Muu päätös 672/2016

Ympäristölupaa koskeva valitus (Yrtinkankaan ampumarata, Kouvola)

Antopäivä: 7.3.2016
Taltionumero: 672
Diaarinumero: 3476/1/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T672

Asia Ympäristölupaa koskeva valitus

Valittajat A ja B

Päätös, jota valitus koskee

Vaasan hallinto-oikeus 6.10.2014 nro 14/0298/2

Asian aikaisempi käsittely

Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena on 12.9.2013 antamallaan päätöksellä (4.9.2013 § 105) myöntänyt Kouvolan kaupungin sivistystoimelle ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisen toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan uuden ampumaradan sijoittamiseen Kouvolan kaupungin Valkealan kylässä olevalle kiinteistölle RN:o 286-449-2-1846 (Yrtinkankaan ampumarata). Toiminnan tulee tapahtua lupahakemuksen ja päätökseen liitettyjen lupamääräysten 1–18 mukaisesti.

Lupamääräykset 1 ja 2 sekä 4–6 kuuluvat seuraavasti:

Laitoksen toiminta

1. Tilalla RN:o 286-449-2-1846 saa harjoittaa ampumaratatoimintaa hakemuksessa esitetyillä alueilla. Toimintaa saa harjoittaa seuraavilla radoilla, joiden sijainnin ja suunnan tulee olla hakemuksen mukainen:

- Kuusi haulikkorataa, joista

- kaksi trap-ratoja ja

- neljä yhdistettyä trap- ja skeet-rataa.

- Haulikkoradoilla saa ampua vuosittain enintään 400 000 laukausta/kiekkoa.

- Luotiratoja:

- Kaksi 100 m:n hirvikiväärirataa

- Yksi 100 m:n luodikkorata

- Kolme practical-pistooliampumarataa

- Luotiradoilla laukauksia saa olla yhteensä enintään 150 000 kpl vuodessa.

2. Toimintaa saa harjoittaa arkisin maanantaista perjantaihin klo 8–20, lauantaisin klo 10–18, sunnuntaisin klo 12–18. Kilpailupäivinä toimintaa saa olla klo 8–20, kansallisten kilpailujen yhteydessä klo 8–21.

Ampuminen on kielletty juhlapyhinä, joulu- ja juhannusaattona sekä pääsiäislauantaina.

= = =

Melu

4. Toiminnanharjoittajan on toteutettava hakemuksessa ja seuraavassa luettelossa esitetyt melun­torjuntatoimenpiteet ennen ampumatoiminnan aloittamista:

- Haulikkoradoille on rakennettava hakemuksen mukainen meluvalli, johon osat A, B ja C.

- Alkuvaiheen neljän haulikkoradan käytön aikana C-osan voi myös korvata vastaavalla muulla, lähemmäksi rataa 4 sijoitetulla meluvallilla. Suunnitelma tästä C-osan korvaajasta tulee toimittaa hyväksyttäväksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen radan rakentamista.

- Haulikkoradoille on rakennettava melua vaimentavat väliseinäkkeet skeet-ratojen väliin.

- Luotiradoille on rakennettava hakemuksen mukaiset sivu- ja taustavallit ja lisäksi hirvi- ja luodikkoradoille Z-tyypin ääntä vaimentavat ampumakatokset.

Hirvi- ja luodikkoradoilla ammuttaessa on pyrittävä käyttämään äänenvaimenninta. Tarvittaessa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä äänenvaimentimen käytöstä.

Laitoksen meluntorjuntarakenteista tulee pitää huolta, jotta niiden meluntorjuntakyky säilyy.

5. Toiminnan aiheuttama melu ei saa asuinkiinteistön piha-alueella ylittää 65 dB:n enimmäisääni­tasoa määritettynä A-painotettuna ja impulssiaikavakiolla (LAImax). Loma-asuntojen pihapiirissä melutaso ei saa olla yli 60 dB (LAImax).

