviraston tuulivoimaohjeen (8/2012) mukaisen suositusetäisyyden selvästi. Jäävaaraselvitysten perusteella rakennusluvan kohteena olevan voimalan riskivyöhyke kattaa koko yhtiön kiinteistön. Myös voimaloita valmistava yritys (Vestas) ohjeistaa työntekijöitään välttämään oleskelua alle 400 metrin etäisyydellä voimaloista.

Alueella voimassa olevassa asemakaavassa ei ole tuulivoimarakentamista koskevia merkintöjä tai määräyksiä, eikä alueen soveltuvuutta tuulivoimatuotantoon ole kaavoituksen keinoin selvitetty. Tiedottamisen puutteiden vuoksi vuorovaikutus ei ole toteutunut, eivätkä hankkeen vaikutuspiirissä olevat tahot ole voineet osallistua lupamenettelyyn maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.

Tuulivoimalan tornin rakennusluvan mukainen etäisyys yhtiön kiinteistön piha-alueesta on noin 70 metriä ja yrityksen toimisto- ja logistiikkarakennuksesta 125 metriä. Tuulivoimalan lavan lähin pyörähdyspiste sijoittuu noin 25 metrin etäisyydellä yhtiön piha-alueesta, jonne yrityksen asiakkaiden rekka-autot pysäköivät ja jolla työskentelee päivittäin kymmeniä ihmisiä.

Yrityksen logistiikka- ja toimistorakennukset sijoittuvat Haminan kaupungin rakennuslautakunnan omankin näkemyksen mukaan tuulivoimalan vaaravyöhykkeelle. Insinööritoimisto Erkki Haapasen rakennuslautakunnalle antaman lausunnon mukaan turvallisinta on rajoittaa oleskelua voimalan läheisyydessä silloin, kun lavat ovat jäätyneet. Suojaetäisyydeksi on suositeltu noin 125 metrin etäisyyttä.

Tuulivoimala muuttaa yrityksen kiinteistön käytännössä voimalan vaara-alueeksi, jolla oleskelua ja työskentelyä joudutaan välttämään merkittävän osan vuodesta jäätymisvaarojen vuoksi ja muulloinkin voimalan mahdollisesta rikkoutumisesta johtuvien vaarojen vuoksi. Rakennuslupa loukkaa myös työturvallisuussääntelyn tavoitteita.

Melun merkitystä arvioitaessa on otettava huomioon myös työturvallisuuteen vaikuttavat näkökohdat. Rakennuslupahakemus ei sisällä tarkempaa selvitystä melun vaikutuksesta työturvallisuuteen ja viihtyvyyteen.

Haminan rakennuslautakunta on hakemuksen täydennyksen johdosta antamassa selityksessään esittänyt purkuhakemuksen hylkäämistä. Lautakunta on selityksessään esittänyt muun ohella seuraavaa:

Yhtiö on saanut ilmoituksen naapurin kuulemisesta rakennuslupahakemuksen johdosta. Rakennuslupapäätöksessä edellytetään, että tuulivoimala sopeutuu materiaaleiltaan ja mitoitukseltaan satamaympäristöön. Lisäksi päätöksessä on todettu, että toiminta ei aiheuta kohtuutonta haittaa asuinkortteleissa eikä tuulivoimalan melu aiheuta taustamelu huomioon ottaen pysyvää kohtuutonta haittaa. Lupapäätöksessä edellytetään, että voimala tulee varustaa automatiikalla, joka rajoittaa varjovälkkeen vaikutuksia. Myös jäätymisongelma ja siitä aiheutuvat haitat on otettu huomioon edellyttämällä jäätymissensoria, joka tarvittaessa automaattisesti pysäyttää voimalan. Lisäksi jääntunnistimen ja siipien lämmitysjärjestelmän ansiosta jäätymisen tunnistus- ja esto-ominaisuudet ovat Enerconin voimalatyypissä alkuperäistä voimalatyyppiä huomattavasti paremmat. Vähimmäisetäisyys on riittävä, eikä viranomaisen ohjeista poikkeaminen ole purkuperuste.

Rakennuslupaharkinnassa on kartoitettu ja otettu huomioon tuulivoimalan käytöstä mahdollisesti aiheutuvat haitat ja niiden torjuntamahdollisuudet alueella. Myöskään voimalatyypin vaihtumisessa ei ole kysymys uudesta selvityksestä, joka olisi olennaisesti voinut vaikuttaa rakennuslupapäätökseen, ja joka oikeuttaisi lainvoimaisen rakennuslupa päätöksen purkamisen.

Haminan kaupunginhallitus on hakemuksen täydennyksen johdosta antamassaan selityksessä viitannut rakennuslautakunnan selitykseen ja esittänyt purkuhakemuksen hylkäämistä.

Hamina Multi Center Oy on antanut vastaselityksen ja vaatinut että Haminan kaupunki määrätään korvaamaan muutoksenhakijan ylimääräisestä muutoksenhausta aiheutuvat kustannukset 14 553,88 eurolla laillisine korkoineen. Yhtiö on vastaselityksessään uudistanut aiemmin lausumansa sekä esittänyt muun ohella, että tuulivoimalan sijoittaminen LS-alueelle ei ole asemakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukaista. Kaavassa ei ole osoitettu tuulivoimalan rakennusalaa, eikä kaavassa tai kaavaa varten ole myöskään selvitetty tuulivoimalan vaikutuksia muuhun maankäyttöön.

Hamina Multi Center Oy on vielä hakemuksensa täydennyksenä toimittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen Denis Siposen asiantuntijalausunnon sekä jäljennöksen yhtiön ja Haminan kaupungin välisistä maanvuokrasopimuksista.

