Muu päätös 2623/2016

Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus (muutoksenhakutie)

Antopäivä: 13.6.2016
Taltionumero: 2623
Diaarinumero: 1388/1/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T2623

Asia Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus

Valittaja Sanoma Media Finland Oy/Helsingin Sanomat

Päätös, jota valitus koskee

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.4.2016 nro TEM/1836/03.03.01/2014

Asian aikaisempi käsittely

Helsingin Sanomien toimittaja Petri Sajari on 5.8.2014 pyytänyt saada työ- ja elinkeinoministeriöltä nähtäväksi kaikki sopimukset, asiakirjat, muistiot, tausta-aineistot ja ulkopuolisten laskut, jotka koskevat valtion ja Meyer Werftin 4.8.2014 julkistamaa Turun telakan ostoa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on päätöksellään 11.8.2014 hylännyt asiakirjapyynnön.

Korkein hallinto-oikeus on 3.3.2016 antamallaan päätöksellä taltionumero 625 Sanoma Media Finland Oy:n/Helsingin Sanomien valituksesta kumonnut työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen 11.8.2014 ja palauttanut asian korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä lähemmin ilmenevin tavoin ministeriölle uudelleen käsiteltäväksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö on valituksenalaisella päätöksellään 4.4.2016 käsitellyt asian uudestaan. Ministeriö on luovuttanut osan asiakirjapyynnössä tarkoitetuista asiakirjoista kokonaan tai osittain, mutta hylännyt pyynnön siltä osin kuin se on katsonut asiakirjojen sisältävän salassa pidettäviä tietoja.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Sanoma Media Finland Oy/Helsingin Sanomat on valituksessaan vaatinut, että työ- ja elinkeinoministeriön päätös 4.4.2016 kumotaan valituksesta lähemmin ilmeneviltä osin ja ministeriö velvoitetaan antamaan valituksessa tarkoitetut asiakirjat Helsingin Sanomille valituksesta lähemmin ilmenevällä tavalla kokonaan tai osittain.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen virheellinen muutoksenhakuosoitus oikaistaan valitusviranomaista koskevalta osalta. Sanoma Media Finland Oy:n/Helsingin Sanomien valitus jätetään tutkimatta. Valitus siirretään Helsingin hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

Perustelut

Työ- ja elinkeinoministeriön valituksenalaisen päätöksen muutoksenhakuosoituksen mukaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 33 §:n mukaan ministeriöiden päätöksiin asiakirjajulkisuusasioissa on aina vuoden 2015 loppuun saakka voimassa olleiden säännösten mukaan haettu muutosta valittamalla suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Vuoden 2016 alusta voimaan tulleella lailla 907/2015 muutoksenhakutietä koskevaa säännöstä on kuitenkin muutettu. Julkisuuslain 33 §:n (907/2015) 2 momentin mukaan muuhun päätökseen eli viranomaisen päätökseen asiakirjajulkisuusasiassa saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Työ- ja elinkeinoministeriön 4.4.2016 antamasta päätöksestä asiakirjajulkisuusasiassa ei sanottu lainkohta huomioon ottaen siten valiteta ensi asteena korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaan hallintolainkäyttölain 12 §:n mukaan määräytyvään hallinto-oikeuteen.

Kun korkein hallinto-oikeus ei edellä lausutun johdosta ole toimivaltainen ensi asteena käsittelemään valitusta työ- ja elinkeinoministeriön päätöksestä, ministeriön päätöksen virheellinen muutoksenhakuosoitus on oikaistava ja Sanoma Media Finland Oy:n/Helsingin Sanomien korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehty valitus on jätettävä tutkimatta.

Kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 12 §:n ja 30 §:n 2 momentin säännökset, valitus on siirrettävä Helsingin hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Korkein hallinto-oikeus lähettää tämän päätöksensä Sanoma Media Finland Oy:lle/Helsingin Sanomille tiedoksi hallintolainkäyttölain 30 §:n 2 momentissa tarkoitettuna ilmoituksena asian siirtämisestä oikean valitusviranomaisen käsiteltäväksi.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen ja Mika Seppälä. Asian esittelijä Mikko Rautamaa.

 
Julkaistu 13.6.2016