Muu päätös 5460/2016

Julkinen hankinta (kirjat, opetus- ja kulttuuriministeriö)

Antopäivä: 22.12.2016
Taltionumero: 5460
Diaarinumero: 3194/3/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T5460

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittaja Booky.fi Oy, Helsinki

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 3.7.2014 nro 533/14

Asian aikaisempi käsittely

Opetus- ja kulttuuriministeriö on ilmoittanut 13.9.2013 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta vähälevikkisen laatukirjallisuuden ostotukikirjojen hankinnasta ajalle 1.1.2014–31.12.2015 sekä mahdolliselle enintään kahden vuoden optiokaudelle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 3.12.2013 tekemällään hankintapäätöksellä (dnro 31/240/2013) valinnut Kirjavälitys Oy:n tarjouksen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 22.1.2014 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä OKM/31/240/2013 hylännyt Booky.fi Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 3 340 000 euroa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa Booky.fi Oy on ollut valittajana, opetus- ja kulttuuriministeriö vastapuolena ja Kirjavälitys Oy kuultavana, on hylännyt valituksen ja velvoittanut Booky.fi Oy:n korvaamaan opetus- ja kulttuuriministeriön oikeudenkäyntikulut 3 416,20 eurolla ja Kirjavälitys Oy:n oikeudenkäyntikulut 2 000 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Perustelut

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Tarjousvertailussa tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu voi toteutua ainoastaan, jos tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että sisällöltään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta ei ole ainoastaan hankintayksikön oikeus, vaan hankintayksikkö on velvollinen sulkemaan tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen tarjouskilpailusta silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa. Hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjoajan tarjouksen sisältöön. Tarjoajat puolestaan vastaavat tarjouksensa sisällöstä.

Tarjoajan on tullut vastata tarjouspyynnön liitteessä 3 "Hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevat vähimmäisvaatimukset" esitettyihin palvelun sisältöä ja hinnoittelua sekä sopimusehtoja ja tarjouksen voimassaoloa koskevien vaatimusten täyttymistä koskeviin kohtiin "kyllä" tai "ei" sekä liittää erikseen pyydetyt selvitykset tarjoukseensa.

Asiassa saadun selvityksen perusteella kaikki tarjoajat ovat vastanneet tarjouspyynnön liitteessä 3 esitettyihin vaatimuksiin "kyllä" ja toimittaneet vaaditut selvitykset tarjoustensa liitteinä.

Markkinaoikeus toteaa, että kaikki tarjoajat ovat tarjouslomakkeissaan ilmoittaneet palveluntuottajan myyntihinnan joko ohjevähittäis-/suositushintaan tai nettohinnoitteluun perustuvana. Tarjoajat ovat käyttäneet olennaisesti samaa hintaa ohjevähittäis-/suositushintana tai ilmoittaneet tarjouslomakkeessa pyydetyn nettohintakertoimen (NH-kerroin), jolla kustantajan nettohinta on muutettu myyntihinnaksi, josta alennus on laskettu. Kunkin tarjoajan esittämä alennusprosentti on ollut yhdenmukainen saman kustantajan kirjoille. Voittaneen tarjoajan ilmoittamat ohjevähittäis-/suositushinnat ovat vastanneet muiden tarjoajien ilmoittamia ohjevähittäis-/suositushintoja.

Kuten edellä on todettu, hankintayksiköllä on ollut oikeus luottaa tarjoajien tarjouksissaan ilmoittamiin tietoihin. Asiassa ei myöskään ole ilmennyt sellaisia seikkoja, joiden perusteella hankintayksikön olisi tullut epäillä tarjoajien tarjouksissaan esittämien tietojen oikeellisuutta.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti, kun se ei ole sulkenut saamiaan tarjouksia tarjouskilpailusta.

Tarjousvertailu

Hankintayksiköllä on harkintavaltaa tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailussa sen suhteen, miten se pisteyttää tarjoukset, kunhan vertailu tapahtuu etukäteen ilmoitettujen vertailuperusteiden ja niiden painoarvojen perusteella ja tarjouksissa ilmoitettuihin tietoihin perustuen tarjoajien kannalta tasapuolisesti.

Hankintapäätöksestä ja tarjousvertailua koskevasta asiakirjasta ilmenee, että kaikkien kolmen tarjoajan tarjoukset ovat saaneet laadullisista vertailuperusteista täydet 23 pistettä, jotka ovat vastanneet vertailupisteiksi muutettuna 50 pistettä. Hintavertailussa on saatu asiakkaan nettohinnan ja hankintayksikön painokertoimen tulona kirjakohtainen painotettu hinta, ja kirjakohtaiset painotetut hinnat yhteenlaskettuna ovat muodostaneet tarjoajan lopullisen vertailtavan hinnan. Näin toteutetussa hintavertailussa Kirjavälitys Oy:n vertailuhinta on ollut 178 776,48 euroa, BTJ Finland Oy:n 209 750,57 euroa ja Booky.fi Oy:n 213 418,35 euroa. Tarjouspyynnössä ilmoitetun kaavan mukaisesti laskettuna Kirjavälitys Oy on saanut hintavertailusta 50 pistettä, BTJ Finland Oy 42,62 pistettä ja Booky.fi Oy 41,88 pistettä.

Asiassa saadun selvityksen perusteella markkinaoikeus toteaa, että tarjousten vertailu on tehty tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjen vertailuperusteiden mukaisesti ja tarjoajien tarjouksissaan esittämien tietojen perusteella. Näin ollen hankintayksikkö ei ole menetellyt tältäkään osin virheellisesti.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan [valittajan] esittämin tavoin julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, minkä vuoksi valittaja on velvoitettava korvaamaan opetus- ja kulttuuriministeriön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Vastaavasti olisi kohtuutonta, mikäli Kirjavälitys Oy joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan, minkä vuoksi valittaja on velvoitettava korvaamaan Kirjavälitys Oy:n oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Jussi Karttunen, Petri Rinkinen ja Olli Wikberg.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Valitus

Booky.fi Oy on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen, velvoittaa hankintayksikön kumoamaan hankintapäätöksen ja korjaamaan virheellisen menettelynsä, kieltää hankintayksikköä noudattamasta virheellisen menettelyn johdosta tehtyä päätöstä, toissijaisesti velvoittaa hankintayksikön järjestämään hankinnan kohteesta uuden tarjouskilpailun, velvoittaa hankintayksikön korvaamaan Booky.fi Oy:lle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa, kieltää hankintayksikköä noudattamasta markkinaoikeuden päätöstä sekä kieltää Kirjavälitys Oy:tä ja BTJ Finland Oy:tä noudattamasta markkinaoikeuden päätöstä oikeudenkäyntikulujen osalta.