6. Toiminnanharjoittajan on meluntorjuntarakenteiden rakentamisen jälkeen, ennen ampumatoi­minnan aloittamista teetettävä alueella melumallinnusta tarkentavat melumittaukset. Mittaukset on tehtävä myös kilpailun yhteydessä puolen vuoden kuluessa ampumatoiminnan alkamisesta. Mittaukset on tehtävä lähimmissä melulle alttiissa kohteissa, joita ovat ainakin Kiviharjunkujan loma-asunto pohjoisessa, Tuomarinmäen takana oleva loma-asunto itä-koillisessa, vakituiset asunnot Erkkilä/Matikka luoteessa ja Lintojalla kaakossa.

Suunnitelma melumittauksista on esitettävä hyvissä ajoin etukäteen kunnan ympäristölupaviran­omaiselle. Mittauksen tekijällä on oltava riittävä asiantuntemus, ja mittaukset on tehtävä noudat­taen ympäristöministeriön ohjeita ampumaratamelun mittaamisesta.

Mittausraportin yhteydessä tulee tarvittaessa esittää lisää keinoja ampumamelutason laskemisek­si. Mittaustulokset on toimitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mittaustulosten perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa määräyksiä meluntorjuntatoimien parantami­sesta ja tarvittaessa keskeyttää toiminnan. Mittaukset on toistettava tarvittaessa.

= = =

Hakemus toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta

Rakennus- ja ympäristölautakunta on määrännyt, että toiminta voidaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta aloittaa lautakunnan päätöksen mukaisesti. Perustelujen mukaan päätöksen täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, koska alue voidaan ennallistaa poistamalla rakenteet ja puhdistamalla maanpinta tai maaperä, vaikka päätös ei saisi lainvoimaa.

Lupamääräysten tarkistaminen

Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä 30.9.2023 mennessä. Tällöin on esitettävä selvitys ampumarata-alueen maaperän tilasta. Mikäli laitoksen toiminta muuttuu olennaisesti ennen edellä mainittua määräaikaa, on laitokselle haettava uutta ympäristölupaa.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Vaasan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt A:n ja B:n valituksen rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä ja vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 6 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, ettei toiminnasta aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja että pilaantumista voidaan ehkäistä.

Toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon 1) toiminnan luonne ja pilaantumisen todennäköisyys sekä onnettomuusriski; 2) alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva, oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset; 3) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella.

Ympäristönsuojelulain 41 §:n 1 momentin mukaan ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Lainkohdan 3 momentin mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa on noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään.

Ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentin mukaan luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa:

1) terveyshaittaa; 2) merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 3) ympäristönsuojelulain 7–9 §:ssä kiellettyä seurausta; 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista; 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista. Pykälän 2 momentin mukaan on rasituksen kohtuuttomuutta arvioitaessa otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen ajankohta sekä muut vastaavat seikat.

Ympäristönsuojelulain 43 §:n 1 momentin mukaan luvassa on annettava tarpeelliset lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi. Saman pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan.

Ympäristönsuojelulain 101 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. Vaatimus vakuuden asettamisesta ei koske valtiota tai sen laitosta eikä kuntaa tai kuntayhtymää. Lupaviranomainen voi tarvittaessa määrätä täytäntöönpanon lupapäätöstä suppeammaksi sekä määrätä täytäntöönpanon aloitusajankohdasta.

Ympäristönsuojelulain 101 a §:n 1 momentin mukaan muutoksenhakutuomioistuin voi valituksesta kumota 101 §:ssä tarkoitetun määräyksen tai muuttaa sitä tai muutoinkin kieltää lupapäätöksen täytäntöönpanon.

