Muu päätös 743/2016

Moottoriurheilukeskuksen ympäristölupa (Oulu)

Antopäivä: 9.3.2016
Taltionumero: 743
Diaarinumero: 990/1/15, 1075/1/15 ja 1308/1/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T743

Asiat Ympäristölupaa koskevat valitukset ja hakemus toiminnan aloittamisen sallimiseksi

Valittajat 1. Kiiminkien Luonnonsuojeluyhdistys ry

2. A

Hakija Oulun kaupunki

Päätös, jota valitus koskee

Vaasan hallinto-oikeus 11.3.2015 nro 15/0052/2

Asian taustaa ja aikaisempi käsittely

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta on 23.5.2011 (18.5.2011 § 52) myöntänyt OuluZone Kiinteistöyhtiö Oy:lle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan moottoriurheilukeskuksen toiminnoille Oulun kaupungin Ylikiimingin kylässä tilalla Monitoimikeskus RN:o 1:159 hakemuksen ja sen täydennyksen mukaisesti lupamääräyksistä tarkemmin ilmenevällä tavalla.

Vaasan hallinto-oikeus on 12.12.2012 antamallaan päätöksellä nro 12/0361/1 muiden ohella Kiiminkien Luonnonsuojeluyhdistys ry:n ja A:n valituksista kumonnut Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunnan 23.5.2011 antaman päätöksen ja palauttanut asian johtokunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta on päätöksellään 26.6.2013 § 103 myöntänyt Oulun kaupungille ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaisen ympäristöluvan Oulun kaupungin moottoriurheilukeskuksen toiminnoille Oulun kaupungin Ylikiimingin kylässä tilalla Monitoimikeskus RN:o 1:159 hakemuksen ja sen täydennyksen mukaisesti lupamääräyksistä tarkemmin ilmenevällä tavalla. Johtokunta on lisäksi myöntänyt Oulun kaupungille ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaisen luvan aloittaa lupapäätöksen mukainen toiminta R1 motocross- ja R2 rallicross-radoilla muutoksenhausta huolimatta.

Päätökseen ovat sisältyneet seuraavat lupamääräykset:

Luvan mukaisen toiminnan laajuus

1. Moottoriurheilukeskuksessa on sallittua harjoittaa kilpailu-, harraste- ja harjoitteluajoa katsastetuilla tai lajisäännöt täyttävillä ajoneuvoilla seuraavilla radoilla:

- R1 Motocross

- R2 Rallicross/jokamiesluokka

- R3 Karting

- R4 Speedway

- R6 Enduro sprint

- R8 Snowcross

- R9 Rallisprint

2. Moottoriurheilukeskuksen rata-alueita saa käyttää seuraavina aikoina pois lukien jäljempänä luetellut pyhä- ja juhlapäivät sekä hiljaiset jaksot:

Kesäkäyttö 1.5.–31.10.:

Rata, ma-pe, klo, la-su, klo

R1 Motocross, 9.00–20.00, 10.00–19.00

R2 Rallicross ja jokamiesluokka, 9.00–20.00, 10.00–19.00

R3 Karting, 9.00–20.00, 10.00–19.00

R4 Speedway, 9.00–20.00, 10.00–19.00

R6 Enduro sprint, 9.00–20.00, 10.00–19.00

R8 Snowcross, -

R9 Rallisprint, 9.00–20.00, 10.00–20.00

Talvikäyttö 1.1.–30.4. ja 1.11.–31.12.:

Rata, ma-su, klo

R1 Motocross, 10.00–18.00

R2 Rallicross ja jokamiesluokka, 10.00–18.00

R3 Karting, 10.00–18.00

R4 Speedway, 10.00–18.00

R6 Enduro sprint, 10.00–18.00

R8 Snowcross, 10.00–18.00

R9 Rallisprint, 10.00–18.00

Ratojen käyttö on kielletty seuraavina pyhä- ja juhlapäivinä: loppiainen, pitkäperjantai, 1. ja 2. pääsiäispäivä, helatorstai, vapunpäivä, juhannusaatto, juhannuspäivä, pyhäinpäivä, itsenäisyyspäivä, jouluaatto, joulupäivä, tapaninpäivä ja uudenvuodenpäivä.

Hiljainen jakso, jolloin rata-alueella ei saa ajaa moottoriajoneuvoilla, on vähintään 4 päivää sekä touko-, elo- että syyskuussa ja jaksoon sisällytetään yksi viikonloppu. Kesä- ja heinäkuun hiljainen jakso alkaa juhannusaattona ja jatkuu katkeamattomana juhannusaatto mukaan lukien yhteensä 17 päivää. Hiljaiset jaksot on sijoitettava samoille päiville ampumaurheilukeskuksen hiljaisten jaksojen kanssa.

Edellä mainitut käyttöajat tai rajoitukset eivät koske moottoriurheilukeskuksen kunnallistekniikan, tiestön, ratojen ja kiinteistöjen rakentamisessa, kunnossapidossa tai huoltotöissä tapahtuvaa liikennöintiä.

Kilpailujen järjestämiseksi Oulun seudun ympäristötoimi voi luvanhaltijan tai toiminnasta vastaavan tahon esityksestä myöntää poikkeuksen edellä määritellyistä toiminta-ajoista.

3. Koko moottoriurheilukeskuksen alue tulee aidata tai muulla tavoin rajata siten, että toiminta-aikojen ulkopuolella alueelle ei pääse harjoittamaan ajotoimintaa. Lisäksi luvanhaltijan tulee huolehtia siitä, että paikoitus ja kilpailujen aikainen leiriytyminen tapahtuvat niille varatuilla alueilla.

4. Luvanhaltijan ja toiminnasta vastaavan tahon on nimettävä moottoriurheilukeskukselle vastaava hoitaja ja toimitettava yhteystiedot Oulun seudun ympäristötoimelle hyvissä ajoin ennen ajotoiminnan aloittamista alueella. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on viipymättä ilmoitettava ympäristötoimelle.

Vastaavan hoitajan tai hänen varahenkilönsä on oltava moottoriurheilukeskuksen alueella ratojen aukioloaikoina ja hänen on perehdytettävä moottoriurheilukeskuksen alueella ajotoimintaa harjoittavat järjestöt ja yksityishenkilöt tarvittavilta osin ympäristöluvan vaatimuksiin.

Melun ja pölyn torjunta

5. Moottoriurheilukeskuksen toiminta on kokonaisuudessaan järjestettävä niin, että tarpeeton meluhaitta, ympäristön pilaantuminen tai sen vaara jää kaikessa toiminnassa mahdollisimman vähäiseksi.

R4 Speedway-radan eteläpuolelle meluselvityksessä määritellyn meluaidan tulee olla valmiina, kun ajotoiminta II vaiheen mukaisella alueella aloitetaan. Mikäli I vaiheen toiminnasta tehtävät melumittaukset ja tarkentavat selvitykset antavat siihen aihetta, luvan haltijan on rakennettava meluaita aiemmin.

Äänentoistolaitteet on sijoitettava ja suunnattava sekä niiden äänentasoa on rajoitettava siten, ettei aiheuteta tarpeetonta melua lähiasutukselle yksin tai yhdessä muiden melulähteiden kanssa.

Sekä harjoituksissa että kilpailuissa tulee noudattaa kyseisen luokan lajisäännöissä asetettuja desibelirajoja. Ajoneuvot, jotka eivät täytä asetettuja rajoja, on poistettava radalta.

6. Moottoriurheilukeskuksen toiminnasta aiheutuva melutaso äänentoistolaitteiston käyttö mukaan luettuna ei saa ylittää asumiseen käytettävillä alueilla ulkona melun A-painotetun keskiäänitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7–22) 55 dB eikä loma-asumiseen käytettävillä alueilla päiväohjearvoa 45 dB(A).

7. Moottoriurheilukeskuksen toiminnasta aiheutuva hetkellinen A-taajuuspainotettu enimmäisäänitaso, LAFmax, ei saa asumiseen käytettävällä alueella ylittää arvoa 60 dB(A) eikä loma-asumiseen käytettävillä alueilla arvoa 55 dB(A).

8. Luvanhaltijan on teetettävä kahden vuoden kuluessa toiminnan aloittamisesta ulkopuolisella asiantuntijalla meluselvitys, jolla moottoriurheilukeskuksen toiminnan aiheuttamat ekvivalentti- ja maksimimelutasot (LAeq ja LAFmax) voidaan luotettavasti todentaa. Selvitys on tehtävä tilanteissa, jolloin radat ovat mahdollisimman tehokkaassa kilpailu- tai harjoituskäytössä. Selvityksessä on erityisesti kartoitettava melun todellista leviämistä lähimpien asuin- ja vapaa-ajanrakennusten piha-alueille Lastulammen ja Mannisenjärven rannoilla sekä verrattava tuloksia ympäristölupahakemuksen liitteenä olevaan selvitykseen.

