Muu päätös 1022/2016

Tavaramerkin rekisteröintiä koskeva valitus

Antopäivä: 22.3.2016
Taltionumero: 1022
Diaarinumero: 1255/2/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T1022

Asia Tavaramerkin rekisteröintiä koskeva valitus

Valittaja Hyundai Motor Company

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 14.3.2014 nro 159/14

Asian aikaisempi käsittely

Patentti- ja rekisterihallitus on 29.4.2011 tekemällään päätöksellä hylännyt Hyundai Motor Companyn 23.8.2010 tekemän hakemuksen nro T201002295 tavaramerkin BLUELINK rekisteröinnistä palveluille luokassa 38.

Hakemuksessa oli esitetty seuraava palveluluettelo:

Moottoriajoneuvoinformaation ja -tiedon elektroninen siirto; informaation siirto kansallisissa ja kansainvälisissä verkoissa; informaation siirto optisissa tietoliikenneverkoissa; uutisten lähettäminen ja välittäminen; dataliikennelaitteiston vuokraus; tietoliikennevälineistön vuokraus; tietokantainformaation siirto ja vastaanotto (siirto) tietoliikenneverkkojen kautta; hätäilmoituspalvelu tietoliikenneverkkojen kautta; tietoliikenne; langaton viestintä; LAV (lisäarvoverkko)VAN (Value Added Network) viestintä; satelliittilähetykset; tietoliikenteestä tiedottaminen; viestintä tietokonepäätteillä; kuvien lähettäminen; tietoliikenneyhteyksien tarjoaminen maailmanlaajuiseen tietokoneverkkoon; internetlähetykset.

Patentti- ja rekisterihallitus on päätöksensä perusteluissa viitannut tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 9 kohtaan ja 6 §:n 1 momenttiin sekä lausunut, siltä osin kuin nyt on kysymys, seuraavaa:

Rekisteröitäväksi haettu merkki on sekoitettavissa luokan 38 palveluiden osalta samoja ja samankaltaisia palveluja varten rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin nro 4415741 BLUE:LINK (kuviomerkki). Haettu merkki sisältyy kokonaisuudessaan edellä mainittuun estemerkkiin. Estemerkin erittäin vähäinen kuviollisuus tai sanan keskellä oleva kaksoispiste eivät riitä poistamaan merkkien välistä sekoitettavuutta, sillä merkit ovat foneettisesti ja käsitteellisesti identtiset. Estemerkin palveluluettelo sisältää luokassa 42 muun muassa teknologiset palvelut, jotka ovat estemerkin hakemushetkellä sisältäneet palvelun "pääsyn tarjoaminen tietokantaan". Palvelunimike "pääsyn tarjoaminen tietokantaan" on siirtynyt 1.1.2007 alkaen luokitusmuutoksen myötä luokkaan 38. Luokkamuutoksen vuoksi haetun merkin luokan 38 ja estemerkin luokan 42 palveluluettelot sisältävät näin ollen samoja ja samankaltaisia palveluita. Hakijan esittämän luokituksen supistamisenkin jälkeen haettu merkki sisältää palveluja, joiden voidaan katsoa olevan pääsyn tarjoamista tietokantoihin tai siihen nähden samankaltaisia palveluita. Kokonaisuutenakin arvioiden merkkien on katsottava olevan sekoitettavissa toisiinsa.

Yhtiö on valittanut päätöksestä Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakuntaan. Asia on patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain 2 §:n nojalla siirtynyt markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus on valituksenalaisella päätöksellään, siltä osin kuin nyt on kysymys, hylännyt yhtiön Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä tekemän valituksen.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään tältä osin seuraavasti:

(---)

Selvittämisvelvollisuus

Hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Säännöksen 2 momentin asianosaisen on esitettävä selvitystä vaatimuksensa perusteista. Asianosaisen on muutoinkin myötävaikutettava vireille panemansa asian selvittämiseen.

