Muu päätös 2870/2016

Louhinnan ja murskauksen ympäristölupa-asiaa koskeva valitus (Orimattila)

Antopäivä: 29.6.2016
Taltionumero: 2870
Diaarinumero: 2116/1/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T2870

Asia Valitus ympäristölupa-asiassa

Valittaja A:n kuolinpesä

Päätös, jota valitus koskee

Vaasan hallinto-oikeus 2.6.2015 nro 15/0318/3

Asian aikaisempi käsittely

Orimattilan ympäristölautakunta on 13.9.2013 antamallaan päätöksellä (4.9.2013 § 100) myöntänyt NCC Roads Oy:lle 10 vuotta voimassa olevan ympäristöluvan kallion louhintaan ja murskaukseen, kierrätettävän asfaltin vastaanottoon ja murskaukseen sekä puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoalueen perustamiseen 6,33 hehtaarin suuruiselle alueelle Orimattilan kaupungin Mallusjoen kylässä sijaitsevalla Hietalan tilalla 560-407-12-65. Lupapäätös koskee hakemuksessa esitettyä vaihetta I.

Päätökseen on liitetty lupamääräykset 1–32. Lupamääräykset 1–3 kuuluvat seuraavasti:

Melu

1. Kallion louhintaa ja murskausta tehdään 1.9.–31.5. välisenä aikana noin 4–5 kk vuodessa. Maa-ainesten kuljetuksia ja puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottotoimintaa tehdään ympäri vuoden. Murskaamista saa tehdä maanantaista perjantaihin klo 7–21 poislukien arkipyhät. Poraamista saa tehdä maanantaista perjantaihin klo 7–21 poislukien arkipyhät.

Rikotusta ja räjäyttämistä saa tehdä maanantaista perjantaihin klo 8–18 poislukien arkipyhät. Kuormaamista, kuljetusta ja puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoa saa tehdä maanantaista perjantaihin klo 6–22 ja lauantaisin klo 7–18 poislukien arkipyhät.

2. Ekvivalenttimelutasoa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa on seurattava toiminnan aikana eri toimintojen yhteisvaikutus huomioiden. Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat A:n omistuksessa. Melu ei saa ylittää ulkona asumiseen käytetyillä alueilla, taajamien virkistysalueilla ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla lähimmissä häiriintyvissä kohteissa päivällä klo 7–22 ekvivalenttimelutasoa 55 dB (LAeq) eikä yöllä klo 22–7 ekvivalenttitasoa 50 dB (LAeq). Loma-asumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, virkistysalueilla taajamien ulkopuolella sekä luonnonsuojelualueilla vastaava ekvivalenttimelutaso, jota ei saa ylittää, on päivällä klo 7–22 45 dB (LAeq) ja yöllä klo 22–7 45 dB (LAeq). Jos melu sisältää impulsseja tai ääneksiä tai on kapeakaistaista, mittaustuloksiin lisätään 5 dB ennen niiden vertaamista ohjearvoihin.

Toiminnanharjoittajan on esitettävä meluntarkkailusuunnitelma ympäristölautakunnan hyväksyttäväksi ennen toiminnan aloittamista. Tarkkailusuunnitelman mukaisesti ekvivalenttimelutaso lähimmissä häiriintyvissä kohteissa (asuin- ja vapaa-ajanasuinkiinteistöt) on mitattava toiminnan alkuvaiheessa (ensimmäisten toimintaviikkojen aikana) niiden toimintojen yhteisvaikutus, joita voidaan tehdä alueella samanaikaisesti. Ulkopuolisen asiantuntijan tekemät mittaukset on suoritettava ympäristöministeriön voimassa olevan ohjeen mukaisesti. Mittaustulokset on toimitettava ympäristölautakunnalle kuukauden kuluessa mittausten suorittamisesta ja näiden mittaustulosten perusteella ympäristölautakunta antaa tarvittaessa tehtyjen mittausten perusteella lisämääräyksiä melun vähentämistoimenpiteistä ja melutason uusintamittauksista. Murskatun louheen määrästä on pidettävä kirjaa. Tiedot on esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosiraportin yhteydessä.

