Muu päätös 5204/2016

Sähköturvallisuutta koskeva valitus

Antopäivä: 5.12.2016
Taltionumero: 5204
Diaarinumero: 4098/2/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T5204

Asia Sähköturvallisuutta koskeva valitus

Valittaja A Oy

Päätös, jota valitus koskee

Helsingin hallinto-oikeus 4.12.2015 nro 15/1761/3

Asian aikaisempi käsittely

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on 10.9.2014 tekemällään päätöksellä Nro AKA-20140703-01 velvoittanut A Oy:n sähköturvallisuuslain 27 §:n ja 28 §:n nojalla välittömästi lopettamaan tuotteen Siirtymispistokytkin, Mercury, tyyppi 9168A / BS5733 (Stock code 429.831), EAN 5015972038536 myynnin ja muun luovuttamisen, ryhtymään toimenpiteisiin, joilla jakelijoille ja loppukäyttäjille päätyneet A Oy:n toimittamat tuotteet saadaan kerätyksi takaisin sekä laatimaan jakelijoille tiedotteen, jossa kerrotaan tuotteen vaarallisuudesta, myynnin ja muun luovuttamisen lopettamisesta ja palautusmenettelyn aloittamisesta. Tiedotteessa tulee olla tuotteen yksilöidyt tunnistetiedot sekä ohje siitä, miten jakelijoiden tulee menetellä hallussaan olevien tuotteiden kanssa. Lisäksi tiedotteessa tulee olla kehotus lähettää tiedote toimitusketjussa eteenpäin, jos tuotteita on toimitettu muille jakelijoille.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään muun ohella hylännyt A Oy:n valituksen asiassa AKA-20140703-01 tehtyä päätöstä koskevin osin.

Hallinto-oikeus on siltä osin kuin korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kysymys selostanut sähköturvallisuuslain (410/1996) 5 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 6 §:n, sähkölaitteiden turvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1694/1993) 8 §:n ja sähköturvallisuuslain 27 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 28 §:n 1 momentin sekä asiassa saadun selvityksen ja johtopäätöksenään lausunut seuraavaa:

Hallinto-oikeus toteaa, että sähkölaitteen on täyttääkseen sähköturvallisuuslain ja sen nojalla annettujen määräysten mukaiset vaatimukset oltava soveltuvien yhdenmukaistettujen standardien mukainen. Siirtymispistokytkimessä on sitä tarkastettaessa havaittu useita soveltuvan standardisarjan IEC 60884 mukaisia, 13.5.2014 ja 5.8.2014 päivätyissä tutkimuslausunnoissa yksilöityjä turvallisuuspuutteita. Asiassa ei ole esitetty sellaista selvitystä, jonka perusteella mainittuja testauksia olisi pidettävä epäluotettavina tai virheellisinä. Siirtymispistokytkintä on erillisen pakkauksen ja sen sisältämien merkintöjen perusteella pidettävä valaisimista erillisenä tuotteena siitä huolimatta, että siirtymispistokytkin on luovutettu valaisimien myynnin yhteydessä. Sillä seikalla, että siirtymispistokytkintä ei ole myyty erikseen, ei ole asian arvioinnin kannalta merkitystä ottaen huomioon, että sähköturvallisuuslain 5 §:n mukaisen kiellon saattaa markkinoille turvallisuusmääräysten vastaista tuotetta on katsottava koskevan tuotteen kaikenlaista luovuttamista. Hallinto-oikeus katsoo tämän ja muun edellä lausutun perusteella, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on voinut asettaa siirtymispistokytkimen turvallisuusmääräysten vastaisena luovutuskieltoon sekä velvoittaa A Oy:n keräämään tuotteet takaisin jakelijoilta ja loppukäyttäjiltä. Asiassa AKA-20140703-01 annettua valituksenalaista päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Markku Lambert, Vesa Heikkilä ja Reija Suni. Esittelijä Jatta Rinta-Hoiska.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A Oy on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan siltä osin kuin sillä on hylätty yhtiön valitus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätöksestä AKA-20140703-01.