Tavaramerkkilain 19 §:n 1 momentin mukaan, jollei hakija noudata, mitä hakemuksen tekemisestä on määrätty, tai jos rekisteriviranomainen havaitsee, ettei hakemusta muusta syystä voida hyväksyä, velvoitettakoon hakija määräajassa antamaan lausumansa tai tekemään oikaisu uhalla, että hakemus jätetään sillensä. Säännöksen 2 momentin mukaan milloin rekisteriviranomainen katsoo, ettei hakemus ole hyväksyttävissä lausuman antamisen jälkeenkään, hakemus on hylättävä siltä osin kuin on olemassa este sen hyväksymiselle, jollei ole aihetta uuden määräajan antamiseen.

(---)

Patentti- ja rekisterihallitus on 12.1.2011 antamassaan välipäätöksessä katsonut rekisteröitäväksi haetun merkin olevan sekoitettavissa myös luokan 38 palvelujen osalta samoja tai samankaltaisia palveluita varten rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin nro 4415741 BLUE:LINK (kuviomerkki). Patentti- ja rekisterihallitus on välipäätöksessään todennut haetun merkin kattavan samoja tai samankaltaisia palveluja kuin estemerkin luokkaan 42 rekisteröidyt teknologiset palvelut, koska estemerkin hakemushetkellä luokan 42 teknologisiin palveluihin on sisältynyt pääsyn tarjoaminen tietokantaan, joka nykyisin kuuluu luokkaan 38. Patentti- ja rekisterihallitus on ilmoittanut estemerkistä luovuttavan, mikäli hakemuksen palveluluetteloa supistetaan siten, ettei sen enää voida katsoa tarkoittava samoja ja samankaltaisia palveluita kuin estemerkki.

Välipäätöksen johdosta 7.3.2011 antamassaan lausumassa hakija on ilmoittanut poistavansa hakemuksesta käyttöliittymän tarjoamisen maailmanlaajuiseen tietoverkkoon.

Patentti- ja rekisterihallitus on 29.4.2011 sähköpostitse ilmoittanut hakijalle, että se katsoo edelleen yhteisön tavaramerkkien nro 4415741 muodostavan esteen haetun tavaramerkin rekisteröimiselle. Patentti- ja rekisterihallitus on todennut, että luokituksen supistus ei riitä poistamaan sekoitettavuutta estemerkkiin, koska palveluluettelo sisältää edelleen samoja tai vähintäänkin samankaltaisia palveluja estemerkin teknologisiin palveluihin sisältyvän palvelun "pääsyn tarjoaminen tietokantaan" kanssa. Hakija on sähköpostiviestiin antamassaan vastauksessa pyytänyt ilmoittamaan, mitkä hakemuksen tarkoittamista palveluista ovat edelleen Patentti- ja rekisterihallituksen käsityksen mukaan samoja tai samankaltaisia palveluja, jotta se voisi rajoittaa palveluluetteloa edelleen tai hankkia rekisteröintisuostumuksen.

Patentti- ja rekisterihallitus on katsonut, että palveluluettelon supistuksen jälkeenkään valitus ei ole ollut välipäätöksessä esitetyllä perusteella hyväksyttävissä. Koska hakijalle on varattu tilaisuus lausua samasta hylkäysperusteesta jo välipäätöksen johdosta, asiassa ei ole ollut aihetta varata hakijalle tilaisuutta lausua samasta asiasta toistamiseen. Hakijalla on ollut saatuaan tiedon Patentti- ja rekisterihallituksen aikomuksesta hylätä rekisterihakemus mahdollisuus vielä supistaa palveluluetteloa haluamallaan tavalla.