3. Murskaustoiminta tulee suunnitella siten, että melu-/pölyhaitat voidaan minimoida. Murskausta suoritettaessa murskain ja murskattavat kiviainekset sekä valmiit tuotekasat on sijoitettava siten, että ne estävät melun leviämisen häiriintyvien kohteiden suuntiin. Kasojen koko on pidettävä koko murskaustoiminnan ajan riittävän suurena melun haitallisen leviämisen estämiseksi.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Vaasan hallinto-oikeus on, siltä osin kuin asiasta korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kysymys, A:n valituksen enemmälti hyläten lisännyt lupamääräykseen 1 toisen kappaleen ja muuttanut määräyksen ensimmäistä kappaletta sekä lupamääräyksen 2 ensimmäistä kappaletta seuraavasti (muutokset kursiivilla):

1. Kallion louhinta ja murskaus on sallittua 1.10.–30.4. välisenä aikana noin 4–5 kk vuodessa. Maa-ainesten kuljetuksia ja puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottotoimintaa tehdään ympäri vuoden. Murskaamista saa tehdä maanantaista perjantaihin klo 7–18 poislukien arkipyhät. Poraamista saa tehdä maanantaista perjantaihin klo 7–16 poislukien arkipyhät. Rikotusta ja räjäyttämistä saa tehdä maanantaista perjantaihin klo 8–16 poislukien arkipyhät. Kuormaamista, kuljetusta ja puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoa saa tehdä maanantaista perjantaihin klo 7–20 (poistettu tekstiä) poislukien arkipyhät.

Hakemukseen liitetyn 2.12.2011 laaditun meluselvityksen liitteessä 1 esitetyt meluesteet on rakennettava ennen louhinnan alkamista.

2. Ekvivalenttimelutasoa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa on seurattava toiminnan aikana eri toimintojen yhteisvaikutus huomioiden. Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat A:n omistuksessa. Melu ei saa ylittää ulkona asumiseen käytetyillä alueilla, taajamien virkistysalueilla ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla lähimmissä häiriintyvissä kohteissa päivällä klo 7–22 ekvivalenttimelutasoa 55 dB (LAeq) eikä yöllä klo 22–7 ekvivalenttitasoa 50 dB (LAeq). Loma-asumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, virkistysalueilla taajamien ulkopuolella sekä luonnonsuojelualueilla vastaava ekvivalenttimelutaso, jota ei saa ylittää, on päivällä klo 7–22 45 dB (LAeq) ja yöllä klo 22–7 40 dB (LAeq). Jos melu sisältää impulsseja tai ääneksiä tai on kapeakaistaista, mittaustuloksiin lisätään 5 dB ennen niiden vertaamista ohjearvoihin.

Hallinto-oikeus on perustellut ratkaisuaan tältä osin seuraavasti:

Sovellettuja oikeusohjeita (---)

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 3 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan ympäristön pilaantumisella tarkoitetaan sellaista ihmisen toiminnasta johtuvaa aineen, energian, melun, tärinän, säteilyn, valon, lämmön tai hajun päästämistä tai jättämistä ympäristöön, jonka seurauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa a) terveyshaittaa, b) haittaa luonnolle ja sen toiminnoille, c) luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista, d) ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä, e) ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä, f) vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle tai g) muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus.

Ympäristönsuojelulain 6 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, ettei toiminnasta aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja että pilaantuminen voidaan ehkäistä. Pykälän 2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon 1) toiminnan luonne ja pilaantumisen todennäköisyys sekä onnettomuusriski, 2) alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva, oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset sekä 3) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella.

(---)

Ympäristönsuojelulain 41 §:n 1 momentin mukaan ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset.

Ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentin mukaan luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa 1) terveyshaittaa, 2) merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, 3) ympäristönsuojelulain 7–9 §:ssä kiellettyä seurausta, 4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella tai 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Pykälän 2 momentin mukaan toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Sijoittamisessa on lisäksi noudatettava, mitä 6 §:ssä säädetään.

Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaan kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista.

Ympäristönsuojelulain 43 §:n 1 momentin (86/2000) mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset 1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista (506/2002), 2) jätteistä sekä niiden synnyn ja haitallisuuden vähentämisestä, 3) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, 4) toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista, kuten alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä, 5) muista toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Pykälän 3 momentin (506/2002) mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet.

Ympäristönsuojelulain 51 §:n 1 momentin mukaan lupamääräys voi olla ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen sisältyvää yksilöityä ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimusta ankarampi 1) luvan myöntämisen edellytysten täyttämiseksi, 2) asetuksella annetun ympäristön laatuvaatimuksen turvaamiseksi, 3) vesien suojelemiseksi tai 4) parhaan käyttökelpoisen tekniikan noudattamiseksi, jos Euroopan yhteisön säädöksen täytäntöönpanemiseksi annetussa valtioneuvoston asetuksessa näin säädetään.

Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (800/2010) 1 §:n mukaan asetuksessa säädetään kivenlouhimon, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamon ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista silloin, kun toimintaan on oltava ympäristölupa.

Asetuksen 3 §:n 2 momentin mukaan kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurskaamo on sijoitettava siten, että melua tai pölyä aiheuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä.

Toiminnan sijoittamisen lisäksi asetuksessa on annettu säännöksiä (---) meluntorjunnasta, melutasoista ja melua aiheuttavien työvaiheiden aikarajoista (---).

Valtioneuvoston melutason ohjearvoista antaman asetuksen (993/1992) 2 §:n 1 momentin mukaan asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7–22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22–7) 50 dB. Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB. Pykälän 2 momentin mukaan loma-asumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan kuitenkin soveltaa 1 momentissa mainittuja ohjearvoja.

(---)

Saatu selvitys

Hakemus tarkoittaa kallion louhintaa ja murskaamista, kierrätettävän asfaltin vastaanottoa ja murskausta sekä puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoa 6,33 hehtaarin suuruisella alueella Mallusjoen kylässä olevalla Hietalan tilalla 560-407-12-65. Kyseessä on uuden toiminnan ensimmäinen vaihe. Hankealue sijaitsee noin 12 kilometrin etäisyydellä Orimattilan keskustasta ja noin neljän kilometrin etäisyydellä valtatiestä 4. Hietalan tilan eteläpuolella olevalta Helsingintieltä on liittymä suunnitellulle ottoalueelle. Hietalan tila sijaitsee Länsi-Orimattilan osayleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M-2). Maakuntakaavassa ei ole aluetta koskevia aluevarauksia. (---) A:n omistamat vapaa-ajan asunnot sijaitsevat noin 300 metrin etäisyydellä ensimmäisen vaiheen ottoalueesta pohjoiseen. (---)

Asemapiirroksen mukaan toiminnan ensimmäisen vaiheen ottamisalue sijaitsee Hietalan tilalle suunnitellun toisen vaiheen alueen eteläpuolella. Louhinta aloitettaisiin alueen itäosista. Ensimmäisen vaiheen varastokasat ja melusuojat sijaitsisivat ottoalueen pohjois- ja eteläpuolella. Hakemuksen mukaan toiminta aloitetaan kuorimalla pintamaat louhittavalta alueelta. Pintamaat sijoitetaan kaivannaisjätehuoltosuunnitelmassa esitetyille alueille ja niitä hyödynnetään meluvallien rakentamisessa. Kallion louhinta aloitetaan poraamalla poravaunulla kallioon panostusta varten reiät. Kun riittävä määrä reikiä on porattu kallioon, aloitetaan kentän panostus. Kerralla louhittava kiviainesmäärä vastaa murskauslaitoksen noin yhden viikon raaka-ainetarvetta. Räjäytetty louhe säilytetään räjäytyspenkassa, josta se kuljetetaan esimerkiksi kauhakuormaajalla ja syötetään murskauslaitokseen. Ylisuuret kivet rikotetaan rammerilla ennen niiden syöttämistä. Kiviaines murskataan siirrettävällä murskauslaitoksella ja seulotaan lajikkeisiin, jotka varastoidaan toiminta-alueella varastokasoihin. Louhe varastoidaan penkassa rintauksen vieressä noin viikon tarve kerrallaan. Tuotteiden varastokierto pyritään pitämään mahdollisimman nopeana. Varastokasojen sijoittelulla pyritään torjumaan melun ja pölyn leviämistä. Tarvittava sähkö hankitaan aggregaatista. Kallion louhintaa ja murskausta tullaan tekemään noin 4–5 kuukautta vuodessa. Laitoksen toiminta riippuu yleisestä markkinatilanteesta ja lähiseudun rakentamisen vilkkaudesta.

