Muu päätös 5106/2016

Julkista hankintaa koskeva valitus (Kivijärvi)

Antopäivä: 1.12.2016
Taltionumero: 5106
Diaarinumero: 3331/3/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T5106

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittaja A, Kivijärvi

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 14.9.2015 nro 617/15

Asian aikaisempi käsittely

Kivijärven kunta (jäljempänä myös hankintayksikkö) on 8.1.2015 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella ilmoittanut avoimella menettelyllä toteutettavasta koulukuljetuksia koskevasta palveluhankinnasta ajalle 2.3.2015–30.5.2015.

Kivijärven kunnan sivistyslautakunta on 29.1.2015 tekemällään hankintapäätöksellä (§ 13) valinnut Tilausliikenne A. Kainulainen Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 30 000–50 000 euroa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa A on ollut valittajana, Kivijärven kunta vastapuolena ja Tilausliikenne A. Kainulainen Oy kuultavana, on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt A:n valituksen ja velvoittanut hänet korvaamaan Kivijärven kunnan oikeudenkäyntikulut 1 500 eurolla viivästyskorkoineen.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 69 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa pyydetään toimittajia määräaikaan mennessä esittämään tarjouksensa. Pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava tarjouksen valintaperuste sekä käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta vertailuperusteet ja niiden tärkeysjärjestys. Pykälän 3 momentin mukaan tarjouspyynnössä on ilmoitettava myös muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjouksen tekemisessä. Pykälän 4 momentin mukaan, jos tarjouspyyntö ja hankintailmoitus eroavat sisällöltään toisistaan, noudatetaan sitä, mitä hankintailmoituksessa ilmoitetaan.

Hankintalain 72 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia Kivijärven kunnan tilausliikenteenä hoidettavien koulukuljetusten järjestämisestä loppulukuvuoden 2014–2015 jäljellä olevalta osalta.

Valittaja on esittänyt, että hankintailmoituksessa valintaperusteeksi ilmaistu "halvin hinta" ei ole enää toteutunut tarjouspyynnössä eikä hintavertailun perusteita ole määritelty niin tarkasti, että tarjoajille olisi ollut selvää, millä hinnoilla on ollut merkitystä tarjouskilpailussa.

Tarjouspyynnön kohdan "Tarjouksen laatiminen" mukaan tarjous on tullut tehdä kohteittain tarjouspyynnön liitteenä olevalla tarjouslomakkeella. Tarjoajien on tullut nimetä kohteet, joiden kuljetuksia tarjous on koskenut. Kyseisen kohdan mukaan tarjoukset on tullut jättää yksittäisistä reiteistä, joiden lisäksi on voinut antaa myös erillisen tarjouksen reittien yhdistämisestä. Edelleen kyseisessä kohdassa on ilmoitettu, että tarjousten vertailukelpoisuuden vuoksi pelkkiä yhdistelmätarjouksia ei ole voinut antaa, vaan tarjoajalta on edellytetty jokaisesta yhdistelmän kohteesta myös yksittäistarjous, jotta vertailu tarjousten ja yhdistelmien kesken on voitu suorittaa asianmukaisesti.

Edellä mainitussa tarjouspyynnön kohdassa on lisäksi ilmoitettu muun ohella seuraavaa:

"Erillisten tarjousten yhdistelyn tekee tilaaja. Hintavertailu yksittäisten reittien ja mahdollisten reittiyhdistelmien välillä tehdään siten, että valituksi tulevat ne tarjoukset, joiden perusteella kunnan koulukuljetukset järjestetään kokonaisuutena edullisimmalla tavalla. Vaikka tarjouksia pyydetään yksittäisistä reiteistä, voi valituksi siten tulla reittiyhdistelmän antaja, mikäli tämän tarjous on edullisin osana kokonaisuutta tai kokonaistarjouksen antaja, mikäli tämän tarjous osoittautuu kokonaisuudessaan halvimmaksi tarjoukseksi."

