Muu päätös 4380/2016

Tavaramerkin rekisteröintiä koskeva valitus

Antopäivä: 18.10.2016
Taltionumero: 4380
Diaarinumero: 2267/2/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T4380

Asia Tavaramerkin rekisteröintiä koskeva valitus

Valittaja Forbo Flooring UK Limited

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 28.5.2014 nro 348/14

Asian aikaisempi käsittely

Patentti- ja rekisterihallitus on Marko Korjosen 7.10.2010 tekemästä hakemuksesta rekisteröinyt tavaramerkin nro 251846 KORALLI KOTI (kuvio) siltä osin kuin asiassa on kysymys seuraaville tavaroille:

Luokka 27 Matot, korkkimatot ja muut valmiiden lattioiden päällysteet; seinäverhoilut (ei tekstiiliä).

Kuvio KORALLI KOTI

Patentti- ja rekisterihallitus on 16.8.2012 tekemällään päätöksellä hylännyt Forbo Flooring UK Limitedin edellä mainitun rekisteröinnin tavaraluokkaa 27 vastaan tekemän väitteen.

Patentti- ja rekisterihallitus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Numerolla 251846 rekisteröity tavaramerkki KORALLI KOTI (kuviomerkki) on rekisteröity luokan 27 tavaroiden osalta samoille ja samankaltaisille tavaroille kuin väitteentekijän vetoama yhteisön tavaramerkki nro 1190537 CORAL. Rekisteröidyn merkin ei kuitenkaan kokonaisuutena arvioiden voida katsoa olevan sekoitettavissa väitteentekijän vetoamaan merkkiin. Rekisteröityyn merkkiin sisältyvä sana KORALLI on merkityssisältönsä puolesta identtinen väitteentekijän vetoaman merkin CORAL kanssa. Sanat KORALLI ja CORAL eroavat kuitenkin visuaalisesti ja foneettisesti toisistaan. Rekisteröityyn merkkiin sisältyy sanan KORALLI lisäksi myös kuvioelementtejä ja sana KOTI. Rekisteröity merkki eroaa väitteentekijän vetoamasta merkistä kokonaisuutena arvioiden riittävästi visuaalisesti ja foneettisesti, eikä merkkien siten voida katsoa olevan sekoitettavissa toisiinsa.

Patentti- ja rekisterihallituksen soveltamat oikeusohjeet

Tavaramerkkilaki 14 § 1 momentti (996/1983) 9 kohta (56/2000) ja

6 § 1 momentti (996/1983)

Forbo Flooring UK Limited on valittanut päätöksestä Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakuntaan. Asia on patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain (1130/2013) 2 §:n nojalla siirtynyt markkinaoikeuden käsiteltäväksi hallintolainkäyttölain mukaisesti.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Forbo Flooring UK Limitedin valituksen.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Asiassa on kysymys siitä, onko Marko Korjoselle luokassa 27 rekisteröity tavaramerkki numero 251846 KORALLI KOTI (kuvio) sekoitettavissa Forbo Flooring UK Limited -nimiselle yhtiölle aikaisemmin rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin numero 1190537 CORAL.

Sovellettavat oikeusohjeet

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin (996/1983) 9 kohdan (56/2000) mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa lain 57 §:ssä tarkoitettuun yhteisön tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella. Tavaramerkkien katsotaan tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin (996/1983) mukaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita.

Tavaroiden ja palveluiden vertailu

Valituksen kohteena oleva tavaramerkki KORALLI KOTI (kuvio) on rekisteröity luokassa 27 tavaroille matot, korkkimatot ja muut valmiiden lattioiden päällysteet; seinäverhoilut (ei tekstiiliä).

Aikaisempi yhteisön tavaramerkki CORAL on rekisteröity luokassa 27 tavaroille floor coverings; carpets; mats; carpet tiles; rugs; wall coverings.

Merkkien kattamat tavarat ovat siten samoja ja samankaltaisia.

Merkkien vertailu

Merkkien samankaltaisuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon merkkien ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisältöön liittyvät seikat sekä erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat.