Booky.fi Oy on viitannut markkinaoikeuteen tekemässään valituksessa esittämiinsä perusteluihin ja esittänyt lisäksi perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Kirjavälitys Oy:n ja BTJ Finland Oy:n tarjoukset olisi tullut hylätä tarjouspyynnön vastaisina, koska niissä on käytetty muuta lähtöhintaa kuin kustantajan ohjevähittäis‑ tai nettohintaa.

Tarjouspyyntö on toissijaisesti ollut niin epäselvä, ettei sen perusteella ole voitu määritellä sitä yhtenäistä hintatasoa, jota on tullut soveltaa sopimuskaudella ja josta tarjotut alennusprosentit on tullut laskea.

Tarjouspyynnön hinnoitteluvaatimukset ovat myös asettaneet tarjoajat eriarvoiseen asemaan ja vaarantaneet aidon kilpailun toteutumisen. Tarjouspyynnön vaatimus sitoa hinnat kustantajien hinnastoihin edellyttää, että tarjoajalla on sopimus kustantajan kanssa. Alan ominaispiirteet huomioon ottaen tämä johtaisi tilanteeseen, jossa yhdelle tarjoajalle toimitettaisiin kilpailijoiden ostohintatiedot kustantajilta.

Kirjavälitys Oy on markkinaoikeudessa esittänyt, että tarjouspyyntö on edellyttänyt sitomaan tuotteiden ohjevähittäishinnat kustantajilta saatuihin hinnastoihin eikä julkiseen hintaan. Ohjevähittäis- tai suositushinta on yleiskielessä käytetty ja oikeuskäytännössä määritelty termi. Markkinatuomioistuimen ratkaisujen MT 1982:19 ja MT 1989:7 mukaan ohjevähittäishinta tai suositushinta on valmistajan tai aikaisemman myyntiportaan suosittelema ja samanlaisesta hyödykkeestä kuluttajilta yleisesti peritty hinta. Termiä ei voida tulkita Kirjavälitys Oy:n esittämällä tavalla.

Markkinaoikeuden ratkaisusta ilmenee, etteivät kaikki tarjoajat tosiasiallisesti ole käyttäneet sitä hintaa, mitä tarjouspyynnössä on edellytetty käytettävän. Markkinaoikeudelle on toimitettu valituksen liitteenä ne kustantajien julkaisemat ohjevähittäis- tai suositushinnat, jotka ovat olleet voimassa tarjoushetkellä.

Kirjavälitys Oy:n osalta väärä ohjevähittäishinta vaikuttaisi olevan ainakin kolmella tuotteella. BTJ Finland Oy:n osalta samaa alennusprosenttia ei vaikuttaisi käytetyn Karisto Oy:n kustantamien tuotteiden osalta. Lisäksi kyseiset tarjoajat ovat tarjouksissaan viitanneet Karisto Oy:n kanssa sopimaansa hinnastoon, vaikka mainittu hintataso ei ole se, jota Karisto Oy tavanomaisesti noudattaa myydessään tuotteita kuluttajille.

Kirjavälitys Oy on markkinaoikeudessa ilmoittanut käyttäneensä viitehinnastona sen ja kustantajan välistä sopimushintaa, joka jo sen oman ilmoituksen perusteella olisi tullut katsoa tarjouspyynnön vastaiseksi. Vaikka Kirjavälitys Oy:n ilmoittamat ohjevähittäishinnat olisivat sattumalta olleet samat kuin kustantajien kuluttajilta perimät hinnat, olisi tarjous silti ollut tarjouspyynnön vastainen. Markkinaoikeudelle toimittamassaan lausunnossa Kirjavälitys Oy on todennut, ettei se sopimusaikana noudattaisi kustantajien kuluttajilta perimää hintaa, vaan omaa sopimushintaansa kustantajilta.

Perustelut koskevat myös BTJ Finland Oy:tä siltä osin kuin sen ohjevähittäishinnat ovat olleet samat kuin Kirjavälitys Oy:llä, mutta poikenneet kustantajan julkisesti ilmoittamasta ohjevähittäis- tai suositushinnasta.

Mikäli korkein hallinto-oikeus katsoisi hinnoittelun tapahtuneen tarjouspyynnön mukaisesti, on tarjouspyyntö toissijaisesti ollut niin epäselvä, ettei sen perusteella ole voitu antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Tarjouspyyntö on mahdollistanut erilaiset tulkinnat siitä, mitä viitehinnastoa on ollut sallittua käyttää. Tarjouspyynnön sanamuodoista ilmenee, että hankintayksikön tarkoituksena on ollut määritellä tarjoajien kesken yhdenmukainen hintataso, joka on määritelty hinnaksi, jota kustantajat tavanomaisesti noudattavat kuluttajakaupassa.

Tarjouspyynnön vaatimusta siitä, että palveluntuottajan myyntihinnan tulee olla se, jonka kustantaja ilmoittaa ohjevähittäis- tai suositushinnakseen, pitää tulkita siten, että mainittu ilmoitus on kuluttajille suunnattu julkinen ilmoitus. Mikäli ilmoituksella tarkoitettaisiin kustantajan jälleenmyyjälleen ilmoittaman hinnaston mukaista hintaa, tarjoukset eivät olisi yhteismitallisia. Sopimuskaudella noudatettaviin alennusprosentteihin perustuva hinnoittelutapa edellyttää, että tarjousten vertailuvaiheessa käytetty hintataso on sama kaikkien tarjoajien osalta.

Hankinnan kohteena olevaa kirjallisuutta kustantaa noin 4 000 kotimaista kustantajaa. Tarjouspyynnön vaatimus sitoa tarjoajan myyntihinta kustantajan ohjevähittäis- tai suositushintaan on paitsi kohtuuton myös tarjoajat eriarvoiseen asemaan asettava. Voidakseen sitoa myyntihintansa kustantajan kuluttajilta perimään ohjevähittäishintaan tai kustantajan nettohintaan tarjoajalla pitäisi olla sopimus jokaisen kotimaisen kustantajan kanssa. Vaatimus on kohtuuton jo pelkästään kustantajien määrän vuoksi. Lisäksi se asettaa muita edullisempaan asemaan sellaisen tarjoajan, joka saa julkisilla varoilla yllä pidetyn palvelun kautta yksinoikeudella tiedot ilmestyvästä kirjallisuudesta.