(---)

Hakemuksen mukaan kiviaineksia louhitaan ja murskataan alueella keskimäärin 200 000 tonnia vuodessa ja enintään 250 000 tonnia vuodessa, yhteensä 2 000 000 tonnia (750 000 ktrm3) kymmenen vuoden aikana. Alueelle on lisäksi tarkoitus ottaa vastaan käytöstä poistettua vanhaa asfalttia keskimäärin 5 000 tonnia ja enintään 10 000 tonnia vuodessa. Asfalttijäte murskataan ja hyödynnetään alueen työmaateiden päällystämiseen sekä varastokasojen pohjien tekemiseen. Alueelle otetaan vastaan myös lähiseudun rakennustyömailta puhtaita ylijäämämaa-aineksia, joita käytetään meluvallien rakentamiseen ottotoiminnan aikana sekä louhosalueen täyttämiseen ja maisemointiin louhinnan päätyttyä. Ylijäämämaita vastaanotetaan alueelle enintään 49 000 tonnia vuodessa. Meluvalleihin tarvittava kokonaismaa-ainesmäärä on noin 100 000 tonnia. Koska meluvallit pitää rakentaa toiminnan alkaessa, tarvitaan meluvalleihin myös muualta tuotavia maa-aineksia. Lisäksi jo louhitun alueen peittäminen ja maisemointi on tarkoitus aloittaa jo ottotoiminnan aikana. Vastaanotettavia maa-aineksia käytetään jo toiminnan aikana alueen täyttöön. Maiden vastaanottotoimintaa jatketaan tarvittaessa vielä ottotoiminnan päätyttyä.

(---) Melun leviämistä torjutaan laitoksen, varastokasojen ja meluvallien sijoittelulla sekä laitteiden säännöllisellä huoltamisella. Porauksessa käytetään vaimennettua poravaunua. Kiviaines kuljetetaan alueelta pois pääosin kuorma-autoilla. Keskimääräinen liikenne tulee olemaan noin 20–25 raskasta ajoneuvoa päivässä. Maa-ainesten kuljetuksia tehdään työmaiden tarpeiden mukaan ympäri vuoden.

(---)

