Muu päätös 3982/2016

Yhteistoiminta-alueella järjestettävää eläinlääkintähuoltoa koskeva valitus (Kangasniemi)

Antopäivä: 21.9.2016
Taltionumero: 3982
Diaarinumero: 3728/3/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T3982

Asia Yhteistoiminta-alueella järjestettävää eläinlääkintähuoltoa koskeva valitus

Valittaja Kangasniemen kunta

Päätös, jota valitus koskee

Valtioneuvosto 8.10.2015 nro STM/3586/2015

Asian aikaisempi käsittely

Valtioneuvoston valituksenalainen päätös:

Valtioneuvosto on 8.10.2015 yleisistunnossaan päättänyt, että Mikkelin seudun ympäristöpalvelut yhteistoiminta-alueella Mikkelin kaupungin, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien tulee muodostaa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain (410/2009), jäljempänä yhteistoiminta-aluelaki, vaatimusten mukaisesti.

Yhteistoiminta-aluelain 5 §:n mukaan valtioneuvosto voi päättää kunnan kuulumisesta yhteistoiminta-alueeseen sekä kustannusten jaosta, hallintomallista, virkojen ja tehtävien järjestämisen perusteista ja muista yhteistoiminnan järjestämiseksi välttämättömistä asioista, joista kunnat eivät ole sopineet. Mikkelin Seudun ympäristöpalvelut tuottaa ympäristöterveydenhuollon palvelut Mikkelin kaupungin, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien alueella. Palvelujen tuottaminen on järjestetty Kangasniemen kunnan eläinlääkintähuollon palvelujen osalta yhteistoiminta-aluelain vastaisesti. Lain 2 §:n mukaan kunnassa tai yhteistoiminta-alueella ympäristöterveyden huollon järjestämisestä vastaa yksi toimielin.

Asiasta on järjestetty yhteistoiminta-aluelain 5 §:n 1 momentin edellyttämä kuuleminen. Kuulemisessa (12.5.2015) pyydettiin lausunnot Mikkelin kaupungilta, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnilta, Itä-Suomen aluehallintovirastolta, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta sekä Suomen Kuntaliitto ry:ltä. Kuulemisessa Itä-Suomen aluehallintovirasto kannatti päätösehdotusta. Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysjaoksella, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolla sekä Kuntaliitto ry:llä ei ollut huomautettavaa päätösehdotukseen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta yhden toimielimen alaisuuteen. Kuulemisessa Mikkelin seudun ympäristöpalvelut esitti lausunnossaan, joka oli valmisteltu yhdessä Mikkelin kaupungin ja Kangasniemen kunnan kanssa, että ensisijaisesti Kangasniemen kunnan eläinlääkintähuollon järjestelyt voitaisiin toteuttaa edelleen nykyisellä toimintamallilla, josta on Mikkelin kaupungin ja Kangasniemen kunnan välillä sopimus.

Ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen

Yhteistoiminta-alueen vastuukuntana toimii Mikkelin kaupunki. Ympäristöterveydenhuollon toimeenpanosta ja palvelujen järjestämisestä ja hallinnosta vastaa Mikkelin kaupungin organisaatioon kuuluva seudullinen ympäristöterveysasioita käsittelevä lautakunta.

Valtioneuvoston päätös koskee terveydenhuoltolain (1326/2010) 21 §:ssä tarkoitettua ympäristöterveydenhuollon kokonaisuutta. Ympäristöterveydenhuollon lakeja ovat terveydensuojelulaki (763/1994), elintarvikelaki (23/2006), tupakkalaki (693/1976), kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) ja eläinlääkintähuoltolaki (765/2009).

Seudullinen ympäristöterveysasioita käsittelevä lautakunta käyttää ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitoon kuuluvaa kunnan ja kunnan viranomaisen päätösvaltaa. Toimivallanjako ja tehtävät tulee tarkemmin määrätä seudullisen ympäristöterveysasioita käsittelevän lautakunnan johtosäännössä.

Seudullisten ympäristöterveydenhuollon palvelujen järjestämisessä Kangasniemen kunnan eläinlääkintähuollon palvelussuhteessa oleva henkilöstö siirtyy Mikkelin kaupungin palvelukseen. Kangasniemen kunta lakkauttaa siirtyvän henkilöstön virat. Mikkelin kaupunki kuitenkin perustaa vastaavat virat sen mukaan, mitä yhteistoiminta-aluelain 7 §:ssä säädetään. Erikseen tulee neuvotella sellaisen henkilöstön siirtymisestä, jonka työajasta vähintään puolet on käytetty muuhun kuin ympäristöterveydenhuollon tehtäviin.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut yhteistoiminta-alueen tulee järjestää ympäristöterveydenhuollon tehtävät Mikkelin kaupungin, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien alueella siten, että yhteistoiminta-alueella ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä vastaa yksi toimielin. Yhteistoiminta-alueen tulee saattaa eläinlääkintähuollon järjestäminen Kangasniemen kunnan osalta yhteistoiminta-aluelain vaatimusten mukaisesti 1 päivään tammikuuta 2016 mennessä.

