Muu päätös 4668/2016

Koulun lakkauttamista koskeva kunnallisasia (Hämeenkyrö)

Antopäivä: 7.11.2016
Taltionumero: 4668
Diaarinumero: 2984/3/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T4668

Asia Kunnallisasiaa koskeva valitus

Valittaja Hämeenkyrön kunnanhallitus

Päätös, jota valitus koskee

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 14.8.2015 nro 15/0611/3

Asian aikaisempi käsittely

Hämeenkyrön sivistyslautakunta on 5.2.2014 (6 §) vastoin sivistysjohtajan tekemää päätösehdotusta asiassa suoritetun äänestyksen jälkeen päättänyt, että Lavajärven koulua ei lakkauteta.

Kunnanhallitus on 10.2.2014 (26 §) päättänyt käyttää otto-oikeuttaan sivistyslautakunnan päätökseen ja hyväksyä sivistysjohtajan päätösehdotuksen, jonka mukaan opetuksen järjestäminen Lavajärven koulussa siihen liittyvine muine käytännön järjestelyineen päättyy 1.8.2014 lukien. Kunnanhallitus on lisäksi todennut, että se ei voi esittää talousarviomäärärahojen lisäämistä sellaiseen tarkoitukseen, jolta valtuusto on talousarviossa määrärahan poistanut.

Kunnanhallitus on 17.3.2014 (41 §) hylännyt A:n oikaisuvaatimuksen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt kunnanhallituksen esittämän kunnanhallituksen 10.2.2014 tekemän päätöksen valituskelvottomuutta koskevan väitteen.

Hallinto-oikeus on A:n valituksesta kumonnut kunnanhallituksen päätökset 10.2.2014 (26 §) ja 17.3.2014 (41 §) Lavajärven koulun lakkauttamisesta.

Hallinto-oikeus on hylännyt Hämeenkyrön kunnan vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti.

Valituksen tutkiminen

Kuntalain 91 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Siltä osin kuin kunnanhallituksen 10.2.2014 (26 §) tekemä päätös sisältää ratkaisun otto-oikeuden käyttämisestä, päätös on koskenut vain valmistelua eikä siitä saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta. Samaan päätökseen sisältyy kuitenkin myös ratkaisu, jolla kunnanhallitus on päättänyt hyväksyä Lavajärven koulun lakkauttamista tarkoittavan sivistysjohtajan esityksen. Tältä osin päätös sisältää lopulliseksi tarkoitetun ratkaisun kyseisen koulun lakkauttamisesta eikä se näin ollen koske päätösvalmistelua tai pelkkää talousarvion täytäntöönpanoa. Edelleen päätöksellä on koulun oppilaisiin, näiden huoltajiin ja kuntalaisiin kohdistuvia oikeusvaikutuksia. Päätös on valituskelpoinen ja siitä on voitu tehdä oikaisuvaatimus ja edelleen kunnallisvalitus. Kunnanhallituksen väite päätöksen valituskelvottomuudesta on siten hylättävä.

Toimivaltaa koskeva valitusperuste

Sovellettavat säännökset ja määräykset

Kuntalain 14 §:n 1 momentin (365/1995) mukaan valtuusto voi johtosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toimivaltaa ei kuitenkaan saa siirtää asioissa, joista valtuuston on tässä tai muussa laissa olevan nimenomaisen säännöksen mukaan päätettävä.

Kuntalain 16 §:n 1 momentin (365/1995) mukaan kunta päättää hallintonsa järjestämisestä tässä laissa säädetyllä tavalla. Hallinnon järjestämiseksi valtuusto hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt, joissa määrätään kunnan eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä.

Hämeenkyrön sivistyspalvelujen johtosäännön 5 §:n 3 kohdan mukaan sivistyslautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää palveluyksiköistä ja niiden johtamisesta. Johtosääntöön sisältyvän erillisen koululaitosta koskevan osan kohdassa 2 on lueteltu kunnan koululaitokseen kuuluvat koulut. Kohdassa 2.1 on lueteltu perusopetusta antavat koulut. Tuossa johtosäännön kohdassa on mainittu muun muassa Lavajärven koulu.

Tosiseikat

Kunnanvaltuusto on 2.12.2013 hyväksynyt kunnan taloussuunnitelman vuosille 2014–2016, joka sisältää talousarviovuoden 2014 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Taloussuunnitelma-asiakirjaan sisältyy kunnan talouden ja toiminnan selviytymisohjelma, joka on osa vuoden 2014 talousarvioita ja sen käyttötalousmäärärahoja. Käyttötalousosasta ilmenee sivistyslautakunnan alaisen esi- ja perusopetuksen osalta, että opetuksen järjestäminen Lavajärven koulussa loppuu 1.8.2014 alkaen ja koulun toimintaan on varattu määrärahat ajaksi 1.1.–31.7.2014.

