Muu päätös 87/2016

Valitus moottoriurheiluradan ympäristölupa-asiassa (Karstula)

Antopäivä: 15.1.2016
Taltionumero: 87
Diaarinumero: 1782/1/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T87

Asia Valitus ympäristölupa-asiassa

Valittaja Kouheron Kelkkailijat ry

Päätös, jota valitus koskee

Vaasan hallinto-oikeus 13.5.2015 nro 15/0133/2

Asian aikaisempi käsittely

Karstulan tekninen lautakunta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena on 31.10.2013 (69 §) tekemällään ja 4.11.2013 antamallaan päätöksellä myöntänyt Kouheron Kelkkailijat ry:lle ympäristönsuojelulain 28 §:n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 1 momentin 12 kohdan d alakohdan (ulkona sijaitseva moottoriurheilurata) mukaisen ympäristöluvan osoitteessa Kajaanintie 51, 43500 Karstula, tilalla Humpinniemi (2:742) edellyttäen, että toimintaa harjoitetaan hakemuksessa esitetyllä tavalla.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Vaasan hallinto-oikeus on A:n ja hänen asiakumppaneidensa valituksen johdosta kumonnut ympäristölautakunnan päätöksen ja hylännyt Kouheron Kelkkailijat ry:n moottoripyöräjaoksen ympäristölupahakemuksen.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään, siltä osin kuin nyt on kysymys, seuraavasti:

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 6 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, ettei toiminnasta aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja että pilaantumista voidaan ehkäistä.

Ympäristönsuojelulain 6 §:n 2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon toiminnan luonne ja pilaantumisen todennäköisyys sekä onnettomuusriski, alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva, oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset sekä muut mahdolliset sijoituspaikat alueella.

Ympäristönsuojelulain 8 §:n 1 momentin mukaan ainetta tai energiaa ei saa panna tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että: 1) tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai sen laatu muutoin olennaisesti huonontua; 2) toisen kiinteistöllä oleva pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai 3) toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai toisen yksityistä etua (pohjaveden pilaamiskielto).

Ympäristönsuojelulain 41 §:n 1 momentin mukaan ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää tämän lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset.

Asiassa saatu selvitys ja oikeudellinen johtopäätös

Lupahakemus koskee noin 1,5 kilometrin pituista motocross- ja snowcross -rataa, jolla ajettaisiin moottoripyörillä, moottorikelkoilla ja mönkijöillä. Kyseessä on uusi toiminta, jolla ei ole aiempaa lupaa. Suunniteltu moottorirata sijaitsee haja-asutusalueella noin 10 kilometriä Karstulan kunnan kirkonkylältä. Alueella on aiemmin harjoitettu maa-ainesten ottoa, mutta soranotto on lopetettu ja alue on maisemoitu ja palautettu metsätalouskäyttöön.

Toiminta sijoittuu suurimmaksi osaksi Heinäjoen II-luokan pohjavesialueelle (nro 0922003) ja sen varsinaiselle pohjaveden muodostumisalueelle. Pohjavesialueen pinta-ala on 7.3.1994 päivätyn Keski-Suomen ympäristökeskuksen pohjavesialuekortin mukaan 2,52 km2, josta muodostumisaluetta 1,39 km2. Pohjavesialueen antoisuudeksi on arvioitu 700 m3/d. Hakemuksen liitteenä olevan Keski-Suomen POSKI -projekti 2009 pohjavesikohteet -tutkimuksen mukaan Heinäjoen pohjavettä vaarantavat riskitekijät ja pohjaveden laatu tulisi kartoittaa ja alueella tulisi tehdä jatkotutkimuksia, jotta saataisiin tarkempi ja kattavampi kuva harjun rakenteesta ja hydrologisista olosuhteista.

Asiassa on ensisijaisesti arvioitava, aiheutuuko toiminnasta ympäristönsuojelulain 8 §:ssä säännellyn pohjaveden pilaamiskiellon vastaisia seurauksia. (---)

Pohjaveden pilaamiskielto koskee kaikkea maaperässä olevaa, ympäristönsuojelulain 8 §:n 1 momentissa suojattua pohjavettä. Pohjaveden pilaamiskiellon vastainen seuraus on aina ympäristöluvan myöntämisen ehdoton este. Pohjaveden pilaamiskielto sisältää vaaran aiheuttamisen kiellon, eikä toiminnan ole tarvinnut tai tarvitse aiheuttaa konkreettista pilaantumista ollakseen pohjaveden pilaamiskiellon vastaista. Pohjaveden pilaamiskielto ei ole riippuvainen siitä, onko alueella vedenottoa vaiko ei.

Hallinto-oikeus on todennut, että Heinäjoen pohjavesialue on asiassa saadun selvityksen mukaan suhteellisen kapea ja pienialainen. Painoarvoa on kuitenkin annettava sille seikalle, että moottoriratatoiminta olisi uutta toimintaa alueelle. Uuden toiminnan ollessa kyseessä hallinto-oikeus on katsonut, että vaikka toiminta on verraten pienimuotoista, se muodostaa kielletyn riskin pohjavedelle. Riski haitallisten aineiden pääsystä maaperään ja edelleen pohjaveteen on suuri etenkin ulosajo- ja muissa vahinkotilanteissa. Hallinto-oikeus on katsonut, ettei toiminnanharjoittajan esittämillä toimenpiteillä tai muillakaan suojarakenteilla tai -menettelyillä voida kohtuullisin kustannuksin riittävästi lupamääräyksin estää maaperän ja pohjaveden pilaantumisriskiä. Koska pilaantumisriskiä ei voida poistaa edes parasta käyttökelpoista tekniikkaa noudattaen, puuttuvat ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut luvan myöntämisen edellytykset. Haettua ympäristölupaa ei olisi tullut ympäristönsuojelulain 41 §:n 1 momentti huomioon ottaen myöntää. Ympäristölautakunnan päätös on siten kumottu ja hakemus hylätty.

(---)

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Reijo Hellman, Marjatta Korsbäck ja Varpu Kujanpää. Asian esittelijä Ilona Leinonen.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Kouheron Kelkkailijat ry on valituksessaan vaatinut Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen kumoamista ja Karstulan teknisen lautakunnan päätöksen voimaan saattamista.

Yhdistys on perustellut vaatimustaan muun ohella sillä, että ympäristölupapäätöksessä sallituista tavanomaisesta ajoharjoittelusta, tankkauksesta tai korjaustoimenpiteistä ei aiheudu pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Käsiteltävät polttoainemäärät ovat vähäiset, ja huoltomatto estää polttoaineen pääsyn pohjaveteen. Rata-alueella on myös öljyntorjuntavälineistö. Karstulan kunnan samalla alueella harjoittama maa-ainesten ottamistoiminta on paljon suurempi riski pohjavedelle. Myös muita moottoriratoja on sijoitettu pohjavesialueelle Suomessa, eikä tiedossa ole yhtään tapausta, jossa moottoriurheilulla olisi ollut vaikutuksia pohjaveteen.

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut lausunnon.

Karstulan tekninen lautakunta on antanut vastineen.

A ja B ovat antaneet vastineen.

Kouheron Kelkkailijat ry:lle on varattu tilaisuus vastaselityksen antamisen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

Perustelut

Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori, hallintoneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä ja Janne Aer sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Janne Hukkinen ja Olli Dahl. Asian esittelijä Elina Nyholm.

 
Julkaistu 15.1.2016