Muu päätös 4720/2016

Koulun lakkauttamista koskeva kunnallisasia (Salo)

Antopäivä: 10.11.2016
Taltionumero: 4720
Diaarinumero: 2481/3/14 ja 2541/3/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T4720

Asia Kunnallisasiaa koskeva valitus

Valittajat 1. A

2. B

Päätös, jota valitus koskee

Turun hallinto-oikeus 17.6.2014 nro 14/0182/1

Asian aikaisempi käsittely

Salon kaupunginvaltuusto on 20.5.2013 päättänyt lakkauttaa Laurin koulun siten, että investointitarpeet pysyvät mahdollisimman pieninä ja oppilaat sijoitetaan neljään kouluun. Perniön yläkoulun kapasiteetti tulee käyttää mahdollisimman täysimääräisesti hyväksi.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Turun hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt valittaja B:n ja hänen asiakumppaninsa valituksen sekä valittaja A:n asiakumppaneineen valituksen ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti.

Asiaa koskevat selvitykset

Laurin koulu on yläkoulu, jossa on noin 350 oppilasta. Koulunkäynti Laurin koulun vakituisessa kiinteistössä on lopetettu keväällä 2012 sisäilmaongelmien vuoksi. Koulukiinteistö on syyskuussa 2012 myyty Salon seudun koulutuskuntayhtymälle. Koulun toiminta on siirtynyt muun muassa Astrum-keskuksesta vuokrattuihin tiloihin. Lisäksi koulu on käyttänyt muiden lähistöllä sijaitsevien yläkoulujen erikoisluokkatiloja. Koulun tilakysymys on ollut avoin.

Laurin koulun tulevaisuutta koskevaa asiaa on valmisteltu opetuslautakunnassa 27.2.2013 ja 26.3.2013 sekä kaupunginhallituksessa 22.4.2013 ja 6.5.2013. Opetuslautakunnan kokouksessa 27.2.2013 on opetustoimenjohtajan valmistelun pohjana ollut seitsemän vaihtoehtoa, jotka oli esitelty jo iltakoulussa 11.2.2013 sekä opetuslautakunnalle että kaupunginhallitukselle.

Vaihtoehdot olivat:

1) Laurin koulun oppilaat sijoitetaan kaikkiin muihin Salon yläkouluihin.

2) Laurin koulu siirtyy kokonaisuudessaan Karjalankatu 6:n kiinteistöön (entinen Sakta).

3) Laurin oppilaat sijoitetaan osittain olemassa oleviin yläkouluihin ja osittain Karjalankadulle.

4) Laurin oppilaat sijoitetaan Salon yläkouluihin – ei kuitenkaan merkittävästi Perniön yläkouluun.

5) Rakennetaan kokonaan uusi Laurin koulu.

6) Jatketaan nykyisessä Astrum-keskuksen vuokratilassa ja täydennetään aluetta tarvittavilla erikoisluokkatiloilla.

7) Saneerataan johonkin muuhun olemassa olevaan kiinteistöön Laurin koululle toimitilat.

Kustakin vaihtoehdosta on lisäksi esitetty arvio kustannuksista.

Asian esittelijänä toiminut sivistystoimen toimialajohtaja esitti, että vaihtoehto 1 valitaan toteuttamisvaihtoehdoksi kustannuksiltaan pienimpänä. Opetuslautakunta päätti kuitenkin esittää kaupunginhallitukselle kolme vaihtoehtoa eli vaihtoehdot 2, 4 ja 6. Lautakunta päätti lisäksi, että ennen kuin näistä vaihtoehdoista valitaan toteuttamiskelpoisin vaihtoehto on selvitettävä, missä kunnossa Saktan kiinteistö on suorittamalla tiloissa kattava kuntokartoitus. Astrum-vaihtoehdon osalta on selvitettävä, voidaanko pihalle sijoittaa suunniteltuja parakkeja. Lautakunta edellytti, että tämän jälkeen selvitetään jäljelle jääneistä toteuttamiskelpoisista vaihtoehdoista seuraavat asiat:

- luokkakoot eri vaihtoehdoissa

- mitä tiloja konkreettisesti rakennetaan ja minne, kustannusarvio

- henkilöstövähennykset, mistä tulevat

- työsuojeluviranomaisten lausunto tiloista

- vaikutukset oppilassijoitteluun

- aikataulut eri vaihtoehdoissa, sekä toteutuksen mahdollinen porrastus

- yrityksiin kohdistuvat vaikutukset

Opetuslautakunta on kokouksessaan 26.3.2013 käsitellyt asiaa sivistystoimen toimialajohtajan ja opetustoimenjohtajan suorittaman jatkovalmistelun pohjalta. Jatkovalmistelussa on laadittu edellä kerrotut lauta- kunnan edellyttämät selvitykset eli taloudelliset laskelmat sekä tilajärjestelyihin, luokkakokoihin ja henkilöstövaikutuksiin liittyvät selvitykset toteuttamiskelpoisten vaihtoehtojen osalta. Vaikutukset oppilaaksiotto­alueisiin on selvitetty neljän vaihtoehdon pohjalta eli Laurin koulun oppilaat sijoitetaan Saktaan, oppilaat jatkavat Astrumissa, oppilaat sijoitetaan kolmeen keskustan kouluun tai sijoitetaan neljään yläkouluun (mukaan lukien Perniön yhteiskoulu). Ympäristöterveystoimi ja Salon kaupungin työsuojelu ovat antaneet lausunnon koulujen sisäilmasta. Saktan kiinteistöstä on tehty kuntokartoitus. Astrum-vaihtoehdon osalta on todettu, ettei tilaelementtejä voida sijoittaa Astrum-keskuksen pihalle, mutta niiden sijoittamista varten on mahdollista vuokrata maa-alue keskuksen vierestä. Astrumin osalta on valmistelussa selvitetty myös opetustilojen sijoittamista Jokinen-yhtiöiden vuokrattavaksi tarjoamaan ns. Nokian tehdas 3:een.

Sivistystoimen toimialajohtajan päätösesitys oli, että lautakunta päättää Laurin koulun järjestelyistä vaihtoehtojen 2, 4 ja 6 välillä ja esittää sitä edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Opetuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle vaihtoehtoa 4 (Laurin koulun oppilaat sijoitetaan Salon yläkouluihin) sekä pyytää lisäksi taustaselvityksen oppilassijoittelusta myös Perniön yhteiskouluun.

Kaupunginhallituksen päätöksen 22.4.2013 valmistelussa on hankittu Perniön yhteiskoulun rehtorin lausunto oppilaiden sijoittamisesta myös Perniön yläkouluun. Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Kaupunginhallitukselle on 6.5.2013 esitetty selvitys oppilaiden kuljetussuunnista sekä kustannusvaikutuksista, mikäli hajautus tapahtuu ikäluokka kerrallaan, ja oppilasennusteet. Kaupunginjohtaja on molemmissa kokouksissa esitellyt asian ja tehnyt päätösesityksen. Kaupunginhallitus on päättänyt ehdottaa valtuustolle asian ratkaisemista tässä päätöksessä jäljempänä tarkemmin selostettavan kokouksessa esitetyn, Laurin koulun lakkauttamista merkitsevän vaihtoehdon mukaan.

Laurin koulun tulevaisuutta koskevan asian valmistelun yhteydessä on koulun vanhempainyhdistykselle järjestetty keskustelutilaisuus opetuslautakunnan jäsenten kanssa. Hermannin ja Moision koulujen opettajat ja Laurin koulun oppilaskunnan hallitus ovat saattaneet näkemyksiään asiasta kaupungin toimielinten tietoon kirjallisesti. Myös valittajat ovat toimittaneet laatimiaan laskelmia päätöksentekijöille. Laurin koulun tilanteesta on kirjoitettu paikkakunnalla ilmestyvissä lehdissä.

Valmisteluaineisto on ollut valtuutettujen käytettävissä.

Oikeudellinen arviointi valmistelun osalta

Esteellisyys

Hallintolain mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen. Virkamies on esteellinen muun ohella, jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen, jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen läheiselleen, tai jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.

Valittaja B ja hänen asiakumppaninsa eivät ole valituksessaan yksilöineet esteelliseksi epäilemiään asiaa valmistelleita virkamiehiä eivätkä esittäneet perusteita esteellisyyden olemassaololle. Valittajat ovat vastaselityksessään todenneet, että asian valmistelijana ja esittelijänä toimineen virkamiehen objektiivisuus on ollut kyseenalainen sen vuoksi, että kyseinen virkamies on sijoittanut Laurin koulun oppilaaksiottoalueeseen kuuluvan yläkouluikäisen lapsensa Hermannin kouluun normaalin hakuajan jälkeen tehdyllä hakemuksella, ja että opetuslautakunnan kokouksessa asiantuntijana kuullulla Armfeltin koulun rehtorilla voi olla asiassa oma taloudellinen intressinsä sillä perusteella, että hänen palkkansa muuttuu koulun oppilaskoon kasvaessa.