Asiassa saatu selvitys ja hallinto-oikeuden johtopäätös

Kysymyksessä on kokonaan uuden ampumaurheilukeskuksen ympäristölupaa koskeva asia. Radan rakentamisen tarkoituksenmukaisuutta ei voida tutkia nyt, kun kysymys on lupapäätöksen ympäristönsuojelulain mukaisesta arviosta. Vastaselityksessä esitettyä ylöspäin suuntautuneen harhalaukauksen vaaraa ei voida ympäristöluvassa estää. Yleiseen turvallisuuteen liittyvät asiat ratkaistaan ensisijaisesti muussa kuin ympäristönsuojelulainsäädännössä. Rata on suunniteltu sijoitettavaksi siten, että etäisyydet lähimpiin häiriintyviin kohteisiin ovat noin kaksi kilometriä ja enemmän. Kymenlaakson maakuntakaavassa alue on merkitty ampumarata-alueeksi. Etäisyys suunnitellulta radalta muutoksenhakijoiden kiinteistölle on yli kaksi kilometriä.

Valtioneuvosto on antanut päätöksen ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista (53/1997). Sen mukaan ampumaradan aiheuttamien meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää A-painotettuna enimmäisäänitasona impulssiaikavakiolla (LAImax) määritettynä muun muassa asumiseen käytettävillä alueilla melutasoa 65 dB ja loma-asumiseen käytettävillä alueilla 60 dB. Muualla kuin edellä tarkoitetuilla alueilla on soveltuvin osin ohjearvona alueen luonnetta vastaavan alueen ohjearvo. Ohjearvoja sovellettaessa on otettava huomioon ampumaratatoiminnan luonne, kuten ampuma-ajat, laukausmäärät ja ampumalajit sekä lähialueen todellinen tai suunniteltu käyttö ja merkitys.

Melun leviämistä on selvitetty kahden eri melumallinnuksen avulla (Ramboll Oy 30.5.2013 haulikkoradat ja 17.6.2013 luotiradat). Selvitysten mukaan muutoksenhakijoiden kiinteistöllä laukausten enimmäisäänitaso on hieman alle 60 dB. Kun otetaan huomioon, että lupamääräyksessä 5 on määrätty, ettei loma-asuntojen pihapiirissä melutaso saa olla yli 60 dB (LAImax), hallinto-oikeus katsoo, että melutasolle asetettu raja-arvo on riittävä estämään melusta aiheutuvan rasituksen kohtuuttomuuden. Tehtyjen selvitysten perusteella on ennalta riittävän luotettavasti arvioitavissa, että lupamääräyksessä asetettu raja-arvo saavutetaan. Asian varmistamiseksi lupamääräyksessä 6 on asetettu luvan saajalle velvollisuus suorittaa meluntorjuntarakenteiden rakentamisen jälkeen melumallinnusta tarkentavat melumittaukset. Mittaustulosten perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa määräyksiä meluntorjuntatoimien parantamisesta ja tarvittaessa keskeyttää toiminnan. Lautakunnan päätöksen lupamääräystä 6 ei ole syytä A:n ja B:n lisäkirjelmässä esitetystä syystä muuttaa.

Radan toiminnasta ei voi nyt saatavissa olevan selvityksen perusteella katsoa aiheutuvan muutoksenhakijoiden kiinteistöllä melusta sellaista kohtuutonta haittaa, joka estäisi luvan myöntämisen. Hallinto-oikeus katsoo, että liito-oravan esiintymisen seuraamiseksi lupamääräys 9 on riittävä. Edellytykset luvan myöntämiselle ovat olleet olemassa eikä rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksen kumoamiseen tai muuttamiseen ole syytä. Valitus ei anna aihetta kieltää/keskeyttää päätöksen täytäntöönpanoa.

Oikeudenkäyntikulut

Oikeudenkäynti hallinto-oikeudessa ei ole aiheutunut rakennus- ja ympäristölautakunnan virheestä. Asian lopputulos ja hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että muutoksenhakijat joutuvat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Marja Lampi, Yrjänä Honkavaara ja Sauli Viitasaari. Esittelijä Matti Suontausta

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A ja B ovat valituksessaan vaatineet, että hallinto-oikeuden sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökset kumotaan ja hakemus hylätään. Toissijaisesti korkeimman hallinto-oikeuden on edellytettävä uusien melumittausten tekemistä ennen kuin päätös asiassa annetaan. Hallinto-oikeuden päätöksen täytäntöönpano on kiellettävä. Kouvolan kaupunki on velvoitettava korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikulut korkoineen.