Kansalliskirjasto kerää ONIX-keskuksen tuotetietojen tallennusalustalla tietoa ilmestyvistä tuotteista. Tallennusalustalle kustantajat syöttävät myös hintatiedot ja alennusprosentit, jotka ne tarjoavat Kirjavälitys Oy:lle. Mainittuja tietoja ei toimiteta muille kaupallisille toimijoille. Kyseinen julkisin varoin ylläpidetty järjestelmä on kustantajien ensisijainen kanava tuotetietojensa ilmoittamiseen kaupallisesti. Kirjavälitys Oy tekee Kansalliskirjaston myötävaikutuksella sopimukset kaikkien niiden kustantajien kanssa, jotka julkaisevat aineistoa. Muut tarjoajat joutuvat itse ylläpitämään tuotetietokantaansa ja huolehtimaan siitä, että niillä on sopimukset sellaisten toimijoiden kanssa, joilta ne saavat riittävän valikoiman kirjallisuutta.

Vaikka hankintayksikkö voi vapaasti valita, kuinka se haluaa hankittavan tuotteen tai palvelun hinnoiteltavan, tulee sen huolehtia siitä, että tarjoajia kohdellaan tasapuolisesti sekä syrjimättä ja että ilmoitettuun hintatasoon viittaaminen on kohtuudella mahdollista.

Tarjoajat eivät voi järjestellä hankintaansa siten, että ne käyttäisivät esimerkiksi tukkuliikkeitä poikkeuksellisen laajan tuotevalikoiman hallintaan. Tarjouspyyntö ei ole antanut mahdollisuutta viitata sellaisen sopimuskumppanin hinnastoon, jolta tarjoaja tosiasiallisesti hankkii tuotteet.

Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu voi toteutua ainoastaan, jos tarjoajilla on tosiasiallinen mahdollisuus päättää, miten ne järjestelevät liiketoimintansa ja hankintakanavansa. Kyseessä olevassa hankinnassa sitominen kustantajan hintaan on johtanut hankintayksikölle kalliimpaan hintaan.

Merkittävä määrä suuria ja keskisuuria kustantajia käyttää Kirjavälitys Oy:n logistiikka- ja laskutuspalvelua. Kustantajat toimittavat Kirjavälitys Oy:lle kaikki ne hinta- ja sopimustiedot, jotka ne sopivat tämän kilpailijoiden kanssa. Kirjavälitys Oy saa siten merkittävän, kilpailulain vastaisen etulyöntiaseman muihin alan toimijoihin nähden.

Selitykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus jättää valituksen tutkimatta tai toissijaisesti hylkää valittajan vaatimukset. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö on vaatinut, että korkein hallinto-oikeus velvoittaa valittajan korvaamaan hankintayksikölle asian käsittelystä korkeimmassa hallinto-oikeudessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen myöhemmin esitettävän erittelyn mukaisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on uudistanut markkinaoikeuteen toimittamassaan vastineessa esittämänsä ja esittänyt lisäksi perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Valituksen tutkimatta jättäminen

Booky.fi Oy:n mukaan markkinaoikeuden päätös on annettu tiedoksi 8.9.2014 vastaanotetulla saantitodistuskirjeellä. Hankintayksikkö ja voittanut tarjoaja ovat vastaanottaneet kyseisen päätöksen jo 7.7.2014.

Booky.fi Oy:n valitukseensa liittämästä saantitodistuksen epäselvästä kopiokuvasta ei käy ilmi, milloin Booky.fi Oy on saanut päätöksestä tiedon tai milloin saantitodistus on sille lähetetty. Kuva ei osoita, että Booky.fi Oy olisi saanut tiedon päätöksestä yli kaksi kuukautta päätöksen jälkeen. Kirjeen tietoja ei myöskään kuvasta ilmenevän lähetyskoodin perusteella ole saanut selville luultavasti ajankulumisen vuoksi.

Valitus tulee jättää tutkimatta, koska vireilletuloajankohdan ja Booky.fi Oy:n puutteellisen sekä epämääräisen saantitodistuksen perusteella on selvää, että valitus on tehty myöhässä.

Kirjavälitys Oy:n ja BTJ Finland Oy:n tarjoukset

Booky.fi Oy:n viittaamissa markkinatuomioistuimen ratkaisuissa on ollut kyse markkinointitarkoituksessa tehdyistä perättömistä viittauksista ohjevähittäishintaan, vaikka tällaisia ei tiettyjen tuotteiden osalta ole ollut olemassa. Ratkaisuissa ei ole otettu kantaa siihen, ovatko ohjevähittäishinnat julkisia vai ei.

Kirja-alalla nettohinnat eivät ole julkisia, eikä kaikilla kustantajilla ole yksiselitteisesti julkisia ohjevähittäis- tai suositushintoja. Tämän vuoksi tarjouspyynnössä ei ole edellytetty julkisia hintoja, vaan kustantajan ilmoittamaa ohjevähittäis- tai suositushintaa niiden kirjojen osalta, joita kustantaja ei nettohinnoittele.

Kustantajakin voi omassa julkisessa verkkokaupassaan poiketa suositushinnoistaan myymällä tuotteitaan muun muassa kuluttajille eri hinnoin. Näin ollen kustantajan julkista verkkokauppaa ei voida pitää kustantajan julkisena ohjevähittäis- tai suositushinnastona.

Booky.fi Oy on itsekin todennut asiassa MAO 339/13, että kustantajalla voi olla eri suositushinta samalle tuotteelle ja että kustantajan hinnastot jaotellaan ei-julkisiin ja julkisiin. Kyseisessä tapauksessa hankintayksikkö oli sitonut suositushinnat nimenomaan julkisiin tai julkaistuihin kustantajan hintoihin. Nyt käsiteltävänä olevassa hankinnassa julkista tai julkaistua suositushintaa ei ole vaadittu.

Kirjavälitys Oy:n tarjouksen kolme erillistä nimekettä eivät ole perustuneet vääriin ohjevähittäishintoihin, vaan hankintayksikkö on tarkastanut hintojen täsmäämisen kustantajan voittaneelle tarjoajalle ilmoittamaan hintaan. Myös tarjouskilpailussa toiseksi tullut BTJ Finland Oy on antanut samat lähtöhinnat kyseisille nimekkeille pois lukien pyöristyksestä aiheutuneet senttierot. BTJ Finland Oy ei ole tarjonnut eri alennusprosentteja Karisto Oy:n kustantamien kirjojen osalta.

Tarjouskilpailussa vertailuperusteena eivät ole olleet alennusprosentit, suositus- tai nettohinnat, vaan vertailu on tehty painotettujen euromääräisten hintojen perusteella.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyyntö ei ole ollut epäselvä sen suhteen, minkälainen hinta tarjoajien on tullut tarjouksissaan antaa. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että hintojen tulisi perustua kustantajan itse käyttämiin nettikauppahintoihin taikka johonkin muuhun julkiseen hinnastoon.