Hallinto-oikeus katsoo, että asiassa ei ole ilmennyt sellaisia seikkoja, joiden perusteella voitaisiin päätellä, että valmisteluun on osallistunut esteellisiä virkamiehiä.

Tiedottaminen ja vaikutusmahdollisuuksien varaaminen

Kuntalain mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Osallistumista ja vaikuttamista voidaan muun ohella edistää erityisesti tiedottamalla kunnan asioista ja järjestämällä kuulemistilaisuuksia sekä selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa. Kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. Kunnan on laadittava tarvittaessa katsauksia kunnan palveluja, taloutta, ympäristönsuojelua ja maankäyttöä koskevista asioista. Asukkaille on myös tiedotettava, millä tavoin asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille. Tiedottamisen tavasta ei ole säädetty.

Hallintolain mukaan jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. Asian vireillä olosta ja vaikutusmahdollisuuksien käyttämisestä on ilmoitettava asian merkityksen ja laajuuden kannalta sopivalla tavalla. Asian vireillä olosta ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa, jos se on ilmeisen tarpeetonta.

Hallinto-oikeus toteaa, että Laurin koulun tulevaisuutta koskevan asian valmistelu on ollut Salon kaupungissa yleisesti tiedossa. Asiaa on käsitelty paikkakunnalla ilmestyvissä lehdissä. Valmistelun kuluessa ovat tuoneet julki mielipiteitään ja näkemyksiään useat eri tahot. Esitetyillä kannanotoilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa asian käsittelyyn.

Kyse on ollut oppilasmäärältään varsin suuren yläkoulun lakkauttamisesta Salon keskustaajaman alueella. Mahdollisesta lakkauttamisesta huolimatta alueelle on kuitenkin ollut jäämässä useampia yläkouluja. Tähän nähden on katsottava, että asiassa tapahtunut tiedottaminen ja kuntalaisten mielipiteiden selvittäminen on täyttänyt kuntalain ja hallintolain mukaiset vaatimukset.

Valmistelupäätösten esittely

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on valmisteltava kunnanvaltuustossa käsiteltävät asiat.

Salon kaupungin hallintosäännön mukaan asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijän ehdotuksen lisäksi esityslistalta tulee ilmetä asian valmistelleen viranhaltijan ehdotus.

Päätösvalta asiassa on ollut valtuustolla. Asiaa on valmistelu opetuslautakunnassa ja opetuslautakunta on tehnyt valmistelua koskevat päätöksensä viranhaltijan esittelystä. Kaupunginhallitus on jatkanut asian valmistelua opetuslautakunnan valmistelun pohjalta ja viranhaltijan esittelystä. Valtuusto on tehnyt Laurin koulun lakkauttamista koskevan päätöksensä kaupunginhallituksen edellä mainitun päätösehdotuksen pohjalta. Asia on näin ollen valmisteltu kaupunginhallituksessa sen mukaan kuin kuntalaissa edellytetään. Valtuuston päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä sillä perusteella, ettei lautakunnan ja kaupunginhallituksen valmistelua koskevista päätösten esittelylistoista ole suoraan ilmennyt asian valmistelijan päätösehdotus.

Valmistelun riittävyys

Valtuuston toimivaltaan kuuluu itse arvioida, pitääkö se suoritettua valmistelua ja esitettyä selvitystä sisällöllisesti riittävänä vai haluaako se palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Valtuusto on voinut harkintansa mukaan katsoa, että enempien selvitysten hankkimiseen asiassa ei ole ollut tarvetta, ja arvioida suoritetun valmistelun riittäväksi ratkaisun tekemiseksi kyseisessä, Laurin koulun tulevaisuudesta päättämistä koskevassa asiassa. Valmistelu ei ole ollut puutteellista tai harhaanjohtavaa sen johdosta, ettei kaikkia asiaan liittyviä selvityksiä ja kannanottoja, siten kuin valituksissa on esitetty, mahdollisesti ole erikseen saatettu valtuutettujen tietoon.