Tämän päätöksen voimassaolosta säädetään yhteistoiminta-aluelain 5 §:ssä.

Päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla sen mukaan, mitä yhteistoiminta-aluelain 6 §:ssä säädetään.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Kangasniemen kunta on valituksessaan vaatinut, että valtioneuvoston päätös kumotaan ja että Kangasniemen kunnan eläinlääkintähuollon järjestelyt voidaan toteuttaa edelleen nykyisellä toimintamallilla.

Hallituksen linjauksessa 7.11.2015 koskien sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja itsehallintoalueiden muodostamista on kirjattu, että itsehallintoalueet perustetaan monitoimialaisiksi ja mahdollisena siirtyvänä tehtävänä on mainittu ympäristöterveydenhuolto. Asia on määrä selvittää vuoden 2016 aikana.

Koska ympäristöterveydenhuollon osalta itsehallintoalueen valmistelu on jo tiedossa, ei niukkojen resurssien järkevän ja taloudellisen käytön näkökulmasta ole järkevää siirtyä 1.1.2016 alkaen Mikkelin organisaatioon nykyisestä toimintamallista, jos muutos jääkin väliaikaiseksi.

Ottaen huomioon myös päätöksen toimeenpanon vaatimat hallinnolliset toimenpiteet sekä yhteistoiminta- ja muut tarvittavat neuvottelut, ei järjestelyille määrättyä aikataulua ole mahdollista toteuttaa, vaan vähintäänkin lisäaikaa vaadittaisiin päätöksen vaatimien toimenpiteiden valmisteluun ja toteuttamiseen.

Päätöksen toimeenpanon edellyttämät virkojen lakkauttamiset ja uusien virkojen perustamiset vaativat Kangasniemen kunnanvaltuuston sekä Mikkelin kaupunginvaltuuston päätöksiä. Toimenpiteet vaikuttavat Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen kaikkien jäsenkuntien maksuosuuksiin, joten myös muiden jäsenkuntien on käsiteltävä asia.

Sosiaali- ja terveysministeriö on lausunnossaan esittänyt, että kuntien vastuulla olevan ympäristöterveydenhuollon toimeenpanon tehostamiseksi ja toimintojen kehittämiseksi annettu laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta (410/2009), jäljempänä yhteistoiminta-aluelaki, tuli voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2009. Lain tavoitteena on ollut tehostaa ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämistä. Ympäristöterveydenhuollosta säädetään terveydensuojelulaissa (763/1994), elintarvikelaissa (23/2006), tupakkalaissa (693/1976), kuluttajaturvallisuuslaissa (920/2011) ja eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009). Uudistuksella pyrittiin myös viranhaltijoiden erikoistumiseen ja valvonnan johtamisen selkeyttämiseen. Laki on mahdollistanut parempien palvelujen tuottamisen kustannusten kuitenkaan nousematta.

Yhteistoiminta-aluelain 2 §:n mukaan kunnassa tai yhteistoiminta-alueella ympäristöterveyden huollon järjestämisestä vastaa yksi toimielin, jolla tulee olla käytettävissään vähintään kymmentä henkilötyövuotta vastaavat henkilöresurssit. Kunnan, joka ei kykene suoriutumaan ympäristöterveydenhuollon tehtävistä yksin, olisi vastedes kuuluttava yhteistoiminta-alueeseen. Yhteistoiminta-alueella tarkoitetaan kahden tai useamman kunnan muodostamaa aluetta.

Muodostuvien ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden on aloitettava toimintansa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2013.

Kangasniemen kunnan antamien selvitysten mukaan Kangasniemen kunta on järjestänyt ympäristöterveydenhuollon palvelut yhteistyössä Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen kanssa 31.12.2012 lähtien. Terveystarkastaja ja ympäristötarkastaja siirtyivät tuolloin Mikkelin kaupungin palvelukseen. Eläinlääkäreiden osalta on tehty erillinen sopimus, koska Kangasniemen kunnan mukaan eläinlääkintähuollon järjestäminen käytännössä onnistuu vain yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon palveluyksikön kanssa.

