Muu päätös 2780/2016

Pysäköintivirhemaksua koskeva valitus

Antopäivä: 22.6.2016
Taltionumero: 2780
Diaarinumero: 3992/2/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T2780

Asia Pysäköintivirhemaksua koskeva valitus

Valittaja A

Päätös, jota valitus koskee

Turun hallinto-oikeus 13.11.2014 nro 14/0642/3

Asian aikaisempi käsittely

Porin kaupungin pysäköinninvalvoja on 28.5.2014 tekemällään päätöksellä pysyttänyt pysäköinnintarkastajan on 20.5.2014 tekemän päätöksen, jolla pysäköinnintarkastaja on määrännyt ajoneuvon rekisterinro X kuljettajalle pysäköinti­virhe­maksun, koska ajoneuvo oli pysäköity maksua suorittamatta paikalle, jonka käyttämisestä on vahvistettu maksu.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt A:n pysäköinninvalvojan päätöksestä tekemän valituksen ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

A on vedonnut Oulun hallinto-oikeuden vuonna 2007 antamaan ratkaisuun, jossa on sovellettu silloin voimassa ollutta lakia pysäköintivirhemaksusta. Tähän asiaan sovelletaan vuonna 2012 voimaan tullutta lakia pysäköinninvalvonnasta.

Pysäköinninvalvonnasta annetun lain mukaan pysäköintivirheellä tarkoitetaan muun ohella tieliikennelain tai sen nojalla annetun pysäköintiä koskevan säännöksen tai määräyksen vastaista menettelyä. Pysäköintivirheestä voidaan määrätä pysäköintivirhemaksu. Jos virhe on vähäinen, siitä voidaan antaa suullinen tai kirjallinen huomautus. Seuraamus saadaan jättää määräämättä, jos pysäköintivirhe on ilmeisesti johtunut anteeksi annettavasta huomaamattomuudesta tai ajattelemattomuudesta taikka jos seuraamuksen määrääminen muusta syystä olisi ilmeisen kohtuutonta.

Tieliikennelain mukaan pysäköinti on kielletty maksua suorittamatta sellaiselle pysäköintipaikalle tai -alueelle, jonka käyttämisestä on vahvistettu maksu. Tieliikenneasetuksessa on säädetty, että jos vahvistettu maksu on suoritettu muulla tavalla kuin kyseistä pysäköintipaikkaa tai -aluetta varten tarkoitettuun pysäköintimittariin, maksun suorittamista osoittava pysäköintilippu tai maksulaite on pysäköimisen ajaksi sijoitettava näkyvään paikkaan, autossa tuulilasin tai sivulasin sisäpuolelle niin, että lipun tai laitteen etupuoli on kokonaisuudessaan ulkoapäin nähtävissä ja luettavissa.

A on 20.5.2014 pysäköinyt autonsa Maaherrankadulla olevalle maksulliselle pysäköintipaikalle. A on kertomansa mukaan maksanut pysäköinnistään asianmukaisen maksun ja laittanut maksulipukkeen ajoneuvon kojelaudalle näkyviin. Lipuke oli ilmeisesti oven avaamisesta tai sulkemisesta johtuen lennähtänyt pois kojelaudalta. A on liittänyt oikaisuvaatimukseensa maksulipukkeen, joka on oikeuttanut tapahtumapäivänä pysäköimään kyseisellä paikalla kello 10.11–11.41.

Määräys lipukkeen asettamisesta autoon niin, että se on ulkoapäin luettavissa, on annettu tieliikennelain nojalla annetussa asetuksessa. Koska lipuke ei A:nkaan mukaan ole ollut näkyvillä, kyse on ollut pysäköintivirheestä, josta voidaan määrätä maksu. Maksulipukkeen esittäminen jälkikäteen ei myöskään osoita, että maksu oli maksettu. Virhettä ei voida pitää vähäisenä eikä sen voida katsoa johtuneen anteeksi annettavasta huomaamattomuudesta. Pysäköinninvalvojan päätöksen muuttamiseen ja maksun poistamiseen ei ole syytä.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että A joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Laki pysäköinninvalvonnasta 1 § 1 momentti 1 kohta

Tieliikennelaki 27 § 2 momentti 8 kohta ja 105 §

Tieliikenneasetus 21 §

Hallintolainkäyttölaki 74 §

Asian on ratkaissut hallinto-oikeuden jäsen Pirjo Marela. Esittelijä Katja Sorsimo.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A on pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä ja valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden ja pysäköinninvalvojan päätökset kumotaan ja pysäköintivirhemaksu poistetaan ja että Porin kaupunki velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

A on valituksensa perusteluina esittänyt muun ohella seuraavaa:

Oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi olisi tärkeää saada ratkaisu siihen, voidaanko pysäköintivirhemaksu määrätä, jos pysäköintimaksun suorittamisen osoittava maksukuitti ei olekaan jostain syystä ollut pysäköinnintarkastajan nähtävillä. A on maksanut pysäköintimaksun, mutta jostain syystä maksukuitti oli lennähtänyt pois kojelaudalta. Vastaavanlaisessa tapauksessa Oulun hallinto-oikeus on muuttanut pysäköintivirhemaksun huomautukseksi.

