Muu päätös 4964/2016

Julkinen hankinta (terapiapalvelut, Kansaneläkelaitos)

Antopäivä: 30.11.2016
Taltionumero: 4964
Diaarinumero: 277/3/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T4964

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittaja Kansaneläkelaitos

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 19.12.2014 nro 919/14

Asian aikaisempi käsittely

Kansaneläkelaitos on pyytänyt vakuutuspiireittäin tarjouksia vaikeavammaisten avoterapiapalvelujen (yksilöterapiat sekä ryhmäterapia, monimuotoryhmäterapia ja päiväkuntoutus) puitejärjestelyjen perustamiseksi vuosille 2015–2018. Hankinnasta on 3.3.2014 julkaistu avointa menettelyä koskevat kansalliset hankintailmoitukset.

Kansaneläkelaitoksen Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiirin johtaja on hankintapäätöksellään 15.9.2014 (dnro 32/331/2014) sulkenut muun ohella LS Fysioterapia Oy:n tarjouksen fysioterapiapalvelujen osalta tarjouskilpailusta ja hyväksynyt puitejärjestelyyn hankintapäätöksestä ilmenevät palveluntarjoajat.

Kansaneläkelaitoksen Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiirin johtaja on hankintaoikaisupäätöksellään 13.10.2014 (dnro 32/331/2014) hylännyt LS Fysioterapia Oy:n oikaisuvaatimuksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 22,6 miljoonaa euroa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa LS Fysioterapia Oy on ollut valittajana ja Kansaneläkelaitos vastapuolena, on valituksenalaisella päätöksellään kumonnut edellä mainitun hankintapäätöksen siltä osin kuin LS Fysioterapia Oy:n tarjous on suljettu tarjouskilpailusta ja velvoittanut asettamansa 50 000 euron sakon uhalla Kansaneläkelaitoksen korjaamaan virheellisen menettelynsä markkinaoikeuden päätöksessä mainitut seikat huomioon ottaen. Markkinaoikeus on lisäksi velvoittanut Kansaneläkelaitoksen korvaamaan LS Fysioterapia Oy:n oikeudenkäyntikulut 1 399,27 eurolla viivästyskorkoineen ja hylännyt Kansaneläkelaitoksen vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 21 §:n 3 momenttiin sisältyvän viittaussäännöksen nojalla tässä asiassa sovellettavaksi tulevan hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 50/2006 vp s. 91) yksityiskohtaisissa perusteluissa on 46 §:n kohdalla todettu muun ohella, että hankintayksikön tulee hylätä sellaiset tarjoukset, jotka eivät vastaa tarjouspyynnön vaatimuksia. Siten esimerkiksi sellaiset tarjoukset, jotka eivät vastaa tarjouspyynnössä esitettyjä teknisiä eritelmiä tai muita hankinnan kohdetta koskevia vaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. Tarjous on hylättävä tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomana myös, jos se on saapunut myöhässä tai on puutteellinen. Tarjouksen hylkäämistä tulee hankintalain esitöiden mukaan arvioida nimenomaan tarjoajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset tulee pääsääntöisesti hylätä. Hankintayksikkövoi kuitenkin pyytää tarjoajia täsmentämään ja selventämään tarjousten yksityiskohtia, jos se ei vaaranna tarjoajien tasapuolista kohtelua. Menettely ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä, että jollekin tarjoajalle annetaan mahdollisuus parantaa tarjoustaan.

Hankintamenettelyn kulku

Kansaneläkelaitoksen Lapin, Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan vakuutusalueen vakuutuspiirit ovat pyytäneet 3.3.2014 päivätyllä tarjouspyynnöllä (dnro 32/331/2014) tarjouksia vaikeavammaisten avoterapiapalveluihin kuuluvan yksilöterapiapalvelun hankinnasta vuosille 2015−2018. Tarjouspyyntö on koskenut muun ohella fysioterapiapalveluja.

Tarjouspyynnön mukaan kysymyksessä on ollut puitejärjestelynä toteutettava hankinta. Tarjousten valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus ja sen vertailuperusteina laatu 50 prosentin ja hinta 50 prosentin painoarvolla. Laadun vertailuperusteet on tarkennettu ja eri tekijöiden painoarvot ilmoitettu tarjouspyynnön liitteenä 2 olleessa pisteytysmuistiossa.

Tarjouspyynnön kohdassa 1.3 "Tarjousten vertailuperusteet" on ilmoitettu, että tarjousvertailussa laatuun vaikuttavina tekijöinä otetaan huomioon muun ohella tilat, laitteet ja välineet. Näiden osalta pisteytysmuistiossa on ilmoitettu 15 eri pisteytettävää kohtaa.

Tarjouspyynnön kohdassa 2 "Tarjousten antaminen" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Jokaisesta tarjottavasta yksilöterapian terapiamuodosta, erillismuodosta tai lajista annetaan erillinen tarjous koontilomakkeella (KU 136) ja sen mukana toimitettavilla erillisillä lomakkeilla ja liitteillä. Huomioi myös tarjouspyynnön kohta 2.2 Toimipisteet."

