Muu päätös 1024/2016

Tavaramerkin rekisteröintiä koskeva valitus

Antopäivä: 22.3.2016
Taltionumero: 1024
Diaarinumero: 1254/2/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T1024

Asia Tavaramerkin rekisteröintiä koskeva valitus

Valittaja Hyundai Motor Company

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 14.3.2014 nro 158/14

Asian aikaisempi käsittely

Patentti- ja rekisterihallitus on 26.9.2011 tekemällään päätöksellä hylännyt Hyundai Motor Companyn 23.8.2010 tekemän hakemuksen nro T201002296 tavaramerkin BLUELINK rekisteröinnistä tavaroille luokassa 9:

Videolähetyslaitteet; yhteyslaitteet; kauko-ohjauslaitteet; laitteet akustisen tiedon langattomaan lähettämiseen; lähetyslaitteet (tietoliikenne); ajoneuvojen viestintälaitteet; tietoliikennelähettimet; viestinnän välityslaitteet; mikrofonit (tietoliikennelaitteita varten); kannettavat viestintälaitteet; elektroniset hälytyskellot; elektronisten signaalien lähettimet; tiedonsiirtolaitteet; ajoneuvoradiot; satelliittivastaanottimet; autotelevisiot; ajoneuvojen navigointilaitteet (ajoneuvoissa olevat ajotietokoneet); satelliittinavigointilaitteet; tietokoneet; tallennetut tietokoneen käyttöohjelmat; tallennetut tietokoneohjelmat; tietokoneohjelmat (ladattava ohjelmisto); tietojenkäsittelylaitteet; tietokoneohjelmisto langattoman sisällön jakamiseksi; tietokoneohjelmisto salaukseen; kuvan-, grafiikan- ja tekstinkäsittelyohjelmisto; tietokoneohjelmat kuvien, äänen ja videon muokkaamiseen; käyttöjärjestelmäohjelmat; tietoliikennetietokoneet; tietovälineet, jotka sisältävät musiikitonta, esitallennettua elektronista kuvatiedostoa.

Patentti- ja rekisterihallitus on päätöksensä perusteluissa viitannut tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 9 kohtaan ja 6 §:n 1 momenttiin sekä lausunut, siltä osin kuin nyt on kysymys, seuraavaa:

Rekisteröitäväksi haettu merkki BLUELINK on sekoitettavissa samoja ja samankaltaisia tavaroita varten rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin nro 4415741 BLUE:LINK (kuviomerkki). Haettu merkki ja estemerkin ainoa sana ovat käytännöllisesti katsoen identtiset BLUE:LINK/BLUELINK eikä estemerkin vähäinen kuviollisuus riitä poistamaan sekoitettavuutta merkkien kesken.

Merkki on sekoitettavissa samoja ja samankaltaisia tavaroita varten rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin nro 4546339 BlueLink. Merkit ovat käytännöllisesti katsoen identtiset eikä se merkityksetön ero, että estemerkissä on osa kirjaimista pieniä ja haetussa merkissä kaikki isoja, riitä poistamaan sekoitettavuutta merkkien kesken. Tämän esteen osalta hakija on vastineessaan todennut, että estemerkin kattamat tavarat ovat mikrotietokoneita lukuun ottamatta tietokonelaitteiden osia, jotka eivät näy lopputuotteessa ja että kyseessä ovat puolivalmisteet. Virasto katsoo, että valmiit laitteet ja niiden kokonaisuuden kannalta merkittävät osat ovat pääsääntöisesti samankaltaisia tavaroita. Lisäksi estemerkki kattaa myös valmiita tavaroita, jotka ovat samoja ja samankaltaisia kuin hakemuksen kattamat tavarat.

Yhtiö on valittanut päätöksestä Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakuntaan. Asia on patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain 2 §:n nojalla siirtynyt markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus on valituksenalaisella päätöksellään, siltä osin kuin nyt on kysymys, hylännyt Hyundai Motor Companyn Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä tekemän valituksen.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään tältä osin seuraavasti:

(---)

Tavaramerkkien sekoitettavuuden arviointi

Asiassa on valituksen johdosta ratkaistava, onko Hyundai Motor Companyn rekisteröitäväksi hakema tavaramerkki BLUELINK sekoitettavissa yhteisön tavaramerkkiin nro 4415741 BLUE:LINK (kuviomerkki) (---) ja nro 4546339 BlueLink.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa tavaramerkkilain 57 §:ssä tarkoitettuun yhteisön tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkien katsotaan tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin mukaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita. Lain 1 §:n 3 momentin mukaan mitä tavaramerkkilaissa säädetään tavaroista on vastaavasti voimassa palveluista.