Valmistelu ei ole ollut valituksissa esitetyillä perusteilla virheellistä tai harhaanjohtavaa.

Äänestysjärjestys

Salon kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaan, jos ehdotuksista on äänestettävä, puheenjohtaja esittää valtuuston hyväksyttäväksi äänestysjärjestyksen, jota laadittaessa on otettava huomioon, että ensiksi asetetaan äänestettäväksi pohjaehdotuksesta kaksi eniten poikkeavaa ehdotusta. Niistä voittanut asetetaan jäljellä olevista ehdotuksista eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta vastaan, ja näin jatketaan, kunnes saadaan lopullinen vastaehdotus pohjaehdotukselle. Kuitenkin jos äänestykseen on otettava pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä tarkoittava ehdotus, se on asetettava viimeisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista voittanutta vastaan. Jos asia koskee määrärahan myöntämistä, asetetaan ensin äänestettäväksi määrältään suurimman ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen ja näin jatketaan ehdotusten suuruuden mukaisessa järjestyksessä, kunnes jokin ehdotus hyväksytään, minkä jälkeen pienemmistä ehdotuksista ei enää äänestetä.

Kaupunginhallituksen päätösehdotuksena kaupunginvaltuustolle on ollut, että Laurin koulu lakkautetaan siten, että investointitarpeet pysyvät mahdollisimman pieninä ja oppilaat sijoitetaan neljään kouluun. Perniöön sijoitetaan oppilaita Perniö-Teijon, Kaukuri-Aijalan ja Sirkkulan alueilta.

Asiaa valtuustossa käsiteltäessä on tehty neljä kannatettua muutosehdotusta.

Saija Karniston ehdotuksen mukaan Laurin koulu jatkaa Astrum-keskuksessa nykyisissä tiloissa. Jotta lisätilan vuokraamiselle ei ole tarvetta, tulee yläkoulujen oppilaaksiottoalueita uudistaa siten, että Perniön yhteiskoulun kapasiteetti otetaan täyteen käyttöön. Tämä tarkoittaa 60–70 lisäoppilaan ohjaamista Perniöön. Oppilaaksiottoalueita muodostettaessa tulee ottaa huomioon joukkoliikenteen hyödyntämismahdollisuudet koulukuljetuksissa sekä tarkastella aluejakoa kokonaisuutena inhimillisen ja taloudellisen näkökulman kautta. Laurin koulun tulevaisuuteen tulee palata, kun vastaanottavien koulujen sisätilaongelmat ja investointitarpeet on tarkasti selvitetty. Vuokratilojen tulee edelleen olla vain tilapäinen ratkaisu.

Simo Paassillan ehdotuksen mukaan kaupunginhallituksen ehdotus hyväksytään siten muutettuna, että siitä poistetaan kohta "Perniöön sijoitetaan oppilaita Perniö-Teijon, Kaukuri-Aijalan ja Sirkkulan alueilta" ja lisätään "Perniön yläkoulun kapasiteetti tulee käyttää mahdollisimman täysimääräisesti hyväksi".

Ritva Sinervon ehdotuksen mukaan Laurin koulu jatkaa Astrum-keskuksessa vuokrattavissa tiloissa, jotka muodostuvat nykyisistä ja uusista vuokrattavissa olevista Tehdas 3:n tiloista. Vuokrasopimus tehdään vuoteen 2020 saakka. Koulualuejaossa tehdään pieniä tarkistuksia, joilla turvataan yläkoulujen nykyisten tilojen tehokas käyttö. Henkilöstökuluissa pyritään saavuttamaan 300 000 euron säästö edellyttämällä rehtoreilta toimia viikkotuntimäärien osalta. Lisäksi tarkennetaan yläkoulujen muiden kulujen seurantaa. Rehtoreiden tulee aloittaa kustannusbudjetointi yläkoulujen pilottina. Kustannusbudjetointia seurataan ja siitä raportoidaan neljä kertaa vuodessa.

Sanna Lundströmin ehdotuksen mukaan Laurin koulu lakkautetaan ja oppilaat hajasijoitetaan valmistelussa olleen ns. malli 4:n mukaisesti siten, että Laurin oppilaat sijoitetaan Salon yläkouluihin sekä Perniön yläkouluun niiltä osin, kuin se heille on luonnollisen kulkusuunnan ja aiemmin voimassa olleiden käytäntöjen mukaan järkevää. Nykyisen Laurin koulun oppilaiden hajasijoittamisen tulee lisäksi huomioida mahdollisuuksien mukaan oppilaiden nykyiset opetusryhmät. Perniön yläkoulun kehittämistä tulee jatkossa jatkaa yhdessä muiden yläkoulujen kanssa.