Ramboll Finland Oy:n 2.12.2011 laatimassa meluselvityksessä on selvitetty melutasoa louhinnan alussa ja keskivaiheilla käytettäessä vaimennettua poravaunua. Meluselvityksen mukaan lähin vakituinen asuintalo, joka on muuttumassa vapaa-ajan asunnoksi, sijaitsee noin 350 metrin etäisyydellä ottoalueesta pohjoiseen. Lähimmät loma-asunnot sijaitsevat ottoalueesta 350 ja 800 metrin etäisyydellä pohjoiseen, 700 metriä etelään ja lounaaseen sekä 800 metriä luoteeseen. Louhinnan alussa lähimpien nykyisten loma-asuntojen kohdalla melutaso on alle 45 dB. Laskentaepävarmuus huomioiden tasot ovat päiväajan ohjearvon 45 dB tasalla. Meluselvitystä laadittaessa vakituiseksi asuinrakennukseksi luokitellun pohjoispuolen rakennuksen kohdalla melutaso on 45 dB:n tuntumassa. Se alittaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvon ja on loma-asunnoille annetun ohjearvon tasalla. Louhinnan keskivaiheilla pohjoispuolen lähimmän loma-asunnon ja vakituisen asuinrakennuksen osalta melutasot ovat 43–44 dB, joka on laskentaepävarmuus huomioiden päiväajan ohjearvon tasalla. Muiden vapaa-ajan asuntojen osalta alitetaan ohjearvo 45 dB. Meluselvityksen mukaan louhinnassa syntyvä melu on usein impulssimaista. Impulssimaisuus pienenee etäisyyksien kasvaessa. Suunnitellun louhinnan alkuvaiheessa melu saattaa ajoittain olla Tuhkurinjärven suunnalla impulssimaista. Louhinnan edetessä impulssimaisuuden arvioidaan vähenevän.

Oikeudellinen arviointi

Lupamääräysten muuttaminen haitankärsijöiden valitusten johdosta

Asiakirjojen mukaan lähin vapaa-ajan käytössä oleva kiinteistö sijaitsee 300 metrin etäisyydellä toiminnan sijoituspaikasta pohjoiseen. Melua ja pölyä aiheuttavia toimintoja ei valtioneuvoston kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta antaman asetuksen (800/2010) mukaan saa sijoittaa alle 300 metrin etäisyydelle häiriölle alttiista kohteista. Asetusta koskevan muistion mukaan etäisyys arvioidaan häiriölähteestä eikä esimerkiksi toiminta-alueen rajasta.

Kun erityisesti otetaan huomioon esitetty meluselvitys sekä etäisyydet lähimpiin häiriintyviin kohteisiin, toiminnasta aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi on tarpeen rajoittaa louhinnan ja murskauksen vuotuista toiminta-aikaa sekä lyhentää murskaamisen, poraamisen, rikotuksen, räjäytyksen, kuormaamisen, kuljetusten sekä puhtaiden ylijäämämaiden vastaanoton osalta päivittäisiä toiminta-aikoja. Selvyyden vuoksi lupamääräykseen on lisätty myös meluesteiden rakentamisajankohtaa koskeva määräys. Näin ollen hallinto-oikeus on muuttanut lupamääräystä 1 edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

Hallinto-oikeus on muuttanut lupamääräystä 2 loma-asumiseen käytettävien ynnä muiden alueiden yöohjearvon osalta valtioneuvoston asetuksen (993/1992) 2 §:n 2 momentin mukaiseksi.

Kun otetaan huomioon toiminnan päästöistä ja niiden rajoittamisesta esitetty selvitys sekä toiminnalle asetettu parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja ympäristön kannalta parhaan käytännön vaatimus, ympäristölautakunnan sallituista melutasoista, meluntorjunnasta (---) antamia määräyksiä on muilta osin pidettävä riittävinä.

(---)

Lopputulos

Yllä esitetyn perusteella ja kun otetaan huomioon toiminnan laatu, laajuus ja sijainti, (---) meluselvitykset, etäisyydet toiminnan häiriölähteistä muutoksenhakijoiden kiinteistöille sekä asetetut lupamääräykset hallinto-oikeuden niihin tekemine muutoksineen, hallinto-oikeus on katsonut, ettei toiminnasta sitä hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesti harjoitettaessa voida katsoa aiheutuvan eräistä naapuruussuhteista annetun lain mukaista kohtuutonta rasitusta, terveyshaittaa tai muutakaan ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentissa tarkoitettua kiellettyä seurausta. Hakemuksen mukaiselle sijoittamiselle ei myöskään ole ympäristönsuojelulain 42 §:n 2 momentissa tarkoitettua kaavoituksellista tai muuta estettä.