Tavaramerkkilain säännöksiä tulkittaessa otetaan huomioon muun ohessa jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY sekaannusvaaran arviointiin liittyvät säännökset ja niitä koskeva oikeuskäytäntö.

Merkit ovat sekoitettavissa, mikäli yleisö saattaa luulla, että tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä taikka mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Sekoitettavuutta harkittaessa tulee ottaa huomioon merkkien ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisältöön liittyvät seikat sekä merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Merkkien välistä sekoitettavuutta on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kussakin yksityistapauksessa. Merkitykselliset tekijät ovat toisistaan riippuvaisia. Merkkien välistä sekaannusvaaraa on pidettävä sitä suurempana, mitä samankaltaisempia ovat ne tavarat, joita tavaramerkit kattavat.

Asiassa on selvää, että estemerkit on rekisteröity aiempien hakemusten perusteella.

Vertailu yhteisön tavaramerkkiin nro 4415741

Estemerkki BLUE:LINK (kuviomerkki) on rekisteröity muun ohella luokan 9 tavaroille lukuun ottamatta pankki-, rahoitus- ja vakuutuspalveluihin liittyviä luokan 9 tavaroita. Koska merkkiä BLUELINK on haettu rekisteröitäväksi osalle saman luokan tavaroita, merkit koskevat samoja ja samankaltaisia tavaroita.

Estemerkki muodostuu lihavoidusta sanasta BLUE ja siitä kaksoispisteellä erotetusta sanasta LINK. Välimerkistä huolimatta sanat liittyvät niin kiinteästi toisiinsa, että kohdeyleisö tarkastelee niitä kokonaisuutena. Haettu merkki ja estemerkki ovat lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään samanlaiset. Ulkoasultaan merkit eroavat ainoastaan estemerkin

sisältämän sanan BLUE lihavoinnin sekä sanojen BLUE ja LINK välissä olevan kaksoispisteen osalta. Erot ovat niin vähäisiä, etteivät ne merkkejä kokonaisuutena arvioiden ole omiaan poistamaan merkkien välistä sekoitettavuutta. Samoille tai samankaltaisille palveluille, oikeastaan tavaroille, rekisteröitäväksi haettu merkki BLUELINK on näin ollen sekoitettavissa yhteisön tavaramerkkiin BLUE:LINK (kuviomerkki).

(---)

Vertailu yhteisön tavaramerkkiin nro 4546339

Estemerkki BlueLink on rekisteröity seuraaville luokan 9 tavaroille: Puolijohteet, analogisille, digitaalisille ja sekasignaaleille tarkoitetut integroidut piirit, digitaalisen signaalin prosessorit, mikro-ohjaimet, mikrotietokoneet ja mikroprosessorit; ja digitaalisen signaalin prosessorien, mikro-ohjainten, mikrotietokoneiden ja mikroprosessorien käyttöön tarkoitetut ohjelmistot.

Kaikki tavaroihin liittyvät relevantit seikat on otettava huomioon harkittaessa, ovatko tavarat samoja tai samankaltaisia. Ratkaistavana olevassa asiassa haetun merkin tarkoittamat tietokoneet, ajoneuvon navigointilaitteet (ajoneuvoissa olevat tietokoneet), ajotietokoneet, tietokoneet ja tietoliikennetietokoneet ovat samankaltaisia tavaroita estemerkin kattamien mikrotietokoneiden kanssa. Lisäksi haetun merkin kattamat tallennetut tietokoneen käyttöohjelmat, tallennetut tietokoneohjelmat, tietokoneohjelmat (ladattava ohjelmisto), tietokoneohjelmisto langattoman sisällön jakamiseksi, tietokoneohjelmisto salaukseen, kuvan-, grafiikan- ja tekstinkäsittelyohjelmisto, tietokoneohjelmat kuvien, äänen ja videon muokkaamiseen sekä käyttöjärjestelmäohjelmat ovat samanlaisen käyttötarkoituksen perusteella samankaltaisia kuin mikrotietokoneiden käyttöön tarkoitetut ohjelmistot. Muut estemerkin tarkoittamat tavarat ovat haetun merkin kattamien tavaroiden keskeisiä osia. Niiden tuotantopaikat, jakelukanavat ja kohdeyleisö ainakin osittain ovat samoja kuin haetun merkin kattamilla tavaroilla. Mainittujen seikkojen vuoksi kohdeyleisö saattaa erehtyä luulemaan tavaroiden tulevan samasta taloudellisesta lähteestä. Edellä lausutun perusteella kaikki haetun merkin tarkoittamat tavarat ovat samankaltaisia estemerkin tavaroiden kanssa.

