Muu päätös 126/2016

Pöytäkirjan asettamista julkisesti nähtäväksi koskeva kunnallisvalitus (Hanko)

Antopäivä: 18.1.2016
Taltionumero: 126
Diaarinumero: 3559/3/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T126

Asia Kunnallisasiaa koskeva valitus

Valittaja AA

Päätös, jota valitus koskee

Helsingin hallinto-oikeus 27.10.2015 nro 15/0850/2

Asian aikaisempi käsittely

Hangon kaupunginhallitus on 16.12.2013 (§ 324) päättänyt hyväksyä 12.2.2010 allekirjoitetun yhteistyösopimuksen siirtämisen X Oy:n konkurssipesältä Y Oy:lle. Samalla kaupunginhallitus hyväksyi hankkeen toteutusyhteistyöstä Y Oy:n kanssa solmittavan esityslistan liitteenä olevan sopimuksen.

Asian käsittely hallinto-oikeudessa

Hangon kaupungista oleva AA on hallinto-oikeudelle 23.9.2014 saapuneessa valituskirjelmässä ja 22.10.2014 saapuneessa täydennyksessä tarkemmin ilmenevillä perusteilla valittanut päätöksestä ja vaatinut sen kumoamista. AA on todennut muun ohella, että päätöksestä ei ole voitu tehdä valitusta valitusajassa, koska päätökseen liittyvää sopimusta "Toteutusyhteistyösopimus Hangon kaupungin ja Y Oy:n välillä" ei julkaistu valitusajan puitteissa.

Hangon kaupunki on hallinto-oikeuden pyynnöstä toimittanut valituksen kohteena olevan päätöksen oikaisuvaatimusohjeineen ja liitteineen sekä selvityksen päätöksen nähtäväksi asettamisesta. Kaupunki on ilmoittanut kirjallisesti, ettei päätöksestä ole tehty oikaisuvaatimusta.

AA on antanut kaupungin selvityksestä vastineen. Kaupunginkanslia oli suljettuna 19.12.2013. Kanslia oli auki 23. ja 27.12.2013 sekä 2.–3.1.2014, mutta käytännössä kiinni vähäisen miehityksen takia. Kaupunginhallituksen kokouksen 16.12.2013 tarkastettu pöytäkirja ilmestyi Hangon kaupungin kirjastoon, mutta siinä ei ollut liitettä "Toteutusyhteistyösopimus", eikä sitä ollut myöskään Hangon kaupungin kotisivuilla kohdassa "Pöytäkirjat" julkaistun pöytäkirjan yhteydessä.

Hangon kaupunginhallitus on antanut hallinto-oikeudelle lausunnon, jossa se on ensisijaisesti vaatinut, että valitus jätetään tutkimatta, ja toissijaisesti, että se hylätään. Pöytäkirja kaupunginhallituksen 16.12.2013 pidetystä kokouksesta on todistettavasti ollut yleisesti nähtävillä siten kuin siitä on etukäteen ilmoitettu eli kaupunginkansliassa ajalla 19.12.2013–2.1.2014. Pöytäkirjaan on ollut mahdollista tutustua kaupunginkansliassa, joka on ollut avoinna normaalisti viraston aukioloaikoina. Koska AA ei ole tehnyt asiassa oikaisuvaatimusta, hallinto-oikeus ei voi ottaa valitusta tutkittavakseen. Sillä, ovatko pöytäkirjan liitteet olleet nähtävillä kirjastossa taikka kaupungin kotisivuilla, ei ole merkitystä valitusoikeuden kannalta.

AA on antanut vastaselityksen ja toimittanut lisäselvitystä.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Helsingin hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään, siltä osin kuin nyt on kysymys, päättänyt siirtää valitusasian Hangon kaupunginhallitukselle oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Kuntalain (365/1995) 89 §:n (1375/2007) mukaan kunnanhallituksen ja lautakunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Kuntalain (365/1995) 63 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Kuntalain (365/1995) 64 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Julkisista kuulutuksista annetun lain (34/1925) 2 §:n 2 momentin mukaan jos kuulutus on niin laaja, ettei sitä sopivasti käy julkipaneminen, on sen sijasta lyhyt ilmoitus sen sisällyksestä julkipantava ja kuulutus pidettävä luettavana soveliaassa, ilmoitustaululla mainittavassa paikassa.