Tarjouspyynnön kohdassa "Tarjouskilpailun ratkaisuperusteet" on ilmoitettu muun ohella, että tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut vaatimukset, vertaillaan halvimman hinnan mukaisesti siten, että valituksi tulee se tai ne tarjoukset, joiden mukaan kyseessä olevat loppulukuvuoden 2014–2015 koulukuljetukset tulevat kokonaisuutena edullisimmin hoidettua.

Tarjouspyynnön liitteessä 1 "Hankintakohteet" on muun ohella ilmoitettu tarjouspyyntöä koskevat reitit numeroituina 1–8:aan sekä niitä koskevat arvioidut oppilasmäärät.

Tarjouspyynnön liitteenä 2 on ollut tarjouslomake, jonka kohtaan "3. Tarjoushinta" tarjoajien on tullut merkitä tarjoamansa reitit/kohteet numeroittain ja sen hinta ilman arvonlisäveroa.

Tarjouspyyntöä ei saa laatia siten, että se kohtelisi tarjoajia syrjivästi tai epätasapuolisesti. Tarjouskilpailuun osallistuvien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankinnan kohde ja tarjouksen valintaan vaikuttavat seikat tulee kuvata tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Hankintamenettelyn avoimuus ja tasapuolisuus edellyttävät, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyynnöstä on käynyt selvästi ilmi, että tarjouskilpailussa valintaperusteena on ollut halvin hinta ja että yksittäisten tarjousten lisäksi on ollut mahdollista jättää myös erillinen tarjous reittien yhdistämisestä. Tarjouspyynnön perusteella tarjoajien on tullut ymmärtää, että tarjousvertailu tullaan suorittamaan vertaamalla yksittäis- ja yhdistelmätarjousten hintoja keskenään, jolloin on voitu selvittää kokonaisuutena edullisin tapa järjestää kunnan koululaiskuljetukset kyseessä oleville reiteille. Markkinaoikeus toteaa sille toimitettujen asiakirjojen perusteella, että tarjouskilpailussa annetut tarjoukset ovat olleet yhteismitallisia ja vertailukelpoisia ja että tarjousvertailu on suoritettu tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla.

Edellä todettu huomioon ottaen tarjouspyyntö ei ole ollut epäselvä tai tarjoajien kannalta epätasapuolinen. Hankintayksikkö ei ole menetellyt tarjouspyynnön laatimisessa hankintasäännösten vastaisesti.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous olisi tullut sulkea pois tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena, koska tarjouksen liitteenä ei ole toimitettu selvitystä tarjouspyynnössä vaaditusta liikenneluvasta.

Tarjouspyynnön kohdan "Tarjotulle palvelulle asetetut vaatimukset" mukaan tarjoajalla on tullut olla koulukuljetusten harjoittamiseen oikeuttava liikennelupa (joukkoliikennelupa tai taksilupa). Edelleen kyseisessä kohdassa on ilmoitettu muun ohella seuraavaa:

"Koulukuljetusten harjoittamiseen tarvittavan luvan voimassaoloajan umpeutuminen kesken sopimuskauden ei estä liikennöitsijää ottamasta osaa tarjouskilpailuun. Liikennöitsijä vastaa kuitenkin vahingoista, joita ostajalle mahdollisesti aiheutuu, jos koulukuljetussopimus purkautuu kesken sopimuskauden siitä syystä, ettei liikennöitsijän liikennelupaa uudisteta."

Tarjouspyynnön kohdassa "Tarjouksen laatiminen" on ilmoitettu, että tarjouksessa on tullut esittää kopio voimassa olevasta joukkoliikenneluvasta tai taksiluvasta taikka selvitys, että tarjoajalla on luotettavalla todennäköisyydellä mahdollisuus saada lupa ennen sopimuskauden alkua.

Markkinaoikeudelle toimitetuista asiakirjoista ilmenee, että voittaneen tarjoajan tarjouksessa on ollut Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen antama joukkoliikennelupa, jonka voimassaoloaika on ollut 21.2.2010–20.2.2015.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintailmoituksen mukaan tarjoukset on tullut jättää hankintayksikölle viimeistään 23.1.2015 ja näin ollen voittaneen tarjoajan tarjouksessa on ollut mainittuna määrähetkenä tarjouspyynnössä vaadittu selvitys voimassa olevasta liikenneluvasta. Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen.