Luvanhaltijan on esitettävä selvitystä koskeva suunnitelma Oulun seudun ympäristötoimen hyväksyttäväksi kuuden kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta alueella. Meluselvityksen tuloksia koskeva raportti on toimitettava Oulun seudun ympäristötoimelle viipymättä sen valmistuttua.

Selvitykseen liittyvät melumittaukset on suoritettava ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston ohjeen 1/1995 "Ympäristömelun mittaaminen" mukaisesti ja mittaustuloksista on laadittava mittauspöytäkirja.

Selvitys on uusittava aina vuoden kuluessa siitä, kun uusi rata tai alue on otettu käyttöön.

9. Mikäli meluselvityksistä ilmenee, että moottoriurheilukeskuksen toiminnasta aiheutuu lupamääräyksissä 6 ja 7 mainittujen melutasojen ylittymistä, tulee luvanhaltijan välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin, joilla meluhaitat vähennetään luvan mukaiselle tasolle.

Luvanhaltijan on 6 kuukauden kuluessa meluselvityksen valmistumisesta esitettävä Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunnan hyväksyttäväksi toteutusaikatauluineen meluntorjuntasuunnitelma, jolla voidaan varmistaa sallitun melutason saavuttaminen jatkossa.

10. Toiminnasta aiheutuvaa pölyämistä on tarvittaessa ehkäistävä rata-alueiden ja teiden kastelulla. Pölyntorjunnassa on ensisijaisesti käytettävä vettä.

Maaperän ja pohjaveden suojelu

11. Varikkoalueet sekä muut ulkoalueet, joilla huolletaan, tankataan tai pestään ajoneuvoja sekä radanhoitokalustoa, on päällystettävä asfaltilla ennen ajotoiminnan aloittamista alueella. Kyseessä olevien alueiden hule- ja pesuvedet on johdettava asianmukaisesti mitoitettujen 1-luokan öljynerottimien kautta maastoon tai luvanhaltijan niin halutessa yleiseen viemäriin.

12. Ajoneuvojen huollot, kilpailujen aikaiset tankkaukset ja pesut on tehtävä edellisessä määräyksessä mainituilla alueilla. Muualla se on kielletty.

Kuivatus- ja hulevedet

13. Luvanhaltijan on huolehdittava kuivatus- ja hulevesien kokoamiseen, johtamiseen ja käsittelyyn liittyvien rakenteiden kunnossapidosta siten, ettei niistä aiheudu tavanomaista enempää kuormitusta ympäristöön.

Ennen moottoriurheilukeskuksen 1. vaiheen käyttöönottoa alueen kuivatus- ja hulevesien johtamis- ja käsittelyjärjestelyt laskeutusaltaineen on rakennettava valmiiksi. Laskeutusallas LA2 sijoittuu luontotietojen mukaan paikallisesti arvokkaalle alueelle tai sen välittömään läheisyyteen, mistä syystä sijoituspaikan kasvillisuus on syytä selvittää ennen rakennustöihin ryhtymistä. Mikäli altaan lopullisen sijoituspaikan läheisyydessä on sellaista arvokasta kasvillisuutta, jonka säilyminen on turvattava, alueen kasvillisuuden mahdollisia muutoksia on seurattava.

Mikäli alueen kuivatusjärjestelyjä on tarpeen muuttaa hakemusasiakirjoissa esitetyistä, luvanhaltijan on hyväksytettävä muutokset ennakkoon Oulun seudun ympäristötoimella.

Jätevesiä ja jätteitä koskevat lupamääräykset

14. Toiminnassa muodostuvat sosiaalitilojen, keittiöiden ja vastaavien tilojen jätevedet on koottava umpisäiliöihin ja toimitettava jätevedenpuhdistamolle siihen saakka, kunnes viemäriverkostoon liittyminen tulee mahdolliseksi.

Yleisötapahtumiin on hankittava riittävä määrä tilapäisiä kuivakäymälöitä.

15. Moottoriurheilukeskuksen alueen roskaantuminen on estettävä. Luvanhaltijan on huolehdittava siitä, että alueella on aina riittävä määrä jäteastioita ja että alue on yleisötapahtumien jälkeen siistittynä viimeistään tapahtumaa seuraavan päivän loppuun mennessä.

16. Toiminnassa muodostuvat jätteet on lajiteltava ja säilytettävä niin, että niistä ei aiheudu roskaantumista, hajuhaittaa tai muuta ympäristön pilaantumisen vaaraa. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi. Muut jätteet on toimitettava säännöllisesti paikkaan, jolla on lupa kyseisten jätteiden vastaanottoon. Toiminnassa on noudatettava voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä.

17. Toiminnassa muodostuvat ongelmajätteet kuten jäteöljyt, akut, paristot ja polttoainepitoinen imeytysainejäte, on varastoitava tiivispohjaisessa, katetussa ja lukitussa tilassa. Erilaatuiset ongelmajätteet on pidettävä erillään ja ne on toimitettava säännöllisesti vähintään kerran vuodessa paikkaan, jolla on lupa kyseisten jätteiden vastaanottoon.

Tiedottamista koskevat määräykset

18. Moottoriurheilukeskuksen toiminnasta on laadittava vuosittain suunnitelma, jossa on tulevan kauden kilpailujen ja niihin verrattavien harjoitusten/harjoituskilpailujen ajankohdat ja arvioitu kesto. Suunnitelma on toimitettava talvikauden osalta lokakuun loppuun mennessä ja kesäkauden osalta maaliskuun loppuun mennessä tiedoksi Oulun seudun ympäristötoimelle. Kauden aikana mahdollisesti tulevista muutoksista on tiedotettava erikseen. Lisäksi ajantasainen suunnitelma on oltava saatavilla ja pidettävä nähtävillä luvansaajan sähköisillä sivuilla.

Toiminnan tarkkailua koskevat määräykset

19. Luvanhaltijan on pidettävä kirjaa moottoriurheilukeskuksen toiminnasta ja laadittava sen perusteella yhteenveto vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Yhteenveto on toimitettava Oulun seudun ympäristötoimelle ja sen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:

- radoittain tiedot edellisen vuoden toteutuneista kilpailupäivistä ja harjoituspäivistä (kilpailu/harjoitus, ajoneuvomäärä, ajankohta ja ajoneuvolajit)

- tiedot toiminnassa syntyneistä jätteistä ja ongelmajätteistä, niiden määristä ja toimituspaikoista

- tiedot poiskuljetettujen hiekan- ja öljynerotuskaivolietteiden ja umpikaivojätevesien määristä ja toimituspaikoista

- tiedot umpisäiliöiden kunnon ja hälytysten tarkastuksista

- vuoden aikana toteutetut muutokset moottoriurheilukeskuksen toiminnoissa.

20. Luvanhaltijan on tarkkailtava I vaiheen mukaisella alueella toiminnan pohja- ja pintavesivaikutuksia hakemuksessa esitetyllä tavalla kolmesta pintavesipisteestä ja kahdesta pohjavesiputkesta kaksi kertaa vuodessa, touko-kesäkuussa ja syys-lokakuussa, otettavin näyttein.

Oulun seudun ympäristötoimi voi vaatia muutoksia tarkkailuun, mikäli tulokset antavat siihen aihetta.

Ennen 2. vaiheen rakentamisen käynnistymistä luvanhaltijan on esitettävä Oulun seudun ympäristötoimen hyväksyttäväksi suunnitelma koko moottoriurheilukeskuksen alueen päästö- ja vaikutustarkkailun järjestämisestä. Suunnitelmaan on sisällytettävä melun ja hiukkaspäästöjen tarkkailu, pinta- ja pohjavesien tarkkailu sekä kasvillisuusseuranta Sakarin-ahon pohjoispuolisella osalla Mäkisuota, mikäli siihen laskeutusaltaan LA2 rakentamisen yhteydessä tehtävän kasvillisuuskartoituksen myötä ilmenee aihetta.

Luvanhaltijan on ennen R6 Enduro sprint -radan raivaamista teetettävä kasvillisuuskartoitus radan sisään jäävällä ympäristöarvoja sisältävällä alueella. Mikäli alueella kartoituksen perusteella esiintyy sellaista arvokasta kasvillisuutta, johon radan käyttö voi vaikuttaa, jatkotoimista on sovittava Oulun seudun ympäristötoimen kanssa.

Poikkeuksellisia tilanteita koskevat määräykset

21. Luvanhaltijan tulee varautua mahdollisiin poikkeus- ja häiriötilanteisiin poikkeus- ja häiriötilannesuunnitelmalla ja kouluttamalla radan käytöstä vastaava henkilökunta tällaisten tilanteiden varalle. Poikkeustilannesuunnitelma, joka sisältää varautumisen poikkeustilanteisiin ja sammutusvesien käsittely- ja johtamisjärjestelyt alueella, on toimitettava tiedoksi Oulun seudun ympäristötoimelle ennen toiminnan aloittamista alueella. Suunnitelma on päivitettävä säännöllisesti.