Äänestys asiassa on toteutettu siten, että ensin on pantu vastakkain Paassillan ja Lundströmin ehdotukset ja sen jälkeen niistä voittanut Paassillan ehdotus vastakkain kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen kanssa. Sitten on pantu vastakkain Karniston ja Sinervon ehdotukset. Niistä voittanut Karniston ehdotus on viimeiseksi pantu vastakkain Paassillan ehdotuksen kanssa.

Hallinto-oikeus toteaa, että kyseisessä Laurin koulun tulevaisuutta koskevassa asiassa on valtuuston ratkaistavana ollut kysymys siitä, jatkaako Laurin koulu toimintaansa vai lakkautetaanko se. Kaupunginhallituksen ehdotus samoin kuin Paassillan ja Lundströmin siihen tekemät muutosehdotukset ovat merkinneet koulun lakkauttamista. Nämä ehdotukset ovat eronneet toisistaan jonkin verran sen suhteen, miten niissä on linjattu lakkauttamisesta johtuvaa oppilaiden sijoittamista koskevaa päätöksentekoa.

Sekä Karniston että Sinervon muutosehdotuksen mukaan koulun toimintaa tulisi jatkaa edelleen Astrum-keskuksessa olevissa tiloissa. Nämä ehdotukset ovat näin ollen tarkoittaneet koulun lakkauttamista merkitsevän kaupunginhallituksen ehdotuksen kokonaan hylkäämistä. Kyseisten kahden muutosehdotuksen välinen ero on lähinnä siinä, millaisia toimenpiteitä niissä on edellytetty kaupungin yläkouluista aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi.

Asiassa ei ole kyse määrärahan myöntämisestä. Paassillan ja Lundströmin tekemien Laurin koulun lakkauttamista tarkoittavien muutosehdotusten ottaminen ensimmäisenä äänestettäväksi ja Paassillan voittaneen ehdotuksen asettaminen seuraavaksi kaupunginhallituksen samoin koulun lakkauttamista tarkoittavaa ehdotusta vastaan on ollut valtuuston työjärjestyksen mukaista. Myöskään se, että valtuusto on sen jälkeen äänestänyt kaupunginhallituksen pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä tarkoittavien kahden muutosehdotuksen välillä ja sen jälkeen pannut niistä voittaneen ehdotuksen aiemmissa äänestyksissä voittanutta Paassillan ehdotusta vastaan, ei ole ollut työjärjestyksen vastaista. Äänestysjärjestys asiassa ei siten ole ollut virheellinen.

Päätöksen perusteleminen

Hallintolain mukaan kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi päätöksen perustelut ja yksilöity tieto siitä, miten asia on ratkaistu. Päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.

Kaupunginvaltuuston asiaa koskeva pöytäkirja on ns. juokseva pöytäkirja, jossa on mukana asian aikaisempi käsittely opetuslautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. Pöytäkirjasta ilmenee, millaisten seikkojen ja selvitysten perusteella nämä toimielimet ovat tehneet päätöksensä valmistellessaan asiaa. Valmistelussa on esitetty useita vaihtoehtoja ja niitä koskevia selvityksiä. Yhtenä selvitettynä vaihtoehtona on ollut myös Laurin koulun lakkauttaminen ja oppilaiden hajauttaminen neljään yläkouluun.

Valtuuston päätöksen perustelut ilmenevät niiden asian valmisteluun liittyvien selvitysten ja kannanottojen kautta, joiden pohjalta valtuusto on päätynyt ratkaisuunsa. Päätös on perusteltu hallintolaissa edellytetyllä tavalla.

Päätöksen sisällön lainmukaisuus

Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Perusopetuslaki jättää kunnalle laajan harkintavallan päättää kouluverkkonsa tarkoituksenmukaisesta rakenteesta.

Kunnan asukkaiden valitsema valtuusto ratkaisee, miten palvelut kunnassa järjestetään. Kun otetaan huomioon Salon kaupunkiin Laurin koulun lakkauttamisen jälkeenkin jäävien yläkoulujen määrä ja sijainti, perusopetus on lakkauttamisesta huolimatta mahdollista järjestää perusopetuslain edellyttämällä tavalla.