Porin kaupungin pysäköinninvalvoja on lausunnossaan vastustanut valituslupahakemuksen ja valituksen hyväksymistä. Pysäköintimaksun suorittamista osoittava maksulipuke ei ole ollut ajoneuvossa luettavissa. On jäänyt näyttämättä, että pysäköintimaksu olisi asianmukaisesti ja kiistattomasti suoritettu. A on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksulipuke on ollut sijoitettuna annettujen ohjeiden mukaisesti, ja varmistaa, että se on ulkoapäin luettavissa. Pysäköinnintarkastajat tarkistavat ajoneuvon tuulilasin huolellisesti joka kohdasta. Lipuke olisi näkynyt jostain. Tarkastajat tarkistavat lipukkeen olemassaolon myös ajoneuvon sivuilta.

A on antanut vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on myöntänyt valitusluvan ja tutkinut asian. Hallinto-oikeuden ja pysäköinninvalvojan päätökset kumotaan, pysäköintivirhemaksu poistetaan ja pysäköintivirheen johdosta A:lle määrätään annettavaksi huomautus.

2. A:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Perustelut

1. Pääasia

Tieliikennelain 27 §:n 2 momentin 8 kohdan mukaan pysäyttäminen ja pysäköinti on kielletty, jollei maksua ole suoritettu, sellaiselle pysäköintipaikalle tai -alueelle, jonka käyttämisestä on vahvistettu maksu.

Tieliikenneasetuksen 21 §:n maksullisen pysäköinnin lisäkilpiä (855 a ja 855 b) koskevan säännöksen mukaan, jos vahvistettu maksu on suoritettu muulla tavalla kuin kyseistä pysäköintipaikkaa tai -aluetta varten tarkoitettuun pysäköintimittariin, maksun suorittamista osoittava pysäköintilippu tai maksulaite on pysäköimisen ajaksi sijoitettava näkyvään paikkaan, autossa tuulilasin tai sivulasin sisäpuolelle niin, että lipun tai laitteen etupuoli on kokonaisuudessaan ulkoapäin nähtävissä ja luettavissa.

Pysäköinninvalvonnasta annetun lain 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan pysäköintivirheitä, joista saadaan määrätä pysäköintivirhemaksu, ovat tieliikennelain (267/1981) tai sen nojalla annetun ajoneuvon pysäköintiä tai pysäyttämistä taikka pysäköintikiekon käyttöä koskevan säännöksen tai määräyksen vastainen menettely.

Pysäköinninvalvonnasta annetun lain 5 §:n mukaan, jos pysäköintivirhe tai joutokäyntirikkomus on vähäinen, siitä voidaan antaa suullinen tai kirjallinen huomautus.

A on 20.5.2014 pysäköinyt autonsa Porissa Maaherrankadulla olevalle maksulliselle pysäköintipaikalle. A on kertomansa mukaan maksanut pysäköinnistään asianmukaisen maksun ja laittanut maksulipukkeen ajoneuvon kojelaudalle näkyviin. Lipuke oli ilmeisesti oven avaamisesta tai sulkemisesta johtuen lennähtänyt pois kojelaudalta.

A on liittänyt oikaisuvaatimukseensa maksulipukkeen, joka on oikeuttanut tapahtumapäivänä pysäköimään kyseisellä paikalla aikana, jolta pysäköintivirhemaksu oli määrätty.

A:n kertomusta pysäköintimaksun suorittamisesta ja lipukkeen lennähtämistä pois kojelaudalta on pidettävä uskottavana. Kun lipuke ei ole ollut pysäköinnintarkastajan nähtävissä ja luettavissa, on kuitenkin tapahtunut pysäköintivirhe. Näissä oloissa on kuitenkin katsottava, ettei virheen johdosta ole tullut määrätä pysäköintivirhemaksua, vaan antaa virheen vähäisyyden vuoksi vain huomautus. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus kumoaa hallinto-oikeuden ja pysäköinninvalvojan päätökset ja poistaa pysäköintivirhemaksun ja määrää, että pysäköintivirheen johdosta A:lle on annettava huomautus.

2. Oikeudenkäyntikulut

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että asianosainen joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Mitä asianosaisesta on säädetty, voidaan soveltaa myös päätöksen tehneeseen hallintoviranomaiseen. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Koska oikeudenkäynnin ei ole katsottava johtuneen Porin kaupungin pysäköinninvalvojan virheestä, on A:n vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvattavaksi määräämisestä hylättävä.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Ahti Vapaavuori, Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Mikko Pikkujämsä ja Antti Pekkala. Asian esittelijä Kari Nieminen.

Asiaa ratkaistaessa on toimitettu äänestys.

Äänestyslausunto

Eri mieltä olleen hallintoneuvos Irma Telivuon äänestyslausunto: "Hylkään valituslupahakemuksen. Velvollisena lausumaan pääasiasta katson, ettei hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ole perusteita. Oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta olen samaa mieltä kuin korkeimman hallinto-oikeuden enemmistö."

 
Julkaistu 22.6.2016