Muu päätös 3526/2016

Luonnonsuojelulain mukaista tutkimuslupaa koskeva asia (Sodankylä, Viiankiaapa)

Antopäivä: 25.8.2016
Taltionumero: 3526
Diaarinumero: 3870/1/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T3526

Asia Valitus luonnonsuojelulain mukaisessa asiassa

Valittaja Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry

Päätös, jota valitus koskee

Ympäristöministeriö 29.10.2015 nro YM4/5721/2012

Asian taustaa

AA Sakatti Mining Oy on 19.3.2012 hakenut eräistä valtion omistamille alueille perustetuista soidensuojelualueista annetun asetuksen (852/1988) mukaista 3 vuoden jatkotutkimuslupaa geologiseen tutkimukseen ja malminetsintään muun ohella yhtiön valtausalueilla Sakatti 1–5.

Ympäristöministeriö on päätöksellään 15.6.2012 nro YM4/5721/2012 soidensuojelualueista annetun asetuksen (852/1988) 3 §:n 1 momentin 11 kohdan nojalla myöntänyt AA Sakatti Mining Oy:lle luvan jatkaa viitekirjeessä ja sen liitteissä selostettua geologista tutkimusta ja malminetsintää Viiankiaavan soidensuojelualueella valtausalueilla Sakatti 7812/1–5, Sodankylä. Tutkimuslupa on voimassa 17.8.2015 asti. Ympäristöministeriö on katsonut, että suunniteltu geologinen tutkimus ja malminetsintä eivät todennäköisesti merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi Viiankiaavan soidensuojelualue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Tämän vuoksi luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitettu arviointi- ja lausuntomenettely ei ole ollut tarpeen eikä luonnonsuojelulain 66 § tule sovellettavaksi.

Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 2.10.2013 taltionumero 3143 Lapin luonnonsuojelupiiri ry:n valituksen johdosta kumonnut ympäristöministeriön päätöksen ja palauttanut asian ympäristöministeriölle uudelleen käsiteltäväksi, koska asiassa oli saatu uutta selvitystä.

AA Sakatti Mining Oy on 15.5.2015 täydentänyt hakemustaan muun ohella luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitetulla arvioinnilla sekä ilmoittanut luopuvansa kesäaikaisesta tutkimustoiminnasta.

Ympäristöministeriön valituksenalainen päätös

Ympäristöministeriö on valituksenalaisella päätöksellään 29.10.2015 soidensuojelualueista annetun asetuksen (852/1988) 3 §:n 1 momentin 11 kohdan nojalla myöntänyt AA Sakatti Mining Oy:lle luvan malminetsintään Viiankiaavan soidensuojelualueella. Lupa koskee ympäristöministeriön päätöksen liitekartassa 1 ilmenevällä, valtion omistuksessa olevalla Viiankiaavan soidensuojelualueella tehtäviä, hakemuksen liitteenä olevan tutkimussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä malminetsintälupa-alueelle ML2012:0036 Sakatti 1–5, Sodankylän kunnassa.

Tutkimuslupa on voimassa 14.12.2015–31.12.2020 välisenä aikana maan ollessa malminetsintäalueella roudassa ja lumen peitossa.

Päätökseen sisältyvät seuraavat ehdot:

Kaikki Natura-arviointiin sisältyvät malminetsintähanketta koskevat lieventävät toimenpiteet on Viiankiaavan Natura 2000 -alueella tehtävissä tutkimuksissa toteutettava aina. Lieventävät toimenpiteet luonnonsuojelualueella on lueteltu jäljempänä.

Malminetsintätoimenpiteet toteutetaan talviaikaan, jolloin maa on riittävän paksun roudan ja lumikerroksen suojaama. Kairauksissa käytetään soijan talteenottoa. Kairausten jäähdytysvesi pyritään kierrättämään suljetussa systeemissä ja vesi otetaan ensisijaisesti lähimmistä vanhoista kairanrei´istä tai suojelualueen ulkopuolelta. Herkkien lajiesiintymien ympärille jätetään esitetyt suojavyöhykkeet, leveydeltään vähintään 30 metriä kairauspisteistä ja 15 metriä kulkureiteistä.