Valtuusto on voinut tehdä Laurin koulun lakkauttamista koskevassa asiassa periaateratkaisun luonteisen päätöksen ilman, että samalla on yksityiskohtaisesti ratkaistu lakkauttamisesta seuraavia ja muita siihen liittyviä kysymyksiä kuten oppilaiden sijoittamista.

Päätös koulun lakkauttamisesta tilanteessa, jossa sen toiminta on jouduttu järjestämään vakituisen koulurakennuksen ulkopuolella olevissa tiloissa, ei ole hallintolaissa säädettyjen tasapuolista kohtelua koskevien periaatteiden vastainen sillä perusteella, että Salon kaupungissa on koulujen lakkauttamisia aikaisemmin perusteltu oppilasmäärään liittyvillä syillä.

Yhteenveto

Asian valmistelu ei ole ollut valituksissa esitetyillä perusteilla virheellistä. Valtuuston päätös ei ole muutenkaan syntynyt valitusperusteet huomioon ottaen virheellisessä järjestyksessä.

Valtuusto on voinut harkintansa mukaan päättää Laurin koulun lakkauttamisesta siitä johtuvia investointeja ja oppilaiden sijoittamisia koskevin määrittelyin. Valtuusto ei ole käyttänyt väärin harkintavaltaansa eikä siten ylittänyt toimivaltaansa.

Valtuuston päätös ei ole muutoinkaan valituksissa esitetyillä perusteilla lainvastainen. Päätöksen tarkoituksenmukaisuutta ei voida tutkia kunnallisvalituksen johdosta.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Kuntalaki 27 §, 29 §, 50 §, 53 § 1 momentti ja 90 §

Hallintolaki 11 §, 27 §, 28 §, 41 §, 44 § ja 45 §

Salon kaupungin hallintosääntö 48 §

Salon kaupunginvaltuuston työjärjestys 22 §

Perusopetuslaki 4 § 1 momentti

Hallintolainkäyttölaki 74 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Hannamaija Falck, Ulla Partanen ja Matti Leikkonen, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

1. Valittaja A asiakumppaneineen ovat valituksessaan pyytäneet valitusluvan myöntämistä ja vaatineet, että hallinto-oikeuden ja kaupunginvaltuuston päätökset kumotaan ja asia palautetaan uudelleen käsiteltäväksi.

Valittajat ovat valituksensa perusteluissa uudistaen asiassa aikaisemmin lausumansa esittäneet valituksensa tueksi muun ohella seuraavaa.

Salon kaupunki on laiminlyönyt tiedottamisvelvollisuuden. Kaupunki ei ole tiedottanut millaisia vaikutuksia 1 800 oppilaan ja opettajan päivittäiseen työskentelyyn valtuuston päätöksellä on. Päätöksen jälkeenkään asiasta ei ole tiedotettu, vaan ainoastaan lähetetty keväällä 2014 Laurin koulun oppilaiden osalta kotiin kirje, jossa ilmoitetaan uuden koulun nimi. Paikallislehden kirjoitus ei täytä kaupungin tiedottamisvelvollisuutta. Tiedottamisvelvollisuuden laiminlyönnistä on tärkeää saada korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu.

Kaupunki ei ole noudattanut lainkaan Kuntaliiton mukaista ohjetta vaikutusmahdollisuuksien varaamisesta, vaikka Kuntaliitto on selkeästi tuonut esille, että koulun lakkauttaminen on sellainen asia, jolla on huomattava vaikutus useiden henkilöiden elinympäristöön, työntekoon ja muihin oloihin ja siten hallintolain 41 §:ssä edellytettyä vaikutusmahdollisuuksien varaamista ei voida jättää toteuttamatta.

Todellisuudessa mielipiteitään Laurin koulun asiassa ovatkin antaneet vain Laurin koulun vanhempainyhdistys 8.3.2013 sekä Hermannin ja Moision koulun opettajat, molemmat oma-aloitteisesti.

Asiaa ensimmäisen kerran käsittelevässä opetuslautakunnan esityksessä ei ole viranhaltijan päätösehdotusta. Vasta kokouksessa viranhaltija on tehnyt tarkennuksen ja esittänyt hajasijoitusta perustellen sitä edullisimpana vaihtoehtona, vaikka vaihtoehto on kalliimpi kuin Laurin koulun säilyttäminen.