22. Rata-alueilla on oltava saatavissa öljyntorjuntakalustoa ja ohjeet niiden käyttämiseen. Öljyvahinkojen torjuntaan tulee olla koulutetut ja nimetyt henkilöt. Torjuntatoimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi vahingon tapahduttua. Öljyvahingoista on ilmoitettava viipymättä Oulun seudun ympäristötoimelle.

Mikäli polttoainetta tai öljyä on vaarassa päästä maaperään tai pohjaveteen, on tapahtumasta ilmoitettava välittömästi myös Oulu-Koillismaan palo- ja pelastusviranomaiselle.

Paras käyttökelpoinen tekniikka

23. Luvanhaltijan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon soveltuvin osin.

Toiminnan muutosta ja lopettamista koskevat määräykset

24. Luvanhaltijan on viipymättä ilmoitettava toiminnan valvonnan ja päästöjen lisääntymisen kannalta merkittävistä muutoksista tai toiminnan keskeyttämisestä Oulun seudun ympäristötoimelle. Luvanhaltijan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen toiminnan lopettamista esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista Oulun seudun ympäristötoimelle.

Luvanhaltijan mahdollisesti vaihtuessa on luvan uuden haltijan ilmoitettava viipymättä asiasta Oulun seudun ympäristötoimelle.

Toiminnan käynnistäminen ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta

Luvan mukainen toiminta R1 motocross ja R2 rallicross -radoilla voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Vaasan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään jättänyt tutkimatta A:n esittämät vaatimukset toiminnanharjoittajan velvoittamisesta korvaamaan suojaavan metsän arvona 8 500 euroa ja Lastulammen rannalla sijaitsevien tonttien arvona 40 000 euroa.

Hallinto-oikeus on muutoin tutkinut asian.

Hallinto-oikeus on kumonnut lupamääräyksen 2 viimeisen kappaleen muun ohella Kiiminkien Luonnonsuojeluyhdistys ry:n valituksesta sekä muuttanut lupamääräyksen 8 ensimmäistä kappaletta muun ohella Kiiminkien Luonnonsuojeluyhdistys ry:n ja A:n valituksista ja lupamääräystä 20 muun ohella Kiiminkien Luonnonsuojeluyhdistys ry:n valituksesta.

Lupamääräyksen 8 ensimmäinen kappale ja lupamääräys 20 kuuluvat muutettuina seuraavasti (muutos kursiivilla):

"8. Luvanhaltijan on teetettävä kahden vuoden kuluessa toiminnan aloittamisesta ulkopuolisella asiantuntijalla meluselvitys, jolla moottoriurheilukeskuksen toiminnan aiheuttamat ekvivalentti- ja maksimimelutasot (LAeq ja LAFmax) voidaan luotettavasti todentaa. Selvitys on tehtävä ajankohtina, jolloin radat ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä kilpailutilanteessa ja toisaalta mahdollisimman tehokkaassa käytössä harjoitustilanteessa. Selvityksessä on erityisesti kartoitettava melun todellista leviämistä lähimpien asuin- ja vapaa-ajanrakennusten piha-alueille Lastulammen ja Mannisenjärven rannoilla sekä verrattava tuloksia ympäristölupahakemuksen liitteenä olevaan selvitykseen."

"20. Luvanhaltijan on tarkkailtava I vaiheen mukaisella alueella toiminnan pohja- ja pintavesivaikutuksia hakemuksessa esitetyllä tavalla kolmesta pintavesipisteestä ja kahdesta pohjavesiputkesta kaksi kertaa vuodessa, touko-kesäkuussa ja syys-lokakuussa, otettavin näyttein. Mainitulla alueella on lisäksi tarkkailtava laskeutusaltaista johdettavan veden laatua Oulun seudun ympäristötoimen hyväksymällä tavalla.

Oulun seudun ympäristötoimi voi vaatia muutoksia tarkkailuun, mikäli tulokset antavat siihen aihetta.

Ennen 2. vaiheen rakentamisen käynnistymistä luvanhaltijan on esitettävä Oulun seudun ympäristötoimen hyväksyttäväksi suunnitelma koko moottoriurheilukeskuksen alueen päästö- ja vaikutustarkkailun järjestämisestä. Suunnitelmaan on sisällytettävä melun ja hiukkaspäästöjen tarkkailu, pinta- ja pohjavesien tarkkailu sekä kasvillisuusseuranta Sakarin­ahon pohjoispuolisella osalla Mäkisuota, mikäli siihen laskeutusaltaan LA2 rakentamisen yhteydessä tehtävän kasvillisuuskartoituksen myötä ilmenee aihetta.

Luvanhaltijan on ennen R6 Enduro sprint -radan raivaamista teetettävä kasvillisuuskartoitus radan sisään jäävällä ympäristöarvoja sisältävällä alueella. Mikäli alueella kartoituksen perusteella esiintyy sellaista arvokasta kasvillisuutta, johon radan käyttö voi vaikuttaa, jatkotoimista on sovittava Oulun seudun ympäristötoimen kanssa. Kasvillisuuskartoitus ja arvio radan vaikutuksista kasvillisuuteen Mäkisuolla sekä suunnitelma radan täsmällisestä linjauksesta on esitettävä Oulun seudun ympäristötoimelle hyväksyttäväksi viimeistään 14 päivää ennen raivaustöiden aloittamista."

Muutoin hallinto-oikeus on hylännyt valitukset.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään nyt kyseessä olevilta osin seuraavasti:

1.

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 66 §:n 1 momentin mukaan ympäristönsuojelulaissa tarkoitetusta toiminnasta aiheutuvien ympäristövahinkojen korvaamiseen sovelletaan ympäristövahinkojen korvaamisesta annettua lakia (737/1994). Vesistön pilaantumista koskevaan korvausasiaan sovelletaan kuitenkin lisäksi, mitä ympäristönsuojelulain 11 luvussa säädetään.

Ympäristönsuojelulain 67 §:n (Korvauksista päättäminen lupa-asian yhteydessä) mukaan myöntäessään ympäristöluvan on lupaviranomaisen samalla, jollei 68 §:stä muuta johdu, viran puolesta määrättävä toiminnasta johtuvasta vesistön pilaantumisesta aiheutuvat vahingot korvattavaksi.

A ei ole vaatinut korvausta vesistön pilaantumisesta aiheutuvasta vahingosta. Edellä mainitut lainkohdat huomioon ottaen korvausvaatimusten tutkiminen ei siten kuulu ympäristölupa-asiaan ja vaatimukset on hallintolainkäyttölain 51 §:n 2 momentin nojalla jätettävä tutkimatta.

2.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 6 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, ettei toiminnasta aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja että pilaantumista voidaan ehkäistä.

Ympäristönsuojelulain 6 §:n 2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon: 1) toiminnan luonne ja pilaantumisen todennäköisyys sekä onnettomuusriski; 2) alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva, oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset; ja 3) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella.

Ympäristönsuojelulain 35 §:n 2 momentin mukaan hakemukseen on liitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

(= = =)

Ympäristönsuojelulain 41 §:n 1 momentin mukaan ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset.

Ympäristönsuojelulain 41 §:n 3 momentin mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa on noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään.

Ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentin mukaan luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa: 1) terveyshaittaa; 2) merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 3) edellä 7–9 §:ssä kiellettyä seurausta; 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella; 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Ympäristönsuojelulain 43 §:n 1 momentin mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset: 1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista; 2) jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä; 3) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa; 4) toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista, kuten alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä; 5) muista toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Ympäristönsuojelulain 43 §:n 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä määrättyä tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian ja materiaalien käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen.

Ympäristönsuojelulain 46 §:n 1 momentin mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailusta sekä päästöjen, toiminnan vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta.

Ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 9 §:n 1 momentin mukaan lupahakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

- - -

4) lupaharkinnan kannalta tarpeelliset tiedot toiminnan tuotannosta, prosesseista, laitteistosta, rakenteista ja niiden sijainnista;

- - -

6) tiedot toiminnan päästöjen laadusta ja määrästä veteen, ilmaan, maaperään sekä toiminnan aiheuttamasta melusta ja tärinästä; ja

- - -

8) arvio toiminnan eri vaikutuksista ympäristöön.

Ympäristönsuojeluasetuksen 16 §:n 1 momentin mukaan lupahakemuksesta on kuulutettava sen jälkeen kun asia on riittävän yksityiskohtaisesti selvitetty.

Ympäristönsuojeluasetuksen 16 §:n 4 momentin mukaan hakemusasiakirjat on toimitettava kuntaan pidettäviksi nähtävinä kuulutuksessa mainitussa paikassa.

Lupamääräysten 2, 8 ja 20 muuttaminen

Lupamääräyksen 2 viimeisen kappaleen kumoaminen

Lupamääräyksen 2 viimeisen kappaleen mukaan kilpailujen järjestämiseksi Oulun seudun ympäristötoimi voi luvanhaltijan tai toiminnasta vastaavan tahon esityksestä myöntää poikkeuksen edellä lupamääräyksessä määritellyistä toiminta-ajoista.