Kulku-urat merkitään maastoon ennakolta ja kairauskoneet ohjataan kairauspaikoille GPS:n avulla. Huuhteluveden mukana kulkeutuva kairaussoija otetaan talteen ja viedään pois suojelualueelta maan ollessa roudassa. Herkillä alueilla käytetään vain moottorikelkan vetämää kevyttä kairausyksikköä. Roudan sulamisen jälkeen on varmistuttava siitä, ettei syväkairauskohdista vuoda pohjavettä. Tarvittaessa vuotavat reiät on tulpattava.

Liitekarttaan erikseen merkityllä alueella ei saa toimia lainkaan 15.3. – 31.7. välisenä aikana alueen erityisesti suojeltavan petolinnun pesinnän turvaamiseksi.

Tutkimukseen liittyvä liikkuminen Viiankiaavan soidensuojelualueella tulee suunnitella yhteistyössä alueen haltijan eli Metsähallituksen kanssa niin, ettei alueen luonnolle aiheudu vaurioita. Metsähallitukselle tulee ilmoittaa tutkimustöistä hyvissä ajoin ennen niiden aloittamista. Tarvittaessa kulkureittien tarkempaa kohdentamista tulee muuttaa siten kuin Metsähallitus luonnonsuojelualueesta vastaavana viranomaisena edellyttää. Lupaan liittyvistä töistä tulee raportoida vuosittain Metsähallituksen Lapin luontopalveluille ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskukselle). Samalla on ilmoitettava tutkimuksen mahdollisesti aiheuttamista maastovaurioista sekä vastattava muusta tutkimuksesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta Metsähallitukselle.

Poronhoitolain (848/1990) mukaan erityisellä poronhoitoalueella ei saa valtion maata käyttää sillä tavoin, että siitä aiheutuu huomattavaa haittaa poronhoidolle. Yhtiön tulee ennen tutkimustöiden aloittamista olla yhteydessä Oraniemen paliskuntaan ja yhteistyössä paliskunnan kanssa pyrkiä tutkimustöiden suunnittelulla ja ajoittamisella vähentämään poronhoidolle aiheutuvaa haittaa.

Kairausten ja kulkemisen vaikutuksia Viiankiaavan alueella tulee seurata erillisen seurantasuunnitelman mukaisesti, Natura-arvioinnissa esitetyllä tavalla ja kaivosyhtiön sekä Lapin ELY-keskuksen ja Lapin luontopalvelujen kanssa sovittujen täydentävien suuntaviivojen mukaisesti. Seurantaan liittyen myös pohjavedenpinnan korkeuden jatkuvatoimista tarkkailua ja pohjavesinäytteiden ottoa tulee jatkaa suunnitellusti.

Ympäristöministeriö on perustellut päätöstä seuraavasti:

Eräistä valtion omistamille alueille perustetuista soidensuojelualueista annetun asetuksen (852/1988) 3 §:n 1 momentin 11 kohdan mukaan asetuksen mukaiselle soidensuojelualueelle tarvitaan geologista tutkimusta tai malminetsintää varten ympäristöministeriön lupa. Lupa geologiseen tutkimukseen tai malminetsintään voidaan soidensuojelualueelle myöntää, mikäli toiminta ei vaaranna alueella suojeltuja luonnonarvoja.

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n 1 momentin mukaan jos hanke tai suunnitelma tarkasteltuna joko yksistään tai yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset. Sama koskee sellaista hanketta tai suunnitelmaa alueen ulkopuolella, jolla todennäköisesti on alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Luonnonsuojelulain 65 §:n 2 momentin mukaan luvan myöntävän tai suunnitelman hyväksyvän viranomaisen on katsottava, että 1 momentissa tarkoitettu arviointi on tarvittaessa tehty. Lain 66 §:n mukaan viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen taikka hyväksyä tai vahvistaa suunnitelmaa, jos 65 §:n mukainen arviointi- ja lausuntomenettely osoittaa hankkeen heikentävän Natura 2000 -alueen luonnonarvoja.