Booky.fi Oy on todennut, että tarjouspyynnön hinnoittelu on perustunut sopimuskaudella noudatettaviin alennusprosentteihin. Hinnoittelun on tarjouspyynnön mukaan tullut perustua kustantajan ilmoittamiin ohjevähittäis- tai suositushintoihin taikka nettohintoihin. Alennusprosentit on kysytty, jotta niitä voidaan sopimuskaudella käyttää kirjakorin ulkopuolisiin kustantajien kirjoihin. Alennusprosentteja ei ole kuitenkaan vertailtu. Tarjouspyynnön pääpiirteinen hinnanpyytämismekanismi on ollut selkeä: lähtöhinta – alennus – loppuhinta. Kaikki tarjoajat ovat nämä pystyneet ilmoittamaan, joten tarjouspyyntö ei ole ollut epäselvä.

Tarjoajalta ei ole edellytetty sopimussuhdetta kustantajiin. Tarjouspyynnössä on haluttu sitoa lähtöhinnat tiettyyn hintatasoon, koska kirjakori edustaa vain pientä osaa niistä kirjoista, joita sopimuskaudella on mahdollista ostaa. Mikäli tarjoaja saisi itse asettaa lähtöhinnan ja sille valitsemansa alennusprosentin, lähtöhinnat olisivat luultavasti hyvin alhaiset ja alennusprosentti mitätön. Tällöin vertailuhinnaksi muodostuisi alhainen hinta, mutta myös alennusprosentit sopimuskaudella olisivat olemattomat. Kustantajan ohjevähittäis-, suositus- tai nettohintojen lähtökohtana ei ole ollut, että lähtöhintojen tulisi olla samat kaikilla, mutta ne tulee kuitenkin voida tarvittaessa todentaa kustantajalta. Näin hintataso, josta alennus annetaan, saadaan realistiseksi ja alennusprosentti sellaiseksi, että se on sopimuskaudellakin järkevä.

Tarjouksen tekeminen tai sopimuskauden aikainen toiminta ei ole edellyttänyt tuhansien kustantajien hintojen selvittämistä. Tarjouskorissa oli 35:n eri kustantajan kirjoja. Tarjouspyynnön liitteenä olleessa vuoden 2013 ostotukikirjojen luettelossa oli 130 kustantajaa. Hankintalaki ei yleensäkään aseta rajoja tarjottavien nimikkeiden lukumäärän suhteen.

Lähtöhintojen edullisuus sopimuskaudella on varmistettu tarjouspyynnön liitteenä olleessa sopimuksessa toteamalla muun ohella, että palveluntuottajan tulee käyttää edullisinta hankintalähdettä ja hankintatapaa ja mahdolliset hintoja alentavat muutokset otetaan välittömästi huomioon asiakkaan hyväksi.

Tarjoajan oma asia on, mistä se hankkii sopimuskaudella tilaajan haluamat kirjat. Tarjoajan ei ole pakko ostaa kirjoja suoraan kustantajalta.

Samasta kilpailutuksesta on tehty korkeimpaan hallinto-oikeuteen toinen valitus, jossa on vaadittu lähtöhintojen olevan absoluuttisesti samoja. Valitukset edustavat keskenään täysin vastakkaisia näkemyksiä.

Kirjavälitys Oy on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus ensisijaisesti jättää valituksen tutkimatta ja toissijaisesti hylkää sen sekä velvoittaa Booky.fi Oy:n korvaamaan Kirjavälitys Oy:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 4 775 eurolla korkoineen.

Kirjavälitys Oy on viitannut markkinaoikeudelle antamaansa lausuntoon ja esittänyt lisäksi perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Koska sekä hankintayksikkö että Kirjavälitys Oy ovat saaneet markkinaoikeuden päätöksen tiedoksi jo 7.7.2014 eikä valituksen liitteenä olevasta saantitodistuksesta selviä, kuuluuko kyseinen todistus valituksenalaiseen päätökseen ja minä päivänä päätös on saatu tiedoksi, Booky.fi Oy:ltä on jäänyt näyttämättä, että valitus olisi saapunut määräajassa.

Kirjavälitys Oy:n tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön vastainen. Tarjouspyynnössä on edellytetty selkeästi ja ristiriidattomasti kustantajakohtaista hinnoittelua. Kirjavälitys Oy on käyttänyt tarjouksessaan tarjouspyynnössä mainitulla tavalla vaadittuja kustantajien sille ilmoittamia hintoja. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty julkisia hintoja, vaan kustantajan ilmoittamia ohjevähittäis- tai suositushintoja niiden kirjojen osalta, joita kustantaja ei nettohinnoittele.

Kirjoissa ei edes ole olemassa kuluttajilta yleisesti perittyä yhtä yhtenäistä hintaa, sillä esimerkiksi verkkokaupat ja muut jälleenmyyjät voivat hinnoitella saman tuotteen kukin tavallaan. Väite siitä, että kustantajan ohjevähittäis- tai suositushinta jälleenmyyjille olisi julkinen hinta, on virheellinen, harhaanjohtava ja tarjouspyyntöön perustumaton.

Kirja-alalla ei ole käytäntöä, jonka mukaan kustantajilla olisi julkinen ohjevähittäis- tai suositushinnasto jälleenmyyjille. Kustantajien hinnastot jälleenmyyjille eivät ole julkisia, eikä kaikki jälleenmyynti ole julkista kauppaa. Osa jälleenmyyjistä käy julkista kuluttajakauppaa, osa ei. Kirja- ja verkkokaupat käyttävät tavallisesti erilaisia kertoimia hinnoitellessaan tuotteita kuluttajakauppaan. Tarjouspyynnössäkin tämä on huomioitu kieltämällä niin sanotun kirjakauppahinnan käyttö. Näin ollen jälleenmyyjiä ei voida velvoittaa käyttämään julkisten kuluttajakauppaa käyvien verkkokauppojen myyntihintoja kustantajan suositushintana jälleenmyyjille. Kustantajien suositushinnat jälleenmyyjille ovat suosituksia, joita jälleenmyyjät voivat käyttää omissa luetteloissaan, kotisivuillaan ja hinnastoissaan kauppaa tehdessään.

Booky.fi Oy on perusteettomasti väittänyt, että Kirjavälitys Oy:n hinnat olisivat kolmen kirjan osalta olleet vääriä ja Kirjavälitys Oy olisi tarjonnut eri alennusprosentteja Karisto Oy:n kirjojen osalta. Hankintayksikkö on tarkastanut kyseisten kirjojen hinnoittelut kustantajalta, ja ne ovat täsmänneet. Lisäksi alennusprosentit ovat olleet täysin samat.