Lupamääräyksessä 2 asetetut kesä- ja talvikäyttöä koskevat pääsääntöiset toiminta-ajat ratojen käyttöä koskevine kieltoineen ja hiljaisine jaksoineen perustuvat hakemuksessa esitettyihin seikkoihin. Hakemuksen mukaan kilpailuja järjestettäisiin pääsääntöisesti touko-syyskuun välisenä aikana yhteensä noin 26. Hakemuksessa on todettu, että toiminta-ajoista voidaan poiketa muun ohella kilpailujen järjestämiseksi, korkeintaan kymmenen kertaa vuodessa, mikäli asia sovitaan etukäteen Oulun seudun ympäristötoimen kanssa. Poikkeavista toimista ilmoitetaan hakemuksen mukaan melualueen kiinteistöjen omistajille ilmoituksella alueelle laajasti levitettävässä lehdessä ja moottoriurheilukeskukselle johtavan tien varteen sijoitettavassa ilmoitustaulussa.

Valituksessaan hallinto-oikeudelle Kiiminkien Luonnonsuojeluyhdistys ry on vaatinut, että toiminta-aikoja koskevia poikkeuslupia ei saa myöntää melusta aiheutuvan rasituksen vuoksi. = = =

Hakemukseen liitetyssä OuluZone moottoriurheilukeskuksen meluselvityksessä (Ramboll, 19.3.2013) on esitetty lajikohtaiset ajonaikaiset maksimimelutasot. Meluselvityksessä todetaan, että suoritettujen melulaskentojen perusteella ratakohtaiset ajonaikaiset maksimimelutasot jäävät yleisesti sovellettavien enimmäismelutasoarvojen alapuolelle lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Moottoriradoille sallittuna enimmäismelutasona on yleisesti sovellettu asuinalueilla 60 dB (LAFmax) ja loma-asutus- sekä ulkoilu- ja virkistysalueilla 55 dB (LAFmax). Speedway-radan enimmäismelutasoksi on arvioitu Lastulammella noin 53 dB ja Mannisenjärven asuinrakennuksen ja loma-asunnon kohdalla noin 50 dB.

Edelleen meluselvityksessä on tarkasteltu lajikohtaisia harjoitus- ja kilpailupäivien keskiäänitasoja sekä ratojen yhteiskäytön keskiäänitasoja. Keskiäänitason ohjearvoina asuinrakennusten kohdalla on päivällä 55 dB ja loma-asumiseen käytettävillä alueilla 45 dB. Selvityksessä on esitetty moottoriurheiluratojen kesäaikaisen harjoituspäivän keskiäänitasot (LAeq7–22) yhteen laskettuna. Lastulammen asuinrakennuksen kohdalla melutaso on noin 45–46 dB ja Mannisenjärven rannalla olevien asuinrakennusten ja lähimmän loma-asunnon kohdalla noin 45 dB.

Ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Meluselvityksessä ei ole tarkasteltu maksimimelutasoja useampien ratojen ollessa yhtä aikaa kilpailukäytössä tai tilanteessa, jossa osa radoista on yhtä aikaa kilpailukäytössä ja osa harjoittelukäytössä. Yhtiön hakemuksen mukaisesti kilpailuja voitaisiin järjestää 10 kertaa vuodessa toiminta-ajoista poiketen. Hakemuksesta ei käy tarkemmin ilmi, tarkoitetaanko mahdollisuutta poiketa sekä päivittäisestä toiminta-ajasta että kiellosta käyttää rataa pyhä- ja juhlapäivinä ja hiljaisina jaksoina. Lupamääräyksessä 2 ei ole yksilöity tai rajoitettu poikkeamismahdollisuuksia, eikä määritelty menettelyä, jossa poikkeukset myönnettäisiin. Poikkeavien kilpailuajankohtien sijoittuminen keskeisenä kilpailukautena touko-syyskuussa pyhä- ja juhlapäiviin ja kesäajalle määrättyihin hiljaisiin jaksoihin saattaisi merkittävästi lisätä ympäristössä koettavaa meluhaittaa. Ottaen lisäksi huomioon edellä todettu meluselvityksen puutteellisuus hallinto-oikeus on kumonnut lupamääräyksen 2 viimeisen kappaleen (= = =) ja Kiiminkien Luonnonsuojeluyhdistys ry:n valituksista. Ympäristöluvan myöntämisen edellytyksistä ei ympäristönsuojelulain 4 §:n 1 momentin 2 kohdasta ilmenevä varovaisuusperiaate huomioon ottaen voida varmistua, mikäli lupamääräyksessä 2 asetetuista normaalitoimintaa koskevista toiminta-ajoista voidaan edes osittain poiketa.

(= = =)

Valitusten hylkääminen

(= = =)

Vesienkäsittelyyn ja vesistöön kohdistuviin päästöihin liittyvien selvitysten riittävyys

(= = =) Kiiminkien Luonnonsuojeluyhdistys ry:n (= = =) valituksissa on todettu, että erityisesti vesienhallintaan ja vesistöpäästöihin liittyvät selvitykset ovat olleet puutteelliset. Valituksissa on muun ohella todettu, että hakemuksessa esitetyt tiedot eivät ole olleet selvilläolovelvollisuuden täyttämiseksi riittävät. Toiminta-alueen kuivatusjärjestelyistä ei ole ollut lupahakemuksessa riittävää selvitystä. Muutoksenhakijoiden mukaan hakemuksessa esitetyt tiedot vesistöjen nykytilasta ovat suuntaa antavia ja arviot kuormituksen laadusta ja määrästä epävarmoja.

Edellä hallinto-oikeuden päätöksessä on jo osittain kuvattu sitä selvitystä, jota hakemusasiakirjoissa on esitetty alueen pintavesien johtamisesta ja päästöistä vesistöön.

Hakemussuunnitelmassa (s. 21) on edellä kuvatun lisäksi todettu muun ohella, että moottoriurheilukeskus liitetään Oulun kaupungin jätevesiviemäröintiin, kun viemärin rakentaminen ulottuu alueelle. Sitä ennen toiminnassa muodostuvat jätevedet kootaan umpisäiliöihin ja toimitetaan jätevedenpuhdistamolle säiliöautoilla. Huoltorakennusten yhteyteen rakennetaan umpinaiset jätevesisäiliöt, ellei aluetta ole jo tällöin liitetty Oulun jätevesiverkostoon.

Hakemussuunnitelmassa (s. 24) on todettu, että kuparia, nikkeliä, sinkkiä ja kromia voi kulkeutua hulevesiin lähinnä jarruista ja renkaista. Sinkkiä voi irrota myös sinkkigalvanoiduista ratalaitteista. Polyaromaattisia hiilivetyjä (PAH) irtoaa tiepäällysteen bitumista, renkaista, voiteluaineista sekä polttoaineista. Ratojen pinnoista irtoaa myös pölyä. Hulevedet johdetaan laskeutusaltaiden ja pintavalutuksen kautta ympäröivään maastoon. Hakemussuunnitelmassa (s. 25–26) on edelleen todettu, että ajoneuvot huolletaan, pestään ja tankataan erikseen suunnitelluilla, asfaltoiduilla alueilla, joiden pesu- ja hulevedet johdetaan 1-luokan täyttymishälyttimillä varustetun öljynerotuskaivon kautta laskeutusaltaaseen ja altaasta pintavalutuksen avulla ympäröivään maastoon. Öljynerotuskaivot huolletaan ja tyhjennetään säännöllisin väliajoin. Öljynerottimen kautta johdettavien rata-alueen valumavesien laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Toiminnassa tarvittavat öljytuotteet ja muut kemikaalit varastoidaan asianmukaisesti merkityissä tiloissa ja säiliöissä siten, ettei niistä aiheudu maaperän, vesistön tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Hakemussuunnitelmassa (s. 26–27) on tarkasteltu turvetuotannon pintavalutuskenttien tarkkailutietojen perusteella luonnontilaiselle suoalueelle rakennetun pintavalutuskentän poistotehoa. Edelleen todetaan (s. 29), että Vähäojaan ei tulla koskemaan kasteluvesialtaan alapuolisella ojaosuudella. Kasteluvesialtaan yläpuolinen ojaosio on vanhastaan kaivettua uomaa (ei luonnontilaisen kaltaista). Laskeutusaltaat tyhjennetään säännöllisesti mahdollisesta pohjalle laskeutuneesta kiintoaineesta esimerkiksi imuautolla ja liete toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Pintavalutuksesta etäisyys Pikku-Martimojokeen on yli 200 metriä ja Vähäojaan yli 500 metriä.