Malminetsintäalueella esiintyy useita uhanalaisia lajeja, jotka ovat luonnonsuojelulain 42 §:n mukaan rauhoitettuja. Rauhoitetun kasvin hävittäminen on kielletty. Alueella esiintyy myös kaksi erityisesti suojeltavaa lajia sekä luontodirektiivin liitteen IV lajeja, jotka edellyttävät tiukkaa suojelua. Alueella on myös erityisesti suojeltavan suuren petolinnun reviiri. Rauhoitettujen lintulajien tahallinen häiritseminen on luonnonsuojelulain 39 §:n mukaan kielletty. Tämä lupa ei oikeuta toimimaan lupa-alueella näiden kieltojen vastaisesti.

AA Sakatti Mining Oy on teettänyt Ahma Ympäristö Oy:llä malminetsintälupahakemukseensa ML2012:0036 (Sakatti 1–5) liittyen Viiankiaavan Natura 2000 -alueen laajamittaisen Natura-arvioinnin täydennyksen vuonna 2015 (toimitettu ympäristöministeriöön huhtikuussa 2015). Viiankiaavan Natura-arviointi 2015 on Lapin ELY-keskuksen 25.8.2015 Tukesille antaman luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen lausunnon mukaan riittävä ja asianmukaisesti laadittu. ELY-keskuksen ja Metsähallituksen lausuntojen perusteella suunnitelluilla malminetsintätoiminnoilla ei todennäköisesti ole merkittäviä heikentäviä vaikutuksia Viiankiaavan Natura 2000 ‑alueen suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin tai lajeihin eikä alueen eheyteen, kun tutkimukset tehdään ottaen huomioon esitetyt lieventävät toimenpiteet. Toiminta ei lausuntojen perusteella vaaranna myöskään Viiankiaavan suojelutavoitteita.

Kairauksilla ei selvitysten mukaan ole myöskään merkittäviä vaikutuksia Viiankiaavan vesitaseeseen, kun estetään kalliopohjaveden purkautuminen suon pinnalle. Selvitysten perusteella alueen vesitase tulee säilyttämään luontaisen vaihtelun. Ravinteiden kulkua ja kasvillisuuden kasvuolosuhteita ohjailevat pinta- ja pohjavedet säilyvät luonnontilaisina. Yhtiön esittämien tietojen mukaan kairauksissa käytettävät apuaineet eivät myöskään säily maaperässä alueen eliöstölle haitallisessa määrin.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry on valituksessaan vaatinut ensisijaisesti ympäristöministeriön päätöksen kumoamista luonnonsuojelulain vastaisena ja toissijaisesti asian palauttamista uudelleen käsiteltäväksi siten, että etsinnästä tehdään muun muassa ympäristövaikutusten arviointi.

Yhdistys on perustellut luvan kumoamisvaatimusta sillä, että malminetsintä aiheuttaa merkittävää haittaa luonnonsuojelualueen eheydelle ja laadulle. Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisun KHO 2008:72 mukaan tuli varmistaa, että luonnonolosuhteiden merkittävä heikentyminen oli ennalta arvioiden objektiivisesti pois suljettua. Heikentymisen määrällinen ja laadullinen vaikuttavuus ovat yhtä tärkeitä. Euroopan komission mukaan epäselvät tilanteet tulee ratkaista varovaisuusperiaatteen mukaisesti, jolloin luonnon arvoille ei koidu vahinkoa edes tulkinnanvaraisissa tilanteissa. Viiankiaavan Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan alueen tärkein tavoite on luonnon suojelu, ja muiden käyttömuotojen on tuettava tätä tavoitetta. Massiivinen malminetsintä alueella ei tue tätä tavoitetta.

Golder Associatesin raportin yhteenvedon mukaan kairausreikien ei oleteta aiheuttavan ympäristölle haittaa, jos yhtiö noudattaa tiettyjä varotoimia. Raportissa todetaan, että mikäli tietyt toimenpiteet eivät auta, suositellaan kairareikien täyttämistä betonilla. Kairausputkien päiden tulppaus ei siis ole varma menetelmä, eikä liene tutkittu, kuinka pitkään putket ja tulpat kestävät Lapin routaisessa maassa.

