Muu päätös 3984/2016

Suun perusterveydenhuollon päivystyksen poikkeuslupaa koskeva valitus (Seinäjoki ja Vaasa)

Antopäivä: 21.9.2016
Taltionumero: 3984
Diaarinumero: 319/3/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T3984

Asia Suun perusterveydenhuollon päivystyksen poikkeuslupaa koskeva valitus

Valittajat Seinäjoen kaupunki ja Vaasan kaupunki yhdessä

Päätös, jota valitus koskee

Sosiaali- ja terveysministeriö 9.12.2014 nro STM/3992/2014

Asian aikaisempi käsittely

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt 9.12.2014 tekemällään päätöksellä, ettei se myönnä Seinäjoen ja Vaasan kaupungeille lupaa järjestää suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolista päivystystä yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirien alueilla.

Sosiaali- ja terveysministeriö on perustellut päätöstään seuraavasti:

Kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (782/2014) 16 §:ssä säädetään suun terveydenhuollon päivystyksestä. Pykälän 1 momentin mukaan kunnan ja kuntayhtymän on, yöpäivystystä lukuun ottamatta, huolehdittava, että laillistetun hammaslääkärin palvelut ovat saatavilla sairaanhoitopiirin alueella keskitetysti yhteispäivystyksen yhteydessä virka-ajan ulkopuolella, ellei saavutettavuusja potilasturvallisuusnäkökohdista muuta johdu.

Asetuksen 2 §:n mukaan kunnan tai kuntayhtymän on huolehdittava siitä, että kiireellistä hoitoa on saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina joko kiireettömän hoidon yhteydessä tai erillisessä päivystystä toteuttavassa yksikössä (päivystysyksikössä). Ympärivuorokautinen päivystys on järjestettävä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä, ellei saavutettavuus- ja potilasturvallisuusnäkökohdista

muuta johdu. Sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää hakemuksesta luvan perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen erillispäivystyksen järjestämiseen.

Asetus edellyttää, että virka-ajan ulkopuolinen ilta- ja viikonloppupäivystys järjestetään suun terveydenhuollossa keskittäen toiminta sairaanhoitopiirin alueella yhteen yhteispäivystyspisteeseen. Tämä tarkoittaa, että erillisistä kuntien suun terveydenhuollon päivystyspisteistä luovutaan ja suun terveydenhuollon päivystys järjestetään osana muuta päivystystä keskittäen toiminta. Yhdistämällä suun terveydenhuollon päivystys yhteispäivystyksiin voidaan käyttää myös keskitettyä ajanvarausta, yhteistä henkilöstöä ja hoitotiloja, jolla arvioidaan saatavan kustannusten säästöjä. Keskittämisen arvioidaan parantavan palvelujen kattavuutta, vaikka toisaalta matkat suun terveydenhuollon päivystyksen palveluihin voivat pidentyä.

Hammaslääkärin päivystyspalveluja on oltava kohtuullisella etäisyydellä tarjolla ja hyvin toteutettuna virka-aikana. Kunnat voivat sopia yhteistyömuodoista päiväaikaisen päivystyksen järjestämiseksi. Keskitetyt päivystyspalvelut yhteispäivystyspisteissä toimivat nimenomaisesti ilta-ajan ja viikonloppujen päivystyspalveluiden turvaajina. Sairaanhoitopiirin alueella yhdessä keskitetyssä yhteispäivystyspisteissä tulisi toteuttaa suun terveydenhuollon päivystys iltaisin pääsääntöisesti kello 16 ja kello 21 välisenä aikana. Viikonloppuna ja arkipyhänä seudulliset keskitetyt palvelut tulisi suunnitella toimimaan kello 8 ja 21 välillä.

Hakemuksessa esitetty malli suun terveydenhuollon päivystyksen järjestämisestä johtaisi siihen, että laillistetun hammaslääkärin palveluita ei olisi saatavilla sairaanhoitopiirin alueella yhdessä yhteispäivystyksessä. Hakemus koskee virka-ajan ulkopuolista ilta- ja viikonloppupäivystystä, mutta ei ympärivuorokautista päivystystä.