Vastaselitys ja täydennyskirjelmä on lähetetty tiedoksi Haminan rakennuslautakunnalle ja kaupunginhallitukselle.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.

1. Haminan rakennuslautakunnan rakennuslupapäätös 15.6.2011 § 47 puretaan.

2. Haminan kaupunki määrätään korvaamaan Hamina Multicenter Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 2 000 eurolla laillisine viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

Perustelut

1. Hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan päätös voidaan purkaa, jos asiassa on tapahtunut menettelyvirhe, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Pykälän 2 momentin mukaan päätöstä ei saa purkaa, ellei se loukkaa yksityisen oikeutta tai julkisen edun katsota vaativan päätöksen purkamista.

Maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momentin mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (rakentamisrajoitus).

Maankäyttö- ja rakennuslain 135 §:n 1 momentin mukaan rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä asemakaava-alueella on muun ohella, että:

1) rakennushanke on voimassa olevan asemakaavan mukainen;

2) rakentaminen täyttää sille 117 §:ssä säädetyt sekä muut tämän lain mukaiset tai sen nojalla asetetut vaatimukset;

3) rakennus soveltuu paikalle;

6) rakennusta ei sijoiteta tai rakenneta niin, että se tarpeettomasti haittaa naapuria tai vaikeuttaa naapurikiinteistön sopivaa rakentamista.

Purettavaksi haettu rakennuslupapäätös ja alueella voimassa oleva asemakaava

Haminan rakennuslautakunta on purettavaksi haetulla päätöksellään myöntänyt Haminan kaupungille rakennusluvan napakorkeudeltaan noin 120 metriä ja kokonaiskorkeudeltaan noin 180 metriä korkean tuulivoimalan rakentamiseen. Lupapäätöksessä tarkoitettu voimala sijoittuu asemakaavan mukaiselle satama-alueelle Koirakariin.

Rakennuslupapäätöksen mukaan lähimmät asunnot sijoittuvat noin 500–600 metrin ja lähimmät lomarakennukset noin 1 000 metrin päähän tuulivoimalasta. Lähin muu rakennus eli Hamina Multi Center Oy:n hakemuksessa tarkoitettu rakennus sijoittuu noin 120 metrin etäisyydelle suunnittelusta rakennuspaikasta.

Rakennuslupapäätöksen ehtojen mukaan voimala tulee varustaa jäätymissensorilla, joka automaattisesti pysäyttää voimalan, jos jäätymistä alkaa tapahtua. Lisäksi voimala tulee varustaa automatiikalla, joka rajoittaa varjovälkkeen vaikutukset viereisessä varastoterminaalissa ja muissa häiriintyvissä kiinteistöissä enintään 30 tuntiin vuodessa.

Voimassa olevan asemakaavan mukaan LS-merkinnällä osoitetulle satama-alueelle saa sijoittaa satamatoimintaan liittyviä rakennuksia ja laitteita. LS-aluetta koskevien yleisten määräysten mukaan alueelle saa rakentaa tarvittavien laituri- ja kuormaustilojen, raiteiden kulkuteiden sekä autopaikkojen lisäksi sataman toiminnalle tarpeellisia rakennuksia tai satamatoimintaan liittyvää teollisuus- tai varastotoimintaa, sekä polttoaineiden jakeluasemia.

Oikeudellinen arviointi

Lupapäätöksessä tarkoitettua tuulivoimalaa ei voida pitää kaavamääräyksessä tarkoitettuna satamatoimintaan liittyvänä rakennuksena tai laitteena. Tämän vuoksi kysymyksessä olevaan rakennuslupaa ei ole voitu myöntää poikkeamatta ensin asemakaavassa osoitetusta käyttötarkoituksesta.

Kun tarvittavaa poikkeusta ei ole myönnetty, rakennuslautakunnan päätös myöntää rakennuslupa ilman tarvittavaa poikkeamispäätöstä perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Ilmeisen väärä lain soveltaminen, jonka johdosta tuulivoimarakentamisen yhteen sovittaminen aluetta koskevan kaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisen jo toteutuneen rakentamisen kanssa on jäänyt poikkeamismenettelyssä arvioimatta, loukkaa hallintolainkäyttölain 63 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla yksityistä etua. Tämän vuoksi Haminan rakennuslautakunnan päätös on purettava. Koska päätös tulee purettavaksi edellä tarkoitetulla perusteella, korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä ei asian lopputulokseen nähden ole tarvetta lausua muista hakemuksessa esitetyistä perusteista.

Korkein hallinto-oikeus toteaa selvyyden vuoksi myös, että vaikka nyt kysymyksessä olevan lupapäätöksen tekemisen jälkeen voimaan tulleella maankäyttö- ja rakennuslain 172 §:n 3 momentin muutoksella (989/2013) on helpotettu poikkeamisen edellytyksiä, muutoksella ei ole ratkaisevaa oikeudellista merkitystä hankkeen kaavanmukaisuuden tai poikkeamisen tarpeen arvioinnissa.

2. Hakemuksen kohteena oleva päätös on purettu ilmeisen väärän lain soveltamisen johdosta. Oikeudenkäynti on siten aiheutunut viranomaisen virheestä. Kun otetaan huomioon korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos, olisi kohtuutonta, jos Hamina Multi Center Oy joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan kokonaisuudessaan. Tämän vuoksi Haminan kaupunki on hallintolainkäyttölain 74 §:n nojalla määrättävä korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa edellä ratkaisuosasta ilmenevällä asian laatuun ja sen ratkaisuperusteeseen nähden kohtuulliseksi katsottavalla määrällä.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Niilo Jääskinen, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä ja Janne Aer. Asian esittelijä Petteri Leppikorpi.

 
Julkaistu 30.11.2015