Voittanutta tarjoajaa koskevat muut väitteet

Valittaja on esittänyt, että voittanut tarjoaja on asetettu muita tarjoajia parempaan asemaan sillä perusteella, että se on tarjouksessaan ilmoittanut suorittavansa kuljetukset linja-autolla.

Tarjouspyynnön perusteella tarjouksen on voinut tehdä myös siten, että kuljetukset hoidetaan linja-autolla. Saadun selvityksen perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole ilmennyt sellaisia seikkoja, joiden perusteella olisi katsottava voittaneen tarjoajan saaneen tarjouskilpailussa perusteetonta etua siitä, että se on tarjouksessaan ilmoittanut suorittavansa kuljetukset linja-autolla. Näin ollen hankintayksikkö ei ole menetellyt tältäkään osin hankintasäännösten vastaisesti.

Valittajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Hankintayksikkö on esittänyt, että valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen, koska valittaja ei ole ilmoittanut tarjouslomakkeessaan erikseen ilmoitettavaa ajokilometrin hintaa.

Tarjouslomakkeen kohdasta "Ajokilometrin hinta" ilmenee, että kyseisessä kohdassa on ilmoitettu ajokilometrin hinta liikenteen muutoksista johtuvien liikennöintikorvausten muutosten laskentaperusteeksi.

Ottaen huomioon hankintakauden keston sekä sen, ettei ajokilometrin hinnalla ole ollut merkitystä tarjousvertailussa, markkinaoikeus katsoo, ettei valittajan tarjousta ole tältä osin pidettävä tarjouspyynnön vastaisena.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan, ja kun otetaan huomioon, että hallintolainkäyttölain 74 §:n 3 momentti ei tule hankinta-asioissa sovellettavaksi, olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Ottaen huomioon asian laatu ja laajuus sekä se, että hankintayksikön esittämä väite valittajan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuudesta on hylätty, markkinaoikeus katsoo hankintayksikön kohtuullisten oikeudenkäyntikulujen määräksi 1 500 euroa.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Anne Ekblom-Wörlund, Pertti Virtanen ja Sami Myöhänen.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Valitus

A on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen kokonaisuudessaan, määrää Kivijärven kunnan maksamaan hänelle hyvitysmaksuna 3 500 euroa sekä velvoittaa Kivijärven kunnan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa viivästyskorkoineen.

A on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Tarjouspyyntö ei ole mahdollistanut tasapuolista ja riittävän avointa tarjouskilpailua. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu hyväksyttävän yksittäiset reitit tai reittiyhdistelmät. Tilausliikenne A. Kainulainen Oy on tehnyt tarjouksen kaikista reiteistä 1–8 ajettavaksi yhdellä kertaa, ja tarjous on hyväksytty hinnaltaan edullisimpana. Tosiasiallisesti reittejä ei voi kuitenkaan ajaa yhtä aikaa, koska reitit 1–3 ajetaan aamulla, reitit 4–6 iltapäivällä kello 13 sekä reitit 7 ja 8 iltapäivällä kello 15. Kaikkia reittejä ei ole mahdollista yhdistää keskenään.

Nyt kysymyksessä olevassa tarjouspyynnössä ei ole ollut yhdistelmäreitin määritelmää. Hankintayksikkö on kuitenkin tosiasiallisesti käyttänyt ja soveltanut useita vuosia määritelmää, jonka mukaan yhdistelmäreitillä tarkoitetaan hankinnassa minkä tahansa kahden tai useamman reitin kaikkien oppilaiden yhdistämistä samaan kyytiin. Tarjouskilpailun voittanut Tilausliikenne A. Kainulainen Oy:n tarjous ei ole täyttänyt edellä mainittua määritelmää. Voittanut tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen yhdistelmätarjous, vaan kaikki reitit käsittävä yhteistarjous, jollaista ei ole tarjouspyynnössä pyydetty.

