Muu päätös 4244/2016

Julkinen hankinta (siivouspalvelut, Kajaani)

Antopäivä: 10.10.2016
Taltionumero: 4244
Diaarinumero: 4028/3/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T4244

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittaja Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari, Kajaani

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 9.11.2015 nro 788/15

Asian aikaisempi käsittely

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari (jäljempänä myös hankintayksikkö) on 23.12.2014 julkaistulla EU-hankintailmoituksella ilmoittanut avoimella menettelyllä toteutettavasta siivouspalvelujen hankinnasta. Hankinnan sopimuskausi on ollut 72 kuukautta sopimuksen tekemisestä. Sopimuksen ennakoitu alkamisaika on ollut 1.3.2015.

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari on 26.1.2015 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut RTK-Palvelu Oy:n tarjouksen.

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari on 10.2.2015 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä hylännyt SOL Palvelut Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa SOL Palvelut Oy on ollut valittajana, Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari vastapuolena ja RTK-Palvelu Oy kuultavana, on valituksenalaisella päätöksellään SOL Palvelut Oy:n valituksesta kumonnut Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin 26.1.2015 tekemän hankintapäätöksen ja kieltänyt Kiinteistö Oy Kajaanin Pietaria tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön päätöksessä asetetun 80 000 euron sakon uhalla. Lisäksi markkinaoikeus on velvoittanut Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin korvaamaan SOL Palvelut Oy:n oikeudenkäyntikulut 3 560 eurolla viivästyskorkoineen sekä hylännyt Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin ja RTK-Palvelu Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 40 §:n mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 41 §:n mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava hankinnan kohteen määrittely. Tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa on oltava myös muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten tekemisessä.

Tarjouspyyntö

Hankintayksikkö on pyytänyt 4.12.2014 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia hankintayksikön kiinteistöjen yleisten tilojen ja toimiston siivouspalveluista. Hankintailmoituksen mukaan kyse on ollut 70 asuinkiinteistöstä ja yhdestä toimistorakennuksesta.

Tarjouspyynnön kohdassa 2 "Hankinnan kohde ja hankinnan olennaisin sisältö" on todettu seuraavaa:

"Hankinnan kohteena ovat Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin kiinteistöjen yleisten tilojen (porrashuoneet, sauna- ja pesulaosastot, kellarikäytävät jne.) ylläpitosiivouspalvelut sekä Linnankatu 18 A 6 toimistotilat sekä niihin liittyvät neuvottelu- ja arkistotilat sekä käytävät. Ketunpolku 5:n soluasuntojen yhteistilojen ja käytävien siivous (ei huoneet).

Lisäksi tulee antaa tuntihinta asuntosiivouksista. Lisäksi asuntosiivouksille tulee olla toimitusaika saman työnpäivän sisään tilauksesta."

Tarjouspyynnön kohdassa 2.2 "Siivouspalvelun sisältö ja työajat" on todettu seuraavaa:

"Ylläpitosiivous tuotetaan tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti päiväsiivouksena arkipäivisin maanantai-perjantai klo 7.00−16.00 välisenä aikana. Palveluntuottaja on velvollinen laatimaan kohdekohtaisen aikataulutuksen harvemmin (1 x kk) tehtävistä töistä viimeistään kuukauden kuluttua sopimuksen synnyttyä. Perussiivouspalvelu on optio. Tilaaja käyttää palveluntuottajaa perussiivoustöissä tarpeen mukaan, ja varaa itselleen oikeuden tilata perussiivous- ja tilaustöitä myös muilta kuin tämän hankinnan perusteella syntyvän sopimussuhteen palveluntuottajalta."

Tarjouspyynnön kohdassa 6 "Tarjousten vertailu" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tarjoukset vertaillaan ja valintaperusteena on halvin hinta, mutta kaikki tarjouksen edellyttämät tulee olla tarjouksessa mukana. Hinnat ilmoitetaan verottomina liitteinä olevien hinnoittelutaulukoiden mukaisesti. Hintojen tulee sisältää kaikki siivouspalvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset."

Tarjouspyynnön liitteessä 4 on ollut ylläpitosiivouksen ja perussiivouksen palvelukuvaukset ja laatuvaatimukset. Lisäksi liitteestä ilmenee siivouspalvelun vaadittu tiheys. Ylläpitosiivouksen osalta kohteiden eri tilatyyppien siivoustiheys on määritelty viikko- tai kuukausitasolla. Perussiivouksen osalta kohteiden eri tilatyyppien siivoustiheydeksi on määritelty "1 x vuosi tai tarpeen mukaan".