Estemerkki BlueLink on lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään identtinen haetun merkin kanssa. Myös ulkoasultaan merkit ovat hyvin samankaltaisia, koska ne poikkeavat ainoastaan vähäisessä määrin kirjoitustavaltaan. Kun lisäksi otetaan huomioon, että merkit tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita, merkit ovat kokonaisuutena arvioiden sekoitettavissa toisiinsa.

Johtopäätös

(---) Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaisen esteen merkin rekisteröinnille muodostavat haetun merkin kanssa sekoitettavissa olevat yhteisön tavaramerkit nro 4546339 BlueLink ja nro 4415741 BLUE:LINK (kuviomerkki), joten valitus on hylättävä.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Kimmo Mikkola, Sirkku Seppälä ja Anna-Mari Porkkala-Hietala.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Hyundai Motor Company on valituksessaan vaatinut, että markkinaoikeuden päätös siltä osin kuin yhtiön valitus on hylätty, kumotaan ja että korkein hallinto-oikeus toteaa, etteivät yhteisön tavaramerkit nrot 4546339 BlueLink ja 4415741 BLUE:LINK muodosta estettä haetun merkin BLUELINK rekisteröinnille luokassa 9, tai että asia palautetaan patentti- ja rekisterihallitukselle.

Yhtiö on perustellut vaatimuksiaan muun ohella seuraavasti:

Hakemus rajoitetaan koskemaan luokassa 9 seuraavia tavaroita:

Laitteet akustisen tiedon langattomaan lähettämiseen; ajoneuvojen viestintälaitteet; tietoliikennelähettimet; viestinnän välityslaitteet; kannettavat viestintälaitteet; tiedonsiirtolaitteet; satelliittivastaanottimet; ajoneuvojen navigointilaitteet (ajoneuvoissa olevat ajotietokoneet); satelliittinavigointilaitteet.

Yhtiö on pyytänyt, että pelkästään tavaraluettelon rajoituksen vuoksi asiaa ei palautettaisi, vaan korkein hallinto-oikeus antaisi päätöksensä estemerkkien suhteen.

Rajoituksen jälkeen hakemus ei koske samoja tavaroita esterekisteröinnin 4546339 BlueLink kanssa. Kaikki esterekisteröinnin kattamat tavarat ovat tietokonelaitteiden osia, jotka eivät näy lopputuotteessa, eli puolivalmisteita. Hakemuksen tarkoittamat tavarat ovat kaikki lopputuotteita.

Estemerkin ja haetun merkin tavarat eivät korvaa toisiaan. Ostamalla estemerkin tavaran, kuluttaja ei saa käsiinsä samaa lopputuotetta kuin hakemuksen tarkoittamat tavarat ovat. Estemerkin ja haetun merkin kuluttajapiirit ovat siis erilaiset ja hakemuksen ja estemerkin tavarat samoin.

Tämän vuoksi sekoitettavuusarviointia ei tarvitse edes suorittaa. Siinäkin tapauksessa, että haettu merkki ja estemerkki käsittäisivät samankaltaisia tavaroita, se, että kohdeyleisöllä saattaisi syntyä mielleyhtymä merkkien saman merkityssisällön perusteella, ei ole riittävä peruste sekoitettavuudelle.

Johtuen haetun merkin ja estemerkin tavaroiden erilaisesta luonteesta ei ole perusteltua katsoa, että kohdeyleisö saattaisi erehtyä luulemaan tavaroiden tulevan samasta taloudellisesta lähteestä.

Esterekisteröinnin nro 4415741 BLUE:LINK dominanttina on sana “blue", joten haettu merkki eroaa kokonaisuutena arvosteltaessa haetusta merkistä.

Täysin huomiotta on jäänyt se, että estemerkin haltijalla on aina mahdollisuus tehdä väite rekisteröintiä vastaan. Tämä pitäisi ottaa huomioon erityisesti yhteisön tavaramerkkien osalta. Niiden haltijalla on harvoin intressiä kaikkia unionin jäsenvaltioita kohtaan. Suomi ei useinkaan ole intressimaiden kärjessä.