Tarjouspyynnön kohdassa 2.2 "Toimipisteet" on muun ohella ilmoitettu, että tarjous annetaan jokaisesta toimipisteestä erikseen.

Tarjoajan on tullut liittää tarjoukseensa lomake KU 115 "Selvitys tiloista, laitteista, välineistä ja terapian toteuttamisesta". Lomakkeessa on muun ohella todettu, että jokaisesta toimipisteestä täytetään erillinen lomake ja että jokaisesta toimipisteestä annetaan erillinen tarjous viitaten tarjouspyynnön 2.2 kohtaan.

Valittajan 22.4.2014 päivätty tarjous on sisältänyt muun ohella koontilomakkeen KU 136, hintatarjouslomakkeen KU 122 sekä kaksi lomaketta KU 115 "Selvitys tiloista, laitteista, välineistä ja terapian toteuttamisesta". Valittajan tarjouksen liitteinä olleista KU 115 -lomakkeista toinen on koskenut Välikadun ja toinen Karankakadun toimipistettä. Lomakkeiden sisältämät tiedot ovat muun ohella tarjottavien tilojen pinta-alojen sekä asiakasmäärien osalta olleet identtiset. Karankakadun tiloissa on ilmoitettu olevan sammutin ja hälytyslaitteet mutta ei hissiä, johon mahtuu pyörätuoli, kun taas Välikadun tiloissa on hissi mutta ei sammutinta ja hälytyslaitteita.

Hankintayksikkö on 15.9.2014 tekemällään hankintapäätöksellä sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Hankintayksikkö on perustellut valittajan tarjouksen sulkemista tarjouskilpailusta sillä, että valittajan tarjous on sisältänyt kaksi eri toimitiloja koskevaa KU 115 -lomaketta "Selvitys tiloista, laitteista, välineistä ja terapian toteuttamisesta", vaikka tarjouspyynnön mukaan tarjous on tullut antaa jokaisesta toimipisteestä erikseen.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys siitä, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten vastaisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta sillä perusteella, että tarjous on sisältänyt kaksi eri toimitiloja koskevaa KU 115 -lomaketta "Selvitys tiloista, laitteista, välineistä ja terapian toteuttamisesta".

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyyntöasiakirjoissa on ilmoitettu, että tarjoajan tulee antaa jokaisesta toimipisteestä tarjous erikseen. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on lisäksi ilmoitettu, että tarjotut tilat otetaan huomioon tarjousvertailussa.

Valittajan tarjous on sisältänyt muun ohella yhden koonti- ja hintalomakkeen sekä kaksi eri toimipisteitä koskevaa KU 115 -lomaketta "Selvitys tiloista, laitteista, välineistä ja terapian toteuttamisesta".

Hankintayksikkö on 15.9.2014 tekemällään hankintapäätöksellä sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta sillä perusteella, että tarjous on sisältänyt tarjouspyynnön vastaisesti kaksi eri toimipisteitä koskevaa KU 115 -lomaketta.

Valittaja on esittänyt, että sen tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta on ollut suhteellisuusperiaatteen vastaista, koska kysymyksessä on ollut inhimillinen tarjouksen postituksessa tapahtunut virhe. Valittajan mukaan hankintayksikkö olisi voinut antaa pisteet suoraan heikommin pisteytettävästä tilasta tai jättää antamatta pisteet kokonaan tilojen osalta. Kyseinen menettely ei olisi valittajan mukaan asettanut tarjoajia eriarvoiseen asemaan eikä olisi vaarantanut tarjoajien tasapuolista kohtelua.

Hankintayksikkö on esittänyt, että valittajan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuus on vaikuttanut tarjousten vertailtavuuteen, koska tarjousvertailussa on otettu huomioon palveluntuottajien tilat ja välineet. Valittajan tarjouksen käsittely tarjouspyynnön vastaisilla tiedoilla olisi johtanut siihen, että tarjoukset eivät olisi olleet keskenään vertailukelpoisia. Hankintayksikön mukaan se ei ole myöskään voinut antaa valittajan täydentää tarjoustaan tarjousten jättämiselle varatun määräajan jälkeen, koska se olisi vaarantanut tarjoajien tasapuolisen kohtelun.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella on ollut selvää, että jokaisesta toimipisteestä on tullut antaa erillinen tarjous. Koska valittajan tarjous on sisältänyt vain yhden koonti- ja hintalomakkeen, sen tarjouksessa on lähtökohtaisesti ollut kysymys yhdestä tarjouksesta. Valittajan tarjous on ollut hinnan osalta vertailukelpoinen.

Valittajan tarjouksensa yhteydessä toimittamien kahden KU 115 -lomakkeen osalta markkinaoikeus toteaa, että lomakkeiden sisältämät tiedot ovat muun ohella tarjottavien tilojen pinta-alojen sekä asiakasmäärien osalta olleet edellä todetusti identtiset. Lomakkeissa on ollut pieniä eroja tilojen yleistietojen osalta (sammutin, hälytyslaitteet ja hissi, johon mahtuu pyörätuoli). Kyseisiä kohtia ei kuitenkaan ole mainittu pisteytysmuistiossa pisteytettävinä osatekijöinä.

