Muu päätös 2839/2016

Virkavaalia koskeva purkuhakemus (valtion virkamies)

Antopäivä: 28.6.2016
Taltionumero: 2839
Diaarinumero: 1311/3/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T2839

Asia Ylimääräinen muutoksenhaku valtioneuvoston nimittämistä koskevaan päätökseen

Hakija A

Päätös, jota hakemus koskee

Valtioneuvosto 22.5.2014 nro 34/2014

Asian aikaisempi käsittely

Valtioneuvosto on opetus- ja kulttuuriministeriön esityksestä 22.5.2014 nimittänyt Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen johtajan virkaan yhteiskuntatieteiden maisteri B:n 1.6.2014 lukien.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Virkaa hakenut A on hakemuksessaan vaatinut, että valtioneuvoston päätös puretaan.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen johtajan nimityspäätös tulee purkaa hallintolainkäyttölain 63 ja 64 §:n perusteella. A katsoo tulleensa syrjityksi nimitysmenettelyssä perustuslain 6 §:n perusteella sekä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 8 §:n perusteella.

A on kannellut nimitysasiasta oikeuskanslerille. Oikeuskanslerinvirasto on suorittanut asiassa perusteellisen selvityksen. Vaikka huomautettavaa löytyi prosessin useassa eri vaiheessa, oikeuskansleri päätyi 12.2.2015 päivätyssä päätöksessään siihen, ettei mitään varsinaisesti lainvastaista ole tapahtunut.

Asiassa on kuitenkin tapahtunut hallintolainkäyttölain 63 §:ssä tarkoitettu menettelyvirhe, jonka johdosta päätös tulee purkaa. Oikeuskanslerinviraston tekemässä selvityksessä tuodaan esiin, että ministeri C oli tehnyt tosiasiallisesti päätöksen B:n nimittämisestä jo ennen kuin hakijoiden vertailumuistiota oli tehty. C oli käytännössä ohjeistanut opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehiä valmistelemaan esittelymuistion siten, että se tukisi hänen valitsemaansa ehdokasta.

Tällainen menettely on selkeästi omiaan loukkaamaan hakijoiden oikeutta tasapuoliseen kohteluun, kun heidän ansioitaan arvioidaan. Tällaista menettelyä ei voida pitää hyväksyttävänä hallintolain oikeusperiaatteiden tai perustuslain näkökulmista ja menettely on ollut omiaan loukkaamaan yksittäisten hakijoiden lisäksi myös yleistä etua.

On todennäköistä, että esittelymuistio on ainakin arviointitoimintaa koskevan asiantuntemuksen osalta laadittu tarkoitushakuisesti, eikä kunnollista selvitystä hakijoiden todellisista ansioista ollut tehty.

A on ollut valituksi tullutta B:tä objektiivisesti tarkastellen selvästi parempi, kokeneempi ja pätevämpi sekä ansioituneempi hakija. Ministeri C:n menettely asiassa on siten ollut omiaan loukkaamaan sekä A:n etua että myös julkista etua. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen johtajaksi on valittu henkilö, jolla ei ole tosiasiallista kokemusta tai osaamista tehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen. Ansioituneempi hakija on tullut syrjäytetyksi. Nimityspäätös tulee purkaa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus hylkää hakemuksen.

Perustelut

Hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentin mukaan lainvoiman saanut päätös voidaan purkaa:
1) jos asiassa on tapahtunut menettelyvirhe, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen;
2) jos päätös perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen tai erehdykseen, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen; tai
3) jos asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka olisi olennaisesti voinut vaikuttaa päätökseen, eikä hakijasta johdu, että uutta selvitystä ei ole aikanaan esitetty.

Asiassa ei ole tapahtunut menettelyvirhettä, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa valtioneuvoston yleisistunnon päätökseen. Päätös ei ole perustunut ilmeisesti väärään lain soveltamiseen tai erehdykseen, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Asiaan ei ole myöskään tullut sellaista uutta selvitystä, joka olisi olennaisesti voinut vaikuttaa päätökseen. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus hylkää A:n hakemuksen.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Niilo Jääskinen, Heikki Harjula ja Anne Nenonen. Asian esittelijä Anneli Tulikallio.

 
Julkaistu 28.6.2016