Muu päätös 2824/2016

Kaivospiirin määräämistä koskeva asia (Haapajärvi)

Antopäivä: 27.6.2016
Taltionumero: 2824
Diaarinumero: 753/1/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T2824

Asia Kaivoslain mukaista asiaa koskeva valitus

Valittaja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Päätös, jota valitus koskee

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 12.2.2015 nro 15/0048/1

Asian aikaisempi käsittely

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on 30.8.2013 KaivNro K7405 Belvedere Mining Oy:n 12.3.2009 saapuneen hakemuksen johdosta kaivoslain (503/1965) nojalla antanut päätöksen Kopsa-nimisen kaivospiirin määräämisestä. Haapajärven kaupungin Kuusaan kylässä sijaitsevan kaivospiirin käyttöalueen pinta-ala on 113,66 hehtaaria. Alueella on kulta-esiintymä.

Päätöksen perusteluissa on muun ohella todettu, että kaivospiirin kokoon ja muotoon vaikuttaa kaivosalueelle tuleva tie ja kaivospiirille johtava yhteystie rakennetaan luoteesta. Asiakirjoihin liitetyn karttapiirroksen mukaan luoteesta rakennettava tieyhteys liittyisi Z-mallisena linjauksena Leväniementiehen, joka liittyy edelleen Tiitonrannantien yhdystiehen.

Hakijan esittämä kaivospiirihakemus täydennyksineen täyttää kaivoslain 22 ja 23 a §:ssä edellytetyt vaatimukset eikä haetulla alueella ole kaivoslain 6 §:ssä mainittuja valtauksen esteitä. Hakijan esittämä käyttösuunnitelma täyttää kaivoslain 23 §:n 1 momentin 3 kohdan vaatimukset.

Tukesin päätöksen liitteenä olevan yhteenvedon mukaan kaivosviranomainen hyväksyy myös muutokset kaivospiirille johtavan tien sijoittamisesta ja mahdolliset muutokset Z-muotoiseen tielinjaukseen, tai tieyhteydeksi niin sanotun Tammelan suunnan tai jonkin uuden tievaihtoehdon asianosaisten suostumuksella kaivospiiritoimituksen yhteydessä. Kaivosviranomainen katsoo tieyhteyden sijoittamisen kokonaisuuden

kannalta pienimuotoiseksi muutokseksi, koska sillä ei ole vaikutusta varsinaiseen kaivoksen toiminta-alueeseen eikä tieyhteyden liittymiskohta vaaranna malmin hyödyntämistä. Hakijan esittämää kaivospiirin aluetta voidaan pitää perusteltuna huomioon ottaen esiintymän laatu, laajuus ja alueelle suunnitellut toiminnot.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on A:n ja hänen asiakumppaneidensa sekä B:n ja hänen asiakumppaneidensa valituksista kumonnut Tukesin päätöksen ja palauttanut asian Tukesille uudelleen käsiteltäväksi Kopsan kaivospiirille johtavan tieyhteyden määrittelemiseksi.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Sovellettavat oikeusohjeet

Hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset.

Hallintolain 44 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi päätöksen perustelut ja yksilöity tieto siitä, mihin asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu taikka miten asia on muutoin ratkaistu.

Kaivoslain (17.9.1965/503) 22 §:n 1 momentin mukaan jos valtauksen esteistä ei muuta johdu, kaivospiirin on oltava yhtenäinen alue sekä suuruudeltaan ja muodoltaan käytännön vaatimuksia vastaava ja osan siitä valtausaluetta. Kaivospiiriin saadaan ottaa sellaiset alueet, jotka ovat välttämättömät esiintymän hyväksi käyttämistä varten, niin kuin teollisuus-, varasto-, jäte- ja asuntoalueet sekä alueet teitä, kuljetuslaitteita, voima- ja vesijohtoja sekä viemäreitä varten samoin kuin sellaiset esiintymän lähettyvillä sijaitsevat alueet, joilla on kaivostyössä täytemaaksi soveltuvaa maalajia tai muuta kaivostuotteiden jalostuksessa tarvittavaa sivuainetta. Kaivospiiriä määrättäessä on lisäksi otettava huomioon alueiden käytön suunnittelun tarpeet.