Tarjouspyynnön liitteenä 2 olleessa hinnoittelulomakkeessa on ollut sarakkeet, joihin on tullut täyttää kustannuspaikoittain ylläpitosiivouksen kuukausihinta sekä perussiivouksen kuukausihinta. Lomakkeen loppuun on lisäksi tullut täyttää asuntojen siivouksen tuntihinta sekä ylläpitosiivouksen tuntihinta mahdollisista laatupoikkeamista johtuvien hyvitysten laskemista varten.

Asian arviointi

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankinnan kohde ja tarjouksen valintaan vaikuttavat seikat tulee kuvata tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Hankintamenettelyn avoimuus ja tasapuolisuus edellyttävät, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa.

Hankintapäätös on tehty sillä perusteella, että hankinnan kohteena on ollut sekä hankintayksikön kiinteistöjen yleisten tilojen ja toimistotilojen ylläpitosiivouspalvelut että näitä koskevat perussiivouspalvelut. Hankintayksikkö on myös markkinaoikeudessa katsonut, että molemmat palvelut on määritelty hankinnan kohteeksi ja että vertailu on siten tullut tehdä molempien palvelujen osalta ilmoitetun yhteenlasketun hinnan perusteella.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä on hankinnan kohteeksi määritelty hankintayksikön kiinteistöjen yleisten tilojen ylläpitosiivouspalvelut ja lisäksi tietyt muut tilat mainitsematta niiden osalta sen paremmin ylläpitosiivouspalveluita kuin muitakaan siivouspalveluita. Lisäksi tarjouspyynnössä on pyydetty tarjoajia ilmoittamaan tuntihinta asuntojen siivousten osalta. Vielä tarjouspyynnössä on todettu niin sanotun perussiivouspalvelun olevan optio.

Tarjouspyynnössä on vertailuperusteeksi ilmoitettu halvin hinta. Hinnat on tullut ilmoittaa liitteenä olevan hinnoittelulomakkeen mukaisesti. Hinnoittelulomakkeessa on ollut oma sarake kunkin kustannuspaikan osalta. Lomakkeessa on ollut sarakkeet sekä ylläpitosiivouksen että perussiivouksen osalta. Lisäksi lomakkeessa on ollut sarake yhteenlasketulle hinnalle.

Hankintayksikön näkemyksen mukaan hankinnan kohteena ja tarjousten vertailun perusteena ovat siis olleet sekä ylläpitosiivous että tarvittaessa tilattava perussiivous. Tarjouspyyntöasiakirjoissa hankinnan kohteeksi on kuitenkin nimetty ainoastaan ylläpitosiivouspalvelut sekä niiden lisäksi tietyt tilat ilman mainintaa mistä siivouspalveluista niiden osalta on ollut kyse. Perussiivouspalvelut on mainittu ainoastaan optiona. Tarjouspyynnön sanamuodon mukainen tulkinta ei tue hankintayksikön tulkintaa siitä, että myös perussiivous olisi kuulunut hankinnan kohteeseen, mutta tällaista tulkintaa ei voida yksiselitteisesti myöskään sulkea pois. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntö on ollut tältä osin epäselvä.

Tarjouspyynnössä perussiivouspalvelun tiheydeksi on määritelty "1 x vuosi tai tarvittaessa", kun puolestaan hinnoittelulomakkeen sarakkeissa on ollut merkintä "€/kk" sekä ylläpito- että perussiivouksen osalta.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella ei ole ollut selvää, millä perusteella hinnoittelulomakkeeseen merkittäväksi edellytetty perussiivouksen kuukausihinta on tullut laskea, kun tältä osin on tarjouspyynnön mukaan ollut kyse kerran vuodessa tai tarvittaessa tilattavasta palvelusta.