Edellä mainitussa selvityksessä Tehtävät kuivatustoimenpiteet, kuivatusvesien johtaminen ja vaikutukset Vähäojaan 14.12.2012 on tarkasteltu rakenteilla olevaa osaa, sen kuivatusvesien johtamista ja niiden vaikutusta ympäristöön. Selvityksen johdannossa todetaan, että vesienkäsittelyratkaisut ovat osin väliaikaisia ja tulevat tarkentumaan, kun koko moottoriurheilukeskuksen alue rakennetaan. Selvityksessä todetaan, että rakenteilla olevan osuuden pinta-ala on noin 28 hehtaaria. Alueella kulkee vedenjakaja siten, että osa rallisprint-radasta ja osa rallicross-radasta kuuluvat Pikku-Martimon valuma-alueeseen. Loput 20 hehtaaria kuuluvat Vähäojan ja Onkamojoen valuma-alueeseen. Vaikka moottoriurheilukeskuksen valumat kaksinkertaistuisivat tai puolittuisivat, ei tällä ole merkitystä Vähäojan vesimääriin, koska alue on pieni verrattuna koko valuma-alueeseen (noin 3,5 %).

Mainitussa selvityksessä on tarkasteltu laskeutusaltaiden mitoitusta. Mitoituksen tarkastelussa on otettu huomioon muun ohella kerran kymmenessä vuodessa toistuvan sateen intensiteetti, kevätaikainen lumen sulaminen ja valuma-alueiden pintaosien rakenne.

Edelleen selvityksessä on tarkasteltu vaikutuksia Vähäojan veden laatuun. Selvityksessä todetaan, että laskeutusaltaiden pintavedet johdetaan esimerkiksi kampaojan avulla ympäröivään metsämaastoon, joka toimii pintavalutuskentän kaltaisesti. Selvityksessä todetaan, että moottoriurheilukeskuksen tapauksessa riittäisi 7 600 neliömetrin suuruinen pintavalutuskenttä. Nyt kentän pituus on vähintään 500 metriä. Selvityksessä todetaan, että valumavesien ravinne- ja kiintoainepitoisuuksilla ei ole merkittävää vaikutusta Vähäojan veden laatuun.

Tarkasteltavana olevassa asiassa on kysymys moottoriurheilukeskuksen toiminnasta. Moottoriurheilukeskuksen toiminta edellyttää alueen kuivatusvesien hallintaa ja järjestelyä sekä talousjätevesien hallintaa. Hakemuksessa kuvatusta toiminnasta ei kuitenkaan lähtökohtaisesti aiheudu alueen nykyistä suurempaa pintavesivalumaa tai suurta määrää sellaisia vesistöön kohdistuvia päästöjä, joiden voitaisiin ennalta arvioida vaikuttavan merkittävällä tavalla vesistöjen veden laatuun. Laskeutusaltaat on suunniteltu niille tulevat vesimäärät huomioon ottaen niin, että enimmillään 2 tunnin viipymän perusteella arvioiden on saavutettavissa riittävä kiintoaineksen puhdistusteho. Laskeutuksesta vedet johdetaan suolle, jossa vedet suotautuvat pintavalutuksen tavoin ennen vesistöön johtumista. Laskeutusaltaista johdettava vesi suotautuu pintavalutuksena suolla pitkän matkan, eikä vesille ole keräilyojastoa, joten pintavalutuksen puhdistustehoa ei saada selville. Tarkkailu laskeutusaltaista johdettavista vesistä luvassa määrätyn pohja- ja pintavesitarkkailun ohella on riittävä vesistökuormituksen selvittämiseksi. Moottoriurheilukeskuksen toiminnan ympäristölupahakemuksen yhteydessä vesistöön kohdistuvien pilaantumisvaikutusten selvittämisen ei siten lähtökohtaisesti tarvitse olla niin yksityiskohtaista kuin sellaisessa toiminnassa, jossa syntyvien jätevesien määrä on merkittävä ja jossa vesistöön kohdistuvien pilaamisvaikutusten voidaan jo ennalta arvioiden olettaa olevan merkityksellisiä. Näin ollen ja kun otetaan huomioon edellä kuvatut seikat hakemuksessa esitetyistä vesienjohtamiseen liittyvistä toimenpiteistä sekä toiminnan arvioiduista vaikutuksista vesistöön, on hakemuksessa tuolta osin esitetty lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys ympäristönsuojelulain 35 §:n 2 momentissa ja ympäristönsuojeluasetuksen 9 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, eikä lupapäätöstä ole kumottava sillä valituksissa esitetyllä perusteella, että lupahakemukseen ei ole liitetty riittävää selvitystä vesien johtamisesta ja käsittelystä.

Laskeutusaltaan 2 sijainti ja vaikutukset kasvillisuuteen

(= = =) Kiiminkien Luonnonsuojeluyhdistys ry:n (= = =) valituksissa on kiinnitetty huomiota hankkeen vaikutuksiin alueen luontoon ja sen vesitalouteen. Sen lisäksi, mitä edellä on todettu enduro sprint -radan osalta, laskeutusaltaan 2 on todettu sijaitsevan puustoisella suolla, joka on paikallisesti arvokas kohde ja metsälaissa tarkoitettu erityisen tärkeä elinympäristö. Muutoksenhakijat ovat todenneet, että lupamääräyksessä 13 tarkoitettu kasvillisuusselvitys olisi pitänyt tehdä ennen rakennustöihin ryhtymistä.

Hakemussuunnitelmassa (s. 14) todetaan, että Sakarinahon alue on pääosin mäntykangasta, jolla on tehty metsänuudistustoimenpiteitä. Sakarinahon pohjoispuolella oleva paikallisesti arvokas kohde on ojittamaton, vähäpuustoinen suo. Hakemuksen (s. 28) mukaan muut radat kuin enduro sprint -rata sijaitsevat pääosin Sakarinahon alueella, joka on selvästi läheisiä suoalueita korkeammalla. Sakarinahon alueella ei ole tarvetta sellaisiin kuivatustoimenpiteisiin, joista olisi ennalta arvioiden haittaa alapuolisiin suoalueisiin tai ojiin.

Hakemussuunnitelman (s. 26) mukaan rallicross-radan pohjoispuolelle on rakennettu toinen laskeutusallas (LA2). Suunnitelmassa todetaan, että allas sijoitetaan siten, ettei sen rakentamisesta aiheudu vahinkoa paikallisesti arvokkaalle luontokohteelle.

Kun otetaan huomioon, että saadun selvityksen mukaan lupamääräyksessä 13 tarkoitettu laskeutusallas on jo rakennettu, ei lupamääräyksen muuttamista valituksissa esitettyjen seikkojen johdosta voida enää pitää ympäristönsuojelulain säännösten nojalla tarpeellisena.

(= = =)

Alueen liittäminen jätevesiverkostoon

Hakemussuunnitelmassa (s. 21) on todettu, että moottoriurheilukeskus liitetään Oulun kaupungin jätevesiviemäröintiin, kun viemärin rakentaminen ulottuu alueelle. Sitä ennen toiminnassa muodostuvat jätevedet kootaan umpisäiliöihin ja toimitetaan jätevedenpuhdistamolle säiliöautoilla. Huoltorakennusten yhteyteen rakennetaan umpinaiset jätevesisäiliöt, ellei aluetta ole jo tällöin liitetty Oulun jätevesiverkostoon.

Alueella voimassa olevan seudullisen monitoimikeskuksen osayleiskaavan yleismääräysten mukaan alueiden toteutuksessa on huolehdittava syntyvien jätevesien ja jätteiden käsittelystä niin, ettei alueen ympäristöä pilata. Alueen kaikki jätevedet tulee saattaa käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamoon. Rakennukset tulee ensisijaisesti liittää kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon.

Vesihuoltolain säännösten mukaan kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen. Vesihuoltolaitos huolehtii toiminta-alueellaan vesihuollosta yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Mainitut vesihuoltolain säännökset huomioon ottaen jätevesiviemäriverkoston järjestäminen kysymyksessä olevalle alueelle ei siten lähtökohtaisesti ole toiminnanharjoittajan tehtävänä. Ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentissa tarkoitetut luvan myöntämisen edellytykset eivät muutoinkaan vaadi kysymyksessä olevan toiminnan liittämistä ehdottomasti jätevesiviemäriin, kun talousjätevesien käsittely muutoin järjestetään asianmukaisesti. Kun otetaan huomioon ympäristönsuojelulain 6 §:n 2 momentin 2 kohta ja edellä kuvatut osayleiskaavan määräykset sekä hakemuksessa esitetty selvitys alueen jätevesihuollon järjestämisestä, ei ympäristöluvan lupamääräyksiä ole syytä valituksissa esitetyn johdosta muuttaa.

Melua koskevien selvitysten riittävyys ja luvan myöntämisen edellytykset

Valituksissa on kiinnitetty huomiota toiminnasta aiheutuvaan meluhaittaan. Valituksissa on kiinnitetty ensinnäkin huomiota siihen, että meluselvityksessä ei ole esitetty moottori- ja ampumaurheilukeskuksen sekä harrasteilmailutoiminnan aiheuttamaa yhteismelua. Lisäksi valituksissa on muun ohella kiinnitetty huomiota meluselvityksen laatuun ja todettu, että meluntorjuntasuunnitelma tulisi laatia. A:n valituksessa on kiinnitetty huomiota moottoriradan toiminnasta aiheutuvan melun kapeakaistaisuuteen ja vaadittu jatkuvatoimista melun mittaamista hänen kiinteistöllään.