Lain 32 §:n 1 momentin mukaan kaivospiiriä ei saa määrätä suuremmaksi eikä toisia alueita koskevaksi kuin kauppa- ja teollisuusministeriön, nykyisin Tukesin, kaivospiiritoimitusta koskevassa päätöksessä on määrätty. Milloin olosuhteet vaativat, voidaan kuitenkin asianosaisten suostumuksella suorittaa vähäisiä kaivospiirialueen rajojen tarkistuksia.

(---)

Tielinjaus

Asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella Tukes on valituksenalaisessa päätöksessään rajannut Kopsan kaivospiiriin kuuluvan tieyhteyden kulkemaan luoteesta Z-mallisena linjauksena päättyen Leväniementiehen, joka liittyy edelleen Tiitonrannan yhdystiehen. Tukes on todennut, että kaikkien asianosaisten suostumuksella se hyväksyy vielä kaivospiiritoimituksen yhteydessä mahdolliset muutokset kaivosalueelle johtavaan tielinjaukseen, esimerkiksi niin sanotun Tammelantien tai jonkin uuden tievaihtoehdon.

Kaivosalueelle johtava tieyhteysratkaisu vaikuttaa alueen maanomistajien ja asukkaiden oikeuksiin ja etuihin esimerkiksi metsäpinta-alan pienentymisenä ja liikenteen merkittävänä lisääntymisenä. Tukesin olisi tämän vuoksi tullut ennen asian ratkaisemista edellyttää hakijalta tarkempaa selvitystä vaihtoehtoisista tieyhteyksistä ja tämän selvityksen perusteella arvioida eri tieyhteysvaihtoehtojen haittoja ja hyötyjä valituksenalaisessa päätöksessään.

Kaivosalueelle johtavan tieyhteyden linjaaminen Tukesin päätöksestä poiketen kaivospiiritoimituksessa edellyttää kaivoslain 32 §:n 1 momentin mukaisesti kaikkien asianosaisten suostumusta ja tällöinkin muutokset kaivospiirialueen rajoihin voivat olla vain vähäisiä. Kun kaivospiiriin kuuluvan tieyhteyden mahdollista muuttamista Tukesin kaivospiirin määräämistä koskevasta päätöksestä poikkeavaksi ei voida nyt kysymyksessä olevissa olosuhteissa pitää kaivoslain 32 §:n 1 momentissa tarkoitettuna kaivospiirin rajojen vähäisenä muutoksena, tieyhteyden sijaintia koskevan asian selvittämistä ja ratkaisua ei voida siirtää ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä ja kaivospiiritoimituksessa tehtäväksi.

Edellä sanotun perusteella hallinto-oikeus on katsonut, että kaivosalueelle johtavan tieyhteyden sijaintivaihtoehtojen selvittäminen on hallintolain 31 §:n 1 momentin säännös huomioon ottaen tapahtunut puutteellisesti. Tämän vuoksi asia on palautettu tältä osin Tukesille uudelleen käsiteltäväksi.

Tukesin päätöksen perusteluissa on todettu, että sähkö toimitetaan alueelle yhdystien varteen rakennettavaa linjaa myöten. Päätöksen tultua kumotuksi tieyhteyttä koskevalta osalta, enempi lausuminen sähkölinjojen linjauksesta ei ole tarpeen.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut ja

kaivoslaki (17.9.1965/503) 23 § 1 momentti 23 a § (10.6.1994/474) ja 27 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Aino Oksala, Marja-Riitta Tuisku ja Pirjo Jalonen (eri mieltä). Esittelijä Laura Juntunen.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on valituksessaan vaatinut hallinto-oikeuden päätöksen kumoamista.

