Muu päätös 5353/2016

Täytäntöönpanokielto kunnallisasiassa (Hämeenlinna)

Antopäivä: 16.12.2016
Taltionumero: 5353
Diaarinumero: 3105/3/16 ja 3181/3/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T5353

Asia Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva valitus

Valittajat 1. Lulu Ranne, Hämeenlinna

2. Simo Leivo, Hämeenlinna

Päätös, jota valitus koskee

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 6.9.2016 nro 16/0706/3

Asian aikaisempi käsittely

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto on 13.6.2016 (§ 89) päättänyt pidättää Lulu Ranteen luottamustoimista vireillä olevan poliisitutkinnan ja mahdollisen oikeudenkäynnin ajaksi. Ranne on muun muassa kaupunginvaltuuston jäsen ja kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja, sekä kaupunginhallituksen edustaja eräissä toimielimissä ja jäsenenä eräissä työryhmissä. Päätöstä on kaupunginhallituksen esityksessä perusteltu muun ohessa seuraavasti.

Kaupunginvaltuuston asettama tilapäinen valiokunta oli saanut pitämiensä kuulemisten kautta tietoonsa väitteitä, joiden mukaan Ranne on ollut mukana järjestämässä niin sanotun Levi-seminaarin yhteydessä mediatapahtumaa vuonna 2013, jonka ensisijaisena tarkoituksena on väitetty olleen negatiivisen julkisuuden hankkiminen kaupunginjohdolle ja muille puolueille. Luottamushenkilön tulee toimia objektiviteettiperiaatteen mukaan puolueettomasti. Luottamushenkilön toiminnan puolueettomuutta ei tule olla syytä epäillä, vaikka sitä tarkastelisi täysin ulkopuolinen henkilö. Tulee selvittää, onko Ranne rikkonut kuntalain 32 §:n mukaista käyttäytymisvelvollisuuttaan sekä hallintolain 6 §:n mukaisia periaatteita.

Ranne on ollut säännöllisessä yhteydessä mediaan ja vuotanut luottamuksellisia tietoja toimittajalle. Vuodetut tiedot ovat olleet toimittajien kertoman mukaan yksittäisen kaupunginhallituksen jäsenen mielipiteitä tai kannanottoja. Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan suljetun kokouksen keskustelut ovat luottamuksellisia. Menettelyllä voidaan katsoa rikotun kuntalain 32 §:n mukaista käyttäytymisvelvollisuutta.

Ranne on niin sanotussa Sambia-vuotoasiassa kertonut ymmärtävänsä menettelytavan asiassa. Esitetyt väitteet Ranteen menettelytavoista eivät ole 21.1.2013 hyväksytyn valtuustosopimuksessa määriteltyjen sisäisten pelisääntöjen mukaisia. Sopimuksessa on sitouduttu erityisesti hyvän kunnallisen hallintotavan noudattamiseen. Ranne on myös itse allekirjoittanut 7.10.2013 osaltaan kaupunginjohtajasopimuksen, jossa hän sitoutuu toiminnallaan ja käytöksellään edistämään kaupungissa poliittisen ja ammatillisen johdon keskinäistä luottamusta ja hyvää, avointa keskustelukulttuuria.

Perusteluissa on viitattu kuvatun menettelyn osalta rikoslain 40 luvun 7 §:n säännökseen. Esitettyjen väitteiden vuoksi on perusteltua käynnistää kuntalain 40 §:n mukainen menettely. Asian selvittäminen on tarpeen myös asianosaisen oikeusturvan kannalta. On tarkoituksenmukaista tehdä poliisille tutkintapyyntö sen selvittämiseksi, onko Ranteen luottamustoimen hoitamisessa tapahtunut joku rikos.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on valituksenalaisella välipäätöksellään hylännyt kaupunginvaltuuston päätöksestä hallinto-oikeudelle valittaneen Ranteen ja Leivon täytäntöönpanon kieltämistä koskevat hakemukset.