Ampumaurheilukeskuksen toimintaan on myönnetty ympäristölupa 23.5.2011 annetulla Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunnan päätöksellä, jota on sittemmin muutettu 12.12.2012 annetulla Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä nro 12/0362/1. Ampumaurheilukeskus sijoittuu saman osayleiskaavan alueelle nyt kysymyksessä olevan moottoriurheilukeskuksen kanssa. Osayleiskaavassa on osoitettu myös lentoliikenteen alue (LL). Tietoa lentoliikennettä koskevan ympäristölupahakemuksen vireilläolosta tai lentoliikenteen harjoittamisesta alueella ei ole.

Kun otetaan huomioon ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentissa tarkoitetut luvan myöntämisen edellytykset, on asiassa edellä lupamääräyksen 2 muuttamista koskevista perusteluista ilmenevällä tavalla varmistuttava siitä, että kysymyksessä oleva toiminta ei myöskään yhdessä muiden toimintojen kanssa aiheuta mainitun momentin 1–5 kohdissa tarkoitettua seurausta. Kun kuitenkin otetaan huomioon ampumaradan toiminnasta aiheutuvan melun täysin erilainen luonne suhteessa moottoriurheilukeskuksen toiminnasta aiheutuvan melun luonteeseen, ei mainittujen toimintojen melun kuvaaminen samassa meluselvityksessä ole mahdollista eikä toisaalta myöskään lupaharkinnan kannalta tarpeellista.

Hakemukseen liitetty meluselvitys on puutteellinen sikäli, että siinä ei ole tarkasteltu kilpailupäivien eikä mahdollisten yhtäaikaisten kilpailujen ja harjoitustoiminnan yhteismelua enimmäismelutasona. Lupamääräyksissä 6–7 on kuitenkin asetettu toiminnasta aiheutuvalle melutasolle sekä keskiäänitasona että enimmäisäänitasona raja-arvot, joita noudattaen toiminta alueella on joka tapauksessa järjestettävä. Kun lisäksi otetaan huomioon lupamääräyksessä 8, sellaisena kuin se on tällä päätöksellä muutettuna, ja lupamääräyksessä 9 asetetut velvoitteet meluselvityksen tekemisestä sekä meluhaittojen vähentämistoimiin ryhtymisestä, ei mainittua meluselvityksen puutteellisuutta voida pitää sellaisena seikkana, jonka vuoksi ympäristölupapäätös olisi kumottava ja asia olisi vielä palautettava ympäristölupaviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi.

Hakemussuunnitelmassa (s. 15) on todettu, että Mannisenjärven rannalla on yhdeksän asuinrakennusta ja yhdeksän loma-asuntoa. Lähimmät rakennukset sijaitsevat noin 960 metrin etäisyydellä enduro sprint -rataan nähden. Moottoriurheilukeskuksen itäpuolella lähin asutus sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä rata-alueista, Lastulammen rannalla. Länsipuolella lähin asutus (= = =) on yli 2,2 kilometrin etäisyydellä.

Moottoriurheilukeskuksen alueella harjoitettavasta toiminnasta aiheutuvan melun kapeakaistaisuuden kokemusta vähentää etäisyys melun lähteestä. Kun otetaan huomioon edellä todetut lähimpien häiriintyvien kohteiden etäisyydet melun lähteestä, ei aiheutuvaa melua häiriintyvissä kohteissa ole myöskään asiakirjoissa olevien meluselvitysten perusteella arvioitava kapeakaistaisena, eikä meluselvityksessä esitettyihin melutasoihin näin ollen ole melun häiritsevyyden arvioimiseksi lisättävä A:n esittämää kapeakaistaisuuskorjausta. Lupamääräyksen 8 mukaisesti edellytetyissä mittauksissa melun kapeakaistaisuus tulee joka tapauksessa tarkistettavaksi. Lupamääräyksissä 8 ja 9 asetetut velvoitteet huomioon ottaen myöskään jatkuvatoimisen mittauksen järjestämistä A:n omistamalla kiinteistöllä ei voida pitää ympäristönsuojelulain 43 §:n 1 ja 3 momentti sekä 46 §:n 1 momentti huomioon ottaen tarpeellisena. Mainitut velvoitteet sekä lupamääräykset 6 ja 7 huomioon ottaen myöskään erillisten meluesteiden rakentamista ei ennalta arvioiden voida pitää ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentti ja 43 §:n 1 ja 3 momentti huomioon ottaen tarpeellisena. Asiaa voidaan arvioida mainittujen lupamääräysten perusteella toisin sen jälkeen kun toiminnasta aiheutuvan melun todellinen taso on tiedossa.

Lupamääräyksessä 9 on todettu, että luvanhaltijan on kuuden kuukauden kuluessa meluselvityksen valmistumisesta esitettävä meluntorjuntasuunnitelma Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunnan hyväksyttäväksi. Näin ollen ja kun otetaan huomioon meluselvityksessä esitetyt seikat ja se, mitä lupamääräyksissä 6–9 on muutoin todettu, ei erillisen meluntorjuntasuunnitelman tekemistä ole pidettävä ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentti ja 43 §:n 1 ja 3 momentti huomioon ottaen tarpeellisena.

(= = =)

Täydentävät perustelut

Kun edellä mainittujen seikkojen lisäksi otetaan huomioon ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentti ja 43 §:n 1 ja 3 momentti sekä se, mitä ympäristölupapäätöksen lupamääräyksissä on todettu, ei Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen päätöstä ole valituksissa esitettyjen näkökohtien johdosta syytä kumota tai enemmälti muuttaa.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Marjatta Korsbäck, Arto Hietaniemi, joka on myös esitellyt asian, Mauri Kerätär ja Pirjo-Liisa Saloranta.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

1. Kiiminkien Luonnonsuojeluyhdistys ry on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja asia palautetaan hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi ja täsmennettäväksi. Vaatimuksensa tueksi yhdistys on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Hallinto-oikeuden päätös on puutteellinen. On epäselvää, miten aiotaan varmistaa, että luvan saaja toimii lupamääräysten mukaisesti. Luvan saajalla ei ole velvollisuutta toimia muutettujen lupamääräysten mukaisesti. On myös epäselvää, mitkä ovat laskeutusaltaista johdetun veden laatukriteerit toteutettaessa tarkkailua muutetun lupamääräyksen 20 mukaisesti.

Pintavalutukseen ei ole puututtu, vaikka se muuttaa arvokkaan suoalueen kasvillisuutta ja vesitaloutta. Alueella ei ole tilaa ohjata vesiä muualle. Asianmukainen viemäröinti olisi välttämätön, mikä mahdollisuus on kuitenkin jätetty pois.

Hallinto-oikeuden päätös perustuu luvanhakijan esittämiin arvioihin vesienkäsittelyn toimivuudesta eikä selvityksiä hankkeen vaikutuksista vesistöihin, pohjaveteen tai kasvillisuuteen ole esitetty. Myös ELY-keskuksen lausunto perustuu pelkkään arvioon hankkeen vaikutuksista. Hallinto-oikeus ja ELY-keskus eivät ole toimineet tavalla, jota edellytetään viranomaisilta.

Lupamääräyksessä 20 edellytetään kasvillisuuskartoituksen tekemistä suunnitellun enduro sprint -radan alueella Mäkisuon eteläosassa. Mikäli kartoituksen perusteella alueelta löytyy sellaista arvokasta kasvillisuutta, johon radan käyttö voi vaikuttaa, asiasta tulee sopia Oulun seudun ympäristötoimen kanssa. Lupamääräyksen mukaan selvitys pitäisi esittää viimeistään 14 päivää ennen raivaustöiden aloittamista (puuston ja kivien poisto). Tämä sopii ainoastaan tilanteeseen, jossa alueelta ei löydy mitään arvokasta. Toistaiseksi kyseiseltä suolta, jota ei siis ole vielä tutkittu perusteellisesti, on löytynyt valtakunnallisesti vaarantunutta nevamesisientä.

Enduro sprint -rata on poistettava suunnitellulta paikalta Mäkisuolta, koska radan rakentaminen ja siihen liittyvä toiminta tuhoaa kyseisen suon osan luonnon kokonaan ja pysyvästi ja muuttaa vesitaloutta ja kasvillisuutta myös laajemmalti Mäkisuolla. Mäkisuo on mukana soidensuojelun täydennysohjelmassa.

2. A on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden ja johtokunnan päätökset kumotaan ja ympäristölupahakemus hylätään. Lisäksi A on vaatinut korvauksia kiinteistöomaisuutensa arvon alenemisesta sekä Lastulammen veden saastumisesta, jos vesiä R5-radan yhteydessä johdetaan kyseiseen lampeen.