Ne yhteisön tavaramerkin haltijat, joilla on intressi oikeuksiensa valvomiseen ja siten väitteen tekemiseen, asettavat merkkinsä valvontaan niissä unionin jäsenvaltioissa, joissa heillä on intressi merkkinsä suojelemiseen. Valvonnan avulla he saavat tiedon intressin kohteena olevista merkeistä jo, kun hakemus on tehty. Tämä mahdollistaa väitteen tekemisen rekisteröityä tavaramerkkiä vastaan, mikäli he katsoisivat sen aiheelliseksi.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksen johdosta antamassaan lausunnossa katsonut, ettei valituskirjelmässä ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt lisäksi muun ohella seuraavaa:

Valituskirjelmässä on hakemuksen tavaraluettelo luokassa 9 supistettu. Supistus on hyväksytty ja merkitty viraston tietokantaan. Kaikki tavaraluetteloon jääneet tavarat ovat olleet samalla tavalla ilmaistuina ja yksilöityinä jo hakemuksen aiemmassa tavaraluettelossa. Näin ollen supistuksella ei ole merkitystä arvioitaessa merkin ja estemerkkien tavaroiden samankaltaisuutta arvioitaessa.

On totta, että aiempien tavaramerkkien perusteella on Suomessa mahdollisuus tehdä väite. Tämä mahdollisuus ei kuitenkaan poista viranomaisen velvollisuutta viran puolesta tutkia haetun merkin sekoitettavuus aiempiin oikeuksiin. Yhteisön tavaramerkit ovat Suomessa voimassa samoin kuin kansallisetkin rekisteröinnit ja molemmat muodostuvat tavaramerkkilain perusteella samalla tavoin esteen hakemuksen hyväksymiselle. Näitä esteitä ei ole perustetta kohdella eri tavoin.

Yhtiö ei ole käyttänyt hyväkseen sille varattua tilaisuutta vastaselityksen antamiseen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus hylkää valituksen. Markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Perustelut

Markkinaoikeus on edellä selostetusti katsonut, että yhtiön tavaramerkkihakemuksen kohteena oleva tavaramerkki BLUELINK on sekoitettavissa aikaisempiin yhteisörekisteröinteihin nro 4546339 BlueLink ja nro 4415741 BLUE:LINK (kuvio).

Yhtiö on valituksessaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle rajoittanut rekisteröitäväksi hakemansa tavaramerkin BLUELINK tavaraluetteloa ja esittänyt, ettei hakemus tämän jälkeen koske samoja tai samankaltaisia tavaroita kuin esterekisteröinti BlueLink.

Mainitun esterekisteröinnin tavaraluetteloon sisältyy paitsi tietokonealan komponentteja myös muun ohella mikrotietokone, jota ei voi sellaisenaan pitää pelkkänä komponenttina. Se, että tietty tavara voi koostua useista komponenteista, ei automaattisesti tarkoita, että lopputuote ja sen osat ovat samankaltaiset kuin mistä esterekisteröinnissä on kysymys. Kun tässä tapauksessa kuitenkin otetaan huomioon paitsi se, että esterekisteröintiin sisältyy muitakin kuin komponenteiksi katsottavia tavaroita myös erityisesti se, että tavaramerkit ovat foneettisesti ja merkityssisällöltään täysin ja visuaalisesti miltei identtiset, jo sen, että hakemuksen tarkoittamat laitteet saattavat koostua esterekisteröinnin käsittämistä komponenteista on katsottava johtavan tavaramerkkien väliseen sekoittumisen vaaraan.

Yhtiö on tavaramerkin BLUE:LINK osalta esittänyt, ettei sitä olisi tullut ottaa yhteisötavaramerkkinä Patentti- ja rekisterihallituksessa viran puolesta huomioon. Haettuun tavaramerkkiin sekoitettavissa olevan yhteisötavaramerkin haltijan oikeussuojan jättäminen väitemahdollisuuden varaan olisi kuitenkin vastoin tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 9 kohtaa ja 6 §:n 1 momenttia sekä näiden säännösten vakiintunutta soveltamiskäytäntöä.

Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Ahti Vapaavuori, Matti Halén, Alice Guimaraes-Purokoski, Leena Äärilä ja Mikko Pikkujämsä. Asian esittelijä Kristina Björkvall.

 
Julkaistu 22.3.2016