Valittajat ovat viitanneet asiassa aikaisemmin lausumaansa ja hallinto-oikeudelle toimittamiinsa todisteisiin sekä esittäneet vaatimustensa tueksi lisäksi muun ohella seuraavaa:

Ampumarata ei ole tarpeellinen. Alueella on jo 30 haulikkorataa ja 17 luotirataa käyttäjien kannalta kohtuullisen etäisyyden päässä. Lisäksi Vekaranjärven ja Utin varuskuntien ampumaratojen käyttö vähenee.

Ramboll Finland Oy:n 10.5.2012 tekemien mittausten mukaan melutaso valittajien loma-asunnolla Kiviharjunkujalla oli 60,9–72,2 dB. Keskiarvo oli 65,2 dB. Lokakuussa 2012 tehdyissä koeammunnoissa päästiin jopa 77 dB:n melutasoon. Vaikka melu 30.5. ja 17.6.2013 tehdyissä mittauksissa ei keskimääräisesti ylittänyt 60 dB:n tasoa, valittajien näkemys meluhaitan kohtuuttomuudesta ei ole muuttunut. Ampumamelun osalta ei ole keskiarvoja, vaan jokaisen laukauksen aiheuttama melu on arvioitava erikseen. Yhteislaukaukset voivat nostaa melutasoa jopa 15 prosenttia. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hakemuksesta antamassaan lausunnossa kiinnittänyt huomiota hakemuksessa esitettyihin laukausten suuriin määriin ja laukausten ajoittumiseen parhaaseen loma-aikaan.

Lupapäätöksen mukaan toimintaa saisi harjoittaa arkisin maanantaista perjantaihin kello 8–20, lauantaisin kello 10–18, sunnuntaisin kello 12–18 ja kilpailupäivinä kello 8–20. Hakemuksen mukaan luotiaseella ammutaan 150 000 laukausta ja haulikolla 400 000 laukausta. Laukauksista noin 70 prosenttia ajoittuu touko–syyskuuhun. Tämä tarkoittaa, että jokaisena päivänä ammutaan keskimäärin noin 2 500 laukausta, eli kello 8–20 keskimäärin 3,2 laukausta joka minuutti. Kilpailuviikonloput vielä lisäävät laukausten määrää. Arkisin ammunta painottuu iltaan kello 16–20, jolloin laukausten tiheys on keskimääräistä suurempi.

Kuten valittajat lisäkirjelmässään hallinto-oikeudelle kertoivat ja heidän tuossa yhteydessä toimittamistaan valokuvista ilmenee, lupapäätöksen antamisen jälkeen olosuhteet alueella ovat myrskytuhojen ja metsänhakkuiden vuoksi muuttuneet. Mainitut muutokset ovat heikentäneet maaston merkitystä melun leviämisen ehkäisijänä. Ennen ratojen rakentamista tehtävät uudet melumittaukset ovat myös tämän vuoksi tärkeitä.

Valittajat ovat eläkkeellä ja viettävät loma-asunnollaan juuri sen ajan, jo­na toiminta ampumaradalla on vilkkaimmillaan. Asiassa saadun selvityksen perusteella on selvää, että ampumisesta aiheutuisi valittajille lain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta.

Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunta on lausunnossaan esittänyt, että valitus hylätään. Lautakunta on viitannut hallinto-oikeudelle antamaansa lausuntoon ja lisäksi lausunut muun ohella, että meluntorjuntarakenteiden toistaiseksi vielä puuttuessa melumittauksen tekeminen ei ole tarkoituksenmukaista. Valituksessa mainitut Ramboll Finland Oy:n tekemät mittaukset ovat oikeastaan laskennallisia mallinnuksia eivätkä mittauksia. Mallinnuksessa ei oteta huomioon kasvillisuuden melua vaimentavaa vaikutusta, joten puidenkaadot eivät vaikuta mallinnuksella saatuihin tuloksiin.