A on esittänyt vaatimustensa tueksi muun ohella seuraavaa:

A:n omistama asuinkiinteistö sijaitsee noin kilometrin päässä itään tällä hetkellä rakennetuista radoista. Moottoriurheilukeskus häiritsee melulla aiheuttaen taloudellisia menetyksiä ja viimeisimmän vaiheen rata R5 tulee lisäämään melua ja saastuttamaan Lastulampea.

Lupapäätöksen mukaan kuivatus- ja hulevesiin on kiinnitetty erityistä huomiota monitoimikeskuksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä. Tämä ei pidä paikkaansa, koska ympäristövaikutusten raporteissa ei ole mitään mainintaa esimerkiksi Lastulampeen menevistä vesistä. Koko radan R5 alue on raivattu puuttomaksi, jolloin alueen korkeuserot ovat vasta nyt tulleet näkyville.

Toiminnan aloittamista ennen ympäristölupapäätöksen lainvoimaisuutta on perusteltu sillä, että radat on valmiiksi rakennettu. Tällä periaatteella voidaan rakentaa mitä tahansa melu- ja vesivaikutuksista piittaamatta etenkin, kun Oulun seudun ympäristötoimi, joka kuuluu Oulun kaupungin organisaatioon, valvoo itse omia toimiaan.

Suunnitelmien mukaan A:n asuintalon lähistölle (noin 500 metrin etäisyydelle) suunniteltu meluvalli rakennetaan radan R5 yhteydessä. Tätä meluvallia on käytetty perusteena sille, ettei vaiheiden 1 ja 2 ratojen välittömään läheisyyteen tarvitse rakentaa meluvallia. Valli sijaitsisi 500 metrin etäisyydellä nyt käytössä olevista radoista. Tällainen menettely on vastoin kaikkia meluntorjunnan perussääntöjä. Meluesteet on sijoitettava melulähteen välittömään läheisyyteen. On otettava huomioon, että rallicross-rata käy itäosassaan seudun korkeimmalla kohdalla +86 m ja avoin maasto laskee Lastulammen suuntaan (+74 m), joten korkeakaan meluvalli ei estä melun kulkeutumista. Lisäksi voi mennä kauankin ennen kuin R5 rakennetaan tai sitä ei tehdä melun tai taloudellisen tilanteen takia ollenkaan.

Ramboll Finland Oy:n lausunnon mukaan A:n kiinteistölle ei kohdistu ohje- ja raja-arvot ylittäviä melutasoja. Ramboll ei ole mitenkään perustellut kapeakaistaisuuskorjauksen puuttumista. Kapeakaistaisuus on otettava huomioon melutasoissa. Esimerkiksi ympäristöministeriön raportissa 28/2008 todetaan, että moottoriurheilumelun voidaan katsoa sisältävän myös kapeakaistaisia ominaisuuksia.

Hallinto-oikeus on edellyttänyt ulkopuolista meluselvitystä, kun radat ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä kilpailutilanteessa ja harjoituskäytössä. Tähän vaatimukseen on lisättävä myös sääolosuhteet. Lastulammella mitattaessa on tuultava lännestä, ei saa sataa eikä olla paksuja pilviä alhaalla. Kokemuksen mukaan sadepilvet vaikuttavat radan kuulutusäänten kuulumiseen Lastulammella.

Hallinto-oikeus on pitänyt meluselvitystä puutteellisena ja vaatinut hakijaa tekemään perusteelliset mittaukset ja meluselvityksen. Tämä on hyvin epävarma menettely, sillä nyt osa radoista on ollut käytössä kaksi kesää eikä melumittausten tuloksista ole mitään tietoa.

Jos kaikesta huolimatta Oulun kaupunki saa ympäristöluvan, on melua mitattava koko ajan jatkuvatoimisella mittalaitteella A:n pihapiirissä luvan saajan kustannuksella. Arvojen ylittyessä ympäristölupa on peruutettava. Näin saadaan myös hyödyllistä tietoa todellisesta melusta, koska erilaisten melulähteiden (moottoriurheilu, ammunta ja lentokenttä) yhdistäminen laskennallisesti on vaikeaa.

Motocross-kilpailujen melu on kapeakaistaista. Moottoriratamelu on paljon häiritsevämpää kuin laajakaistainen tasainen liikennemelu.

Mikäli meluselvityksen mukaiseen speedway-radan maksimimelutasoon A:n asuinkiinteistön kohdalla (53 dB) lisätään laskentamallin epätarkkuus 3,5 dB sekä impulssimaisuuden ja kapeakaistaisuuden takia lisättävä arvo 5 dB, saadaan tulokseksi 61,5 dB, mikä ylittää sallitun maksimimelutason (60 dB). Kaikkien ratojen ollessa käytössä päiväaikainen melutaso on mallinnuksen mukaan Lastulammen talon kohdalla 48 dB. Kun siihen lisätään 8,5 dB kuten edellä, saadaan tulos 56,5 dB, joka ylittää sallitun päiväarvon 55 dB. Tästä laskelmasta puuttuu ampumaradan ja lentokentän melun yhteisvaikutus. Asfalttiratakin R5 näkyy vielä esiintyvän suunnitelmissa. Todellisuudessa melutasot tulevat olemaan laskelmia suuremmat, kun otetaan huomioon maaston avonaisuus, vallitsevat länsituulet ja oikeat lähtöemissiot.

Monitoimikeskuksen ja A:n asunnon välissä olevan melulta suojaavan hakkuukypsän tukkimetsän arvo on korvattava, jos Oulun kaupunki saa ympäristöluvan. Moottoriurheilukeskuksen alue on taimikkoa ja väliin jäävä korkea, A:n omistama metsikkö pienentäisi melua, jos metsä jätetään hakkaamatta.

A ei voi myydä Lastulammen rannalta tontteja asuin- ja lomarakentamiseen melun takia. Tämän vuoksi Oulun kaupungin tai kiinteistöyhtiön on korvattava tonttien arvo, jos ympäristölupa myönnetään. Myös Lastulammen saastumisesta on maksettava korvauksia, jos vesiä R5-radan yhteydessä johdetaan Lastulampeen.

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta on valitusten johdosta antamassaan vastineessa esittänyt muun ohella seuraavaa:

Vastoin yhdistyksen käsitystä hallinto-oikeuden tekemät lupamääräysten täsmennykset sitovat luvanhaltijaa. Mäkisuo ei kuulu soidensuojelun täydennysohjelman inventointikohteisiin.

Niiden moottoriratojen tai tukitoiminta-alueiden alueilta, joita nyt kyseessä oleva hakemus koskee, ei ohjaudu tai johdeta vesiä Lastulammen suuntaan. Asia tulee ajankohtaiseksi myöhemmin R5-radan lupakäsittelyn yhteydessä.

Oulun kaupunki on valitusten ja Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunnan vastineen johdosta antamassaan vastineessa esittänyt, että valitukset tulee hylätä perusteettomina. Lisäksi kaupunki on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Kiiminkien Luonnonsuojeluyhdistys ry:n käsitys hallinto-oikeuden päätöksen sitovuudesta on virheellinen. Lupapäätös sisältää kaikki moottoriurheilukeskuksen toiminnassa yleisen kokemuksen mukaan tarpeelliset tiedot. Hallinto-oikeus on muuttanut Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunnan antamia lupamääräyksiä tarpeelliseksi katsomiltaan osilta. Hallinto-oikeuden päätös on selkeä ja velvoitteet toiminnan tarkkailemiseksi ovat riittäviä.

Alueen vesien johtaminen ja käsittely on tehty huolellisesti ja suoritetut ja suoritettavat toimenpiteet on mitoitettu oikein. Myös tehdyt suunnitelmat ovat riittäviä. Jos määrätyssä tarkkailussa havaitaan poikkeamia siitä, mitä tässä vaiheessa arvioidaan vaikutusten olevan, asiaan palataan ja tilanne arvioidaan uudelleen.

Luvanhaltija on velvoitettu tekemään kasvillisuuskartoitus R6-radan sisään jäävällä ympäristöarvoja sisältävällä alueella sekä esittämään Oulun seudun ympäristötoimen hyväksyttäväksi kasvillisuusseuranta Sakarin-ahon pohjoispuolisella osalla Mäkisuota, mikäli siihen laskeutusaltaan LA2 rakentamisen yhteydessä tehtävän kasvillisuuskartoituksen myötä ilmenee aihetta. Kasvillisuusselvitys on laadittu Ramboll Finland Oy:n toimesta 23.9.2014. Kummallakaan selvityskohteella ei ole havaittu suojelullisesti arvokasta lajistoa tai arvokkaita luontotyyppejä. Kasvupaikkavaatimuksiin pohjautuen alueilla ei arvioida esiintyvän harvinaista kasvilajistoa. Mahdollisten uhanalaisten kämmeköiden ja sarojen kasvupaikat sijaitsevat ainakin 20 metrin päässä suunnitellusta radasta. Radan vaikutusten arvioidaan kuitenkin olevan paikallisia eivätkä ne ulotu yli 10 metrin päähän radasta.