Yhtiö on uutena perusteena esittänyt LCIE:n (Bureau Veritas) testiraportin, joka osoittaa että kyseessä oleva siirtymispistokytkin täyttää kaikki standardisarjan IEC60884 vaatimukset. Erittäin vakavat puutteet, joiden on esitetty vaarantavan turvallisuuden, on saatu testaamalla tuote käyttötarkoituksensa vastaisesti. Oikein käytettynä tuote ei aiheuta kuvailtua vaaraa.

Adapterin tapit ovat säädettävissä. Kun UK-pistokkeen ja adapterin välinen liitos on tiukka, adapteri ei jää pistorasiaan. Kun adapteria käytetään käyttötarkoituksensa mukaisesti, se ei aiheuta kuvailtua vaaraa. Vaikka liitos olisikin löysä, on UK-pistokkeen virroittimet eristetty yli puolen välin eikä tuote tässäkään tapauksessa aiheuta kuvailtua vaaraa.

Tuote ei ole yksittäin myynnissä. Vaatimuksenmukaisuusvakuutus on toimitettu Tukesille tapauksen YNS-20140227-07 yhteydessä. Pistokkeisiin tai verkkolaitteisiin, jotka ovat toisen tuotteen osia, ei ole ennenkään vaadittu vaatimuksenmukaisuusvakuutusta.

Tuote on hyväksytty ja kelvollinen noin 480 miljoonan eurooppalaisen kuluttajan markkina-alueella. Suomen markkina-alueella tuote on katsottu hengenvaaralliseksi, jos myyjänä on suomalainen yhtiö. Muun eurooppalaisen esimerkiksi verkkokauppaa harjoittavan yhtiön myymänä tuote on turvallinen. Tässä on syvä ristiriita Tukesin hallinnollisten päätösten ja EU:n perustamissopimuksen artiklojen 23-31 välillä.

Tukes on lausunnossaan esittänyt että valitus hylätään. Yhtiön toimittama uusi testausraportti näyttää koskevan samanlaista tuotetta. Uuden testausraportin mukaisen tuotteen merkinnät ovat yhtenevät valituksenalaisen päätöksen mukaisen tuotteen kanssa muuten paitsi että tästä uuden testausraportin tuotteesta puuttuu CE-merkintä. Uusi testausraportti näyttäisi osoittavan, että tuote on vaatimusten mukainen. Tämä näennäinen vaatimustenmukaisuus on kuitenkin saatu aikaan siten, että testin tilaaja on määritellyt testausjärjestelyt sellaisiksi, ettei SGS Fimko Oy:n havaitsemia puutteita tarvitse ottaa huomioon. Toisin sanoen testauksen tilaaja on pyytänyt arvioimaan tuotetta vain tilanteissa, joissa tuotteeseen kytketään juuri tietynlainen pistotulppa. Kaikki sellaiset pistotulpat, jotka ovat Suomessa yleisesti käytössä ja joiden käyttö tuotteen yhteydessä voisi aiheuttaa SGS Fimko Oy:n esiin nostamat vaarat, on tilaajan toimesta rajattu uuden testausraportin tarkastelujen ulkopuolelle.

Tästä seuraa, että niiden standardikohtien mukaiset testit, jotka SGS Fimko Oy:n tutkimuslausunnossa osoittavat tuotteen vaarallisuuden, on valittajan esittämässä uudessa testausraportissa todettu soveltumattomiksi (NA, ND) ja yksi (standardin kohta 10.1) jopa testin läpäisseeksi. Testauksen tilaaja on siis tilannut testauksen siten, etteivät SGS Fimko Oy:n toteamat vaarat edes voi tulla esiin.

Tuotetta testattaessa lähtökohtana on tuotteen testaaminen sen käyttötarkoituksen mukaisesti. Testattaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon myös ennakoitavissa oleva tuotteen väärinkäyttö. Tällaisiin tilanteisiin tulee tuotteen suunnittelussa varautua. Valituksenalaisen päätöksen mukaisen adapterin pistorasian rakenteen tulisi olla sellainen, että siihen ei voi laittaa Suomessa käytössä olevaa 0 tai I luokan pistotulppaa. Valituksenalaisen tuotteen osalta tämä on kuitenkin mahdollista.