Myöhemminkään varsinaisia päätösehdotuksia ei ole ollut. Hallinto-oikeus on päätöksessään katsonut, että koska asia on käsitelty opetuslautakunnassa ja kaupunginhallituksessa, ei päätösehdotusten puuttumisen perusteella voida katsoa päätöksen syntyneen virheellisessä järjestyksessä.

Laurin koulun lakkauttamista on perusteltu säästösyillä. Todellisuudessa tämä hajasijoitus on kustannusvaikutuksiltaan 7 miljoonaa euroa kalliimpi kuin Laurin koulun säilyttäminen. Hallinto-oikeuden mukaan pöytäkirjasta ilmenee, millaisten seikkojen perusteella päätös tehty. Huomionarvoista on, että hallinto-oikeuden päätöksestä ei kuitenkaan ilmene, mitkä nämä perustelut ovat.

Laurin koulun lakkauttaminen tarkoittaa nuorten sijoittamista Moision ja Armfeltin kouluihin. Molemmissa kouluissa on pitkään jatkuneita sisäilmaongelmia. Hallinto-oikeus on päätöksessään katsonut, että valmisteluaineisto on ollut valtuutettujen käytettävissä. Hallinto-oikeus ei ole päätöksessään kuitenkaan ottanut kantaa, mikä merkitys on sillä, että päättäjille ja valtuutetuille ei tuotu lainkaan esille näitä vastaanottavien koulujen kosteusvaurioita.

Oppilaiden oikeus terveelliseen kouluympäristöön ja päätöksentekijöiden selvitysvelvollisuus edellyttävät korkeimman hallinto-oikeuden tulkintaa.

Salon kaupunginhallitus on antanut valituksen johdosta selityksen. Valitus tulee hylätä. Hallinto-oikeus on päätöksessään todennut, että valtuuston päätös ei ole lainvastainen. Valittajat ovat tehneet myös hallintokantelun Lounais-Suomen aluehallintovirastolle Laurin koulun lakkauttamisesta johtuvasta oppilaiden sijoittamisesta. Aluehallintovirasto on päätöksessään 11.12.2014 edellyttänyt kaupungin tekemään kaikki suunnitellut rakennusten sisäilmaa koskevat toimenpiteet.

Valittaja A asiakumppaneineen ovat antaneet vastaselityksen, jossa he ovat vaatineet oikeudenkäyntikulujensa korvaamista.

2. Valittaja B ja hänen asiakumppaninsa ovat valituksessaan vaatineet, että hallinto-oikeuden ja kaupunginvaltuuston päätökset kumotaan.

Valittajat ovat valituksensa perusteluissa esittäneet valituksensa tueksi muun ohella seuraavaa.

Salon kaupungin Laurin yläkoulun kiinteistössä havaittiin sisäilmaongelmia syksyllä 2011. Ongelma paheni niin, että jo keväällä 2012 koulun oppilaat kävivät koulua Salon kaupungin muissa yläkouluissa ja Salon lukiossa siitä riippuen, missä koulussa oli vapaita opetustiloja. Salon kaupunki päätti lyhyen valmistelun jälkeen luopua Laurin koulun kiinteistön korjaamisvaihtoehdosta. Koulurakennuksen tultua myydyksi Salon sivistystoimi alkoi selvittää eri vaihtoehtoja Laurin koulun tilanteen ratkaisemiseksi. Valmistelutyö käsitti puhtaasti tilaongelman ratkaisemisen. Valmistelutyö kattoi useita vaihtoehtoja. Etenkin taloudelliset selvitykset olivat erittäin puutteelliset. Tilakysymyksen ratkaisemiseksi aloitettu selvitystyö muuttui lautakuntakäsittelyssä koulun lakkauttamisasiaksi.

Koulun lakkauttaminen vaikutti jokaisen Laurin koululaisen koulunkäyntiin. Luokkakaverit vaihtuivat, koulu vaihtui, koulumatka muuttui joidenkin osalta jopa merkittävästi, ja aiemmin tehdyt ainevalinnat saattoivat vaikeutua tai estyä kokonaan, sillä Salon yläkouluissa ei ollut saatavilla samoja aineita opetustarjonnassa (esimerkiksi LUMA opetus, ranska). Asiassa ei tehty missään vaiheessa Salon yläkouluja tai koko kouluverkkoa koskevaa kouluverkkoselvitystä tai edes Laurin koulua koskevaa kokonaisselvitystä.