Laskeutusaltaat on rakennettu Sakarinaholla sijaitsevan R2-radan viereen noin 15–25 metrin etäisyydelle Mäkisuosta. Radan yhteydessä ei rakenneta ojia, jotka voisivat kuivata suota ja vaikuttaa sitä kautta laajemmalle alueelle. Mäkisuo ei ole mukana soidensuojelun täydennysohjelman inventointikohteissa.

Hankkeen ei odoteta aiheuttavan alueen kasvillisuudelle sellaista vaaraa, jota ei olisi otettu huomioon selvityksissä. Suojelullisesti arvokkaisiin lajeihin ja luontotyyppeihin kohdistuva mahdollinen vaikutus muodostuisi lähinnä läntisen laskeutusaltaan suolle virtaavasta ylivuotovedestä. Tätä on tarkkailtava lupamääräyksen 13 mukaan ja asiaan on puututtava, jos muutoksia havaitaan.

A:n valituksessa on tuotu esiin uutena asiana Lastulammen vedenlaadulle aiheutuvat riskit. Moottoriradoilta tai niiden tukitoiminta-alueilta ei johdeta kuivatus- tai hulevesiä Lastulammen suuntaan. Asia on todettavissa hankkeen asiakirjoista, joiden mukaan kuivatus- ja hulevedet johdetaan muualle.

Moottoriurheilukeskukseen suunniteltu melusuojaus on mitoitettu ja suunniteltu meluselvityksen perusteella. Ympäristölupahakemukseen sisältyvä meluselvitys on tehty noudattaen pohjoismaisen moottoriurheiluratamelun laskentamallin laskentaperiaatetta. Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnon mukaan melutarkastelu on riittävä.

Rallicross-radan ympäristömelutasoja on mitattu SM-kilpailujen aikana 23.8.2014. Kilpailutilanteen aikaisilla ympäristömelumittauksilla todennettiin mittauspäivänä vallinneet ekvivalentti- (LAeq) ja enimmäismelutasot (LAFmax) ympäristön lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Tapahtuman aiheuttamaa melua mitattiin viidestä mittauspisteestä. Lähimpään mittauspisteeseen (Lastulampi) etäisyyttä radalta on vähimmillään noin 1 300 metriä ja Mannisenjärven loma-asuntoihin noin 2 000 metriä. Mittaustulokset eivät ylittäneet Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen mukaisia äänitasoja.

Saatujen meluselvitysten perusteella melu ei muodostu kapeakaistaiseksi eikä kapeakaistaisuuskorjausta ole lisättävä melun häiritsevyyden laskelmiin. Meluselvitys, suunniteltu melusuojaus sekä melutasojen seuranta ovat toiminnan laajuuteen nähden riittävät.

Moottoriurheilukeskukseen on rakennettu huoltotie, kunnallistekniikka, huoltorakennus ja tuomaritorni, pysäköintialue ja motocross-, rallicross- ja karting-rata. Rakennustoimenpiteet alueella on toteutettu lainvoimaisen rakennusluvan mukaisesti ja rakennusvalvontaviranomaisen valvonnassa. Moottoriurheilukeskuksen toimintaa harjoitetaan motocross- ja rallicross-radalla Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunnan myöntämällä toiminnan aloitusluvalla ja toiminnassa noudatetaan valituksenalaisen hallinto-oikeuden päätöksen lupamääräyksiä. Karting-rataa ei käytetä, koska sillä ei ole aloituslupaa.

Kiiminkien Luonnonsuojeluyhdistys ry on vastaselityksessään esittänyt muun ohella, että hallinto-oikeuden vaatimaa kasvillisuusselvitystä ei ole tehty. Oulun kaupunki on viitannut vuonna 2014 yhden päivän aikana tehtyyn inventointiin, joka on tehty syyskuussa, jolloin kasvillisuudesta ei voi saada täyttä selvyyttä. Mäkisuon alueelta löytynyttä vaarantunutta sienilajia ei ole otettu huomioon kasvillisuusselvityksessä.

A on vastaselityksessään esittänyt muun ohella, että 23.8.2014 tehdyssä mittauksessa melutasot jäivät sääolosuhteiden vuoksi pieniksi. A on lisäksi ilmoittanut hakanneensa asuintalonsa ja radan välissä olleen metsikön, joka on vaimentanut melua. Toisin kuin Oulun kaupunki on esittänyt, myös karting-rata on ollut käytössä elokuusta 2015 lähtien.

Oulun kaupungin hakemus

Oulun kaupunki on tänne 28.4.2015 saapuneella hakemukseksi otsikoidulla kirjelmällään pyytänyt korkeinta hallinto-oikeutta myöntämään Oulun kaupungille luvan aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta R1- ja R2 -ratojen lisäksi myös karting-radalla R3.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus ei tutki Oulun kaupungin vaatimusta toiminnan aloittamisesta radalla R3.

2. Korkein hallinto-oikeus on muutoin tutkinut asian. A:n ja Kiiminkien Luonnonsuojeluyhdistys ry:n valitukset hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Perustelut

1. Toiminnan aloittamislupaa koskevan vaatimuksen tutkimatta jättäminen

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 101 §:n mukaan lupaviranomainen voi pykälässä mainituin edellytyksin ja siinä mainittuja määräaikoja noudattaen antaa oikeuden toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. Mainitun lain 101 a §:n 1 momentin mukaan muutoksenhakutuomioistuin voi valituksesta kumota 101 §:ssä tarkoitetun määräyksen tai muuttaa sitä tai muutoinkin kieltää lupapäätöksen täytäntöönpanon.

Liikelaitoksen johtokunta on lupapäätöksen yhteydessä myöntänyt Oulun kaupungille luvan aloittaa toiminta radoilla R1 ja R2 muutoksenhausta huolimatta. Toiminnanaloittamislupaa ei tuolloin ole haettu muille radoille. Oulun kaupunki on korkeimpaan hallinto-oikeuteen toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa saada aloittaa toiminta radalla R3 muutoksenhausta huolimatta.

Toiminnan aloittamislupaa koskevan vaatimuksen tutkiminen ei edellä mainittujen pykälien mukaan kuulu korkeimman hallinto-oikeuden vaan lupaviranomaisen toimivaltaan. Tämän vuoksi vaatimus on jätettävä tutkimatta.

2. Valitusten hylkääminen

Kiiminkien Luonnonsuojeluyhdistys ry on valituksessaan esittänyt, että päätös on perustunut vain arvioihin eikä asiassa ole esitetty riittäviä selvityksiä muun ohella hankkeen pohjavesi- ja kasvillisuusvaikutuksista. Kun otetaan huomioon luokiteltujen pohjavesialueiden etäisyys toiminta-alueesta sekä pohjaveden suojelemiseksi asetetut lupamääräykset 11 ja 12 ja pohjaveden tarkkailua koskeva lupamääräys 20, voidaan hakemuksessa esitettyjä pohjavesitilannetta ja pohjavesivaikutuksia koskevaa selvitystä pitää riittävänä. Myös kasvillisuusvaikutuksia koskevaa selvitystä voidaan pitää riittävänä, kun otetaan huomioon hallinto-oikeuden muuttama lupamääräys 20.

A on valituksessaan vaatinut, että lupamääräykseen 8 on lisättävä vaatimus melumittauksen tekemisestä tietyissä sääolosuhteissa. Lupamääräyksen 8 mukaan luvan saajan on teetettävä kahden vuoden kuluessa toiminnan aloittamisesta ulkopuolisella asiantuntijalla meluselvitys, jolla moottoriurheilukeskuksen toiminnan aiheuttamat ekvivalentti- ja maksimimelutasot (LAeq ja LAFmax) voidaan luotettavasti todentaa. Selvitykseen liittyvät melumittaukset on suoritettava ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston ohjeen 1/1995 "Ympäristömelun mittaaminen" mukaisesti ja mittaustuloksista on laadittava mittauspöytäkirja. Kyseisessä ohjeessa on vakioitu sääolot, joissa mittaus suoritetaan. Tästä syystä lupamääräykseen 8, sellaisena kuin se on hallinto-oikeuden päätöksellä muutettuna, ei ole tarpeen lisätä vaatimusta mittauksen suorittamisesta tietyissä sääolosuhteissa.

Hallinto-oikeuden on päätöksestään ilmenevin perusteluin tullut jättää A:n korvausvaatimukset tutkimatta. A on lisäksi korkeimmassa hallinto-oikeudessa ilmoittanut vaativansa korvausta Lastulammen veden laadun pilaantumisesta, jos vesiä radan R5 toteuttamisen yhteydessä johdetaan Lastulampeen. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella toiminta-alueelta ei johdeta kuivatus- tai hulevesiä Lastulammen suuntaan eikä nyt arvioitavana olevassa lupapäätöksessä tarkoitettu toiminta siten voi aiheuttaa lammen veden pilaantumista.

Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Kari Kuusiniemi, Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen ja Mika Seppälä sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Timo Kairesalo ja Riku Vahala. Asian esittelijä Liisa Selvenius-Hurme.

 
Julkaistu 9.3.2016