Markkinaoikeus katsoo edellä esitetyillä perusteilla, että tarjouspyyntöä ei ole laadittu niin selväksi, että sen perusteella olisi voinut antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia, eivätkä tarjoajat ole sen perusteella voineet tietää tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintalain 94 §:n 1 momentin mukaan, jos hankinnassa on menetelty hankintalain tai sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti, markkinaoikeus voi:

1) kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan;

2) kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä ja

3) velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Koska jo tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli hankintayksikkö aikoo edelleen toteuttaa siivouspalvelujen hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä kokonaan uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö on ilmoittanut hankinnan ennakoiduksi arvoksi 200 000–210 000 euroa. Hankintamenettelyssä saatuihin tarjouksiin nähden hankintayksikön ilmoitus on ilmeisesti tarkoittanut vuotuista arvoa. Ottaen huomioon hankinnan kesto 72 kuukautta ja hankintalain 19 §:n 3 momentin säännös, markkinaoikeus katsoo, että hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on ollut 800 000–840 000 euroa, mikä määrä on otettava kiellon tehosteeksi asetettavan uhkasakon perusteeksi.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asian näin päättyessä hankintayksikkö ja kuultava saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Valittaja on liiketoiminnastaan arvonlisäverovelvollinen ja sillä on oikeus vähentää oikeudenkäyntikuluihinsa sisältyvä arvonlisävero omassa verotuksessaan. Tämän vuoksi korvattavaksi vaadituista oikeudenkäyntikuluista on vähennettävä niihin sisällytetty arvonlisävero.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Petri Rinkinen, Reima Jussila ja Pekka Savola.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen sekä pääasian että oikeudenkäyntikulujen osalta ja velvoittaa SOL Palvelut Oy:n korvaamaan Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa 3 419,30 eurolla ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa 3 468 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen.

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari on esittänyt vaatimustensa perusteluina muun ohella seuraavaa:

Markkinaoikeus ei ole valituksenalaisessa päätöksessään ottanut huomioon hankintayksikön esittämiä perusteita. Markkinaoikeus on tarkastellut asiaa muodollisesti pelkästään SOL Palvelut Oy:n esittämien väitteiden perusteella ja päätynyt siihen lopputulokseen, että tarjouspyyntöasiakirjoissa olisi ollut hankintalain kannalta epätarkkuutta. Toinen tarjoaja RTK-Palvelu Oy ei ole kuitenkaan erehtynyt tarjouspyynnön sisällöstä.

SOL Palvelut Oy on aikaisemmassa kilpailutuksessa vuoden 2013 lopussa tehnyt tarjouksen samojen asiakirjojen perusteella esittämättä tuolloin väitettä tarjouspyynnön epäselvyydestä. Kun valituksen kohteena olevassa kilpailutuksessa on ollut sama aineisto, ei ole uskottavaa, että SOL Palvelut Oy olisi nyt kysymyksessä olevassa tarjouskilpailussa erehtynyt tarjouspyynnön sisällöstä väittämällään tavalla. Markkinaoikeus ei ole ottanut päätöksessään kantaa tähän keskeiseen kysymykseen.

Tarjouspyynnöstä on käynyt selvästi ilmi hankittavan siivouspalvelun sisältö. Tarjouspyyntö on sisältänyt niin ylläpitosiivouksen kuin perussiivouspalvelun. Merkitystä tässä suhteessa ei ole sillä, että perussiivouspalvelu on ollut optio ja että perussiivouspalvelu voidaan järjestää tarpeen mukaan myös muiden palvelutuottajien toimesta. Koska tarjouspyynnön liitteenä olleessa hinnoittelulomakkeessa on ollut erilliset sarakkeet perussiivousten hinnoille, SOL Palvelut Oy:n on täytynyt ymmärtää, että myös perussiivous on kuulunut hankinnan kohteeseen.

Kun sama tarjouspyyntöaineisto on ollut jo aikaisemmin niin SOL Palvelut Oy:n kuin muidenkin palveluntarjoajien laskettavissa, tosiasiallista erehdystä ei ole voinut syntyä. Perussiivouspalvelun määrä riippuu siitä, minkä verran tilaaja näitä palveluita tarvitsee. SOL Palvelut Oy ei ole voinut erehtyä tarjouspyyntöasiakirjojen sisällöstä.

Kilpailutusasiakirjoista on ollut mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä, joihin on jokaiselle tarjoajalle annettu vastaukset. Yksikään tarjoajista ei ole pyytänyt tarkennusta hintataulukkoon eikä tarjousten vertailuun. Kaikki tarjoajat ovat siten tienneet, että hintataulukon halvimman hinnan antanut tarjoaja voittaa kilpailun.