Tarjouspyynnössä on määritelty selkeästi ja ristiriidattomasti, miten hinnoittelu määräytyy ja miten kirjojen hinnat arvioidaan. Hankintayksiköllä on ollut oikeus määritellä hintojen ilmoittamis- ja vertailutapa haluamallaan tavalla, joka on ollut perusteltu. Kirjavälitys Oy ei ole käyttänyt viitehinnastona sen ja kustantajan välistä sopimushintaa, vaan tarjouspyynnön mukaisesti kustantajan ilmoittamaa ohjevähittäis- tai suositushintaa taikka kustantajan ilmoittamaa nettohintaa.

Väite epäselvästä tarjouspyynnöstä on perusteeton. Tarjouspyynnössä on selvästi ilmaistu, millä tavalla hinnat tulee ilmoittaa, ja kukin tarjoaja on voinut ilmoittaa hinnat tarjouspyynnössä pyydetyllä tavalla. Kaikilla tarjoajilla on ollut mahdollisuus tarkastaa kustantajilta hinnat tarjouksen tekohetkellä, kuten Kirjavälitys Oy on tehnyt.

Tarjouspyynnössä ei ole myöskään edellytetty, että hinnat perustuisivat kustantajan itse käyttämiin nettikauppahintoihin tai kuluttajakaupassa käytettäviin julkisiin hintoihin. Tarjouspyynnössä ei ole muutoinkaan edellytetty käytettävän kustantajan julkisesti ilmoittamia hintoja.

Kaikilla tarjoajilla on ollut mahdollisuus tarkastaa ostotukikirjojen hinnat kustantajilta. Kirjavälitys Oy:llä ei ole ollut sellaista yksinomaista tietoa kirjojen hinnoista, joka olisi asettanut sen muita edullisempaan asemaan.

Tarjouspyynnön vaatimus sitoa tarjoajan myyntihinta siihen hintaan, jonka kustantaja julkaisee tai ilmoittaa, ei edellytä, että tarjoajalla on sopimus kyseisen kustantajan kanssa. Kustantajilta on mahdollista saada tarjouspyynnössä edellytetyt hinnat, vaikka tarjoaja ostaisi tuotteet toiselta sopimuskumppanilta, esimerkiksi tukulta, kirjakauppaketjulta tai kirjakaupalta.

Tarjouksen tekeminen ei edellytä sopimussuhdetta kustantajiin, eikä sellaista ole tarjouspyynnössä edellytetty. Tarjouspyyntö ei ole edellyttänyt tarjoajan hankkivan kirjojaan suoraan kustantajalta. Tasapuolisuuden ja tarjousten vertailukelpoisuuden kilpailutuksessa on taannut se, että lähtöhinta on kustantajan ilmoittama.

Väite siitä, että tarjouspyynnön vuoksi tarjoajilla ei olisi itse mahdollista päättää, miten ne järjestelevät liiketoimintansa ja hankintakanavansa, on perätön. Sitominen kustantajan hintaan ei voi johtaa kalliimpaan hintaan, ellei tarjoaja niin halua, sillä tarjoajalla on aina mahdollisuus alennusprosentilla vaikuttaa tarjottavaan ja toteutuvaan hankintahintaan.

Hankintayksiköllä on oikeus määritellä hinnoittelu haluamallaan tavalla. Edellytys kustantajakohtaisesta hinnasta ja siitä, että tarjouksessa käytettävän hinnan tulee perustua kustantajan ilmoitukseen, on ollut yksiselitteinen ja selkeä.

Väite siitä, että Kirjavälitys Oy saisi julkisilla varoilla yllä pidetyn palvelun kautta yksinoikeudella tiedot ilmestyvästä kirjallisuudesta asettaen muut tarjoajat epäedullisempaan asemaan, on perusteeton ja kyseisen hankinnan kannalta merkityksetön, sillä Kirjavälitys Oy on pyytänyt tarjouksessa käytetyt hinnat kustantajilta.

Kirjavälitys Oy:n tuotetietokanta on yhtiön itsensä ylläpitämä, eikä sitä ylläpidetä julkisilla varoilla. Tuotetietokannan tiedot koostuvat bibliografisista tiedoista, kaupallisista tiedoista sekä kirjoihin liittyvistä kansi- ja referaattitiedoista. Bibliografiset tiedot Kirjavälitys Oy tekee osin itse ja ostaa osan Kansalliskirjastosta. Kaupalliset hinta- ja saatavuustiedot sekä kirjoihin liittyvät kansi- ja referaattitiedot Kirjavälitys Oy kokoaa kotimaisilta kustantajilta ja muokkaa ne kansainvälisen ONIX-tuotetietostandardin mukaisiksi. Mainitut tiedot kerätään eri lähteistä, esimerkiksi kustantajan painetuista luetteloista ja kustantajien kuvapankeista. Osa kustantajista hyödyntää myös sähköistä sanomaliikennettä ja ONIX-keskuksen verkkopalvelun yhteydessä olevaa Kirjavälitys Oy:n ylläpitämää tallennusalustaa. ONIX-keskuksen toiminnasta vastaavat Kansalliskirjasto ja Kirjavälitys Oy. Keskus huolehtii kansallisen ONIX-sovelluksen ylläpidosta ja kehittämisestä sekä edistää sovelluksen käytön edistämistä ja tukemista Suomessa.

Kirjavälitys Oy:llä ei ole tuotetietojen saantiin yksinoikeuksia. Kaikilla tarjoajilla on mahdollisuus hankkia samoja tuotetietoja. Se, että Kirjavälitys Oy:n ylläpitämä tallennusalusta on ONIX-keskuksen verkkopalvelussa, ei estä muita tarjoajia ylläpitämästä vastaavia palveluita eikä anna Kirjavälitys Oy:lle kustantajilta sellaisia hintatietoja, joita muut eivät voisi saada. Kirjavälitys Oy:n tarjousta tehneellä yksiköllä on ollut tarjousta tehdessään tiedossaan vain kustantajien Kirjavälitys Oy:lle ilmoittamat ohjevähittäis-, suositus- tai nettohinnat, ei muiden tarjoajien mahdollisesti kustantajien kanssa sopimia hintoja. Tarjouspyyntö ei näin ollen ole asettanut tarjoajia eriarvoiseen asemaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriön selitys on lähetetty tiedoksi Kirjavälitys Oy:lle.