Tukesin päätöksessä esitetty tielinjaus ei ole lopullinen. Tievaihtoehtoja on tarkasteltu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Tukesin määräys koskee kaivospiiritoimituksen tekemistä. Kaivospiiritoimituksen tekemisessä toimivaltainen viranomainen on Maanmittauslaitos. Tievaihtoehto selvitetään ja määrätään kaivospiiritoimituksessa, josta tehdään valituskelpoinen päätös. Mikäli Tukesin määräyksessä esitettyyn kaivospiirialueeseen joudutaan tekemään tarkistuksia, jotka eivät vähäisinä tarkistuksina ole lain mukaan asianosaisten sovittavissa, on kaivospiiritoimitus kaivoslain 32 §:n 2 momentin nojalla keskeytettävä, kunnes Tukes on ratkaissut kysymyksen.

A ja hänen asiakumppaninsa ovat antaneet vastineen.

B ja hänen asiakumppaninsa ovat antaneet vastineen.

Belvedere Mining Oy on antanut vastineen.

Tukes on antanut vastaselityksen. Tievaihtoehtoja tarkastellaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Kaivoslain 39 §:n mukaan kaivospiirin määrääminen ja kaivospiiritoimituksen loppuunsaattaminen voidaan tehdä ilman, että niiden yhteydessä päätetään tievaihtoehdosta. Tietä varten voidaan hakea toimitusta myöhemmin. Siinä tapauksessa tie voitaisiin määrätä kaivosalueelle tai sen apualueelle uuden kaivoslain mukaisesti, kun kaivospiiri ilman siihen kuuluvaa tietä olisi muodostettu ensin vanhan kaivoslain mukaisesti. Tukes on esittänyt, että sen päätös kaivospiirin määräämisestä jätettäisiin voimaan ainakin muilta osin.

Vastaselitys on lähetetty tiedoksi Belvedere Mining Oy:lle sekä yhtiön vastine ja Tukesin vastaselitys on lähetetty tiedoksi A:lle ja hänen asiakumppaneilleen ja B:lle ja hänen asiakumppaneilleen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Perustelut

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että Tukesin päätös kaivospiirin määräämisestä on tieyhteyden osalta epäselvä. Päätöksen liitekartan mukaan luoteesta rakennettava tieyhteys liittyisi Z-mallisena linjauksena Leväniementiehen, joka liittyy edelleen Tiitonrannantien yhdystiehen. Päätöksen yhteenvedossa olevien perustelujen mukaan kaivosviranomainen kuitenkin hyväksyy myös muutokset kaivospiirille johtavan tien sijoittamisesta ja mahdolliset muutokset Z-muotoiseen tielinjaukseen, tai tieyhteydeksi niin sanotun Tammelan suunnan tai jonkin uuden tievaihtoehdon. Päätös ei siten tältä osin täytä hallintolain 44 §:n 1 momentin 3 kohdan vaatimusta, jonka mukaan päätöksestä on käytävä selvästi ilmi, miten asia on ratkaistu.

Päätöksen liitekartan mukaan tieyhteys kaivosalueelle on otettu osaksi kaivospiiriä. Tieyhteyden määrääminen kaivospiiritoimituksessa Tukesin kaivospiiriin määräämistä koskevasta päätöksestä poikkeavalla tavalla ei ole kaivoslain 32 §:n 1 momentin nojalla kaivospiiritoimituksessa tehtävissä oleva vähäinen kaivospiirialueen rajojen tarkistus. Kaivospiirin sisällytettävät alueet on ratkaistava kaivospiirin määräämistä koskevassa päätöksessä, eikä niitä voida siirtää myöhemmin päätettäväksi esimerkiksi kaivoslain 32 §:n 2 momentin mukaisessa menettelyssä. Kun tieyhteys on kaivospiirin määräämistä koskevassa päätöksessä otettu osaksi kaivospiiriä, ei sen muuttaminen kaivospiiritoimituksessa Tukesin valituksessa esitetyin tavoin ole enää mahdollista.

Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Elina Lampi-Fagerholm. Asian esittelijä Elina Nyholm.

 
Julkaistu 27.6.2016