Asetuksen 2 §:n mukaan sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää luvan perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen erillispäivystyksen järjestämiseen. Asetuksen 16 § ei mahdollista poikkeusluvan myöntämistä pykälässä säädetyistä suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolista päivystystä koskevista edellytyksistä.

Sosiaali- ja terveysministeriön soveltamat oikeusohjeet

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 50 §

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (782/2014) 2 § ja 16 §

Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 7 §

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Seinäjoen kaupunki ja Vaasan kaupunki ovat vaatineet, että sosiaali- ja terveysministeriön päätös kumotaan.

Valittajat ovat perustelleet vaatimustaan muun ohella seuraavasti:

Asetuksen tarkoituksena ei liene yhteistyön kieltäminen, vaan tarkoituksena on kansalaisten suun terveydenhuollon palvelujen saavutettavuus ja potilasturvallisuus päivystysaikana yhdenvertaisesti sekä saavuttaa taloudellisia hyötyjä käyttämällä terveydenhuollon resursseja järkevästi.

Etelä-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirien terveyskeskukset alkoivat keväällä 2014 valmistella virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen yhteistyötä lähinnä kello 16–21 välisen päivystyksen järjestämisessä. Iltapäivystyksen suunnittelussa huomioitiin Etelä-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirien väestöpohja sekä ennakoitiin palvelujen tarvetta. Hoitoa tarvitsevan potilaan kannalta toimintamalli on pyritty suunnittelemaan mahdollisimman selkeäksi. Potilas ottaa aina yhteyttä oman alueensa terveydenhuollon yksikköön. Sairaanhoitopiirien etäisimmistä kunnista matkat päivystyspisteisin ovat enintään noin kaksi tuntia autolla ajaen. Katsomme, että suunniteltu päivystysjärjestely turvaa 350 000 asukkaan tarvitsemat suun terveydenhuollon kiireelliset palvelut virka-ajan ulkopuolella.

Sosiaali- ja terveysministeriö on lausunnossaan esittänyt, että Seinäjoen ja Vaasan kaupunkien johtavien ylihammaslääkäreiden hakemuksessaan esittämä malli ei ole terveydenhuoltolain eikä vanhan tai uuden päivystysasetuksen mukainen. Suun terveydenhuollon päivystyksen järjestäminen hakemuksessa esitetyn mallin mukaan johtaisi siihen, että laillistetun hammaslääkärin palveluita ei olisi saatavilla virka-ajan ulkopuolella iltaisin ja viikonloppuisin sairaanhoitopiirin alueella yhdessä yhteispäivystyksessä asetuksen 16 §:n 1 momentin edellyttämällä tavalla.

Seinäjoen kaupunki ja Vaasan kaupunki ovat antaneet vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään.

Perustelut

Kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 16 §:n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on, yöpäivystystä lukuun ottamatta, huolehdittava siitä, että laillistetun hammaslääkärin palvelut ovat saatavilla sairaanhoitopiirien alueella keskitetysti yhteispäivystyksen yhteydessä virka-ajan ulkopuolella, ellei saavutettavuus- tai potilasturvallisuusnäkökohdista muuta johdu. Sosiaali- ja terveysministeriölle ei ole säädetty oikeutta poiketa asetuksen määräyksistä.

Edellä lausutuista syistä sosiaali- ja terveysministeriön päätös, jolla se on hylännyt Seinäjoen ja Vaasan kaupunkien hakemuksen järjestää suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirien alueilla, ei ole lainvastainen. Tämän vuoksi ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 7 §:n (586/1996) 1 momentti, Seinäjoen ja Vaasan kaupunkien valitus on hylättävä.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä ja Antti Pekkala. Asian esittelijä Kari Nieminen.

 
Julkaistu 21.9.2016