ELY-keskuksen lausunnon mukaan luontoon jää haitallisia aineita, muun muassa mineraaliöljytislettä 6,4 litraa ja etoksyloitua alkoholia 0,24 litraa. Tarkemmin määrittelemätön mineraaliöljytisle voi sisältää luvanvaraisia aromaattisia aineita. Päätöksessä on otettava huomioon öljyjakeille pohjavesien ympäristölaatunormiasetus 341/2009. Jos tisleen tiheys on 1 kg/l, yksi litra voisi pilata 20 000 pohjavesilitran laadun. Myös etoksyloidun alkoholin vaikutuksista ympäristöön etsintätoiminnassa tiedetään liian vähän. Vaikka ELY-keskuksen lausunnon mukaan vaikutukset eivät ole suuret pinta-alaltaan, se ei ole peruste mahdollisesti heikentää alueen luontotyyppien jo entuudestaan epäsuotuisaa suojelutasoa.

AA Sakatti Mining Oy on laiminlyönyt noudattaa edellisen luvan ehtoja, kun varsinaista systemaattista seurantaa vanhoilta kairauspisteiltä ja reiteiltä ei esitetä. Näin ollen kunnollista seurantatietoa aikaisemman malminetsinnän vaikutuksista lajeihin, luontotyyppeihin, alueen hydrogeologiaan ja ekosysteemeihin ei ole. Toiminta Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura 2000 -alueella voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia luonnonolosuhteissa pitkällä aikavälillä ja lajien ja luontotyyppien mahdollista vahingoittumista. Epävarmuutta on muun muassa apuaineiden ja mahdollisen betonoinnin vaikutuksista ympäristöön, mahdollisista muutoksista vesistöjen kemiallisessa ja fysikaalisessa koostumuksessa, melusta ja muusta häirintävaikutuksesta alueen eläimistöön ja lintupopulaatioon, sekä raskaiden laitteiden vaikutuksista maaperän tiiviyteen. Toiminnasta työmaakoneineen aiheutuu myös merkittävää maisemallista haittaa.

Lapin luonnonsuojelupiiri ry on perustellut toissijaista vaatimustaan asian palauttamisesta siten, että tehty Natura 2000 -arviointi kattaa vain sellaiset kartoitukset, joihin Natura 2000 -ohjelma velvoittaa. Natura 2000 -lajeina ei ole esimerkiksi hyönteisiä, joten arvioinnin yhteydessä ei ole tehty hyönteistutkimusta. Malminetsinnän vaikutukset kaikkiin lajeihin ja alueen eheyteen sekä todelliset taloudelliset vaikutukset on otettava ympäristövaikutusten arvioinnissa huomioon.

Lupaehdoissa ei ole mainintaa meluvaikutusten ehkäisystä merikotkan ja hiiripöllön pesintään. Hiiripöllön pesäpaikoille tehty kompensaatiosuunnitelma on toteutettava. Kairauksissa on käytettävä metalliputkien katkaisua ja tulpattava metalliputket. Kairausta ei tule sallia lettojen, vaihettumissoiden, rantasoiden ja rimpipintaisten soiden alueella, koska niiden herkkyys tallausvaikutukselle on varsin suuri. ELY-keskuksen esittämä melua vähentävien tekniikoiden kehittäminen ja hyödyntäminen on kirjattava lupamääräyksiin. Jos kairaus tehdään talviaikaan kahdessa vuorossa ympäri vuorokauden, on melu alueella jatkuvaa. Äänen kantautumista talviakaan ei ole selvitetty. Päätöksessä on arvioitava, onko AA Sakatti Mining Oy täyttänyt edellisten lupapäätösten ehdot esimerkiksi raportoinnin osalta. Päätöksestä ei käy ilmi, onko ympäristöministeriö järjestänyt Oraniemen paliskunnan kanssa poronhoitolain edellyttämän viranomaisneuvottelun.

Ympäristöministeriö on antanut lausunnon, jossa se on muun ohella todennut, että geologinen tutkimus tai malminetsintä ei sisälly YVA-asetuksen 6 §:n hankeluetteloon. ELY-keskus ei myöskään ole YVA-lain 6 §:n nojalla päättänyt YVA-menettelyn harkinnanvaraisesta soveltamisesta, joten ministeriön käsityksen mukaan YVA-menettely ei ole ollut tarpeen asiassa.