Viimeksi mainitun lain 3 §:n (954/1976) mukaan ilmoitustaulu on pidettävä kunnan virastotalossa tai muussa kunnanhallituksen määräämässä sopivassa paikassa, johon virka-aikana on vapaa pääsy.

Kuntalain (365/1995) 95 §:n 2 momentin mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Hallinto-oikeus toteaa AA:n esittäneen, että kaupunginhallituksen päätöstä 16.12.2013 § 324 ei ole laissa edellytetyllä tavalla asetettu yleisesti nähtäväksi, kun hankkeen toteutusyhteistyötä koskevan sopimuksen sisältö on salattu, eikä sopimusta ole otettu pöytäkirjan liitteeksi. AA on vielä esittänyt, että kaupunginkanslia on ollut suljettuna 19.12.2013.

Hangon kaupunki on hallinto-oikeuden pyynnöstä toimittanut tänne kysymyksessä olevan kaupunginhallituksen päätöksen. Päätöksen liitteenä on sopimus yhteistyösopimuksen siirrosta 20.12.2013 ja mainittuun liitteeseen on liitetty 12.2.2010 päivätyt sopimukset. Pöytäkirjan liitteenä ei ole toteutusyhteistyötä koskevaa sopimusta 20.12.2013. Hallinto-oikeus on tiedustellut kaupungilta, onko päätös tuomioistuimelle toimitetussa muodossaan ollut julkisesti nähtävänä ja ajankohtaa, milloin se on asetettu nähtäväksi. Kaupunginkanslian vastauksen mukaan päätös on asetettu nähtäväksi 19.12.2013 kaupunginkansliassa ja että liite (Sopimus yhteistyösopimuksen siirrosta) on julkinen, joten se on myös ollut nähtävänä 19.12.2013. Hallinto-oikeus katsoo, että tämän selvityksen perusteella toteutusyhteistyösopimus ei ole ollut pöytäkirjan liitteenä.

Kaupunginhallituksen lausunnon mukaan pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä siten kuin siitä on etukäteen ilmoitettu eli kaupunginkansliassa 19.12.2013–2.1.2014. Kaupunginhallituksen lausunto ei sisällä kannanottoa siihen, onko pöytäkirja 16.12.2013 § 324 sisältänyt toteutusyhteistyötä koskevan sopimuksen ja onko pöytäkirja mukaan lukien toteutusyhteistyötä koskeva sopimus ollut nähtävillä laissa säädetyllä tavalla.

Kaupunginhallituksen asiana on esittää selvitys sen pöytäkirjan nähtävillä olosta. Kaupunginhallitus ei ole osoittanut, että pöytäkirja 16.12.2013 § 324 kokonaisuudessaan eli kaikkine liitteineen mukaan lukien toteutusyhteistyötä koskeva sopimus 20.12.2013 olisi asetettu yleisesti nähtäville. Näin ollen on katsottava, että pöytäkirjaa ei ole asetettu yleisesti nähtäville laissa säädetyllä tavalla. Tämän vuoksi kunnan jäsenelle oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika ei ole alkanut kulua, joten valitusasia on siirrettävä kaupunginhallitukselle oikaisuvaatimuksena tutkittavaksi. Vasta oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen haetaan muutosta valituksin hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Kuntalaki (365/1995) 100 § (844/1996)

Kuntalaki (419/2015) 147 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Anja Sahla, Monica Gullans ja Kaija Sarasmaa, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Hangon kaupunginhallitus on valituksessaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan siltä osin kuin asia on siirretty oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi. AA:n hallinto-oikeudelle tekemä valitus on jätettävä tutkimatta.

Kaupunginhallitus on esittänyt vaatimustensa tueksi muun ohessa seuraavaa:

Hallinto-oikeuden käsitys pöytäkirjan nähtävillä olosta on virheellinen. Kaupunginhallituksen 16.12.2013 pidetyn kokouksen pöytäkirja liitteineen on ollut kuntalain edellyttämällä tavalla yleisesti nähtävillä. AA ei ole edes väittänyt, ettei näin olisi ollut. AA:n valitus on perustunut oletuksiin eikä hän ole väittänyt käyneensä katsomassa nähtäville asetettua pöytäkirjaa. Kaupunginkanslia on palvellut kuntalaisia normaalien aukioloaikojen mukaisesti. Pöytäkirjaan tutustumiselle kaupunginkansliassa ei ole ollut estettä.