Kirjavälitys Oy:n selitys on lähetetty tiedoksi opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Vastaselitys

Booky.fi Oy on selitysten johdosta antamassaan vastaselityksessä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus hylkää hankintayksikön ja Kirjavälitys Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa, sekä esittänyt muun ohella seuraavaa:

Itella Oyj on elokuussa 2014 tiedustellut Booky.fi Oy:ltä, onko saantitodistuskirje lähetysseurantatunnuksella RS047124759FI saapunut perille. Booky.fi Oy on vastannut Itella Oyj:lle ja markkinaoikeudelle kieltävästi. Markkinaoikeus on Booky.fi Oy:n pyynnöstä lähettänyt päätöksen uudelleen 1.9.2014 uudella lähetysseurantatunnuksella. Markkinaoikeus on toimittanut Booky.fi Oy:lle 29.1.2015 otteen ratkaisutiedosta, josta ilmenee, että ratkaisu on annettu tiedoksi Booky.fi Oy:lle 8.9.2014. Valituksen tutkimatta jättämiselle ei ole perusteita.

Ohjevähittäis- ja suositushinta viittaavat yksiselitteisesti vähittäiskauppaan. Koska sanotun hinnan on oltava hinta, jota yleisesti peritään kuluttajilta, se on ominaisuutensa vuoksi myös julkinen. Kustantajien ja jälleenmyyjien väliset hinnastot eivät voi olla ohjevähittäishintoja, ellei samoja hintoja tosiasiallisesti sovelleta kuluttajakaupassa. Mikäli kustantaja myy esimerkiksi verkkokaupassaan tuotteita jatkuvasti kuluttajille muulla kuin ohjevähittäishinnaksi nimittämällään hinnalla, muodostuu tosiasialliseksi ohjevähittäishinnaksi se hinnasto, jota sovelletaan kuluttajakaupassa. Niiden kustantajien osalta, jotka eivät harjoita kuluttajakauppaa, ainoa sallittu viitehinnasto on se alennettu nettohinta, jota kustantaja soveltaa kaupankäynnissään tarjoajan kanssa.

Tarjousmenettelyn tavoite ei voi toteutua, jos tarkistettavaa viitehintaa ei yksiselitteisesti ole olemassa. Mikäli tarjouspyyntö on mahdollistanut tilanteen, jossa on ollut hyväksyttyä viitata myös sellaiseen hinnastoon, jota käytetään vain kustantajan ja jälleenmyyjän välisessä kaupassa, on tarjouspyyntö ollut epäselvä.

Tarjotun hinnan sitominen kustantajan nettohintaan edellyttää sopimussuhdetta kustantajan ja tarjoajan välillä. Nettohinta on alalla käytetty ei‑julkinen hinta, jota kustantaja soveltaa kaupankäynnissään jälleenmyyjän kanssa. Kuluttajakauppaa harjoittamattomien kustantajien osalta ainoa tapa antaa hinta on sopimussuhteen olemassaolo tarjoajan ja kustantajan välillä.

Niiden kustantajien osalta, jotka harjoittavat kuluttajakauppaa ja joiden ohjevähittäishinnastot ovat näin ollen vapaasti kaikkien saatavilla, sopimussuhteen olemassaolo on tarjouksen antamisen tosiasiallinen edellytys. Koska mainitut kustantajat hinnoittelevat aineistonsa vapaasti, on tarjoajan kyettävä luottamaan siihen, että se tästä huolimatta saa ostaa kustantajilta aineistoa tiettyyn hintaan, joka on suhteessa mainitun kustantajan ohjevähittäishintaan. Tarjoajilta ei voida edellyttää, että ne sitoisivat tarjoushintansa sellaiseen kolmannen osapuolen hintaan, johon ne eivät voi vaikuttaa.

Hankintayksiköllä ei lähtökohtaisesti ole mahdollisuutta todentaa muita hintoja kuin kustantajien julkisesti ilmoittamia. Hankintayksikkö ei voi edellyttää kustantajien toimittavan hintatietoa kustantajien ja sen jälleenmyyjien välisistä soveltamistaan nettohinnoista.

Vaatimalla tarjoajia sitomaan hinnat kustantajien ohjevähittäis‑ tai nettohintoihin hankintayksikkö on tosiasiallisesti rajoittanut tarjoajien sopimusvapautta ja mahdollisuuksia osallistua hankintaan niillä hinnastoilla, joita tarjoaja käyttää hankkiessaan kirjoja alan eri toimijoilta. Booky.fi Oy:n tarjous ollut kalliimpi kuin mitä se olisi ollut, jos viitehinnastona olisi käytetty muun tavarantoimittajan hinnastoa. Menettely on ollut syrjivä sellaisia tarjoajia kohtaan, jotka ovat järjestelleet liiketoimintansa ja hankintakanavansa toisin.

Hankinnan sopimuskausi on useampi vuosi. Tarjousvertailussa on vertailtu vain edellisen vuoden hankintoja. Hankintayksikkö on tarjouspyynnössään edellyttänyt, että tarjoajan on ilmoitettava sille tiedot kaikista Suomessa julkaistuista vähälevikkisen laatukirjallisuuden kirjoista, joiden joukosta hankintayksikkö valitsee kulloinkin ostotukilistalle valittavat kirjat. Tarjoaja ei näin ollen voi vaikuttaa siihen, kuinka monen kustantajan kirjoja listalla vuosittain esiintyy, vaan sen on varauduttava siihen, että mikä tahansa nimeke edellisvuonna ilmestyneestä kirjallisuudesta on listalla. Tarjoajalta on näin ollen tosiasiallisesti edellytetty sopimussuhdetta kustantajiin.

Viitatessaan tarjouksessaan kustantajien ohjevähittäishintoihin Kirjavälitys Oy on ollut velvollinen varmistumaan siitä, että mainittua hintaa tosiasiallisesti sovelletaan kuluttajakaupassa.

Booky.fi Oy on paljoksunut Kirjavälitys Oy:n oikeudenkäyntikulujen määrää.

Booky.fi Oy:n vastaselitys on lähetetty tiedoksi opetus- ja kulttuuriministeriölle ja Kirjavälitys Oy:lle.

Selvitykset

Booky.fi Oy on toimittanut määrältään 3 000 euron oikeudenkäyntikulujaan koskevan selvityksen, joka on lähetetty tiedoksi opetus- ja kulttuuriministeriölle ja Kirjavälitys Oy:lle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on toimittanut määrältään 4 360,15 euron oikeudenkäyntikulujaan koskevan selvityksen, joka on lähetetty tiedoksi Booky.fi Oy:lle.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus hylkää vaatimuksen Booky.fi Oy:n valituksen tutkimatta jättämisestä.

2. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

3. Booky.fi Oy määrätään korvaamaan opetus- ja kulttuuriministeriön oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa, vaatimus enemmälti hyläten, 3 000 eurolla ja Kirjavälitys Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa, vaatimus enemmälti hyläten, 3 000 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

Booky.fi Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

4. Lausuminen täytäntöönpanon kieltämistä koskevista vaatimuksista raukeaa.

Perustelut

1. Valituksen tutkiminen

Hallintolainkäyttölain 22 §:n mukaan valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Hallintolainkäyttölain 25 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan valituskirjelmään on liitettävä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Hallintolainkäyttölain 51 §:n 2 momentin mukaan, jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus jätetään tutkimatta.

Hallintolainkäyttölain 55 §:n 1 momentin mukaan päätös, jonka tiedoksiannosta alkaa kulua valitusaika tai muu asianosaisen oikeuteen vaikuttava määräaika, annetaan tiedoksi todisteellisesti siten kuin hallintolain 60 §:ssä säädetään. Pykälän 2 momentin mukaan asiakirjojen tiedoksiantoon sovelletaan muutoin, mitä siitä hallintolaissa säädetään.

Hallintolain 60 §:n 1 momentissa säädetään tiedoksiannon toimittamisesta postitse saantitodistusta vastaan. Momentin viimeisen virkkeen mukaan saantitodistuksesta on käytävä ilmi tiedoksiannon toimittaja ja vastaanottaja sekä tiedoksisaannin ajankohta.

Booky.fi Oy on esittänyt saaneensa valituksenalaisen päätöksen tiedoksi 8.9.2014.

Markkinaoikeuden tänne toimittamien asiakirjojen perusteella markkinaoikeus on pyytänyt Itella Oyj:ltä sähköpostitse 30.7.2014 selvitystä lähetystunnuksella RS047124759FI toimitetusta lähetyksestä, josta markkinaoikeus ei ollut saanut lähetyksen vastaanottokuittausta eikä lähetys ollut palautunut markkinaoikeuteen. Asiakirjojen perusteella edellä mainittu lähetystunnus on ollut se, jolla valituksenalainen päätös on lähetetty saantitodistuskirjeellä tiedoksi Booky.fi Oy:lle.

Booky.fi Oy on 14.8.2014 sähköpostitse vastauksena Itella Oyj:n tiedusteluun ilmoittanut, ettei saantitodistuskirje edellä mainitulla lähetystunnuksella ole saapunut perille. Booky.fi Oy on lähettänyt kyseisen sähköpostiviestin kopiona myös markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden tänne toimittamissa asiakirjoissa on Itella Oyj:n lähetysten seurannan verkkosivustolta 11.9.2014 tulostetut (lähetystunnus RS047124759FI) lähetyksen tapahtumatiedot. Niiden mukaan lähetys on rekisteröity 4.7.2014 ja siirretty luovutettavaksi 7.7.2014. Tapahtumatiedoissa ei ole merkintää siitä, että lähetys olisi luovutettu vastaanottajalle.

Markkinaoikeus on lähettänyt valituksenalaisen päätöksen Booky.fi Oy:lle 1.9.2014 uudella lähetysseurantatunnuksella RS047076608FI. Markkinaoikeuden tänne toimittamissa asiakirjoissa on kopio markkinaoikeudelle palautuneesta saantitodistuksesta, jonka mukaan Booky.fi Oy on saanut uudelleen lähetetyn päätöksen tiedokseen 8.9.2014. Lisäksi asiakirjoissa on Itella Oyj:n lähetysten seurannan verkkosivustolta 9.9.2014 tulostetut lähetyksen tapahtumatiedot, joiden mukaan lähetys on luovutettu vastaanottajalle 8.9.2014.

Booky.fi Oy:n valituksen liitteenä on ollut epäselvä kopiokuva saantitodistuksesta, josta on luettavissa lähetystunnus RS047076608FI, mutta ei esimerkiksi vastaanottajaa tai tiedoksisaantipäivää.

Asiassa saadun selvityksen mukaan Booky.fi Oy ei ole saanut ensimmäisellä kerralla tiedoksi sille saantitodistuskirjeellä lähetettyä valituksenalaista päätöstä. Booky.fi Oy on esittänyt saaneensa uudelleen lähetetyn päätöksen tiedoksi 8.9.2014, mikä vastaa markkinaoikeuteen palautuneessa saantitodistuksessa ilmoitettuja ja Itella Oyj:n lähetysten seurannan verkkosivustolta tulostettuja tietoja.

Markkinaoikeudelle palautunutta saantitodistusta, jonka mukaan Booky.fi Oy on saanut markkinaoikeuden päätöksen tiedokseen 8.9.2014, on pidettävä hallintolainkäyttölain 25 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna todistuksena tai selvityksenä siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi valittajalle. Valitus on saapunut tänne 8.10.2014 ja siten valitusajan kuluessa. Tämän vuoksi valitus on tutkittava.

2. Pääasia

Julkisista hankinnoista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Tarjouspyynnön kohdassa 5 "Hinnat ja hinnoitteluperusteet" on ilmoitettu muun ohella seuraavaa:

"Tarjouksessa on ilmoitettava tarjottavan palvelun hintaehdot ja kustannukset ilman arvonlisäveroa liitteenä 4 olevan tarjouslomakkeen mukaisesti. Kirjojen hinnat arvioidaan liitteenä olevan edellisen kauden hyväksyttyjen kirjojen nimikkeistä ja tilausmääristä laaditun hintakorin avulla. Lähtökohtana on että vastaava kustantajakohtainen hinnoittelu pätee myös uuden sopimuskauden aikana. Mahdollisten toiminnallisten muutosten aiheuttamasta hinnanmuutostarpeesta neuvotellaan aina erikseen."

Tarjouspyynnön liitteenä 4 olevalla hintoja koskevalla tarjouslomakkeella on ilmoitettu muun ohella seuraavaa:

"Palveluntuottajan (tarjoajan) myyntihinnan tulee olla se, jonka kustantaja ilmoittaa ohjevähittäis- tai suositushinnakseen. Näin hinnoitellun aineiston hintaa tarjoaja ei saa muuttaa kertoimella ns. kirjakauppahinnaksi. Palveluntuottajan tarjoamat alennukset lasketaan ohjevähittäis- tai suositushinnasta.

Mikäli kustantaja nettohinnoittelee aineistonsa, tulee palveluntuottajan ilmoittaa hintakerrointaulukossa yksi yhtenäinen kerroin, jolla kustantajan nettohinta on muutettu (muutetaan) myyntihinnaksi. Alennukset lasketaan tästä kertoimella muutetusta myyntihinnasta. Mikäli tarjoaja laittaa eri kertoimia eri kirjoille, käytetään vertailussa kaikkien kirjojen osalta kalleimman hinnan tuottavaa kerrointa.