Markkinaoikeus katsoo, että nyt esillä olevan asian olosuhteissa hankintayksikkö olisi voinut saattaa valittajan tarjouksen vertailukelpoiseksi pyytämällä tätä ilmoittamaan, kumpi lomake on ollut tarkoitus lähettää fysioterapiapalvelujen osalta. Kyseinen menettely ei olisi tarkoittanut valittajan tarjouksen parantamista eikä olisi vaarantanut tarjoajien tasapuolista kohtelua.

Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että valittajan tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta nyt esillä olevan asian olosuhteissa on johtanut valittajan kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota siltä osin kuin valittajan tarjous on suljettu tarjouskilpailusta.

Mikäli Kansaneläkelaitos aikoo edelleen toteuttaa vaikeavammaisten avoterapiapalveluihin kuuluvan yksilöterapiapalveluiden hankinnan kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella, sen on tehtävä valittajan osalta uusi hankintapäätös, jolla valittaja hyväksytään mukaan puitejärjestelyyn aikaisemmin jo valittujen tarjoajien lisäksi.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan valittajalla ei ole oikeutta vähentää hankinnan kohteena olevaan liiketoimintaan liittyvästä oikeudenkäynnistä aiheutuneisiin kuluihin sisältyvää arvonlisäveroa omassa verotuksessaan. Korvattaviksi vaadituista oikeudenkäyntikuluista ei siten ole vähennettävä niihin sisältyvää arvonlisäveroa.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Kimmo Mikkola, Nina Korjus ja Tomi Rantasaari.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Valitus

Kansaneläkelaitos (jäljempänä myös hankintayksikkö) on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus:

1) ensisijaisesti kumoaa markkinaoikeuden päätöksen siltä osin kuin markkinaoikeus on katsonut hankintayksikön menetelleen julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, määrännyt hankintayksikön hyväksymään LS Fysioterapia Oy:n tarjouksen ja velvoittanut Kansaneläkelaitoksen korvaamaan LS Fysioterapia Oy:n oikeudenkäyntikulut

2) toissijaisesti muuttaa markkinaoikeuden päätöstä siltä osin kuin markkinaoikeus on velvoittanut Kansaneläkelaitoksen tekemään uuden hankintapäätöksen, jolla LS Fysioterapia Oy hyväksytään mukaan puitejärjestelyyn

3) velvoittaa LS Fysioterapia Oy:n korvaamaan Kansaneläkelaitoksen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut tämän asian ja asioiden diaarinumerot 279/3/15 ja 280/3/15 osalta markkinaoikeudessa yhteensä 1 500 eurolla ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa yhteensä 1 500 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen.

Kansaneläkelaitos on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Markkinaoikeus on tulkinnut tarjousten käsittelyä koskevia säännöksiä virheellisesti ja ylittänyt toimivaltansa.

Tarjouspyynnön mukaan tarjoaja antaa lomakkeella KU 115 selvityksen tiloista, laitteista, välineistä ja terapian toteuttamisesta. Lomakkeen alussa on kerrottu, että jokaisesta toimipisteestä täytetään erillinen lomake ja annetaan erillinen tarjous. LS Fysioterapia Oy (jäljempänä myös yhtiö) on tarjouksessaan esittänyt tarjouspyynnön vastaisesti kaksi eri toimitilaa/toimipistettä kahdella erillisellä KU 115 -lomakkeella. Yhtiö on markkinaoikeudessa myöntänyt tehneensä virheen tarjouksessaan.

Yhtiön tarjous on samasta syystä ollut sopimuksen tekemisen ehtojen osalta virheellinen. Tarjouspyynnöstä ja sen liitteenä olevasta sopimusluonnoksesta käy selvästi ilmi, että tarjouksen perusteella palveluntuottajan kanssa tehdään toimipistekohtainen hankintasopimus. Toimipisteen käyntiosoite ilmoitetaan muun muassa Kansaneläkelaitoksen internetsivuilla olevassa palveluntuottajien hakupalvelussa, ja palveluntuottajalle maksettavaa kotikäyntilisää koskevat korvaukset määräytyvät toimipistekohtaisesti. Tarjousten lukumäärää ei ole rajoitettu, eli sama tarjoaja on voinut tehdä useammista toimipisteistä erilliset omat tarjoukset. Tarjouspyynnössä esitetty vaatimus vain yhden toimipisteen tarjoamisesta yhdessä tarjouksessa ei ole ollut julkisista hankinnoista annetun lain vastainen.

Hinnan vertailukelpoisuus ja tarjottujen tilojen pitkälle menevä identtisyys eivät tee yhtiön tarjouksesta vertailukelpoista, sillä hinta on ollut vain yksi vertailuperuste eikä kahden täysin eri toimipisteen tilatietojen identtisyydellä voi olla vaikutusta tarjouksen arviointiin.