Tarjouskilpailussa on jo lähtökohtaisesti suosittu linja-autoa, koska kyseessä olevien reittien oppilasmäärät on suunniteltu niin suuriksi, ettei oppilaita ole ollut mahdollista kuljettaa taksilla. Tarjouspyynnössä ei kuitenkaan ole edellytetty, että kuljetuksissa tarvitaan tietyn henkilömäärän kuljettavaa ajoneuvoa. Tämän olisi pitänyt avoimesti näkyä tarjouspyynnöstä, sillä tosiasiassa hankintayksikkö on suosinut linja-autoja käyttävää tarjoajaa.

Tarjouspyynnössä ei ole yksilöity kaikkia tarjouksen valintaan tosiasiallisesti vaikuttaneita seikkoja, eikä tarjouspyyntöä ole siten laadittu riittävän selväksi. Edellistä kilpailutusta koskevassa markkinaoikeuden päätöksessä 5.12.2014 todettua ei ole otettu huomioon nyt kysymyksessä olevassa kilpailutuksessa. Valittajan ja voittaneen tarjoajan tarjoukset eivät ole perustuneet yhtäläiselle tiedolle tarjouksille asetetuista vaatimuksista. Tarjoukset eivät näin ollen ole olleet sisällöltään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia.

Voittanut tarjous ei ole myöskään ollut tarjouspyynnön mukainen, koska Tilausliikenne A. Kainulainen Oy ei ole antanut tarjouksessaan hankintayksikölle selvitystä joukkoliikennelupansa jatkumisesta. Tarjouspyynnössä on nimenomaisesti ilmoitettu, että tarjouksessa on esitettävä kopio voimassaolevasta joukkoliikenne- tai taksiluvasta tai sen sijaan selvitys, että tarjoajalla on luotettavalla todennäköisyydellä mahdollisuus saada lupa ennen sopimuskauden alkua.

Tilausliikenne A. Kainulainen Oy:n olisi tullut esittää tarjouksessaan ja viimeistäänkin ennen hankintapäätöksen tekemistä hankintayksikölle selvitys siitä, että sen joukkoliikennelupa oli umpeutumassa 20.2.2015 eli ennen 2.3.2015 tapahtunutta kuljetusten aloittamista. Tilausliikenne A. Kainulainen Oy:lle on myönnetty uusi liikennelupa 31.1.2015, mutta hankintayksikölle se on toimitettu tiedoksi vasta 19.2.2015. Hankintayksikkö ei ole voinut pitää itsestään selvänä, että lupa myönnetään. Hankintayksikön olisi tullut sulkea voittanut tarjoaja tarjouskilpailusta.

Valittajalla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä, sillä hankinnassa ei ole annettu valittajan ja voittaneen tarjoajan tarjousten lisäksi muita tarjouksia. Hankintayksikkö on määrättävä maksamaan valittajan vaatima hyvitysmaksu.

Markkinaoikeus ei ole valituksenalaisessa päätöksessään ottanut kantaa valittajan vaatimukseen hankintapäätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä. Markkinaoikeuden olisi tullut tutkia kaikki valituksessa esitetyt vaatimukset ja esittää perustelut päätöksessään myös tältä osin. Näin ollen avoimeksi on jäänyt myös se seikka, onko kunta edes antanut markkinaoikeudelle kirjallista sitoumusta olla panematta 29.1.2015 tehtyä hankintapäätöstä täytäntöön niin kauan kuin asia on markkinaoikeudessa vireillä. Markkinaoikeuden ratkaisu on ollut myös tältä osin puutteellinen ja virheellinen.

Selitykset

Kivijärven kunta on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan hankintayksikölle asian käsittelystä korkeimmassa hallinto-oikeudessa aiheutuneet arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3 931,25 eurolla viivästyskorkoineen.

Hankintayksikkö on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Kysymyksessä olevassa tarjouspyynnössä ei ole määritelty yhdistelmäreittiä. Tarjouspyynnön perusteella on kuitenkin ollut selvää, että tarjouksen on voinut jättää sekä yksittäisistä reiteistä että niiden yhdistelmistä, vaikka yhdistelmä sisältäisi kaikki reitit, kuten voittaneessa tarjouksessa.

