Muu päätös 3801/2016

Ravintolan terassialueen laajentamista koskeva kunnallisasia (Seinäjoki)

Antopäivä: 13.9.2016
Taltionumero: 3801
Diaarinumero: 2208/3/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T3801

Asia Kunnallisasiaa koskeva valitus

Valittaja PPS Palaveri Oy

Päätös, jota valitus koskee

Vaasan hallinto-oikeus 22.6.2015 nro 15/0296/1

Asian aikaisempi käsittely

Seinäjoen kaupungingeodeetti on päätöksellään 26.2.2014 (§ 30) hylännyt PPS Palaveri Oy:n hakemuksen, jolla yhtiö on hakenut lupaa laajentaa ravintolan terassia ja anniskelualuetta Tangomarkkinoiden ajaksi.

Seinäjoen tekninen lautakunta on päätöksellään 9.4.2014 (§ 53) hylännyt PPS Palaveri Oy:n oikaisuvaatimuksen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Vaasan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt PPS Palaveri Oy:n valituksen teknisen lautakunnan päätöksestä ja yhtiön oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen.

Hallinto-oikeus on päätöksensä perusteluissa lausunut seuraavaa:

Kunta voi itsehallintonsa nojalla harkintansa mukaan luovuttaa alueitaan eri toimijoiden käyttöön. Kunnan harkintavaltaa rajoittavat kuitenkin yleiset hallinto-oikeudelliset periaatteet. Kunnan on muun ohella otettava huomioon kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun vaatimus.

Seinäjoen kaupunginhallitus on 29.4.2002 § 251 päättänyt, ettei Tangomarkkinat Oy:n kanssa sovittua Seinäjoen keskustan rajattua ydinaluetta luovuteta Tangomarkkinoiden aikana muiden käyttöön. Suurten massatapahtumien aikaan tapahtuvasta kaupungin omistamien alueiden käytöstä on annettu lisäksi kaupunginhallituksen päätös 3.3.2003 § 110, jossa vahvistetaan periaatteet, joita alueiden luovuttamisessa toimijoiden käyttöön noudatetaan.

Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan kaupungingeodeetti on hylätessään PPS Palaveri Oy:n hakemuksen ravintolan terassin ja anniskelualueen laajentamisesta noudattanut päätöstä tehdessään kaupunginhallituksen aikaisemmin tekemiä periaatepäätöksiä alueiden luovuttamisesta tapahtumajärjestäjien käyttöön. Kun tasapuolisen kohtelun vaatimus ei edellytä sitä, että kaikille toimijoille tulisi tarjota mahdollisuus hyödyntää normaalia toimintaansa laajemmin sitä lisäarvoa, jota massatapahtuma alueelle tuottaa, kaupungingeodeetin päätöksen ei voida katsoa olevan vastoin yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

Päättäessään PPS Palaveri Oy:n hakemuksen hylkäämisestä kaupungingeodeetti ei ole käyttänyt harkintavaltaansa muuhun tarkoitukseen kuin mihin se lain mukaan on käytettävissä. Kaupungingeodeetin päätös ei mene hänen toimivaltaansa ulommaksi eikä ole muutoinkaan valituksessa esitetyistä syistä lainvastainen.

Tarkoituksenmukaisuusperusteella kunnallisvalitusta ei saa tehdä.

Oikeudenkäyntikuluvaatimus

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että muutoksenhakija joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Kuntalaki (365/1995) 90 §

Hallintolainkäyttölaki 74 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Jaakko Kellosalo, Jorma Niemitalo ja Pirjo Joutsenlahti. Esittelijä Jani Ruotsalainen.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

PPS Palaveri Oy on valituksessaan vaatinut, että Vaasan hallinto-oikeuden ja Seinäjoen kaupungin päätökset kumotaan ja yhtiölle myönnetään maankäyttölupa ravintolan terassin laajentamiseen hakemuksensa mukaisesti. Yhtiö on vaatinut, että Seinäjoen kaupunki velvoitetaan korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Yhtiö on vaatimuksensa perusteeksi esittänyt muun ohella seuraavaa:

Hakemus on hylätty virheellisin perustein. Alue, jolle yhtiö on anonut maankäyttölupaa, ei ole Tangomarkkinoiden kannalta keskeinen, joten luvan myöntäminen ei olisi kohtuutonta. Tangomarkkinat Oy:n hallinnoima alue on laaja, eikä tapahtuma käytä koko aluetta. Maankäyttölupaa on haettu alueelle, jolla ei ole järjestetty Tangomarkkinoihin liittyviä tapahtumia. Asian ratkaisulla on merkitystä tulevien vuosien tapahtumien suunnitteluun.

Kaupunginhallituksen vuosina 2002 ja 2003 tekemät periaatepäätökset alueiden luovuttamisessa loukkaavat liiketoiminnan harjoittajien yhdenvertaisuutta ja tasapuolista kohtelua. Ei ole hyväksyttävää, että Tangomarkkinoiden käyttöön luovutetaan käytännössä koko kaupungin keskustan alue, jonka edelleen luovutuksesta tapahtuma voi rahastaa muita toimijoita tai estää muiden tapahtumien järjestämisen. Alueiden luovuttamisen tulisi perustua tapahtuman todelliseen käyttötarpeeseen ja eri toimijoiden tasapuoliseen kohteluun.

Seinäjoen tekninen lautakunta on antanut selityksen. PPS Palaveri Oy:n valitus ja oikeudenkäyntikuluvaatimus on hylättävä.

PPS Palaveri Oy on ilmoittanut, ettei se anna vastaselitystä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.

1. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

2. PPS Palaveri Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista korkeimmassa hallinto-oikeudessa koskeva vaatimus hylätään.

Perustelut

1. Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, PPS Palaveri Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Kari Tornikoski ja Elina Lampi-Fagerholm. Asian esittelijä Satu Sundberg.

 
Julkaistu 13.9.2016