Muu päätös 3653/2016

Valitus vesitalousasiassa (sillat ja uoman siirto, Varkaus)

Antopäivä: 1.9.2016
Taltionumero: 3653
Diaarinumero: 3539/1/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T3653

Asia Valitus vesitalousasiassa

Valittajat A, B, C, D, E, F ja G

Päätös, jota valitus koskee

Vaasan hallinto-oikeus 12.10.2015 nro 15/0273/2

Asian aikaisempi käsittely

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 21.5.2014 päätöksellään nro 38/2014/2 myöntänyt Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueelle (jäljempänä ELY-keskus) luvan Kuukanpuron sillan ja Ruokokosken kevyen liikenteen sillan rakentamiseen ja Kuukanpuron uoman siirtoon Varkauden kaupungissa.

Aluehallintovirasto on lisäksi oikeuttanut ELY-keskuksen ryhtymään hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Lupa koskee siltoja varten tarpeellisten laitteiden ja rakennelmien toteuttamista (siltojen runkojen rakentamien). Kuukanpuron uoman siirtämistä ei saa aloittaa, ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.

Päätökseen ovat sisältyneet seuraavat lupamääräykset:

Suunnitelma

1. Kuukanpuron silta ja uoman siirto toteutetaan aluehallintovirastoon 20.12.2013 toimitettujen 5.12.2013 päivättyjen siltapaikan kartan 1:1000

(nro R15/S1-1) ja siltapiirustuksen 1:100 (nro S/16456) mukaisesti. Ruokokosken silta rakennetaan siltapaikankartan 1:500 (nro R15/S2-1, 5.12.2013) ja sillan pääpiirustuksen 1:100 (nro S/16455, 5.12.2013) mukaisesti.

Rakentamistyöt

2. Rakentamistyöt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että vesistölle aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäiseksi. Vesistöä kohtuuttomasti samentavia töitä ei saa tehdä 1.5.–31.8. välisenä aikana. Uusi Kuukanpuron uoma tulee avata vasta sen jälkeen, kun uoman pohjatyöt on saatu valmiiksi.

Rakentamisella ei saa tarpeettomasti vaikeuttaa vesistössä kulkemista tai vesistön käyttämistä. Toimenpiteet tulee tehdä niin, ettei alueen luonto- ja maisema-arvoja tarpeettomasti heikennetä.

3. Ruokokosken sillan rakentamisen yhteydessä on huomioitava Ruokokosken alittava muovinen vesijohto (63 PEH), joka sijaitsee nykyisen sillan pohjoispuolella. Tarvittaessa vesijohto on siirrettävä uuden sillan kohdalta sivuun siten, että sen huoltaminen on myös jatkossa mahdollista.

4. Siltarakenteet ja uusi Kuukanpuron uomalinja on viimeisteltävä niin, että ne sopeutuvat ympäröivään maisemaan mahdollisimman hyvin. Työskentelyalueet ympäristöineen on siistittävä ja maisemoitava.

Tarkkailu

5. Luvan saajan on tarkkailtava hankkeen rakentamisaikaisia vaikutuksia vesistössä silmämääräisesti ja pidettävä tarkkailusta kirjanpitoa.

Kunnossapito

6. Sillat on pidettävä tämän luvan edellyttämässä kunnossa.

Rakentamisaika

7. Rakentamistöihin on ryhdyttävä neljän vuoden kuluessa ja rakentamistyöt on tehtävä valmiiksi kuuden vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta uhalla, että lupa muutoin katsotaan rauenneeksi.

Ilmoitukset

8. Töiden aloittamisajankohta sekä lupapäätöksen päivämäärä ja antaja on ilmoitettava hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja Varkauden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Töiden valmistumisesta on ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovirastolle, Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja Varkauden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa töiden valmistumisesta.

Aluehallintovirasto on perustellut päätöstään seuraavasti:

Siltojen rakentaminen on tarpeen uuden suunnitellun tiehankkeen toteuttamiseksi liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi alueella. Hankkeet edesauttavat voimassa olevan kaavan toteutumista alueella. Siltojen rakenteet ja mitat huomioon ottaen sillat eivät vaikuta veden vaihtuvuuteen vesistöissä. Ruokokosken kevyen liikenteen sillan rakentaminen ei vaikeuta veneellä liikkumista Ruokokoskessa.