Tarjouspyynnössä ei ole ollut mainintaa siitä, että vain tietyt reitit voitaisiin yhdistää ajettaviksi tai että reittiyhdistelmäksi ei voitaisi lukea tarjousta, joka käsittää kaikki reitit. Tarjouspyynnössä ei ole myöskään otettu kantaa siihen, miten tarjoaja järjestää koulupäivän aikaisten reittien ja siirtoajojen aikataulutuksen. Siirtoajot ovat tarjouspyynnön mukaan kuuluneet tarjottuun hintaan.

Tarjouspyynnössä ei ole asetettu vaatimuksia tai ehtoja tarjoajan käyttämän kulkuneuvon ajoneuvoluokalle. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu oppilasmäärät, ja tarjoajan omaan harkintaan on jäänyt se, minkälaista kalustoa se tarjoaa. Oppilasmääriin ovat vaikuttaneet oppilaiden asumispaikat ja se, kuinka monta oppilasta on mistäkin kunnan osasta tulossa kuljetukseen. Valittaja ei ole esittänyt, millä tavalla valittajan ja voittaneen tarjoajan tarjoukset eivät olisi perustuneet yhtäläiselle tiedolle tarjouksille asetetuista vaatimuksista.

Tarjouspyynnössä ei ole vaadittu tarjoajalta selvitystä liikennelupansa jatkumisesta, jos voimassaoleva lupa on esitetty tarjouksessa. Tarjoajan on ainoastaan tullut antaa selvitys liikenneluvan saamisesta, jos sellaista ei tarjoushetkellä ole vielä ollut. Tarjouspyynnössä on myös todettu, ettei koulukuljetusten harjoittamiseen tarvittavan luvan voimassaoloajan umpeutuminen kesken sopimuskauden estä liikennöitsijää ottamasta osaa tarjouskilpailuun.

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Voittanut tarjoaja on esittänyt tarjouksessaan voimassaolevan joukkoliikenneluvan, joka on ollut voimassa niin tarjoushetkellä kuin hankintapäätöstä tehtäessäkin, eikä voittaneella tarjoajalla ole ollut velvollisuutta toimittaa muita selvityksiä luvan jatkumisesta. Voittanut tarjoaja on myös uusinut lupansa ennen kuin vanha lupa on päättynyt ja lähettänyt 19.2.2015 hankintayksikölle kopion voimassaolevasta uusitusta luvasta. Lisäksi hankintayksikkö on ollut Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa sähköpostikirjeenvaihdossa, minkä perusteella hankintayksikkö on voinut luottaa siihen, että voittaneen tarjoajan liikennelupa uusitaan.

Valittajan vaatimus hyvitysmaksusta on hylättävä. Voittanut tarjoaja on jättänyt halvimman tarjouksen, eikä sen tarjous ole ollut tarjouspyynnön vastainen. Valittajan väitteet tarjouspyynnön epäselvyydestä ja toisaalta valittajan mahdollisuudesta voittaa tarjouskilpailu ovat ristiriidassa keskenään.

Sillä, onko markkinaoikeus ottanut päätöksessään kantaa valittajan vaatimukseen hankintapäätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä, ei ole ollut koulukuljetusten kannalta merkitystä. Hankintayksiköllä on ollut lakisääteinen velvollisuus huolehtia koulukuljetuksista myös markkinaoikeuskäsittelyn aikana.

Tilausliikenne A. Kainulainen Oy ei sille varatusta tilaisuudesta huolimatta ole antanut selitystä valituksen johdosta.

Vastaselitys

A on antanut hankintayksikön selityksen johdosta vastaselityksen, jossa hän on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Tarjouspyyntö on ollut virheellinen. Hankintayksikkö ei ole korjannut tarjouspyyntöään markkinaoikeuden 5.12.2014 antamassa päätöksessä numero 848/14 edellytetyin tavoin. Vaikka hankintayksikkö on hankintailmoituksessa sallinut vaihtoehtoiset tarjoukset, se ei ole hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä määritellyt niitä perusteita, joilla hintavertailu tehdään eri vaihtoehtojen välillä.