Edellä olevilla perusteilla ja kun lisäksi otetaan huomioon, että Patentti- ja rekisterihallitus on saattanut hakijan tietoon ratkaisun mahdollisen sisällön noin kuukautta ennen ratkaisun antamista, Patentti- ja rekisterihallituksen menettely asiassa täyttää tavaramerkkilain 19 §:ssä rekisteröintihakemuksen käsittelylle ja hallintolain 31 §:ssä viranomaisen selvittämisvelvollisuudelle asetetut vaatimukset.

Tavaramerkkien sekoitettavuuden arviointi

Asiassa on valituksen johdosta ratkaistava, onko Hyundai Motor Companyn rekisteröitäväksi hakema tavaramerkki BLUELINK sekoitettavissa yhteisön tavaramerkkiin nro 4415741 BLUE:LINK (kuviomerkki).

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa tavaramerkkilain 57 §:ssä tarkoitettuun yhteisön tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkien katsotaan tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin mukaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita. Lain 1 §:n 3 momentin mukaan mitä tavaramerkkilaissa säädetään tavaroista, on vastaavasti voimassa palveluista.

Tavaramerkkilain säännöksiä tulkittaessa otetaan huomioon muun ohessa jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY sekaannusvaaran arviointiin liittyvät säännökset ja niitä koskeva oikeuskäytäntö.

Merkit ovat sekoitettavissa, mikäli yleisö saattaa luulla, että tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä taikka mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Sekoitettavuutta harkittaessa tulee ottaa huomioon merkkien ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisältöön liittyvät seikat sekä merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Merkkien välistä sekoitettavuutta on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kussakin yksityistapauksessa. Merkitykselliset tekijät ovat toisistaan riippuvaisia. Merkkien välistä sekaannusvaaraa on pidettävä sitä suurempana, mitä samankaltaisempia ovat ne tavarat, joita tavaramerkit kattavat.

Asiassa on selvää, että estemerkki on rekisteröity aiempien hakemusten perusteella.

Estemerkki BLUE:LINK (kuviomerkki) on 29.4.2005 tehdyn hakemuksen perusteella rekisteröity luokkaan 42 muun ohella teknologisille palveluille, joihin on sisältynyt palvelu "pääsyn tarjoaminen tietokantaan". Viimeksi mainittu palvelu on 1.1.2007 alkaen kuulunut luokkaan 38. Palvelut "moottoriajoneuvoinformaation ja -tiedon elektroninen siirto, informaation siirto kansallisissa ja kansainvälisissä verkoissa, informaation siirto optisissa tietoliikenneverkoissa, uutisten lähettäminen ja välittäminen, dataliikennelaitteiston vuokraus, tietoliikennevälineistön vuokraus, tietokantainformaation siirto ja vastaanotto (siirto) tietoliikenneverkkojen kautta, hätäilmoituspalvelu tietoliikenneverkkojen kautta, tietoliikenne, langaton viestintä, LA V (lisäarvoverkko) VAN (Value Added Network) viestintä, satelliittilähetykset, tietoliikenteestä tiedottaminen, viestintä tietokonepäätteillä, kuvien lähettäminen, tietoliikenneyhteyksien tarjoaminen maailmanlaajuiseen tietokoneverkkoon, internetlähetykset", joille merkkiä BLUELINK on haettu rekisteröitäväksi luokassa 38, ovat samoja ja samankaltaisia estemerkille luokassa 42 rekisteröityjen teknologisten palveluiden kanssa.

Estemerkki muodostuu lihavoidusta sanasta BLUE ja siitä kaksoispisteellä erotetusta sanasta LINK. Välimerkistä huolimatta sanat liittyvät niin kiinteästi toisiinsa, että kohdeyleisö tarkastelee niitä kokonaisuutena. Haettu merkki ja estemerkki ovat lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään samanlaiset. Ulkoasultaan merkit eroavat ainoastaan estemerkin sisältämän sanan BLUE lihavoinnin sekä sanojen BLUE ja LINK välissä olevan kaksoispisteen osalta. Erot ovat niin vähäisiä, etteivät ne merkkejä kokonaisuutena arvioiden ole omiaan poistamaan merkkien välistä sekoitettavuutta. Samoille ja samankaltaisille palveluille rekisteröitäväksi haettu merkki BLUELINK on näin ollen sekoitettavissa yhteisön tavaramerkkiin BLUE:LINK (kuviomerkki). Merkin rekisteröinnille on tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitettu este.