Yhtiö on markkinaoikeudessa esittänyt, että Karankakadun tiloissa tuotetaan ensisijaisesti fysio- ja lymfaterapiaa ja aluehallintoviraston luvan mukaan Välikadun tiloissa voi tuottaa vain psykoterapiaa. Edellä mainitut seikat puhuvat ehkä sen puolesta, että tarjoaja olisi tilojen osalta tehnyt virheen tarjousta postittaessaan, mutta kyseisillä seikoilla ei ole voinut olla merkitystä tarjousten käsittelyssä, koska ne eivät ole olleet hankintayksikön tiedossa.

Hankintayksikkö ei olisi julkisista hankinnoista annetun lain ja vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti voinut pisteyttää tarjouspyynnön vastaista tarjousta tilojen osalta. Hankintayksikkö on tarjouspyynnössään sitoutunut pisteyttämään yhden tarjotun toimipisteen tilan tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla. Tarjouspyynnön vastaisesti tarjotusta kahdesta eri tilasta vain toisen toimipisteen pisteyttäminen tai toisen pisteyttämättä jättäminen ei olisi ollut omiaan turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua.

Tarjous ei ole ollut epäselvä tarjottujen toimipisteiden sijaintien ja niihin sisältyvien tilatietojen osalta. Myöskään tarjouspyyntö ei ole ollut epäselvä. Hankintayksikkö on vallitsevan oikeuskäytännön mukaisesti hylännyt yhtiön tarjouksen, koska tarjous on tiloille asetettujen vaatimusten osalta ollut ehdoiltaan tarjouspyynnön vastainen ja tilatiedot ovat olleet tarjousvertailussa arvioitava seikka. Hankintayksiköllä ei ole ollut mahdollisuutta tarjoajien tasapuolista kohtelua vaarantamatta pyytää yhtiötä muuttamaan tarjoustaan tältä osin.

Täydennysmenettelyyn ei ole ollut tarvetta, koska hankintayksikkö on saanut riittävästi tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia palvelujen järjestämiseksi puitejärjestelyllä. Jos hankintayksikkö olisi antanut yhtiölle mahdollisuuden täydentää tarjoustaan, samanlainen mahdollisuus olisi pitänyt antaa myös muille tarjouspyyntöä vastaamattomien tarjousten tekijöille, mikä ei olisi ollut mahdollista ilman, että jollekin tarjoajalle olisi annettu samalla mahdollisuus parantaa tarjoustaan. Kun molemmilla yhtiön toimipisteillä ei ole ollut voimassa olevaa aluehallintoviraston lupaa tuottaa fysioterapiaa, olisi yhtiö täydennysmahdollisuuden saatuaan voinut parantaa tarjoustaan. Hankintayksikkö on johdonmukaisesti hylännyt kaikki tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset.

Epäselväksi jää, mitä markkinaoikeus on tarkoittanut "asian olosuhteil­la". Ilmeisesti ratkaisua on tulkittava niin, että hankintayksiköllä ei ole ollut ainoastaan oikeus vaan peräti velvollisuus pyytää yhtiötä muuttamaan tarjoustaan tilatietojen osalta. Markkinaoikeuden päätös on vastoin vallitsevaa oikeuskäytäntöä ja tarjoajalle asetettua velvoitetta osoittaa tarjoamansa palvelun olevan tarjouspyynnön mukainen. Markkinaoikeuden esille nostama seikka, asian olosuhteista johtuva kohtuuttomuus hylätä tarjouspyynnön vastainen tarjous, on julkisista hankinnoista annetun lain 46 §:n vastainen.

Markkinaoikeuden ratkaisusta ei ole löydettävissä soveltamisohjetta siihen, mitä ovat ne olosuhteet, joiden vallitessa selvästi tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen hylkääminen olisi tarjoajan kannalta kohtuutonta ja hankintayksikölle syntyisi tästä syystä velvollisuus antaa tarjoajan muuttaa tarjoustaan. Julkisista hankinnoista annetun lain 46 §:ää tulee soveltaa samalla tavalla kaikissa lain soveltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa. Tarjoajan tekemällä inhimillisellä virheellä ei voida perustella hankintayksikölle syntyvää selonottovelvollisuutta. Selvästi tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen hylkääminen ei ole suhteellisuusperiaatteen vastaista. Suhteellisuusperiaate on vain yksi noudatettavista oikeusperiaatteista. Yhtä lailla tarjoajien tasapuolisuusvaatimus edellyttää, että asetetut vaatimukset koskevat kaikkia ja niitä sovelletaan samalla tavalla kaikkiin tarjoajiin.

Markkinaoikeuden määrättävissä oleviin seuraamuksiin ei kuulu hankintayksikön velvoittaminen päättämään tarjouskilpailu määrätyllä tavalla. Kansaneläkelaitos tekee hankintasopimuksia vain palvelujen tarvetta vastaavan määrän. Jos palvelut saadaan katettua tarjousvertailussa eniten pisteitä saaneiden tarjoajien tarjoamalla asiakaskapasiteetilla, puitejärjestelyyn ei valita kaikkia tarjoajia. Markkinaoikeus ei voi tehdä Kansaneläkelaitoksen puolesta tätä arviointia.

Selitys

LS Fysioterapia Oy on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että valitus ensisijaisesti jätetään tutkimatta ja toissijaisesti hylätään ja että Kansaneläkelaitos velvoitetaan korvaamaan LS Fysioterapia Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen.