(---)

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Päivi Jokela, Hanna Nieminen-Finne, joka on myös esitellyt asian, ja Jan Eklund.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A:n kuolinpesä on valituksessaan vaatinut, että Vaasan hallinto-oikeuden ja Orimattilan ympäristölautakunnan päätökset kumotaan ja NCC Roads Oy:n ympäristölupahakemus hylätään.

Ympäristölupahakemuksen liitteenä ollut meluselvitys on tehty puutteellisilla tai väärillä lähtötiedoilla. Melumallinnuksessa on useita epätarkkuuksia ja epäkohtia. Lähin vapaa-ajan asunto sijaitsee alle 300 metrin päässä NCC Roads Oy:n suunnitellusta kallion louhinta-alueesta. Koska kiinteistö on jo 20 vuotta ollut ainoastaan vapaa-ajan käytössä, on siihen sovellettava loma-asumisen meluohjearvoja.

Melumallinnuksessa lähimpänä etäisyytenä on kuitenkin käytetty 350 metriä, joka on etäisyys kiinteistöllä olevaan päärakennukseen. Pihapiirissä on kuitenkin asuinkäytössä myös toinen rakennus lähempänä louhinta-aluetta. Näin lyhyillä etäisyyksillä 50 metrin ero vaikuttaa olennaisesti desibeliarvoihin. Melumallinnuksenkin mukaan laskelmat on tarkistettava, mikäli melulähteiden oletettu etäisyys muuttuu.

Melumittauksen ulkopuolelle on jätetty useita äänilähteitä, kuten seula, jolla kiviaines seulotaan lajikkeisiin. Seula on tutkimusten mukaan murskauslaitoksen suurimpia melulähteitä. NCC Roads Oy:n lupahakemuksen mukaan alueella toimii kahdeksan eri laitekokonaisuutta eli äänilähdettä, mutta melumallinnuksessa vastaavia laitteita ei ole eritelty lainkaan. Melumallinnuksen mukaan laskelmat on tarkistettava, mikäli melulähteiden määrä muuttuu.

Melumallinnuksessa ei ole käytetty impulssimaisuuskorjausta, vaikka murskauslaitosten melu on tutkimusten mukaan ja toiminnanharjoittajan omankin selvityksen mukaan impulssimaista. Muun muassa kauhakuormaajien ja kaivinkoneiden kauhojen kolahdukset ovat kiistatta impulssimaista melua.

Melumallinnuksen laskelmat ovat epäselvät. Melun on esimerkiksi todettu olevan 45 dB:n "tuntumassa". Kun mallinnuksen perusteella melutaso valittajien pihapiirissä oli 43–44 dB, todetaan mallinnuksessa, että laskentaepävarmuus +– 3 dB huomioon ottaen oltaisiin 45 dB "tasalla". Mallinnuksen perusteella laskentaepävarmuus lisättynä oikea tulos olisi 46–47 dB, ja impulssikorjauksen (+ 5 dB) kanssa 51–52 dB.

Melulaskelmienkin mukaisesti ympäristölupapäätöksessä edellytetyt meluraja-arvot ylittyvät pihapiirissä. Toiminta-aikojen rajoittaminen ei muuta sitä, että valtioneuvoston päätöksen mukaiset melun ohjearvot ylittyvät lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Valtioneuvoston asetuksen 800/2010 mukaan ohjearvot ovat hankkeessa myös raja-arvoja.

Orimattilan ympäristölautakunta on antanut vastineen, jonka mukaan lähin vapaa-ajan käytössä oleva rakennus sijaitsee 300 metrin etäisyydellä toiminnan sijoituspaikasta pohjoiseen.

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä/Ympäristöterveyskeskus on antanut vastineen.

NCC Roads Oy on antanut selityksen.

A:n kuolinpesä on antanut vastaselityksen, joka on lähetetty tiedoksi NCC Roads Oy:lle.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Vaasan hallinto-oikeuden ja Orimattilan ympäristölautakunnan päätökset kumotaan ja asia palautetaan Orimattilan ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi perusteluista tarkemmin ilmenevistä syistä.