Siltahankkeista ja uoman siirrosta ei arvioida aiheutuvan muutakaan haitallista seurausta.

Rakennustyöt saattavat aiheuttaa tilapäisesti veden samentumista hankealueilla, mutta vesistön samentuminen on tilapäistä ja haittana vähäinen. Haittojen vähentämiseksi samentumista aiheuttavat rakennustyöt on määrätty tehtäväksi 1.9.–30.4. välisenä aikana. Kuukanpuron uusi uomaosuus saadaan avata vasta kun uuden uoman pohjatyöt ovat valmiina.

Hankkeilla ei ole vaikutusta Ruokojärven Natura 2000 -alueen luontoarvoihin eikä hankkeiden arvioida vaarantavan Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden toteutumista alueella.

Hankkeesta yleisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin.

Valmistelulupa on voitu myöntää, koska hankkeen toteuttamista valmistelevat toimenpiteet voidaan toteuttaa tuottamatta muulle vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa. Kysymyksessä olevat työt ovat sellaisia, että niiden toteuttamisen jälkeen olot voidaan olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi siinä tapauksessa, että lupapäätös kumotaan tai sen määräyksiä muutetaan.

Aluehallintoviraston soveltamat säännökset

Vesilaki (587/2011) 2 luku 7 §, 3 luku 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 16, 17 ja 18 § ja 13 luku 8 §

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Vaasan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt A:n ja hänen asiakumppaneidensa aluehallintoviraston päätöksestä tekemän valituksen.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Sovellettavat oikeusohjeet

Vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan lupa vesitaloushankkeelle myönnetään, jos: 1) hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua; tai 2) hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin.

Vesilain 3 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomainen voi perustellusta syystä lupapäätöksessään oikeuttaa hakijan ryhtymään jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin (valmistelulupa).

Saman pykälän 2 momentin mukaan valmistelulupa voidaan myöntää, jos: 1) valmistelevat toimenpiteet voidaan suorittaa tuottamatta muulle vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa; ja 2) kyseisten toimenpiteiden suorittamisen jälkeen olot voidaan olennaisilta osin palauttaa ennalleen siinä tapauksessa, että lupapäätös kumotaan tai luvan ehtoja muutetaan.

Vesilain 11 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on ennen asian ratkaisemista varattava niille, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia saattaa koskea (asianosainen), tilaisuus tehdä muistutuksia asiasta.

Koskiensuojelulain 1 §:n mukaan uuden voimalaitoksen rakentamiseen ei saa myöntää vesilaissa tarkoitettua lupaa pykälässä luetelluissa vesistöissä ja vesistön osissa.

Asiassa saatu selvitys

Asiakirjoissa Kuukanpuroksi nimetty noin 600 metriä pitkä uoma virtaa Kollisenjärvestä Ruokojärveen. Kuntaraja kulkee Kollisenjärven halki niin, että järven pohjoinen osa, Kuukanpuro ja Ruokojärvi sijaitsevat Varkauden kaupungissa.

Asiakirjojen perusteella kyse on asiallisesti purosta, jossa vedenpinta siltapaikalla on likimain yläpuolisen Kollisenjärven tasolla. Varsinainen koski sijaitsee puron suulla, uoman siirtopaikalta laskettuna noin 150 metriä alavirtaan. Tulvavaaraa ei asiakirjaselvityksen perusteella ole. Siirron jälkeen uoma vastaa poikkileikkaukseltaan ja korkeusasemaltaan aikaisempaa uomaa, ja siirtopaikka sijaitsee karttatarkastelun perusteella noin 200 metrin päästä Kollisenjärvestä. Tarkoituksena on rakentaa silta puron alkuperäisen uoman viereen ja sitten siirtää puron uoma noin 25 metriä länteen.

Ruokojärvi on suojeltu lintuvesien suojeluohjelmaan kuuluva Natura-alue. Valituksessa mainittu liito-oravan reviiri sijaitsee asiakirja- ja karttatarkastelun perusteella yli 200 metrin päässä sillan rakentamispaikasta.