Vaikka kyseessä on tuotteen käyttäminen sen käyttötarkoituksen vastaisesti, Tukes on arvioinut, että kyseessä on tuotteen ennakoitavissa oleva väärinkäyttö, joka on otettava huomioon tuotetta valmistettaessa. Suomessa on olemassa perustarve käyttää adapteria, jolla voidaan liittää luokan 0 pistotulpalla varustettu laite pistorasiaan, koska aiemmin uudisrakennusten tietyt asuintilat sai varustaa 0-luokan pistorasioilla. Nämä niin sanotut 0-luokan tilat tulevat säilymään sellaisinaan, koska esimerkiksi korjausrakentamisessa niitä saa edelleen uudistaa alkuperäiseen tasoon. Kun vanhojen laitteiden pistotulpat eivät menekään pistorasioihin, ongelmaa voidaan yrittää ratkaista adapterilla. Tukes on arvioinut, että valituksenalaisen päätöksen mukaisen adapterin kohdalla ennakoidun väärinkäytön toteutumismahdollisuus on huomattavasti suurempi kuin monilla muilla laitteilla. Tuotetta on siten pidettävä käyttäjälleen vaarallisena. Tuotteen testauslausunnossa esitetyt valokuvatkin osoittavat, miten vaaralliset jännitteiset osat ovat kosketeltavissa tietyissä tilanteissa.

Adapteri mahdollistaa sen, että vanhaa suojamaadoittamatonta (suojausluokan 0) laitetta voidaan käyttää sellaisissa tiloissa, joissa laitteen vikaantuminen aiheuttaa vaaraa. Myös suojamaadoitetun laitteen (suojausluokan I) kytkeminen adapteriin aiheuttaa vikatilanteessa vakavan riskin. Normaalisti sähköverkon suojaukset havaitsevat suojamaadoitetun laitteen vikaantumisen ja suojaukset katkaisevat jännitteen kyseisestä pistorasiasta. Luokan 0 pistotulppa sopii adapterin pistorasiaosaan ja adapterissa on schukopistotulppaa muistuttava pistotulppaosa, joka sopii suojakosketinpistorasiaan. Adapterin kytkeminen suojakosketinpistorasiaan tekee suojamaadoitukseen perustuvan suojauksen toimimattomaksi ja siten vaarantaa käyttäjän turvallisuuden. Lisäksi valituksenalaisen päätöksen mukaisessa tuotteessa on testauksissa havaittu puutteita, vaikka sitä käytettäisiin oikein.

Tutkimuslausunnossa esitetyistä puutteista voi aiheutua lisäksi palovaaraa. Selvästi liian ohuiden pistotulpan tappien kosketuspinta pistorasian kytkentäliuskoihin saattaa jäädä todella pieneksi ja aiheuttaa ylilämpenemistä. Valituksen liitteenä olevassa kuvassa näkyy selvästi, että halkaistuja pistotulpan tappeja on päästä levitetty, jotta tapin päähän on saatu haluttu mitta.

Valituksenalaisen päätöksen mukainen tuote on vaatimustenvastainen. Tuotteen testauksessa voidaan ottaa huomioon tuotteen ennakoitavissa oleva väärinkäyttö.

A Oy on vastaselityksessään esittänyt, ettei adapteria myydä yksittäisenä tuotteena. Adapteri on liitetty vain niihin harvoihin yhtiön myymiin tuotteisiin, joissa on UK-tyyppinen pistotulppa, ja se on tarkoitettu käytettäväksi vain niin sanotun "kolmepiikkisen", lähinnä Englannissa käytössä olevan pistotulpan muuntamiseksi muulle euro-alueelle sopivaksi.

Tukes perustaa näkemyksensä SGS Fimko Oy:n testauslausuntoon, jossa väitetyt vaaratilanteet on saatu aikaan väärinkäyttämällä adapteria täysin käyttötarkoituksensa vastaisesti, minkä Tukes myös myöntää.

Tuote on vaatimustenmukainen ja niin sanottuun ennakoitavissa olevaan väärinkäyttöön on varauduttu rakenteellisesti.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

Perustelut

Kun otetaan huomioon hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio ja Antti Pekkala. Asian esittelijä Kari Nieminen.

 
Julkaistu 5.12.2016