Asian valmistelusta käytiin Salon seudulla julkaistavassa sanomalehdessä keskustelua. Kaupunki ei tiedottanut asiasta niin, että palautetta olisi kerätty keskitetysti, organisoidusti ja kirjallisesti asian käsittelyä varten. Laurin koulua koskevasta suunnitelmasta järjestettiin vanhempainyhdistyksen aloitteesta keskustelutilaisuus, jossa sivistyslautakunnan puheenjohtaja esitteli asiaa ja oli kuultavana. Asianosaisten kuuleminen asiassa olisi ollut erittäin tärkeää asian selvittelyn ja myös puolueettoman ja yhdenvertaisen käsittelyn turvaamiseksi. Koulun oppilaille ja heidän vanhemmilleen kaupunginvaltuuston päätöksen vaikutukset ovat selvinneet vasta paljon myöhemmin, kun virkamiehet ovat tehneet päätöksiä yksittäisten oppilaiden osalta.

Henkilökuntaa koskeva tiedotus oli yhtä heikkoa, vaikka Laurin koulun lakkauttamisella oli merkittäviä vaikutuksia jokaiseen opettajaan.

Salon kaupunginvaltuusto teki asiassa päätöksen, jonka perustelut jäivät puuttumaan kokonaan. Valmistelun myötä asiassa oli esitetty erilaisia perusteluja, jotka liittyivät aina kulloinkin esillä olleeseen asiayhteyteen.

Puutteellinen selvitys, kuten pelkkä tilaselvitys, ei kata koulun lakkauttamisen kaikkia vaikutuksia. Nyt tällaista kokonaisselvitystä ei ole tehty. Kuuleminen Laurin koulun asiassa olisi pakottanut viranomaiset tekemään kaikki loputkin selvitykset. Salon kaupungin sivistyslautakunta on valmistellut Laurin koulun rakennusongelmaan liittynyttä asiaa. Asian käsittelyn myötä asia on muuntunut Laurin koulun lakkauttamiseksi, mutta tästä huolimatta asian valmistelun yhteydessä on käsitelty lähinnä tilateknisiä ja taloudellisia seikkoja.

Salon kaupunki ei järjestänyt mitään sellaista vaikuttamismahdollisuutta, jossa esittelykelpoisesta selvityksestä tai muustakaan selvityksestä olisi organisoidusti kerätty huomioita niin, että ne olisi teoriassa pystytty ottamaan huomioon asian käsittelyssä. Asiaa on käsitelty kiireellisenä, koska muihin Salon kouluihin liittyvä lisärakentaminen on edellyttänyt asian päättämistä nopeasti ja päätöksen välitöntä täytäntöönpanoa.

Kyseessä on niin välitön oppilaan oikeuteen puuttuminen viranomaisten toimesta, että heidät on tässä tapauksessa katsottava asianosaisiksi, joilla on oikeus tulla kuulluksi. Asiassa on laaja joukko asianosaisia, joita olisi tullut kuulla hallintolain 34 §:ssä edellytetyllä tavalla.

Salon kaupunginhallitus on antanut valitusten johdosta selityksen. Valitus tulee hylätä. Hallinto-oikeus on todennut, ettei päätös ole hallintolain tasapuolista kohtelua koskevien periaatteiden vastainen. Koulun lakkauttamisesta päätettiin tilanteessa, jossa koulun toiminta oli koulurakennuksessa olevien ongelmien vuoksi jouduttu joka tapauksessa järjestämään muissa kuin koulun entisissä tiloissa. Kyseessä oli täysin erilainen tilanne kuin koulujen aiemmissa, oppilasmäärien pienuuteen liittyvissä koulujen lakkauttamistilanteissa.

Valittaja B ja hänen asiakumppaninsa ovat antaneet vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Asiassa on kysymys koulun lakkauttamista koskevasta kunnallisvalituksesta. Valittaja A:n asiakumppaneineen tekemän valituksen tutkiminen ei edellytä valitusluvan myöntämistä.

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitukset hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

2. Valittaja A:n asiakumppaneineen tekemä oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Perustelut

1. Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, valittaja A:lle asiakumppaneineen ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Niilo Jääskinen, Matti Halén, Alice Guimaraes-Purokoski, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Anneli Tulikallio.

 
Julkaistu 10.11.2016