Perustelut

Sovelletut oikeusohjeet on pääosin selostettu hallinto-oikeuden päätöksessä. Lisäksi on noudatettava seuraavia säännöksiä:

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 4 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että menetellään muutoin toiminnan laadun edellyttämällä huolellisuudella ja varovaisuudella ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä otetaan huomioon toiminnan aiheuttaman pilaantumisen vaaran todennäköisyys, onnettomuusriski sekä mahdollisuudet onnettomuuksien estämiseen ja niiden vaikutusten rajoittamiseen (varovaisuus- ja huolellisuusperiaate).

Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (muraus-asetus, 800/2010) 7 §:n mukaan toiminnasta syntyvä melu ei saa häiriöille alttiissa kohteissa ylittää melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja.

Melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen (993/1992) 4 §:n mukaan, jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista edellä 2 tai 3 §:ssä mainittuun ohjearvoon.

Asiassa on A:n kuolinpesän valituksesta ratkaistava, onko toiminnasta aiheutuva meluhaitta selvitetty ympäristönsuojelulain vaatimukset täyttävällä tavalla niin, että ympäristöluvan myöntämisen edellytykset melun osalta on ollut mahdollista arvioida riittävän luotettavasti.

Ympäristölupahakemuksen liitteenä on Ramboll Finland Oy:n 2.12.2011 päivätty vuoden 2008 meluselvityksen päivitys louhinnasta ja murskauksesta Hietalan tilalla. Meluselvityksessä ei ole otettu melulähteinä huomioon kaikkia melua aiheuttavia työvaiheita, melun impulssimaisuutta eikä laskennallista mittausepävarmuutta täysimääräisenä.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että louhinnassa ja murskauksessa on useita työvaiheita, joista voi aiheutua impulssimaista melua. Impulssimaisuus pienenee kauempana melun lähteestä, mutta tässä tapauksessa, kun lähin häiriintyvä kohde on vain noin 300 metrin päässä toiminta-alueesta, on meluselvityksen tuloksiin lisättävä valtioneuvoston päätöksen 993/1992 4 §:n mukainen impulssimaisuuskorjaus + 5 dB ennen niiden vertaamista ohjearvoihin. Lisäksi kaikki melua aiheuttavat työvaiheet sekä toimintaan liittyvät muut toiminnot, kuten kiviaineksen lastauksen ja kuljettamisen aiheuttama melu on otettava huomioon meluselvitystä laadittaessa kokonaiskuvan saamiseksi toiminnan aiheuttamasta melusta. Ennen meluselvityksen tulosten vertaamista ohjearvoihin tuloksiin on lisättävä laskennallinen mittausepävarmuus sekä impulssimaisuuskorjaus.

Ympäristölupahakemuksen liitteenä ollut meluselvitys on edellä kerrotulla tavalla ollut puutteellinen. Kun otetaan huomioon ympäristönsuojelulain mukainen varovaisuusperiaate ja suunnitellun toiminta-alueen sijainti suhteessa lähimpiin häiriintyviin kohteisiin sekä tehdyn meluselvityksen mukaiset melutasot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa, ei tehdyn meluselvityksen perusteella ole varmistettavissa, että muraus-asetuksen 7 §:n mukaiset ohjearvot alittuvat toimittaessa lupapäätöksen ja siihen sisällytettyjen määräysten mukaisesti.

Korkein hallinto-oikeus ei voi ottaa välittömästi ratkaistavakseen ympäristöluvan myöntämisen edellytyksiä hakemuksen mukaiselle toiminnalle. Hallinto-oikeuden päätös on kumottava ja asia palautettava Orimattilan ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Asiaa uudelleen käsiteltäessä ympäristölautakunnan on varattava NCC Roads Oy:lle tilaisuus toimittaa uusi meluselvitys, jossa edellä mainitut puutteet on korjattu.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä ja Tuomas Kuokkanen sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Juha Kaila ja Jukka Horppila. Asian esittelijä Elina Nyholm.

 
Julkaistu 29.6.2016