Kouvolan kaupunginhallitus on antanut vastineen.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle on varattu tilaisuus lausunnon antamiseen.

A ja B ovat vastaselityksessään tarkennuksena esittäneet edellyttävänsä, että ellei hakemusta hylätä, ennen päätöksen antamista tehdään uudet koeammunnat. Ne selvittävät todellisen melun, toisin kuin mallinnukset.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.

1. Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksen lupamääräyksen 6 kolmatta kappaletta muutetaan. Muutettuna lupamääräys 6 kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti (muutokset kursiivilla):

"6. Toiminnanharjoittajan on meluntorjuntarakenteiden rakentamisen jälkeen, ennen ampumatoi­minnan aloittamista teetettävä alueella melumallinnusta tarkentavat melumittaukset. Mittaukset on tehtävä myös kilpailun yhteydessä puolen vuoden kuluessa ampumatoiminnan alkamisesta. Mittaukset on tehtävä lähimmissä melulle alttiissa kohteissa, joita ovat ainakin Kiviharjunkujan loma-asunto pohjoisessa, Tuomarinmäen takana oleva loma-asunto itä-koillisessa, vakituiset asunnot Erkkilä/Matikka luoteessa ja Lintojalla kaakossa.

Suunnitelma melumittauksista on esitettävä hyvissä ajoin etukäteen kunnan ympäristölupaviran­omaiselle. Mittauksen tekijällä on oltava riittävä asiantuntemus, ja mittaukset on tehtävä noudat­taen ympäristöministeriön ohjeita ampumaratamelun mittaamisesta.

Mittausraportin yhteydessä tulee tarvittaessa esittää lisää keinoja ampumamelutason alentamiseksi tai melurasituksen vähentämiseksi. Mittaustulokset ja esitys toimenpiteistä on toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa mittausten suorittamisesta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on saadun selvityksen perusteella tarvittaessa muutettava lupamääräyksiä tai täydennettävä lupaa melurasituksen vähentämiseksi meluntorjuntatoimia parantamalla tai toiminta-aikoja rajaamalla. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi (poistettu tekstiä) tarvittaessa myös keskeyttää toiminnan. Mittaukset on toistettava tarvittaessa."

2. Valitus hylätään enemmälti. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muutoin muuteta.

3. A: ja B:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

4. Lausuminen hallinto-oikeuden päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

Perustelut

1. Lupamääräyksen 6 muuttaminen

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 42 §:n (647/2011) 1 momentin mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa muun muassa eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta (5 kohta).

Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta muun muassa melusta.

Ympäristönsuojelulain 43 §:n 1 momentin (647/2011) mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset muun muassa päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta (1 kohta) ja muista toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja (5 kohta).

Ympäristönsuojelulain 55 §:n 3 momentin mukaan ympäristöluvassa voidaan erityisestä syystä määrätä, että lupaviranomainen voi täsmentää lupamääräystä tai täydentää lupaa 43 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisen selvityksen perusteella.

Saatu selvitys

Kysymys on uuden, kansallisen tason ampumaurheilukeskuksen sijoittamisesta Kouvolan kaupungin Valkealan kylässä olevalle kiinteistölle RN:o 286-449-2-1846 (Yrtinkankaan ampumarata). Sijoituspaikka ympäristöineen on pääosin talousmetsää. Alueella on tehty hakkuita. Lähin asutus on noin 1,9 kilometrin päässä sijoituspaikasta luoteeseen (Erkkilä, Matikka). Lähin loma-asutus on noin 2,3 kilometrin päässä sijoituspaikasta pohjoiseen (Kiviharjunkuja).