Kaupunginhallitus oli lausunnossaan hallinto-oikeudelle todennut, että pöytäkirja liitteineen on ollut yleisesti nähtävillä. Jostain syystä hallinto-oikeuden päätöksen resiitistä on puuttunut sana "liitteineen". Toteutusyhteistyösopimuksen kuuluminen pöytäkirjan liitteeksi ilmenee pöytäkirjasta.

Hallinto-oikeus oli pyytänyt kaupunginhallituksen päätöksen liitteineen. Hallinto-oikeudelle sähköpostin liitetiedostona toimitetusta päätöksestä on erehdyksessä jäänyt puuttumaan toteutusyhteistyösopimus, joka on ainoa kyseisen päätöksen liite. Liitetiedostossa olleet muut sopimukset ovat olleet liitteitä toteutusyhteistyösopimukseen.

Hallinto-oikeuden lähettämistä sähköpostitiedusteluista ei ole voinut päätellä, että kysymys koskee pöytäkirjan liitteitä tai että hallinto-oikeuden ratkaisu tulisi riippumaan vastauksesta, joka poikkeaa sittemmin kaupunginhallituksen antamasta lausunnosta. Hallinto-oikeus ei ole huolehtinut asian riittävästä selvittämisestä, vaikka pöytäkirjan liitteitä koskeva selvitys on ollut ilmeinen. Asiaa olisi tullut kysyä yksilöidysti ja tiedustelu olisi tullut osoittaa kaupunginhallitukselle eikä yksittäiselle viranhaltijalle.

AA on antanut selityksen. Hallinto-oikeuden päätös on oikea nähtävillä olon osalta. Kaupunginhallituksen valitus tulee hylätä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja poistetaan. AA:n hallinto-oikeudelle tekemä valitus jätetään tutkimatta.

Perustelut

Kuntalain (365/1995) 63 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.

Lain 64 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Lain 89 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen ja lautakunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälän 2 momentin mukaan oikaisuvaatimus tehdään 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimus on käsiteltävä viipymättä.

Julkisista kuulutuksista annetun lain (34/1925) 2 §:n 2 momentin mukaan jos kuulutus on niin laaja, ettei sitä sopivasti käy julkipaneminen, on sen sijasta lyhyt ilmoitus sen sisällyksestä julkipantava ja kuulutus pidettävä luettavana soveliaassa, ilmoitustaululla mainittavassa paikassa.

Viimeksi mainitun lain 3 §:n (954/1976) mukaan ilmoitustaulu on pidettävä kunnan virastotalossa tai muussa kunnanhallituksen määräämässä sopivassa paikassa, johon virka-aikana on vapaa pääsy.

Kuntalain (365/1995) 95 §:n 2 momentin mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

AA on esittänyt, että kaupunginhallituksen päätöstä ei ole laissa edellytetyllä tavalla asetettu yleisesti nähtäväksi, kun hankkeen toteutusyhteistyötä koskevaa sopimusta ei ole otettu pöytäkirjan liitteeksi. Lisäksi AA on esittänyt, että jouluvapaiden vuoksi kanslian ollessa suurimman osan muutoksenhakuajasta suljettuna pöytäkirjaan tutustuminen oli mahdotonta.

Kaupunginhallituksen ilmoituksen mukaan 16.12.2013 pidetyn kokouksen pöytäkirja liitteineen on ollut kuntalain edellyttämällä tavalla yleisesti nähtävillä siten kuin siitä on etukäteen ilmoitettu kaupunginkansliassa 19.12.2013–2.1.2014. AA ei ole tätä kiistänyt. Pöytäkirjaan oli liitetty asianmukainen oikaisuvaatimusohje.

Se, että Hangon kaupungin kotisivuilla tai kirjastossa ei mainittua liitettä ole ollut, tai että kanslia on ollut joulunpyhinä kiinni, ei ole estänyt oikaisuvaatimuksen tekemistä.

Asiassa on riidatonta, että AA ei ole tehnyt asiassa oikaisuvaatimusta. Hallinto-oikeuden olisi siten tullut jättää AA:n valitus tutkimatta.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Niilo Jääskinen, Sakari Vanhala, Eija Siitari, Outi Suviranta ja Heikki Harjula. Asian esittelijä Anneli Tulikallio.

 
Julkaistu 18.1.2016