Hallinto-oikeus on ilmoittanut antavansa päätöksen kunnallisvalituksiin myöhemmin erikseen.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Kuntalain (365/1995) 40 §:n 2 momentin mukaan päätös luottamushenkilön toimesta pidättämisestä voidaan panna täytäntöön heti.

Kuntalain (365/1995) 98 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

Kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon kieltämiseen ei ole ilmennyt aihetta.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Maija-Liisa Marttila, Riitta Jokioinen ja Anneli Aura, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

1. Ranne on valituksessaan viitannut hallinto-oikeudelle tekemäänsä valitukseen ja vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpano kielletään.

Hallinto-oikeus on päätöksessään todennut, ettei toimeenpanon kieltämiselle löytynyt perusteita. Päätöksestä ei ilmene millä perusteella edellytyksiä toimeenpanon kieltämiselle ei ole olemassa. Hallinto-oikeus ei myöskään ole huomioinut lainkaan sitä tosiasiaa, että tutkintapyynnön tekemiseen ja luottamustehtävästä pidättämiseen johtaneessa päätöksentekoprosessissa on ilmennyt lukuisia lainrikkomisia. Lisäksi hallinto-oikeus on jättänyt huomiotta sen, että tutkintapyynnön tekemisen ja luottamustehtävästä pidättämisen seuraukset ovat olleet niiden kohteelle kohtuuttomat ja vahingolliset.

2. Leivo on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpano kielletään.

Hallinto-oikeuden olisi tullut huomioida luottamustoimen perusoikeuksien toteutumiseen liittyvä problematiikka päättäessään lainvoimaa vailla olevan tuomion täytäntöönpanon sallimisesta. Vastakkain on luottamustoimisten erottamattomuuden periaate ja luottamustoimisen velvollisuus noudattaa lakia. Länsimainen oikeusvaltioajattelu ei mahdollista erottamista toisinajattelun perusteella. Täytäntöönpanon salliminen on kuitattu ilmaisulla, ettei täytäntöönpanon kieltämiselle ole ilmennyt aihetta. Päätöstä ei ole perusteltu mitenkään. Päätöksellä on huomattava oikeusvaikutus luottamustoimisen asemaan. On varsin todennäköisesti, että päätös on voimassa, ellei korkein hallinto-oikeus sitä muuta, ainakin seuraaviin kevään 2017 kunnallisvaaleihin asti, jonka jälkeen valitus käy hyödyttömäksi, koska luottamustoimet päättyvät silloin joka tapauksessa.

Hallinto-oikeus on kuullut valituksen johdosta kaupunkia. Hallinto-oikeus ei ole pyytänyt lausuntoa Leivolta kaupungin näkemyksistä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus kumoaa hallinto-oikeuden välipäätöksen ja kieltää Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston 13.6.2016 tekemän päätöksen täytäntöönpanon. Täytäntöönpanokielto on voimassa siihen asti kunnes Hämeenlinnan hallinto-oikeus ratkaisee pääasiaa koskevan valituksen tai sitä ennen toisin määrää.

Perustelut

Kuntalain (365/1995) 40 §:n 1 momentin mukaan, jos luottamushenkilön voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen toimessaan virkarikokseen tai muuten menetelleen siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, kunnanhallituksen on vaadittava asianomaiselta selitys sekä tarvittaessa ilmoitettava asiasta valtuustolle. Asiasta on viipymättä tehtävä rikosilmoitus, jos kysymyksessä on ilmeinen virkarikos.

Kuntalain (365/1995) 40 §:n 2 momentin mukaan päätös luottamushenkilön toimesta pidättämisestä voidaan panna täytäntöön heti.

Kuntalain 98 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

Asian laatuun nähden kaupunginvaltuuston 13.6.2016 tekemää lainvoimaa vailla olevaa päätöstä ei ole asiassa tähän mennessä ilmenneen selvityksen perusteella syytä panna täytäntöön.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Niilo Jääskinen, Matti Halén ja Anne Nenonen. Asian esittelijä Anneli Tulikallio.

 
Julkaistu 16.12.2016