Kunnanhallitus on 10.2.2014 (26 §) käytettyään otto-oikeutta sivistyslautakunnan 5.2.2014 (6 §) tekemään päätökseen päättänyt muun ohessa, että opetuksen järjestäminen siihen liittyvine muine käytännön järjestelyineen Lavajärven koulussa päättyy 1.8.2014 lukien.

Oikeudellinen arviointi

Kunnanvaltuuston 15.12.2008 (49 §) hyväksymässä sivistyspalvelujen johtosäännössä on 5 §:n 3 kohdan yleisen sivistyslautakunnan toimivaltaa koskevan määräyksen lisäksi erillinen koululaitosta koskeva osa, jonka kohdassa 2 on muun ohella lueteltu kunnan koululaitokseen kuuluvat koulut. Kohdassa 2.1 on lueteltu perusopetusta antavat koulut, joihin kuuluu myös Lavajärven koulu. Kuntalain 16 §:n 1 momentin (365/1995) perusteella vain kunnanvaltuustolla on toimivalta muuttaa johtosääntöä, joten kunnanhallitus enempää kuin sivistyslautakuntakaan ei ole ollut toimivaltainen päättämään Lavajärven koulun lakkauttamisesta edellä mainitun palveluverkkoa koskevan johtosääntömääräyksen voimassa ollessa.

Kunnanhallituksen muutoksenhaun kohteena olevat päätökset 10.2.2014 (26 §) ja 17.3.2014 (41 §) Lavajärven koulun lakkauttamisesta 1.8.2014 lukien, on siten kumottava kunnanhallituksen toimivallan ulkopuolelle menevinä.

Muut valitusperusteet

Koska valituksenalaiset päätökset on kumottu toimivallan ylityksen vuoksi, lausunnon antaminen muista A:n valitusperusteista raukeaa.

Oikeudenkäyntikulut

Kunnanhallituksen päätökset on A:n valituksesta kumottu, joten kunnalle ei tule korvausta oikeudenkäyntikuluistaan.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut oikeusohjeet

Kuntalaki 90 § (1375/2007)

Hallintolainkäyttölaki 74 §

Kuntalaki (410/2015) 145 § ja 147 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Maija-Liisa Marttila, Reima Nieminen ja Jussi-Pekka Lajunen. Esittelijä Vuokko Alitalo.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Kunnanhallitus on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan. Lisäksi kunnanhallitus on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista.

Hämeenkyrön kunnanvaltuusto on 14.11.2011 tehnyt päätöksen Hämeenkyrön kouluverkosta ja hyväksynyt vaihtoehdon, jonka mukaan muun muassa Lavajärven ja Jumesniemen koulut lakkautetaan. Tätä päätöstä täydensi valtuuston 2.12.2013 tekemä talousarviopäätös vuodelle 2014, jossa varat edellä mainittujen kahden koulun ylläpitämiseen myönnettiin ainoastaan 1.8.2014 saakka. Kunnanhallituksen päätös on valtuuston päätösten täytäntöönpanoa. Näin ollen A:n valitus olisi tullut jättää tutkimatta.

Kunnanvaltuusto on 15.6.2015 hyväksynyt uuden hallintosäännön, joka tuli voimaan 1.8.2015. Sen mukaan oppilaitosten toiminnan lakkauttamisesta päättää kunnanvaltuusto. Uudella hallintosäännöllä kumottiin sivistyspalvelujen johtosääntö siltä osin kuin siinä luetellaan kouluverkkoon kuuluvat koulut. Näin ollen hallinto-oikeuden päätöksessään mainitsemaa perustetta kunnanhallituksen päätöksen lainvastaisuudesta ei ole enää olemassa.

A:lle on varattu tilaisuus selityksen antamiseen. Selitystä ei ole annettu.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

2. Hämeenkyrön kunnanhallituksen oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Perustelut

Asiassa on kysymys vain siitä, onko kunnanhallitus ollut toimivaltainen lakkauttamaan Lavajärven koulun. Valituksessa ei ole väitettykään, etteikö päätöksenteon aikaan ollut voimassa kouluverkkoa koskeva sivistyspalvelujen johtosääntö.

Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, kunnanhallitukselle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Niilo Jääskinen, Matti Halén, Alice Guimaraes-Purokoski, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Anneli Tulikallio.

 
Julkaistu 7.11.2016