Viiankiaavan Natura 2000 -alueella on todettu yksi merikotkan ja kaksi todennäköistä hiiripöllön reviiriä. Luvan mukaisesta toiminnasta merikotkalle mahdollisesti aiheutuva häiriö on lupaehdoissa estetty kieltämällä kaikki toiminta lajin pesinnän kannalta kriittisellä alueella 15.3.– 31.7. välisenä aikana. Malminetsintätoiminnan ei ole katsottu voivan aiheuttaa sellaisia muutoksia hiiripöllön pesintäolosuhteisiin alueella, että tätä koskevat lupaehdot olisivat olleet tarpeellisia.

Tukesin päätöksessä Viiankiaavan kaivoslain mukaisesta tutkimusluvasta (ML2012:0036) on lupaehdoiksi asetettu kairausputkien katkaisu, putkien tulppaus ja muut tekniset kairausten ympäristövaikutuksia vähentävät yksityiskohdat. Näitä lupaehtoja ei ole ollut tarpeen toistaa ympäristöministeriön lupapäätöksessä, koska toiminta edellyttää molempien lupien lainvoimaisuutta ja noudattamista.

Kaikki kairaukset alueella toteutetaan tallausvaikutusten minimoimiseksi vain talviaikaan, roudan ja lumipeitteen aikana. Herkimpien alueiden kairauksissa käytetään kevyempää kalustoa eli vain moottorikelkan vetämää kevyttä kairausyksikköä. Uhanalaisten, herkkien lajiesiintymien ympärille jätetään suojavyöhykkeet. Tukesin lupapäätöksessä ML2012:0036 on lisäksi tutkimussuunnitelmasta poiketen esitetty lisärajoituksina, että suunnitelluista seitsemästä lettosoille kohdistuneesta uudesta kairanreiästä kolme (P69, P67 ja P71) siirretään pois lettokuviolta vieressä sijaitsevalle kivennäismaalle ja neljännellä (P85) käytetään kevyempää kalustoa. Mittauslinjoilla liikkuminen on suureksi osaksi kertaluonteista. Lapin ELY-keskuksen Natura-arviointia koskevan lausunnon mukaan on epätodennäköistä, että mittauksista aiheutuu luontotyyppejä heikentäviä vaikutuksia. Etsinnän mahdolliset vaikutukset poronhoitoon on käsitelty Tukesin lupapäätöksen valmistelun yhteydessä.

AA Sakatti Mining Oy on antanut selityksen.

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry on antanut vastaselityksen ja täydentänyt sitä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään.

Perustelut

Eräistä valtion omistamille alueille perustetuista soidensuojelualueista annetun asetuksen (852/1988) 3 §:n 1 momentin 11 kohdan mukaan asetuksen mukaiselle soidensuojelualueella on 1 §:n säännösten estämättä sallittu toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä geologista tutkimusta tai malminetsintää varten edellyttäen, että siihen on saatu ympäristöministeriön lupa.

Asiassa on kysymys luonnonsuojelulainsäädännön mukaisesta luvasta geologisiin tutkimuksiin ja malminetsintään luonnonsuojelualueella. Kysymys ei ole kaivostoiminnasta, ja nyt kysymyksessä olevan luvan lisäksi toimintaa varten on tarpeen kaivoslaissa tarkoitettu malminetsintälupa. Nyt kysymyksessä oleva lupa ei vapauta toiminnanharjoittajaa noudattamasta ympäristölainsäädännössä muutoin säädettyä.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan arviointimenettelyä sovelletaan yksittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen muuhunkin kuin 1 momentissa tarkoitettuun olennaiseen muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, 1 momentissa tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Saman pykälän 3 momentin mukaan, harkittaessa vaikutusten merkittävyyttä yksittäistapauksessa on sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään, otettava huomioon hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutusten luonne. Harkintaperusteista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan valtioneuvoston asetuksen 7 §:n mukaan harkittaessa arviointimenettelyn soveltamista yksittäistapauksessa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuun hankkeeseen on tarkasteltava erityisesti 1) hankkeen ominaisuuksia, kuten hankkeen koko, yhteisvaikutus muiden hankkeiden kanssa, luonnonvarojen käyttö, jätteiden muodostuminen, pilaantuminen ja muut haitat, onnettomuusriskit ottaen erityisesti huomioon käytettävät aineet ja tekniikat; 2) hankkeen sijaintia, kuten nykyinen maankäyttö, alueen luonnonvarojen suhteellinen runsaus, laatu ja uudistumiskyky, luonnon sietokyky; 3) vaikutusten luonnetta, kuten vaikutusalueen laajuus ottaen huomioon vaikutuksen kohteena olevan väestön määrä, valtioiden rajat ylittävä vaikutus, vaikutuksen suuruus ja monitahoisuus, vaikutuksen todennäköisyys ja vaikutuksen kesto, toistuvuus ja palautuvuus.