(---)

Johtopäätös

(---) Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaisen esteen merkin rekisteröinnille kuitenkin muodostaa haetun merkin kanssa sekoitettavissa oleva yhteisön tavaramerkki nro 4415741 BLUE:LINK (kuviomerkki), joten valitus on hylättävä.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Kimmo Mikkola, Sirkku Seppälä ja Anna-Mari Porkkala-Hietala.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Hyundai Motor Company on valituksessaan vaatinut, että markkinaoikeuden päätös siltä osin kuin yhtiön valitus on hylätty, kumotaan ja korkein hallinto-oikeus toteaa, ettei yhteisön tavaramerkki nro 4415741 BLUE:LINK muodosta estettä haetun merkin BLUELINK rekisteröinnille luokassa 38 tai asia palautetaan patentti- ja rekisterihallitukselle.

Yhtiö on perustellut vaatimuksiaan muun ohella seuraavasti:

Patentti- ja rekisterihallitus on hylkäävässä päätöksessään katsonut, että haettu rekisteröinti käsittää "pääsyn tarjoaminen tietokantaan". Yhtiö on ennen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen antamista rajoittanut hakemuksesta pois mainitut palvelut.

Yhtiö oli ennen päätöksen antamista pyytänyt selvitystä siitä, mitkä palvelut ovat rajoittamisen jälkeen samoja tai samankaltaisia estemerkin nro 4415741 BLUE:LINK kanssa. Yhtiölle vastattiin, että luokan 38 palveluita on lähes mahdoton rajata siten, etteivät ne sisältäisi vähintäänkin samankaltaisia palveluita.

Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessäkään ei eritellä, mitkä hakemuksen tarkoittamat palvelut ovat samoja ja mitkä taas samankaltaisia palveluita estemerkin kanssa. Yhtiölle ei näin ollen jäänyt mahdollisuutta rajoittaa pois hakemuksesta niitä palveluita, jotka katsotaan samanlaisiksi estemerkin palveluiden kanssa. Ainoastaan samankaltaisten palveluiden jättäminen hakemuksen piiriin olisi helpottanut suostumusneuvotteluita estemerkin haltijan kanssa.

Myöskään markkinaoikeuden päätöksessä ei perustella, mitkä palvelut ovat samoja tai mitkä samankaltaisia palveluita estemerkin kanssa.

Täysin huomiotta tämän asian käsittelyssä on jäänyt, että estemerkin haltija voi aina tehdä väitteen rekisteröintiä vastaan. Tämä pitäisi ottaa huomioon erityisesti yhteisön tavaramerkkien osalta. Yhteisön tavaramerkin haltijalla on harvoin intressiä kaikkia unionin jäsenvaltioita kohtaan. Suomi ei useinkaan ole intressimaiden kärjessä.

Tämän vuoksi tulisi muistaa, että tavaroiden ja palveluiden luokittelu on vain hallinnollinen apuväline. Tässä tapauksessa patentti- ja rekisterihallitus on asettanut hakijan huonompaan asemaan kuin estemerkin haltijan vedoten hallinnolliseen luokituksen muutokseen. Pelkällä luokituksen muutoksella ei voida jättää ottamatta huomioon estemerkin haltijan mahdollisuutta väitteen tekemiseen.