Yhtiö on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Kansaneläkelaitos on 21.1.2015 tehnyt markkinaoikeuden päätöksen mukaiset hankintapäätökset, joilla se on hyväksynyt yhtiön tarjoukset. Vakuutuspiiri on lähettänyt allekirjoittamansa sopimuksen 20.2.2015. Menettelyään tehdä sopimus vasta tuolloin Kansaneläkelaitos on perustellut julkisista hankinnoista annetun lain 77 §:ssä säädetyllä odotusajalla. Alkuperäinen hankintapäätös on tehty syyskuussa 2014, joten odotusaika on päättynyt paljon ennen markkinaoikeuden päätöstä.

Kansaneläkelaitos on muutoinkin käyttäytynyt aivan kuin asia olisi markkinaoikeuden päätöksellä palautettu uudelleen sen käsiteltäväksi, kun se on tehnyt päätöksiä, joilla on lakkautettu yhtiön kuntoutettavina olleiden vaikeavammaisten etuuksia takautuvasti.

Jos Kansaneläkelaitoksen näkemyksen mukaan uudesta hankintapäätöksestä voidaan valittaa markkinaoikeuteen, Kansaneläkelaitos ei lis pendens -vaikutuksen vuoksi voi valittaa samasta asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Näkemys siitä, että uudesta hankintapäätöksestä voi valittaa markkinaoikeuteen, on väärä. Se on kuitenkin Kansaneläkelaitoksen kanta, jonka perusteella se on tehnyt uudet valituskelpoiset hankintapäätökset. Kansaneläkelaitoksella ei oman päätöksensä vuoksi ole asiassa oikeussuojan tarvetta korkeimmassa hallinto-oikeudessa, kun lähtökohtana on, että se noudattaa omia päätöksiään.

Markkinaoikeuden ratkaisu on oikea ja julkisista hankinnoista annetun lain mukainen.

Postitusvaiheessa yhtiön tarjoukseen on erehdyksessä laitettu KU 115 -lomake sekä Välikadun että Karankakadun tiloista, vaikka Välikadulla ei voida tuottaa kuin psykoterapiapalvelua. Välikadun tiloista ei olisi saanut lisäpisteitä verrattuna Karankakadun tiloihin. Tämän vuoksi Välikatua koskevan lomakkeen joutuminen tarjouskirjekuoreen ei olisi voinut vaikuttaa kilpailutuksen lopputulokseen.

Mikäli yhtiön tarjousta ei olisi hylätty ylimääräisen lomakkeen vuoksi, tarjous olisi hyväksytty, koska hyväksyttyjen tarjousten pisteraja oli 60, minkä ylittävän pistemäärän yhtiö olisi myös saanut.

Kansaneläkelaitos olisi suhteellisuusperiaatteen perusteella ja tarjoajien tasapuolista kohtelua vaarantamatta voinut tiedustella, kumpi tilalomake on oikea. Kysymys ei olisi ollut tarjouksen täydentämisestä, vaan kirjoitusvirheeseen rinnastettavan virheen oikaisemisesta.

Kansaneläkelaitoksen päätehtävä ei ole julkisista hankinnoista annetun lain soveltaminen. Pitkäaikaisten ja luottamuksellisten hoitosuhteiden katkaiseminen yhden ylimääräisen lomakkeen perusteella on vahingollista vammaisille, mikä on yksi merkittävä seikka olosuhteita arvioitaessa. Tilanteessa tulisi noudattaa suhteellisuusperiaatetta vammaisen kannalta tarkasteltuna.

Vastaselitys

Kansaneläkelaitos on selityksen johdosta antamassaan vastaselityksessä esittänyt muun ohella seuraavaa:

Vaatimus valituksen tutkimatta jättämisestä on perusteeton. Valitus on tehty julkisista hankinnoista annetun lain 103 §:n mukaisesti, määräajassa eikä valituksessa esitettyjen vaatimusten ratkaisemiselle ole muutakaan estettä.

Korkeimman hallinto-oikeuden tulee jättää tutkimatta kaikki yhtiön vaatimukset ja väitteet, jotka kohdistuvat valituksen kohteena olevan markkinaoikeuden päätöksen johdosta tehtyyn uuteen hankintamenettelyyn ja hankintapäätökseen. Hankintayksikkö on 21.1.2015 tehnyt markkinaoikeuden päätöksen mukaisesti uuden hankintapäätöksen, jolla yhtiö on hyväksytty mukaan puitejärjestelyyn aikaisemmin jo valittujen tarjoajien lisäksi. Hankintapäätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on lähetetty samana päivänä tavallisena kirjeenä tiedoksi yhtiölle ja aikaisemmin jo valituille tarjoajille. On selvää, että myös tästä hankintapäätöksestä asianosaisilla on valitusoikeus. Asia ei kuitenkaan kuulu korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä olevan valituksen piiriin.

Hankintayksikkö ei ole voinut objektiivisesti tulkita yhtiön tarjousta siten, että siihen olisi tilojen osalta sisältynyt väitettyä erehdystä tai ylimääräisyyttä, joka asettaisi hankintayksikölle tarjouksen täydentämisvelvoitteen.