Kun otetaan huomioon kysymyksessä olevan malminetsintähankkeen ominaisuuksiin, sijaintiin ja vaikutusten luonteeseen liittyvät ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen 7 §:n mukaiset harkintaperusteet, suoritettavat malminetsintätoimenpiteet alueella sekä hankkeen sijainnista ja ympäristövaikutuksista saatu selvitys, malminetsintähanke ei todennäköisesti aiheuta laadultaan ja laajuudeltaan sellaisia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka olisivat rinnastettavissa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettujen hankkeiden ympäristövaikutuksiin. Harkinnanvarainen ympäristövaikutusten arviointimenettely ei siten ole tarpeen luvan myöntämisen edellytysten arvioinnissa tässä luonnonsuojelulain mukaisessa asiassa. Mahdollinen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarve kaivoslain mukaisissa lupa-asioissa ratkaistaan erikseen niiden asioiden käsittelyn yhteydessä.

Hakija on teettänyt luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen arvioinnin, joten asiassa ei ole kysymys luonnonsuojelulain 65 §:n 1 momentissa tarkoitetusta arviointikynnyksestä, kuten yhdistyksen mainitsemassa ratkaisussa KHO 2008:72. Arvioinnin mukaan, kun otetaan huomioon ympäristöministeriön päätökseen sisällytetyt ehdot ja yhtiön hakemuksen sisältö, on ennalta varmistettu, ettei malminetsintähanke merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Esitetyt selvitykset ovat riittävät hankkeen vaikutusten arvioimiseksi Natura 2000 -verkoston suojeluperusteisiin eikä päätöstä ole syytä kumota tai muuttaa valittajayhdistyksen esittämillä tähän arviointiin liittyvillä valitusperusteilla.

AA Sakatti Mining Oy:n hakemuksen täydennyksen mukaan kairausputket katkaistaan ja kairausreiät tulpataan. Korkein hallinto-oikeus toteaa, että lupapäätöksessä asetettujen ehtojen lisäksi myös hakemuksessa esitetty sitoo luvan hakijaa. Kun kairausputkien katkaisemisesta ja kairausreikien tulppaamisesta voidaan lisäksi määrätä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kaivoslain mukaisessa malminetsintälupaa koskevassa päätöksessä, jota toiminnassa on valituksenalaisen ympäristöministeriön päätöksen lisäksi noudatettava, ei asiasta ole tarpeen antaa enemmälti määräyksiä tässä yhteydessä.

Aikaisempien aluetta koskevien lupien lupaehtojen noudattaminen ja malminetsinnän mahdolliset vaikutukset poronhoitoon eivät kuulu tämän luonnonsuojelulain mukaisen lupa-asian käsittelyn yhteyteen. Mahdolliset vaikutukset poronhoitoon käsitellään kaivoslain mukaisten lupa-asioiden käsittelyn yhteydessä siinä järjestyksessä kuin kaivoslaissa on säädetty.

Saadun selvityksen perusteella toiminta ei vaaranna soidensuojelualueella suojeltavia luonnonarvoja. Ympäristöministeriön päätös ei ole hallintolainkäyttölain 7 §:n 1 momentissa (586/1996) tarkoitetulla tavalla lainvastainen. Tämän vuoksi valitus on hylättävä.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Kari Tornikoski ja Elina Lampi-Fagerholm. Asian esittelijä Elina Nyholm.

 
Julkaistu 25.8.2016