Alueelle rakennetaan kuusi haulikkorataa, kaksi hirvirataa, luodikkorata ja kolme practical-pistooliampumarataa. Haulikkoradoilla ampumasuunnat ovat noin luoteesta pohjoisen kautta koilliseen (skeet) ja miltei pohjoiseen (trap). Hirvi- ja luodikkoradoilla ammutaan miltei pohjoiseen. Practical-radoilla ammutaan pohjoiseen, länteen ja itään. Toiminnan saavutettua suunnitellun laajuutensa ammutaan vuosittain noin sadan päivän aikana 2 000–3 000 laukausta vuorokaudessa. Kilpailupäivinä ammuttavien laukausten määrä on noin 15 000 vuorokaudessa. Noin 70 prosenttia toiminnasta tapahtuu touko–syyskuussa.

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätös

Ampumisesta aiheutuva ääni koetaan yleensä häiritsevänä meluna, vaikka valtioneuvoston päätöksen 53/1997 mukaiset melutason ohjearvot eivät ylittyisi. Ampumisesta ympäristössä aiheutuvaan rasitukseen vaikuttaa muun muassa laukausten määrä.

Saadun selvityksen mukaan Yrtinkankaan ampumaradalla ammutaan vuosittain noin sadan päivän aikana 2 000–3 000 laukausta vuorokaudessa. Kilpailupäivinä ammuttavien laukausten määrä voi olla tuohon nähden viisinkertainen, noin 15 000 laukausta vuorokaudessa. Alueella ei ole aikaisemmin ollut ampumarataa. Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat noin 1,9 kilometrin päässä ampumaradan sijoituspaikasta luoteeseen oleva vakinainen asutus ja noin 2,3 kilometrin päässä sijoituspaikasta pohjoiseen oleva vapaa-ajan asutus. Ampumasuunnat Yrtinkankaan ampumaradalla ovat pääasiassa luoteeseen–pohjoiseen–koilliseen, jossa suunnassa myös valittajien loma-asunto sijaitsee. Ampumaradan ympäristöä ei maastonsa puolesta voida pitää melun leviämistä tehokkaasti ehkäisevänä. Lisäksi ampumaradan käyttö painottuu touko–syyskuuhun, jolloin myös vapaa-ajan asuntoja eniten käytetään.

Luvan myöntämisen edellytyksiä arvioitaessa on voitu katsoa, että tehtyjen melunleviämismallien ja alustavien mittausten perusteella melutasoraja-arvot eivät ylity. Toiminnasta voi kuitenkin aiheutua häiriötä, jonka poistamismahdollisuuksia on syytä arvioida sen jälkeen, kun suunniteltujen meluntorjuntatoimien tultua tehdyiksi on saatu tarkempia mittaustuloksia toteutuneista melutasoista. Melutasojen ollessa hyvin lähellä raja-arvoja on myös arvioitava, onko edelleen syytä rajoittaa toiminta-aikoja. Sen varmistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, mittausraporttien toimittamista koskevaa lupamääräyksen 6 kolmatta kappaletta on muutettava ympäristönsuojelulain 55 §:n 3 momentin mukaiseksi.

Mainituilla perusteilla ja kun lisäksi otetaan huomioon, että säännökset lupamääräysten tarkistamisesta on lailla ympäristönsuojelulain muuttamisesta (423/2015) 1.5.2015 lukien kumottu, rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksen lupamääräystä 6 on tarpeen muuttaa edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla. Selvyyden vuoksi lupamääräystä on syytä täsmentää niin, että mittaustulokset toimitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

2. Valituksen hylkääminen

Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen enemmälti ei ole perusteita.

3. Oikeudenkäyntikuluja koskevan vaatimuksen hylkääminen

Osaksi asian laatuun nähden ja osaksi asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, A:lle ja B:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

4. Lausumisen raukeaminen

Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi ei täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta ole enää tarpeen lausua.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori, hallintoneuvokset Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä ja Janne Aer sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Mikael Hildén ja Rauno Pääkkönen. Asian esittelijä Petri Leinonen.

 
Julkaistu 7.3.2016