Oikeudellinen arviointi

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hakenut vesilain mukaista lupaa Kuukanpuron sillan ja Ruokokosken kevyen liikenteen sillan rakentamiselle sekä Kuukanpuron uoman siirrolle. Tiesuunnitelman hyväksymistä koskeva asia on ratkaistu tielakien mukaisessa järjestyksessä eri menettelyssä. Lupa- tai muutoksenhakuviranomainen ei voi päätöksessään ottaa kantaa muuhun kuin siihen, mitä hakemus ja päätös koskee. Tässä asiassa ei voida ottaa kantaa sellaisiin valitusperusteisiin, kuten tiehankkeesta mahdollisesti tietämättömien maanomistajien kuulemiseen, mahdolliseen laittomaan ruoppaukseen ja virkatehtävien laiminlyöntiin, aiempien tulvien selvittämiseen, Varkauden kaupungin hyväksymien luontoarvojen huomioimiseen tiesuunnitelmassa, Savon Voiman hankkeisiin tai tiehankkeen käsittelyyn, tarpeeseen ja vaikutuksiin yleisemmin, vaan nämä perusteet on jätettävä vesitalousasiaan kuulumattomina tutkimatta. Aluehallintovirasto ei ole toiminut virheellisesti jättäessään yksityiskohtaisesti vastaamatta vesitalousasiaan kuulumattomiin muistutuksessa esitettyihin väitteisiin.

Asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella siirrettävän uoman kutsumista Kuukanpuroksi ei voida pitää harhaanjohtavana. Koskiensuojelulaki ei sovellu tähän asiaan, koska kyseinen laki koskee vesivoiman rakentamista, josta ei nyt ole kysymys.

Ottaen huomioon uoman siirtämisestä saatu selvitys ja etäisyydet Kuukankoskeen ja järviin, ei hanke voi vaikuttaa Kollisenjärven vedenkorkeuteen tai tilaan. Tämän vuoksi kesäasukkaiden erikseen kuuleminen tai aluehallintovirastossa tapahtunutta laajempi kuuleminen muutoin ei ole tarpeen eikä aluehallintoviraston päätöstä ole tarpeen kumota tai muuttaa Kollisenjärveen kohdistuvien vaikutusten johdosta. Työ saattaa aiheuttaa Ruokojärven vesien väliaikaista samentumista, mutta tätä vaikutusta on pidettävä vähäisenä eikä hankkeen voida katsoa vaarantavan Ruokojärven Natura 2000 -alueen luontoarvoja. Hankkeesta ja veden tilapäisestä samentumisesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavia edunmenetyksiä. Sillan rakentamisen ja uoman siirtämisen ei voida hankealueen ja liito-oravan esiintymisalueen välisestä välimatkasta johtuen arvioida vaarantavan liito-oravan elinolosuhteita luonnonsuojelulaissa tarkoitetulla tavalla.

Valmistelulupa koskee sillan runkojen rakentamista kuivatyönä maalla, joten tältä osin hankkeella ei ole vesistövaikutuksia.

Edellä esitetyn perusteella ja ottaen huomioon aluehallintoviraston päätös ja sen perustelut, hallinto-oikeus toteaa, että vesilain 3 luvun 4 §:n ja 16 §:n edellytykset täyttyvät ja lupa sillan rakentamiselle ja uoman siirtämiselle sekä valmistelulupa sillan runkojen rakentamiselle on voitu myöntää. Aluehallintoviraston päätöksen kumoamiseen ja hakemuksen hylkäämiseen ei ole syytä.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Reijo Hellman, Marjatta Korsbäck ja Mauri Kerätär. Esittelijä Patrick Sahlström.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A ja hänen asiakumppaninsa ovat valituksessaan vaatineet, että hallinto-oikeuden ja aluehallintoviraston päätökset kumotaan eikä hankkeelle myönnetä valmistelulupaa ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

A asiakumppaneineen on perustellut vaatimuksiaan muun ohella seuraavasti:

Vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin mukaiset edellytykset eivät ole täyttyneet. Asiassa ei ole lain edellyttämällä tavalla yksityiskohtaisesti vertailtu hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatavaa hyötyä, jonka on oltava huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin.