Kangasniemen kunnassa toinen eläinlääkäreistä on vastaava eläinlääkäri. Kangasniemen kunta vastaa itse suoraan Kangasniemen eläinlääkintähuollon kustannuksista. Eläinlääkintähuoltosuunnitelma sekä vuosittaisen suunnitelmat tehdään yhdessä Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen kanssa ja suunnitelma hyväksytään seutulautakunnassa. Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden valvontaeläinlääkäri on käytettävissä Kangasniemen alueella. Mikkelin kaupunki laskuttaa Kangasniemen kuntaa sopimuksen mukaisesti hallintokustannuksista. Kangasniemi on oma eläinlääkintähuollon tuotantoyksikkö.

Kangasniemen kunta on tehnyt sopimuksen Keski-Suomen maakunnallisesta eläinlääkäripäivystyksestä, jonka järjestämisvastuu on Jyväskylän kaupungilla. Eläinlääkäripäivystys on järjestetty eläinlääkintähuoltolain mukaisesti.

Kangasniemen kunnan ja Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen välisessä sopimuksessa ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvan eläinlääkintähuollon järjestämisestä ja palvelujen tuottamisesta Kangasniemen osalta todetaan järjestämisvastuun olevan Mikkelin kaupungilla ja palvelujen tuottamisvastuun Kangasniemen kunnan alueella Kangasniemen palvelutuotantoyksiköllä, jonka kustannuksista kokonaisuudessaan vastaa Kangasniemen kunta ja joka on organisoitu Kangasniemen kunnan perusturvapalvelujen yhteyteen. Eläinlääkintähuollon toteuttamisesta ja kustannuksista vastaa Kangasniemen kunnan perusturvayksikkö.

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen tulee koostua kuntien ja kuntayhtymien valvontayksiköistä muodostetuista yhdestä organisaatiosta. Kuntien tehtävänä olevan ympäristöterveydenhuollon tulee olla osa saman valvontayksikön (toimielimen) tehtäväkenttää.

Kangasniemen ympäristöterveydenhuollon järjestäminen ei täytä yhteistoiminta-aluelain vaatimuksia eläinlääkintähuollon järjestämisen osalta. Tästä johtuen sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluelain (410/2009) mukaisen valtioneuvoston päätöksen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta.

Kangasniemen kunta on selityksessään ilmoittanut pitäytyvänsä valituksessa esittämäänsä ja on lisäksi esittänyt muun ohella seuraavaa:

Kunnanhallitus toteaa, että nykyisestä toiminnasta ei kenelläkään lausunnon antajalla ole ollut tarvetta tai syytä antaa huomautuksia toiminnan laadusta tai kattavuudesta, vaan päinvastoin. Nykyinen toiminta toteutuu eläinten hoidettavuuden, turvallisuuden ja taloudellisten resurssien näkökulmasta paremmin, kuin sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä esitetty ratkaisu tulisi jatkossa toteutumaan.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Perustelut

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain 5 §:n 1 momentin mukaan, jos kunta ei täytä mainitun lain 2 §:n 1 momentissa säädettyä edellytystä huolehtia itse kunnan ympäristöterveydenhuollosta tai ei tee päätöstä kuulumisestaan yhteistoiminta-alueeseen tai jos tällainen kunta jää siitä itsestään riippumattomista syistä yhteistoiminta-alueen ulkopuolelle, valtioneuvosto päättää kunnan kuulumisesta yhteistoiminta-alueeseen sekä kustannusten jaosta, hallintomallista, virkojen ja tehtävien järjestämisen perusteista ja muista yhteistoiminnan järjestämiseksi välttämättömistä asioista, joista kunnat eivät ole sopineet. Valtioneuvoston on kuultava ennen päätöksentekoa asianomaisia kuntia ja aluehallintovirastoja sekä yhteistoiminta-aluetta. Valtioneuvoston päätös yhteistoiminnan ehdoista on voimassa, kunnes asianomaiset kunnat toisin sopivat.

Edellä esitetyistä syistä valtioneuvoston päätös ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä Mikkelin seudun ympäristöpalvelut yhteistoiminta-alueella ei ole lainvastainen. Tämän vuoksi ja kun otetaan huomioon ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain 6 §:n 1 momentti ja hallintolainkäyttölain 7 §:n 1 momentti, Kangasniemen kunnan valitus on hylättävä.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä ja Antti Pekkala. Asian esittelijä Kari Nieminen.

 
Julkaistu 21.9.2016