Väitteet siitä, että yhtiön tarjous olisi voitu pisteyttää tai jättää pisteyttämättä, ovat julkisista hankinnoista annetun lain vastaisia, virheellisiä ja tarjouspyyntöön perustumattomia. Tarjouspyyntöä ei ole laadittu niin, että toisia tiloja tarjoamalla voisi saada lisäpisteitä. Toisten tilojen tarjoaminen oli yksiselitteisesti kielletty. Tarjouspyynnössä on selkeästi kerrottu, miten toimipisteestä annetaan pisteitä palvelusta riippuen. On siten selvää, että tilasta saatavilla pisteillä on vaikutusta tarjouskilpailun lopputulokseen. Myöskään markkinaoikeus ei ole pitänyt yhtiön tarjousta vertailukelpoisena muutoin kuin hinnan osalta.

Hankintayksiköllä on sopimusoikeudellisen asemansa turvaamiseksi ollut oikeus asettaa tarjouspyynnössä ehto, jonka mukaan tarjous tulee tehdä vain yhdestä toimipisteestä.

Useamman toimipisteen ilmoittaminen tarjouksessa ei ole merkityksetön lisätieto. Tarjouksen hylkääminen ei siten voi myöskään olla kohtuutonta suhteessa tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuuteen. Myöskään tarjoajan tekemällä erehdyksellä ei voi olla julkisista hankinnoista annetun lain mukaisuuden arvioinnin kannalta merkitystä. Hankintayksikkö on noudattanut suhteellisuusperiaatetta hankinnan kaikissa vaiheissa. Kyse ei myöskään ole ollut kirjoitusvirheeseen rinnastettavasta virheestä.

Yhtiön esittämät näkemykset tekijöistä ja olosuhteista, jotka muodostaisivat velvollisuuden pyytää tarjoajalta selvitystä, eivät liity asian julkisista hankinnoista annetun lain mukaisuuden arviointiin.

Markkinaoikeuden päätöksen mukaisessa menettelyssä olisi kyse vaihtoehtoisten tarjousten sallimisesta tarjouspyynnön vastaisesti.

Markkinaoikeus on ylittänyt toimivaltansa määrätessään hankintayksikön hyväksymään yhtiön tarjouksen. Korkein hallinto-oikeus on 16.3.2015 antamissaan markkinaoikeuden toimivaltaa koskevissa välipäätöksissä vahvistanut tämän, kun se on todennut, että markkinaoikeus voi toimenpiteillään ainoastaan kumota tai estää virheelliseksi katsomansa menettelyn tai hankintapäätöksen toimeenpanon mutta ei voi määrätä hankintayksikköä valitsemaan tiettyä tarjoajaa.

Lisäselitys

LS Fysioterapia Oy on vastaselityksen johdosta antamassaan lisäselityksessä todennut muun ohella, ettei yhtiö ole esittänyt korkeimmalle hallinto-oikeudelle uutta hankintamenettelyä ja hankintapäätöstä koskevia vaatimuksia, vaan ainoastaan katsonut, ettei sama asia voi olla vireillä kahdessa eri oikeusasteessa samanaikaisesti.

Kansaneläkelaitos on ilmoittanut, ettei se tule lausumaan LS Fysioterapia Oy:n lisäselityksen johdosta.

Muut selvitykset ja ilmoitukset

LS Fysioterapia Oy on toimittanut oikeudenkäyntikulujensa määrää koskevan selvityksen, joka on lähetetty tiedoksi Kansaneläkelaitokselle.

Kansaneläkelaitos on ilmoittanut, ettei se tule lausumaan selvityksen johdosta.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus hylkää LS Fysioterapia Oy:n vaatimuksen valituksen tutkimatta jättämisestä.

2. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Markkinaoikeuden päätös kumotaan.

3. Kansaneläkelaitos vapautetaan velvollisuudesta korvata LS Fysioterapia Oy:n oikeudenkäyntikuluja markkinaoikeudessa.

4. LS Fysioterapia Oy määrätään korvaamaan Kansaneläkelaitoksen oikeudenkäyntikulut tässä asiassa markkinaoikeudessa 500 eurolla viivästyskorkoineen ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa 500 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

5. Korkein hallinto-oikeus hylkää LS Fysioterapia Oy:n vaatimuksen korkeimmassa hallinto-oikeudessa aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Perustelut

1. Valituksen tutkiminen

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 73 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on liitettävä tekemäänsä päätökseen muun ohella valitusosoitus, jossa selostetaan, miten asia on mahdollista saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintalain 85 §:n 1 momentin mukaan hankintaa koskevan asian voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen se, jota asia koskee.

Hankintalain 86 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Hankintalain 103 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Hankintalain 106 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös 94 §:n 1 momentin 4–7 kohdassa tarkoitetun seuraamuksen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vain lainvoimaisen päätöksen nojalla.