Tilausliikenne A. Kainulainen Oy:n joukkoliikennelupa on vanhentunut ennen 2.3.2015 alkanutta sopimuskautta eikä kesken sitä. Yhtiön 19.2.2015 hankintayksikölle toimittama kopio uusitusta liikenneluvasta on toimitettu määräajan jälkeen eikä sitä ole tullut ottaa huomioon. Hankintayksikön viittaama sähköpostikirjeenvaihto Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa ei ole koskenut kyseessä olevaa hankintaa.

Kivijärven kunnalle ja Tilausliikenne A. Kainulainen Oy:lle on lähetetty tiedoksi A:n vastaselitys.

Muut kirjelmät ja selvitykset

Tilausliikenne A. Kainulainen Oy:lle on lähetetty tiedoksi Kivijärven kunnan selitys.

Kivijärven kunta on toimittanut A:n vastaselityksen johdosta lisäselityksen ja oikeudenkäyntikuluja koskevan selvityksen, jotka on lähetetty tiedoksi A:lle.

A on toimittanut Kivijärven kunnan lisäselityksen johdosta lisäkirjelmän ja oikeudenkäyntikuluja koskevan selvityksen. A on muun ohella lausunut, että hankintayksikkö on velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut. Asia on joka tapauksessa ollut oikeudellisesti niin epäselvä, että valittajalla on ollut perusteltu syy oikeudenkäyntiin. Ottaen huomioon oikeudenkäyntiin johtaneet seikat valittajan velvoittaminen korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut olisi kokonaisuutena arvioiden ilmeisen kohtuutonta. Hankintayksikön oikeudenkäyntikulut on jätettävä sen itsensä vastattaviksi.

Kivijärven kunnalle on lähetetty tiedoksi A:n lisäkirjelmä.

Tilausliikenne A. Kainulainen Oy:lle on lähetetty tiedoksi Kivijärven kunnan lisäselitys ja A:n lisäkirjelmä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. A:n valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta pääasian eikä oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta.

2. Korkein hallinto-oikeus hylkää A:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Korkein hallinto-oikeus velvoittaa A:n korvaamaan Kivijärven kunnan oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa vaatimuksen enemmälti hyläten 1 000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

Perustelut

1. A:n valituksessaan esittämän mukaan valituksenalainen markkinaoikeuden päätös on ollut puutteellinen ja virheellinen, koska markkinaoikeus ei ole päätöksessään ottanut kantaa valittajan vaatimukseen hankintapäätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä.

Korkein hallinto-oikeus toteaa asiakirjaselvityksestä ilmenevän, että markkinaoikeus on 3.3.2015 lähettänyt valittajalle tiedoksi hankintayksikön markkinaoikeudelle antaman julkisista hankinnoista annetun lain 92 §:n 1 momentin mukaisen kirjallisen sitoumuksen olla panematta hankintapäätöstä täytäntöön niin kauan kuin asia on markkinaoikeudessa vireillä. Markkinaoikeus on samalla ilmoittanut valittajalle, ettei markkinaoikeus sitoumuksen vuoksi edellä mainitun pykälän 2 momentin mukaisesti anna päätöstä valittajan hankintapäätöksen täytäntöönpanon väliaikaista kieltämistä koskevasta vaatimuksesta. Markkinaoikeus on siten ottanut kantaa myös valittajan esittämään täytäntöönpanon kieltämistä koskevaan vaatimukseen.

Edellä esitetyn vuoksi ja kun otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita pääasian eikä oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta.

2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti, A:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Kivijärven kunta joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan kokonaisuudessaan. Tämän vuoksi A on hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin nojalla velvoitettava korvaamaan Kivijärven kunnan oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa kohtuulliseksi harkitulla määrällä edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Matti Halén, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Pasi Yli-Ikkelä.

 
Julkaistu 1.12.2016