Alennusprosentin tulee olla sama kaikille saman kustantajan kirjoille. Mikäli alennusprosentti vaihtelee, käytetään hintavertailussa pienintä alennusprosenttia kaikkien saman kustantajan kirjojen osalta. (---)"

Tarjoajan on tullut täyttää palveluntuottajan myyntihintaa, nettohintakerrointa, alennusprosenttia ja euromääräistä kappalekohtaista nettohintaa asiakkaalle koskevat lomakkeen sarakkeet.

Tarjouspyynnön liitteenä 3 on ollut hankinnan kohdetta ja tarjousta koskeviin vähimmäisvaatimuksiin liittyvä tarjouslomake, johon tarjoajan on tullut merkitä, täyttyvätkö siinä asetetut vaatimukset. Palvelun hinnoitteluun liittyvänä vähimmäisvaatimuksena on muun ohella ilmoitettu, että kirjojen hinnoittelun tulee olla tarjouspyynnön liitteenä 5 olevan sopimuksen kohdan 6 mukainen.

Tarjouspyynnön liitteenä 5 olleen sopimusluonnoksen kohdassa 6 "Hinnoitteluperusteet" on muun ohella ilmoitettu seuraavaa:

"Kirjat hinnoitellaan hinnoittelutaulukossa olevien kustantajakohtaisten alennusprosenttien tai kertoimien mukaisesti.

Palveluntuottajan myyntihinnan tulee olla se, jonka kustantaja ilmoittaa ohjevähittäis- tai suositushinnakseen. Näin hinnoitellun aineiston hintaa tarjoaja ei saa muuttaa kertoimella ns. kirjakauppahinnaksi. Palveluntuottajan tarjoamat alennukset lasketaan ohjevähittäis- tai suositushinnasta.

Kustantajan nettohinnoitelluissa kirjoissa käytetään palveluntuottajan hinnoittelutaulukossa ilmoittamaa kerrointa, jolla kustantajan nettohinta on muutettu (muutetaan) myyntihinnaksi. Alennukset lasketaan tästä kertoimella muutetusta myyntihinnasta.

Alennusprosentit ja kertoimet ovat kiinteitä koko sopimuskauden. (---)

Palveluntuottajan tulee käyttää edullisinta hankintalähdettä ja hankintatapaa kirjojen hankinnassa. Mahdolliset hintoja alentavat muutokset otetaan välittömästi huomioon asiakkaan hyväksi."

Asiassa on kysymys siitä, ovatko Kirjavälitys Oy:n ja BTJ Finland Oy:n tarjoukset olleet Booky.fi Oy:n esittämin tavoin tarjouspyynnön vastaisia sillä perusteella, ettei hinnoittelun lähtökohtana olisi niissä ollut kustantajan ilmoittama ohjevähittäis- tai suositushinta. Asiassa on ensin otettava kantaa tarjouspyynnön mahdolliseen epäselvyyteen tai muuhun virheellisyyteen.

Hankintayksikkö on saanut kolme tarjousta. Kaikki tarjoajat ovat tarjouksissaan vastanneet "kyllä" vähimmäisvaatimukseen kirjojen hinnoittelun tarjouspyynnön mukaisuudesta. Lisäksi kaikki tarjoajat ovat antaneet tarjouspyynnön liitteenä 4 olleen lomakkeen sarakkeisiin siinä pyydetyt tiedot.

Tarjouspyynnössä on käytetty hinnoittelumallia, jossa lähtöhinta on ollut kytköksissä kustantajan ilmoittamaan hintaan, jonka ei kuitenkaan ole vaadittu olleen julkistettu. Hinnoittelumalli ei ole edellyttänyt, että tarjoajalla olisi sopimussuhde kustantajan kanssa eikä se ole rajoittanut niitä tosiasiallisia hankintalähteitä, joista tarjoaja päättää tuotteet hankkia. Kun tarjouspyynnössä ei myöskään ole otettu kantaa tai muutoinkaan rajoitettu sitä, millä alennusprosentilla tai nettohintakertoimella tarjoaja on voinut tarjouksessaan hinnoitella hintakorin nimekkeet, ei asiassa ole kysymys siitä, että tarjouspyyntö olisi ollut syrjivä tai vaarantanut tarjoajien tasapuolisen kohtelun.

Tarjouksen jättämällä tarjoaja sitoutuu tarjouspyynnön ehtoihin. Esillä olevassa asiassa tarjoajat ovat nimenomaisesti sitoutuneet vähimmäisvaatimukseen, jonka mukaan tarjous perustuu tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla kustantajan ilmoittamiin ohjevähittäis- tai suositushintoihin taikka kustantajan nettohinnoista tarjoajan nettohintakertoimen avulla muutettuun hintaan.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjoajien tarjouksissaan ilmoittamien tietojen oikeellisuuteen, ellei sillä ole perusteltua syytä epäillä muuta.

Se, että eri tarjoajilla tiettyjen hintakorin nimekkeiden lähtöhinnat ovat eronneet jossain määrin toisistaan, ei nyt vallinneissa olosuhteissa ole merkinnyt tarjousten vertailukelvottomuutta, kun otetaan huomioon se, että hintakorin hinnoittelumekanismi on ilmoitettu tarjouspyynnössä alalla ammattimaisesti toimiville tarjoajille riittävän selvästi, hankintayksikön oikeus luottaa tarjouksiin, tarjoajien nimenomainen sitoutuminen hinnoittelua koskevaan vähimmäisvaatimukseen sekä se, ettei vertailuhinta ole rakentunut yksinomaan kustantajien ilmoittamien hintojen, vaan myös tarjoajan harkintaan jäävien tekijöiden perusteella.

Asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella ei ole käynyt ilmi, että hankintayksikön olisi tullut epäillä, että tarjoajien tarjouksissaan antamat lähtöhinnat eivät olisi perustuneet kustantajien ilmoittamiin ohjevähittäis- tai suositushintoihin taikka pohjautuneet tarjoajan nettohintakertoimella kustantajien nettohinnoista muutettuihin hintoihin.

Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

3. Oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos opetus- ja kulttuuriministeriö ja Kirjavälitys Oy joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan kokonaisuudessaan. Tämän vuoksi Booky.fi Oy on hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin nojalla määrättävä korvaamaan opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Kirjavälitys Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa kohtuullisiksi harkituilla määrillä edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla viivästyskorkoineen.

Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti, Booky.fi Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

4. Täytäntöönpanoa koskevat määräykset

Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi ei täytäntöönpanon kieltämistä koskevista vaatimuksista ole tarpeen lausua.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Niilo Jääskinen, Alice Guimaraes-Purokoski, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Hannamaria Nurminen.

 
Julkaistu 22.12.2016