Kansaneläkelaitos on 15.9.2014 tekemällään hankintapäätöksellä sulkenut LS Fysioterapia Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Markkinaoikeus on yhtiön valituksen johdosta 19.12.2014 antamallaan päätöksellä muun ohella kumonnut edellä mainitun hankintapäätöksen siltä osin kuin yhtiön tarjous on suljettu tarjouskilpailusta ja velvoittanut Kansaneläkelaitoksen, mikäli se on aikonut edelleen toteuttaa vaikeavammaisten avoterapiapalveluihin kuuluvan yksilöterapiapalveluiden hankinnan kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella, tekemään yhtiön osalta uuden hankintapäätöksen, jolla yhtiö hyväksytään puitejärjestelyyn aikaisemmin jo valittujen tarjoajien lisäksi.

Kansaneläkelaitoksen mukaan yhtiö on markkinaoikeuden valituksenalaisen päätöksen antamisen jälkeen tehdyllä uudella hankintapäätöksellä hyväksytty mukaan puitejärjestelyyn ja kyseinen hankintapäätös muutoksenhakuohjeineen on lähetetty tiedoksi tarjoajille.

Edellä mainittu päätös on merkinnyt uutta hankintapäätöstä, josta asianosaisilla on ollut oikeus valittaa markkinaoikeuteen. Päätös on myös merkinnyt tosiasiallista muutosta puitejärjestelyyn jo aikaisemmin hyväksyttyjen tarjoajien oikeusasemaan LS Fysioterapia Oy:n tultua hyväksytyksi puitejärjestelyyn.

Kansaneläkelaitoksella on ollut oikeussuojan tarve saattaa virheellisenä pitämänsä markkinaoikeuden 19.12.2014 antama päätös korkeimman hallinto-oikeuden tutkittavaksi. Markkinaoikeuden päätös, jolla on osittain kumottu hankintayksikön 15.9.2014 tekemä hankintapäätös ja määrätty tietyn tarjoajan puitejärjestelyyn valitsemisesta, ei ole rajoittanut Kansaneläkelaitoksen mahdollisuutta oikeussuojakeinojen käyttämiseen, kun otetaan huomioon myös se, että markkinaoikeuden päätöstä on tullut hankintalain 106 §:n nojalla noudattaa muutoksenhausta huolimatta. Asiassa ei myöskään ole kysymys siitä, että yhdessä tuomioistuimessa vireillä jo olevaa samaa asiaa koskeva oikeudenkäynti olisi pantu vireille toisessa tuomioistuimessa lis pendens -vaikutuksen vastaisesti.

LS Fysioterapia Oy:n vaatimus Kansaneläkelaitoksen valituksen tutkimatta jättämisestä on tämän vuoksi hylättävä.

2. Pääasia

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on Kansaneläkelaitoksen valituksen johdosta ensisijaisesti ratkaistavana, onko hankintayksikkö menetellyt markkinaoikeuden katsomin tavoin hankintasäännösten vastaisesti sulkiessaan LS Fysioterapia Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa on markkinaoikeuden päätöksessä kuvatulla tavalla ilmoitettu, mitä asiakirjoja tarjouksen on tullut sisältää ja miten tarjous on tullut antaa.

Tarjouspyyntöasiakirjoista on siten käynyt selkeästi ilmi, että jokaisesta tarjottavasta yksilöterapian terapiamuodosta, erillismuodosta tai lajista on tullut antaa erillinen tarjous KU 136 -koontilomakkeella ja sen mukana toimitettavilla erillisillä lomakkeilla ja liitteillä. Yksi mainituista lomakkeista on ollut KU 115 "Selvitys tiloista, laitteista, välineistä ja terapian toteuttamisesta". Tarjouspyyntöasiakirjoista on käynyt yksiselitteisesti ilmi myös se, että tarjous annetaan jokaisesta toimipisteestä erikseen ja että kustakin toimipisteestä täytetään erillinen KU 115 -lomake. Markkinaoikeuden päätöksessä todetulla tavalla tarjouspyyntöasiakirjoissa tilat on ilmoitettu otettavan huomioon tarjousten vertailussa.

Hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä. Hankintayksikkö on velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen, kun tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousten vertailussa. Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu edellyttää, että tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen alun perin antanut tarjoaja ei saa tarjousajan päättymisen jälkeen parantaa tai täydentää tarjoustaan tarjouspyynnön mukaiseksi.

LS Fysioterapia Oy on antanut yhden tarjouksen, joka tarjouspyynnössä edellytetystä poiketen on sisältänyt kaksi KU 115 -lomaketta, joista toinen on koskenut Välikadun ja toinen Karankakadun toimipistettä. Yhtiön kyseisillä lomakkeilla antamat tiedot ovat kummankin toimipisteen osalta olleet pitkälti samoja.

Markkinaoikeus on katsonut, että hankintayksikkö olisi voinut saattaa yhtiön tarjouksen vertailukelpoiseksi pyytämällä yhtiötä ilmoittamaan, kumpi lomake sen on ollut tarkoitus liittää tarjoukseen.