Ne yhteisön tavaramerkin haltijat, joilla on intressi oikeuksiensa valvomiseen ja siten väitteen tekemiseen, asettavat merkkinsä valvontaan niissä unionin jäsenvaltioissa, joissa heillä on intressi merkkinsä suojelemiseen. Valvonnan avulla he saavat tiedon intressin kohteena olevista merkeistä jo, kun hakemus on tehty. Tämä mahdollistaa väitteen tekemisen rekisteröityä tavaramerkkiä vastaan, mikäli he katsoisivat sen aiheelliseksi.

Esterekisteröinnin nro 4415741 BLUE:LINK (kuvio) dominanttina on sana “blue", joten haettu merkki eroaa kokonaisuutena arvosteltaessa haetusta merkistä. Haetun merkin kohdeyleisö ei saata erehtyä luulemaan tavaroiden tulevan samasta taloudellisesta lähteestä kuin estemerkin tavarat.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksen johdosta antamassaan lausunnossa katsonut, ettei valituskirjelmässä ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Patentti- ja rekisterihallitus esittänyt lisäksi muun ohella seuraavaa:

Estemerkin nro 4415741 BLUE:LINK (kuvio) erittäin vähäinen kuviollisuus tai sanan keskellä oleva kaksoispiste eivät riitä poistamaan merkkien välistä sekoitettavuutta, sillä merkit ovat foneettisesti ja käsitteellisesti identtiset.

Estemerkin luokan 42 teknologiset palvelut ovat estemerkin hakemushetkellä sisältäneet palvelun "pääsyn tarjoaminen tietokantaan", joka on luokitusmuutoksen myötä 1.1.2007 alkaen kuulunut luokkaan 38. Yhtiö ei olisi päässyt luokan 38 palveluluetteloa rajoittamalla sekoitettavuutta koskevasta huomautuksesta, sillä palveluluetteloon olisi jäänyt edelleen samoja tai samankaltaisia palveluita.

Yhtiöllä on ollut mahdollisuus käydä suostumusneuvotteluita estemerkin haltijan kanssa aina vuodesta 2011 lukien, mutta mahdollisesti käydyt suostumusneuvottelut eivät ole johtaneet suostumusten saamiseen.

Yhtiö ei ole käyttänyt hyväkseen sille varattua tilaisuutta vastaselityksen antamiseen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus hylkää valituksen. Markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Perustelut

Markkinaoikeus on edellä selostetusti katsonut, että valituksen kohteena oleva tavaramerkki BLUELINK on sekoitettavissa aikaisempaan yhteisörekisteröintiin nro 4415741 BLUE:LINK (kuvio).

Yhtiö on valituksessaan arvostellut Patentti- ja rekisterihallitusta ja markkinaoikeutta siitä, ettei kumpikaan ole eritellyt, mitä palveluja näiden tavaramerkkien välinen palveluyhteys koskee.

Hakemus on tavaramerkkilain 19 §:n 2 momentin mukaan hylättävä vain siltä osin kuin sen hyväksymiselle on olemassa este. Korkein hallinto-oikeus katsoo kuten Patentti- ja rekisterihallitus ja markkinaoikeus, että palveluyhteys vallitsee kaikkien hakemuksen käsittämien palveluiden osalta, jolloin mainitusta säännöksestä ei ole seurannut Patentti- ja rekisterihallitukselle yhtiön esittämää erittelyvelvollisuutta.

Yhtiö on lisäksi esittänyt, ettei tavaramerkkiä BLUE:LINK olisi tullut ottaa yhteisötavaramerkkinä viran puolesta huomioon. Haettuun tavaramerkkiin sekoitettavissa olevan yhteisötavaramerkin haltijan oikeussuojan jättäminen väitemahdollisuuden varaan olisi kuitenkin vastoin tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 9 kohtaa ja 6 §:n 1 momenttia sekä näiden säännösten vakiintunutta soveltamiskäytäntöä.

Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Ahti Vapaavuori, Matti Halén, Alice Guimaraes-Purokoski, Leena Äärilä ja Mikko Pikkujämsä. Asian esittelijä Kristina Björkvall.

 
Julkaistu 22.3.2016