Muu päätös 231/2016

Sähkömarkkinalain mukaista hankelupaa koskeva valitus (hankelupa Kallela-Tarvasjoki 110 kV sähköjohdon rakentamiseksi)

Antopäivä: 29.1.2016
Taltionumero: 231
Diaarinumero: 3567/3/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T231

Asia Sähkömarkkinalain mukaista hankelupaa koskeva valitus

Valittajat A, B, C, D, E, F Oy, G, H, I, J, K ja L

Päätös, jota valitus koskee

Helsingin hallinto-oikeus 10.10.2014 nro 14/1493/3

Asian aikaisempi käsittely

Energiavirasto on 17.3.2014 tekemällään päätöksellä Dnro 709/411/2013 myöntänyt Fortum Sähkönsiirto Oy:lle (nyk. Caruna Oy) hankeluvan 110 kV Kallela-Tarvasjoki sähköjohdon rakentamiselle.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Helsingin hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään jättänyt tutkimatta A:n ja hänen asiakumppaneidensa valituksen Energiaviraston päätöksestä.

Hallinto-oikeus on päätöksensä perusteluissa lausunut seuraavaa:

Sähkömarkkinalain (588/2013) 14 §:n 1 momentin mukaan nimellisjännitteeltään vähintään 110 kilovoltin sähköjohdon rakentamiseen on pyydettävä hankelupa Energiamarkkinavirastolta. Saman pykälän 3 momentin mukaan hankeluvassa ei määrätä sähköjohdon reittiä. Ennen hankeluvan myöntämistä ei johtoreitille tarvitse olla 17 §:n mukaista aluevarausta eikä kunnan suostumusta.

Sähkömarkkinalain 114 §:n 1 momentin mukaan Energiamarkkinaviraston tämän lain nojalla antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 momentin mukaan päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Sähkömarkkinalain 14 §:ssä tarkoitetulla hankeluvalla ei määrätä sähköjohdon reittiä, eikä päätöksellä myönnetty lupa ole perustanut käyttö-, lunastus- tai muuta vastaavaa oikeutta toisen omistamaan alueeseen. Hankeluvan myöntämisellä ei siten ole hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla välitöntä vaikutusta valittajien oikeuksiin, etuihin tai velvollisuuksiin, eikä päätöstä ole kohdistettu heihin. Näin ollen valitus tulee jättää tutkimatta.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Hallintolainkäyttölaki 51 § 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Heikki Mauno, Vesa Heikkilä ja Outi Siimes, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A ja hänen asiakumppaninsa ovat valituksessaan hallinto-oikeuden päätöksestä vaatineet, että korkein hallinto-oikeus kumoaa hallinto-oikeuden päätöksen, tutkii asian ja kumoaa Energiaviraston päätöksen kokonaisuudessaan. Lisäksi A ja hänen asiakumppaninsa ovat vaatineet, että Fortum Sähkönsiirto Oy velvoitetaan korvaamaan muutoksenhakijoiden oikeudenkäyntikulut laillisine korkoineen.

A ja hänen asiakumppaninsa ovat toimittaneet useita lisäkirjoituksia.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut valituksen ja hylkää sen. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

2. A:n ja hänen asiakumppaneidensa oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Perustelut

1. Hallinto-oikeuden on ratkaisustaan ilmenevien perustelujen ja siinä mainittujen lainkohtien nojalla tullut jättää valitus tutkimatta. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, A:lle ja hänen asiakumppaneilleen ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Kari Kuusiniemi, Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen ja Janne Aer. Asian esittelijä Petteri Leppikorpi.

 
Julkaistu 29.1.2016