Hankintayksikkö ei ole tehnyt mitään sellaista virhettä tai laiminlyöntiä, joka olisi tosiasiassa vaikuttanut tarjousmenettelyn sisältöön tai sen lopputulokseen.

SOL Palvelut Oy on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus hylkää Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin valituksen ja pysyttää markkinaoikeuden ratkaisun. Lisäksi SOL Palvelut Oy on vaatinut, että korkein hallinto-oikeus velvoittaa Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin korvaamaan SOL Palvelut Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 1 100 eurolla viivästyskorkoineen lisättynä arvonlisäverolla 264 euroa.

SOL Palvelut Oy on uudistanut markkinaoikeudessa lausumansa ja esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Markkinaoikeus on valituksenalaisessa päätöksessään oikein arvioinut, että hankintayksikön tarjousasiakirjat eivät ole olleet riittävän selviä yhteismitallisten tarjousten antamiseen eivätkä tarjoajat ole voineet tarjouspyynnön perusteella tietää, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa. Hankintamenettelyssä tapahtunut virhe on liittynyt ensisijaisesti hankinnan kohteen määrittelyyn termeillä "ylläpitosiivous" ja "peruspesu" ja tästä seuranneeseen virheellisesti toteutettuun tarjousvertailuun. Olennaista asiassa on, että tarjousten vertailussa on otettu huomioon peruspesun hinta, vaikka se ei ole ollut kilpailutuksen kohteena. Lisäksi perussiivouksen kuukausihintaa ei ole voitu laskea yksiselitteisesti tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella.

Asiassa on oikeudellisesti olennaista arvioida hankinta-asiakirjojen yksiselitteisyys sen selvittämiseksi, onko niiden perusteella voitu antaa keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Kysymys on tällöin nimenomaan hankinta-asiakirjojen muodollisesta arvioinnista. Hankinta-asiakirjojen yksiselitteisyyden ja selvyyden arviointia ei voida perustaa siihen, miten tarjouskilpailun voittanut tarjoaja on ilmoittanut ne jälkikäteen ymmärtäneensä.

Hankintamenettelyssä tapahtunut virhe on aiheuttanut sen, ettei SOL Palvelut Oy ole voinut antaa muiden tarjoajien kanssa yhteismitallista tarjousta. Peruspesun poissulkeva tarjouspyynnön sanamuoto on aiheuttanut SOL Palvelut Oy:n erehtymisen.

Se, että SOL Palvelut Oy on mahdollisesti osallistunut hankintayksikön aiempaan kilpailutukseen ja ettei hankintayksikön menettelystä ole aiemmin valitettu, ei poista hankintayksikön menettelyn virheellisyyttä eikä virheiden merkitystä. Myöskään tarjouskilpailuun osallistuneille annettu mahdollisuus kysymysten esittämiseen ei poista hankinta-asiakirjojen epäselvyyttä ja virheellisyyttä eikä hankintayksikön yksinomaista vastuuta hankinta-asiakirjojen oikeellisuudesta.

RTK-Palvelu Oy on valituksen ja SOL Palvelut Oy:n selityksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus velvoittaa SOL Palvelut Oy:n korvaamaan RTK-Palvelu Oy:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa 2 520 eurolla ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa 630 eurolla viivästyskorkoineen.

RTK-Palvelu Oy on uudistanut markkinaoikeudessa lausumansa ja yhtynyt hankintayksikön valituksessa esitettyihin vaatimuksiin ja perusteisiin. Lisäksi RTK-Palvelu Oy on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Tarjouspyyntö ei ole ollut epäselvä tai harhaanjohtava. Sillä, että SOL Palvelut Oy on vuoden 2013 lopussa toteutetussa aikaisemmassa kilpailutuksessa katsonut tarjouspyynnön ja hankintamenettelyn hankintalain mukaisiksi, on asiassa merkitystä.

Tarjouspyynnössä hankinnan kohde on määritelty selvästi. Tarjouspyynnön mukaan perussiivouspalvelu on ollut optio ja tilaaja käyttää palveluntuottajaa perussiivoustöissä tarpeen mukaan. Optiolla tarkoitetaan hankintalaissa mahdollisuutta tehdä lisätilauksia laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Lakitekstissä puhutaan tältä osin suorahankinnasta. Hankintalain 28 §:n 3 momentin nojalla suorahankinta on mahdollinen, jos alkuperäisessä hankintamenettelyssä on jo kilpailutettu optioehto, jonka käyttäminen on otettu huomioon alkuperäisessä tarjouspyynnössä.

