Muu päätös 1188/2016

Kunnallisasiaa koskeva valitus (aluksen siirtäminen, Jämsä)

Antopäivä: 6.4.2016
Taltionumero: 1188
Diaarinumero: 1312/3/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T1188

Asia Kunnallisasiaa koskeva valitus

Valittaja A

Päätös, jota valitus koskee

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 1.4.2015 nro 15/0242/3

Asian aikaisempi käsittely

Jämsän tekninen lautakunta on 12.6.2014 §:n 86 kohdalla tekemällään päätöksellä määrännyt, että A:n on siirrettävä Endla-niminen laivansa pois Hulkkionlahden sataman huoltolaiturista ja kaupungin hallinnasta olevalta vesialueelta välittömästi, viimeistään 18.6.2014.

A on oikaisuvaatimuksessaan ilmoittanut pitävänsä saamaansa määräystä aiheettomana ja vaatinut teknistä lautakuntaa käsittelemään asian uudelleen.

Jämsän tekninen lautakunta on päätöksellään 21.8.2014 § 92 hylännyt oikaisuvaatimuksen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt A:n valituksen Jämsän teknisen lautakunnan päätöksestä. Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Sovellettavat säännökset ja määräykset

Teknisen lautakunnan päätösten tekohetkellä voimassa olleen kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista annetun lain (955/1976)

1 §:n mukaan kunnallista satamaa varten on kunnanvaltuuston hyväksyttävä satamajärjestys, jossa on tarpeelliset määräykset sataman käyttämisestä ja satama-alueella noudatettavasta järjestyksestä.

Jämsän kaupunginvaltuuston hyväksymän satamajärjestyksen 1 §:n mukaan Jämsän kaupungin satama-alueilla on lakien ja asetusten sekä näiden nojalla annettujen säännösten lisäksi noudatettava satamajärjestyksen määräyksiä. Satamajärjestyksen 2 §:n 1 momentin mukaan satamajärjestyksessä tarkoitettuihin satama-alueisiin kuuluu muun muassa Hulkkionlahden satama.

Satamajärjestyksen 10 §:n 1 momentin mukaan alus on satamaviranomaisen määräyksestä tarvittaessa siirrettävä toiseen paikkaan viipymättä.

Satamajärjestyksen 13 §:n 1 momentin mukaan vapaa-ajan aluksen ja veneen saa kiinnittää satama-alueella vain sille osoitettuun ja lunastettuun laituri- tai rantapaikkaan ja tilapäisesti tähän tarkoitukseen varattuun laituriin purkausta ja lastausta varten.

Oikeudellinen arviointi

Tekninen lautakunta on määrännyt A:n siirtämään Endla-nimisen laivansa pois Hulkkionlahden sataman huoltolaiturista ja kaupungin hallitsemalta vesialueelta. Kyseinen vesialue ei kuulu Jämsän Seilori Oy:n UPM Kymmene Oyj:ltä vuokraamaan määräalaan vaan yhteiseen vesialueeseen kiinteistötunnus 182-876-2-0. Jämsän kaupungille on Itä-Suomen vesioikeuden 16.11.1987 antamalla päätöksellä nro 108/Va II/87 myönnetty edellä mainitun kiinteistön Hulkkionlahden sataman vesialueeseen kuuluviin osiin pysyvä käyttöoikeus sataman vesialuetta varten. Kaupungin edellä mainitun käyttöoikeuden nojalla hallitsemat vesialueet on Jämsän kaupungin satamajärjestyksessä määritelty Hulkkionlahden satamaan kuuluviksi.