Hankinnassa on kokonaisuutena ollut kyse mittavasta vaikeavammaisten avoterapiapalvelujen puitejärjestelyjen perustamista koskevasta tarjouskilpailusta, jossa on saatu lukuisia tarjouksia. Tarjouspyyntö on nyt kysymyksessä olevilta osin ollut selvä, eikä yhtiön tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuus siten ole johtunut tarjouspyynnön tulkinnanvaraisuudesta. Hankintayksikkö ei ole tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun varmistamiseksi ollut velvollinen pyytämään yhtiötä täsmentämään tarjoustaan. Tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta ei ole ollut suhteellisuusperiaatteen vastaista tai yhtiötä syrjivää.

Asian arvioinnin kannalta merkitystä ei ole myöskään sillä, ovatko Välikadun ja Karankakadun toimipisteiden eroavaisuudet sellaisia, että ne olisivat johtaneet eri suuruisiin pisteisiin tarjousten vertailussa. Asiassa saadun selvityksen mukaan toimipisteen sijainnilla on ollut merkitystä myös palveluntuottajalle maksettavan kotikäyntilisän kannalta.

Korkein hallinto-oikeus katsoo siten, toisin kuin markkinaoikeus, ettei Kansaneläkelaitos ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti sulkiessaan LS Fysioterapia Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta. Markkinaoikeuden päätös on tämän vuoksi kumottava.

Koska Kansaneläkelaitoksen ei ole katsottava esillä olevassa asiassa menetelleen hankintasäännösten vastaisesti sulkiessaan yhtiön tarjouksen tarjouskilpailusta, ei asiassa tule harkittavaksi seuraamuksen määrääminen. Korkein hallinto-oikeus toteaa kuitenkin markkinaoikeuden kumottavaksi tulevassa päätöksessä määrätyn seuraamuksen osalta seuraavan.

Hankintalain 94 §:ssä on säädetty markkinaoikeuden määräämistä seuraamuksista. Pykälän 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi muun ohella 1) kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan; 2) kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä; tai 3) velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä.

Edellä mainituilta osin asiallisesti vastaava säännös markkinaoikeuden määräämistä seuraamuksista sisältyi hankintalain alkuperäiseen 76 §:n 1 momenttiin. Kyseisen säännöksen esitöissä (HE 50/2006 vp) on tältä osin todettu muun ohella, että markkinaoikeus voisi toimenpiteillään ainoastaan kumota tai estää virheelliseksi katsomansa menettelyn tai hankintapäätöksen toimeenpanon. Sitä vastoin se ei voisi määrätä hankintayksikköä valitsemaan tiettyä tarjoajaa valitun tarjoajan asemesta.

Markkinaoikeus on esillä olevassa asiassa kumonnut hankintapäätöksen siltä osin kuin yhtiön tarjous on suljettu tarjouskilpailusta sekä velvoittanut Kansaneläkelaitoksen sakon uhalla korjaamaan virheellisen menettelynsä markkinaoikeuden päätöksessä mainitut seikat huomioon ottaen. Markkinaoikeuden päätöksessä on seuraamusten määräämisen osalta lausuttu, että mikäli Kansaneläkelaitos aikoo edelleen toteuttaa hankinnan kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella, sen on tehtävä yhtiön osalta uusi hankintapäätös, jolla yhtiö hyväksytään mukaan puitejärjestelyyn aikaisemmin jo valittujen tarjoajien lisäksi.

Markkinaoikeuden päätöksessä edellä todetuin tavoin asetettu velvollisuus on asiallisesti tietyn tarjoajan puitejärjestelyyn valitsemiseen velvoittava määräys. Tällaisen velvollisuuden asettaminen ei hankintalain 94 §:n 1 momentti huomioon ottaen kuulu markkinaoikeuden toimivaltaan.

3. LS Fysioterapia Oy:n oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Mitä tässä pykälässä ja 75 §:ssä säädetään asianosaisesta, voidaan soveltaa myös päätöksen tehneeseen hallintoviranomaiseen. Pykälän 2 momentin mukaan harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Kun otetaan huomioon asian laatu, asiassa saatu selvitys sekä erityisesti korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen lopputulos, ei ole kohtuutonta, että LS Fysioterapia Oy joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa markkinaoikeudessa vahinkonaan. Markkinaoikeuden päätös on tämän vuoksi kumottava myös siltä osin kuin Kansaneläkelaitos on velvoitettu korvaamaan LS Fysioterapia Oy:n oikeudenkäyntikulut ja Kansaneläkelaitos vapautettava velvollisuudesta korvata LS Fysioterapia Oy:n oikeudenkäyntikuluja markkinaoikeudessa.

4. Kansaneläkelaitoksen oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Kansaneläkelaitos joutuisi pitämään asian käsittelystä markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Tämän vuoksi markkinaoikeuden päätös, jolla Kansaneläkelaitoksen oikeudenkäyntikuluvaatimus on hylätty, on kumottava. LS Fysioterapia Oy on hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin nojalla määrättävä korvaamaan Kansaneläkelaitoksen oikeudenkäyntikulut tässä asiassa markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

5. LS Fysioterapia Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti, LS Fysioterapia Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Niilo Jääskinen, Matti Halén, Alice Guimaraes-Purokoski, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Kaisa Pärssinen-Knight.

 
Julkaistu 30.11.2016