Rekisteröity tavaramerkki KORALLI KOTI (kuvio) muodostuu tumman soikion sisällä olevasta vaaleammasta tekstistä koralli, joka on kirjoitettu jonkin verran tyylitellyllä kirjasintyypillä. Soikion oikeassa alareunassa, osittain soikion päällä, on neljä pientä vierekkäistä neliötä, joiden sisällä on kirjaimet K, O, T ja I muodostaen sanan koti. Sana koralli tarkoittaa muun muassa meressä eläviä onteloeläimiä ja niiden yhteenliittymää, eikä se näin ollen kuvaile luokan 27 tavaroita. Sana koti voi viitata luokan 27 tavaroiden käyttötarkoitukseen ja se on siten erottamiskyvyltään heikko merkinosa. Merkin hallitsevana ja mieleen jäävänä osana on erottamiskykyinen sana koralli.

Aiempi yhteisön tavaramerkki on sanamerkki CORAL. Ulkoasultaan merkit ovat jossain määrin samankaltaisia merkkien hallitsevien osien KORALLI ja CORAL osalta. Ulkoasujen eroavuutta lisää kuitenkin rekisteröityyn merkkiin sisältyvä sana koti ja kuvioelementit. Lausuttaessa merkit ovat hallitsevien elementtien osalta hyvin lähellä toisiaan, ottaen huomioon, että K-kirjain ääntyy C-kirjaimena. Vain sanan koralli viimeinen i- kirjain erottaa sanojen ääntämisen toisistaan. Yleisö kiinnittää kuitenkin enemmän huomiota sanojen alkuosaan, joten viimeinen i- kirjainkaan ei tee sanoista lausuttaessa erilaisia. Kun rekisteröity merkki muodostuu kahdesta sanasta toisin kuin yhteisön tavaramerkki, tuo se lisää eroa merkkien lausuntatapaan.

Koska suomenkielinen sana koralli ja englanninkielinen sana coral tarkoittavat samaa asiaa, ovat merkit niiden hallitsevien elementtien osalta merkityssisällöltään samoja. Rekisteröidyn merkin sanat koralli ja koti muodostavat kuitenkin kokonaisuutena erilaisen merkityksen kuin yhteisön tavaramerkin sana coral yksin.

Edellä esitetyt seikat huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, etteivät merkit kokonaisuutena arvioiden ole toisiinsa sekoitettavissa, vaikka merkkien hallitsevien osien merkityssisältö onkin sama ja merkkien kattamat tavarat ovat samoja ja samankaltaisia.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Kimmo Mikkola, Sirkku Seppälä ja Teija Kotro.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Forbo Flooring UK Limited on valituksessaan asiassa aiemmin esittämänsä uudistaen vaatinut, että markkinaoikeuden päätös kumotaan ja asia palautetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Kysymyksessä olevat tavaramerkit ovat foneettisesti, käsitteellisesti sekä visuaalisesti sekoitettavissa toisiinsa.

Merkkien dominantit osat CORAL ja KORALLI ovat lähes identtisiä, ja merkit kattavat identtiset tavarat luokassa 27. Haettuun merkkiin on liitetty ainoastaan yleissana KOTI, joka kuvailee tavaroiden käyttötarkoitusta ja on erottamiskyvyltään heikko merkin osa. Lisäksi haettuun merkkiin on liitetty marginaaliset kuviolliset elementit. Merkkien välistä sekaantumisvaaraa ei voi välttää vain lisäämällä merkkiin jokin vähäpätöinen kuviointi ja/tai tavaroita kuvaileva termi.

Merkkejä lausuttaessa on todennäköistä, että kuluttajat käyttävät ainoastaan sanaa koralli. Kuten markkinaoikeuden ratkaisussa on todettu, yleisö kiinnittää huomiota nimenomaan sanojen alkuosaan, eikä viimeinen i-kirjain siten tee sanoista erilaisia.

Mikäli haettu tavaramerkki hyväksytään, on se omiaan vesittämään tavaramerkin CORAL erottamiskykyä luokan 27 tavaroiden osalta.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksen johdosta antamassaan lausunnossa todennut, että yhtiö on valituksessaan lähinnä toistanut jo aikaisemmin esittämänsä seikat. Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä. Merkit eivät ole kokonaisuutena arvioiden sekoitettavissa toisiinsa.

Asianajaja Tapani Norros Marko Korjosen kuolinpesän pesänselvittäjänä on antanut selityksen, jossa on vaadittu, että valitus hylätään perusteettomana. Tavaramerkit eivät ole kokonaisuutena arvioiden sekoitettavissa toisiinsa.

Forbo Flooring UK Limited ei ole käyttänyt sille varattua tilaisuutta vastaselityksen antamiseen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Markkina­oikeuden päätöstä ei muuteta.

Perustelut

Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Matti Halén, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Annina Nieminen.

 
Julkaistu 18.10.2016