A:n on tullut noudattaa kaupungin satama-alueella satamajärjestyksen määräyksiä. Tekninen lautakunta on satamajärjestyksen 10 §:n nojalla voinut kunnallisena satamaviranomaisena määrätä A:n siirtämään aluksensa pois kaupungin sataman huoltolaiturista ja kaupungin hallitsemalta vesialueelta. Sillä seikalla, onko A:lla oikeus käyttää rantaa sataman huoltolaiturin kohdalla, ei ole asiassa merkitystä. Rannan omistajalla tai haltijalla ei ole vesilain tai muunkaan lain nojalla oikeutta pitää alusta toisen vesialueella sijaitsevalla satama-alueella ilman sataman haltijan lupaa, eikä rannan omistaja ole siten voinut tällaista oikeutta A:lle myöntää. Teknisen lautakunnan päätökset eivät ole valituksessa esitetyillä perusteilla lainvastaisia.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Jämsän kaupungin satamajärjestys 3 §

Vesilaki (587/2011) 2 luku

Vesilaki (264/1961) 2 luku 8 §

Kuntalaki 90 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Maija-Liisa Marttila, Reima Nieminen ja Jussi-Pekka Lajunen, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A on valituksessaan vaatinut, että Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ja Jämsän teknisen lautakunnan päätökset kumotaan. Hän on perustellut vaatimustaan muun ohella seuraavasti:

Keski-Suomen vesipiirin rakentamassa huoltolaiturissa sijaitsee tällä hetkellä A:n omistaman Kiinteistö Oy Hulkkionrannan veneille suunnattu polttoainejakelu sekä Jämsän kaupungin omistama septitankin tyhjennyslaite. Laituri sijaitsee Kiinteistö Oy Hulkkionrannan UPM-Kymmene Oyj:ltä vuokraamalla ranta-alueella, joten valittajalla on laituriin käyttö- ja hallintaoikeus.

Kaupunki vaikeuttaa liiketoimintaa häätämällä Endla-nimisen laivan laiturista, sillä kyseinen Neuvostoliiton aikainen tutkimusalus on ravintolan vetonaula. Laiva toimii nähtävyytenä ravintolan satamassa eikä ole esteenä polttoaineen tankkaukselle tai septitankin tyhjennykselle, jos kaupunki siirtäisi septitankkia 10 metriä laiturin toiseen päähän. Tällöin septitankki toimisi myös veneilijöiden kannalta paremmin, kun sitä voisi käyttää kolmelta eri suunnalta. Laiva sijoittuu niin, että laivan ahterista jää muutama metri laituriin, mutta muuten se on maapenkassa.

Kaupungin olisi tullut vuonna 2007, kun vuokrasopimus UPM-Kymmenen Oyj:n kanssa on tehty, tullut hakea tiepohjaan rasiteoikeus, koska nyt laiturille joudutaan kulkemaan valittajan vuokraaman alueen kautta. Myös laituria varten olisi tullut hakea rasiteoikeutta, sillä se sijaitsee vuokra-alueen rannassa. Kaupungille ei ole voinut jäädä rannan käyttöoikeutta, koska sellaista ei ole erikseen merkitty.

Jämsän tekninen lautakunta on antanut valituksen johdosta vastineen, jossa se on pyytänyt asian kiireellistä käsittelyä, koska A:n laivan sijoittuminen huoltolaituriin aiheuttaa merkittävää haittaa yleiselle edulle ja kaupungin satamapalveluille. Lautakunta on lausunut muun ohella seuraavaa:

UPM-Kymmene Oyj ei ole voinut vuokrasopimuksella antaa A:lle käyttö- ja hallintaoikeutta kyseessä olevaan laituriin, koska laituri ei ole yhtiön omistuksessa.

A:n laiva ja kyseessä oleva huoltolaituri sijaitsevat vesialueella, johon Itä-Suomen vesioikeus on päätöksellään 16.11.1987 antanut pysyvän käyttöoikeuden Jämsän kaupungille. Huoltolaituri on osa Hulkkion sataman satamapalveluja. Satamaviranomainen alueella on Jämsän kaupungin kunnallistekniset palvelut ja alueella on voimassa Jämsän kaupunginvaltuuston 10.6.2013 vahvistama satamajärjestys.

Jämsän kaupungilla on alueiden hallinta seuraavasti:

- vuokrasopimus UPM-Kymmene Oyj:n kanssa maa-alueesta,

- kirjattu vuokraoikeus vesialueeseen 182-876-2-0 Mullikan- ja Hulkkianlahti, ja

- vesilain mukainen käyttöoikeus (Y2003-3093).