Hankintayksikkö ei ole menetellyt asiassa virheellisesti ottaessaan huomioon optiona ilmoittamansa peruspesun palveluhinnan, jonka tarjoajat ovat tarjouksissaan ilmoittaneet. Tarjousten vertailu on tapahtunut hankintalain mukaisesti. SOL Palvelut Oy:n on tullut ymmärtää, että hankintayksikkö on tulevaisuudessa tarvittavien palvelujen takia halunnut kilpailuttaa mahdollisen suorahankinnan ja että tarjouksissa on siksi tullut ilmoittaa myös peruspesun hinta.

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari on antanut SOL Palvelut Oy:n ja RTK-Palvelu Oy:n selitysten johdosta vastaselityksen, jossa on esitetty muun ohella seuraavaa:

RTK-Palvelu Oy:n selitys osoittaa, että se on ymmärtänyt tarjouspyyntöasiakirjat kaikilta osin oikein. Tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoajat ovat ammattimaisesti siivouspalvelualalla toimivia yrityksiä, jotka osallistuvat vuosittain lukuisiin julkisiin hankintaprosesseihin. Tässä valossa ei ole uskottavaa, että SOL Palvelut Oy olisi erehtynyt valituksen kohteena olevassa kilpailutuksessa, koska se ei ollut erehtynyt edellisessäkään vastaavassa kilpailutuksessa.

Nyt kysymyksessä olevassa kilpailutuksessa siivouskohteita on ollut hieman edellistä kilpailutusta enemmän ja lisäksi siivousohjelmaa on aikaisemmasta tarjouspyyntökierroksesta lisätty. SOL Palvelut Oy:n kilpailutuksessa antama tarjoushinta on ollut linjassa sen aikaisempaan kilpailutukseen antaman tarjoushinnan kanssa. Lisäksi asiassa on huomattava, että RTK-Palvelu Oy:n tarjous olisi ollut halvin myös siinä tilanteessa, että tarjousvertailu olisi tehty pelkästään ylläpitosiivouksen hinnan perusteella.

SOL Palvelut Oy:lle on lähetetty tiedoksi RTK-Palvelu Oy:n selitys ja Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin vastaselitys.

RTK-Palvelu Oy:lle on lähetetty tiedoksi Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin vastaselitys.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus ei tutki RTK-Palvelu Oy:n vaatimusta markkinaoikeudessa aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

2. Korkein hallinto-oikeus on muutoin tutkinut asian. Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

3. Korkein hallinto-oikeus hylkää Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin ja RTK-Palvelu Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari määrätään korvaamaan SOL Palvelut Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 1 100 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

Perustelut

1. RTK-Palvelu Oy:n vaatimuksen tutkimatta jättäminen

RTK-Palvelu Oy ei ole valittanut markkinaoikeuden päätöksestä. Yhtiön valitusajan päättymisen jälkeen esittämä markkinaoikeudessa aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus on siten jätettävä korkeimmassa hallinto-oikeudessa tutkimatta.

2. Markkinaoikeuden päätöstä koskeva valitus

Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin valituksessaan esittämän mukaan tarjouspyyntöä ei voida pitää epäselvänä, koska SOL Palvelut Oy ei ole erehtynyt aikaisemmassa vuonna 2013 toteutetussa kilpailutuksessa vastaavansisältöisten tarjouspyyntöasiakirjojen suhteen. Korkein hallinto-oikeus toteaa, että tarjouspyynnön selvyyttä on tässä tapauksessa arvioitava pelkästään Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin joulukuussa 2014 julkaiseman tarjouspyynnön perusteella. Asian arvioinnissa merkitystä ei ole vuonna 2013 julkaistulla tarjouspyynnöllä tai sen johdosta annettujen tarjousten sisällöllä.

Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

3. Oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti, Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarille ja RTK-Palvelu Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Julkisista hankinnoista annetun lain 89 §:n 3 momentin mukaan vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvaamisvelvollisuutta ratkaistaessa hankintayksikköön sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään viranomaisesta tai muusta julkisesta osapuolesta.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos SOL Palvelut Oy joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Tämän vuoksi Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari on hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin nojalla määrättävä korvaamaan SOL Palvelut Oy:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Niilo Jääskinen, Matti Halén, Alice Guimaraes-Purokoski, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Pasi Yli-Ikkelä.

 
Julkaistu 10.10.2016