Kuukankoski on kuulutuksessa nimetty Kuukanpuroksi, mikä on väärin ja harhaanjohtavaa.

Kuukankoski on samanarvoinen kuin muun muassa Ruokokoski. Asiaa on käsiteltävä koskilainsäädännön mukaan.

Kaikkia niitä maanomistajia on kuultava, joihin Kuukankosken vesiasiat vaikuttavat. Jotkut asuvat ympäri Suomea ja jopa ulkomailla, osa on jo kuollut ja uudet omistajat eivät ole tietoisia koko tiehankkeesta. Kesäasukkaita tulee kuulla erikseen, koska Kuukankosken vedenvirtaukset vaikuttavat erittäin merkittävästi Kollisen rannan kesäasukkaiden ranta-asumiseen. Kesäasukkaita tulee kuulla loppukesällä, jolloin Kollisen vesi on vähimmillään ja huonoimmillaan.

Kollisen vesitilanne on hälyttävä. Jos koskea siirretään ennestään, Kollisen matalassa järvessä ei ole kohta vettä ollenkaan. Kollisen pinnan vedenvaihtelu on noin 40–60 cm ja jopa enemmänkin kesän aikana. Kollisen vesitilanne on myös vedenlaadun vuoksi hälyttävä.

Vedenpinnan lasku Kollisessa on aiheuttanut sen, että kalastaminen on jo toisin paikoin mahdotonta ja talvella rannat jäätyvät pohjaa myöten niin, ettei omille rannoille voi laittaa kalapyydyksiä. Kalavesien häviäminen on korvattava.

Kesävirkistyskäyttö on myös heikentynyt Kollisen veden pinnan laskun vuoksi. Uuden sillan rakentamisessa ja Kuukankosken siirtämisessä ei ole suunnitelman mukaan riittävästi arvioitu vaikutuksia luonnolle ja lähiasukkaille.

Laiton ruoppaus Kuukankoskessa on aiheuttanut jo nyt ympäristöhaittoja. Nämä haitat on tutkittava. Koski on palautettava ennalleen. Suunnitellun uoman siirron ruoppauksen lietteet eivät saa kulkeutua veden mukana Kuukankosken alajuoksulle Natura-alueelle.

Luontoarvot on tiesuunnitelmassa huomioitava. Arvokkaat luonnonsuojelualueet Kuukankosken varrella ja Natura-alueella on selvitettävä ja huomioitava samoin kuin liito-oravan reviiri.

Tiehankkeen 453 tarve on jo muuttunut yli 15 vuoden aikana. Alkuperäinen tavoite ja tarve Ruokojärven kylällä on pyörätien rakentaminen nykyisen 453 maantien viereen tienvarren asutusten tarpeita varten, josta suunnitelmat ja päätökset ovat jo valmiita vuodelta 1995.

Lupapäätöksessä ei ole esitetty vesilain 3 luvun 16 §:n mukaista perusteltua syytä ryhtyä jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on ilmoittanut, että se ei anna lausuntoa valituksen johdosta.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on ilmoittanut, että se ei anna valituksen johdosta lausuntoa.

Keski-Savon ympäristölautakunta on antanut valituksen johdosta vastineen, jossa se on esittänyt valituksen hylkäämistä aiheettomana.

Varkauden kaupunginhallitus on antanut valituksen johdosta vastineen, jossa se on pitänyt hankkeen toteutumista tärkeänä.

A asiakumppaneineen on antanut vastineiden ja lausunnon johdosta vastaselityksen.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue on ilmoittanut, että sillä ei ole valituksen, lausuntojen ja vastineiden johdosta lausuttavaa.

A asiakumppaneineen on toimittanut lisäselvitystä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

Perustelut

Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut, niissä mainitut aluehallintoviraston päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä ja Elina Lampi-Fagerholm sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Timo Kairesalo ja Riku Vahala. Asian esittelijä Tuire Taina.

 
Julkaistu 1.9.2016