A on antanut vastineen johdosta vastaselityksen ja vastaselityksen täydennyksen, joissa hän on lausunut muun ohella seuraavaa:

Itä-Suomen vesioikeuden 16.11.1987 tekemän päätöksen liitekartat osoittavat, että kyseinen huoltolaituri ei sijaitse laisinkaan vesioikeuden päätöksen tarkoittamalla Jämsän kaupungin käyttöoikeusalueella. Jämsän kaupunki ei ole kyseistä huoltolaituria koskaan rakentanut eikä sillä ole minkäänlaista isännöintioikeutta kyseiseen laituriin. Laituri lähtee UPM-Kymmene Oyj:n omistamalta maa-alueelta ja kuuluu siten sille ja sen tekemän vuokrasopimuksen perusteella vuokralaiselle eli Jämsän Seilori Oy:lle.

A käyttää omistamansa yrityksen Jämsän Seilori Oy:n luvalla laituria hyväksi, kun yhtiöllä on vuokraoikeutensa perusteella tähän oikeutus. Kun A on huolehtinut siitä, että septitankin tyhjennyslaitteisto ulottuu huoltolaiturin päähän saakka eikä laivan sijainti laiturin vieressä aiheuta haittaa, on täysin kohtuutonta, että Jämsän kaupunki voisi saada oikeuksia, joita se ei perusta tosiasiapohjaiseen käyttöoikeussaantoon.

A on siirtänyt laivan pois, kun Jämsän kaupunki on tätä pyytänyt Keski-Suomen käräjäoikeudelta oikeudenkäymiskaaren 7 luvun mukaisena turvaamistoimena.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Perustelut

Kuntalain (365/1995) 90 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta. Pykälän 2 momentin mukaan valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista (955/1976) on kumottu 1.1.2015 alkaen lailla yksityisistä yleisistä satamista annetun lain sekä kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista annetun lain kumoamisesta (1213/2014). Kumoamisen yhteydessä ei ole säädetty lain kumoutuessa voimassa olleita satamajärjestyksiä koskevista siirtymäsäännöksistä.

Jämsän kaupunginvaltuuston 10.6.2013 hyväksymän satamajärjestyksen 2 §:n mukaan satamajärjestyksessä tarkoitettuihin satama-alueisiin kuuluu muun ohella Hulkkionlahden satama. Satamajärjestyksen 10 §:n mukaan alus on satamaviranomaisen määräyksestä tarvittaessa siirrettävä toiseen paikkaan viipymättä. Jämsän tekninen lautakunta on 12.6.2014 tehnyt päätöksen A:n velvoittamisesta siirtämään Endla-niminen laiva pois Hulkkionlahden sataman huoltolaiturista, ja hylännyt A:n päätöksestä tekemän oikaisuvaatimuksen 21.8.2014, eli ennen kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista annetun lain kumoamista.

Kiinteistötietojärjestelmästä saatavien tietojen perusteella kiinteistöön Orittu 182-413-1-609 kohdistuu kaksi vuokraoikeutta, jotka perustuvat Jämsän kaupungin UPM-Kymmene Oyj:n kanssa 11.4.2003 tekemään vuokrasopimukseen ja Kiinteistö Oy Hulkkionrannan UPM-Kymmene Oyj:n kanssa 7.9.2007 tekemään vuokrasopimukseen. Jämsän teknisen lautakunnan päätöksessä tarkoitettu Hulkkionlahden sataman huoltolaituri sijaitsee yhteisellä vesialueella 182-876-2-0, johon A:lla ei ole käyttöoikeutta vuokrasopimuksen perusteella.

Valituksenalainen päätös on perustunut satamajärjestykseen ja laivan aiheuttamaan haittaan sataman käytössä eikä laiturin mahdollisella käyttöoikeudella ole siten asiassa merkitystä. Valituksessa ei ole esitetty muutakaan perustetta sille, että Jämsän teknisen lautakunnan päätös olisi kuntalain 90 §:n 2 momentissa tarkoitetuin tavoin lainvastainen.

Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Elina Lampi-Fagerholm. Asian esittelijä Tuire Taina.

 
Julkaistu 6.4.2016