Muu päätös 5482/2016

Julkinen hankinta (radasta poistettujen puupölkkyjen käsittely, Liikennevirasto)

Antopäivä: 23.12.2016
Taltionumero: 5482
Diaarinumero: 2439/3/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T5482

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittaja Huurinainen Oy, Kajaani

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 4.6.2015 nro 395/15

Asian aikaisempi käsittely

Liikennevirasto on ilmoittanut 19.3.2013 julkaistulla erityisalojen EU‑hankintailmoituksella rajoitetulla menettelyllä toteutettavasta radasta poistettujen puuratapölkkyjen käsittelyä koskevasta hankinnasta ajalle 1.6.2013–31.5.2016 sekä mahdolliselle 24 kuukauden optiokaudelle.

Liikennevirasto on 13.5.2013 tekemällään hankintapäätöksellä (dnro 811/0910/2013) valinnut Hitsausliike Heikkilä Oy:n tarjouksen.

Liikennevirasto on 19.2.2015 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä (811/0910/2013) hylännyt Huurinainen Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 180 000 – 540 000 euroa vuodessa.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 25.8.2013.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa Huurinainen Oy on ollut valittajana ja Liikennevirasto vastapuolena, on hylännyt valituksen ja velvoittanut Huurinainen Oy:n korvaamaan Liikenneviraston oikeudenkäyntikulut 1 900 eurolla viivästyskorkoineen.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Perustelut

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (erityisalojen hankintalaki) 1 §:n 1 momentin mukaan vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden on kilpailutettava lain 12 §:ssä tarkoitetut EU-kynnysarvot ylittävät hankintansa siten kuin erityisalojen hankintalaissa säädetään.

Erityisalojen hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Asiassa on kysymys siitä, onko Liikennevirasto hankintapäätöksen ja hankintasopimuksen tekemisen jälkeen julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti hyväksynyt hankintasopimukseen muutoksia, jotka ovat poikenneet tarjouspyyntöasiakirjoista hankinnan kohteen osalta siten merkittävästi, että kyseessä olisi uusi hankinta, joka olisi tullut kilpailuttaa hankintasäännösten mukaisesti.

Asiassa on sinänsä selvää, ettei 25.8.2013 allekirjoitettuun hankintasopimukseen ole tehty kirjallisia muutoksia eikä hankintayksikkö ole tehnyt valituksessa tarkoitettuun hankintaan liittyen uutta päätöstä, joka poikkeaisi 13.5.2013 tehdystä hankintapäätöksestä tai 25.8.2013 allekirjoitetussa hankintasopimuksessa määritellystä hankinnasta.

Euroopan unionin tuomioistuin on tuomiossaan pressetext Nachrichtenagentur (C-454/06, EU:C:2008:351, 34–37 kohta) tarkastellut, missä tilanteissa hankintaviranomaisen ja palveluntarjoajan välillä jo olemassa olevaan sopimukseen tehtäviä muutoksia voidaan pitää uuden julkisia palveluhankintoja koskevan sopimuksen tekemisenä.

Tuomion perustelujen mukaan julkista hankintaa koskevan sopimuksen määräyksiin sen voimassaoloaikana tehtyjä muutoksia on pidettävä uutena sopimuksen tekemisenä, jos muutetut määräykset ovat ominaispiirteiltään olennaisesti erilaisia kuin alkuperäisen sopimuksen määräykset ja jos ne näin ollen ovat omiaan osoittamaan osapuolten tahtoneen neuvotella uudestaan kyseisen sopimuksen keskeiset ehdot.

Muutosta voidaan pitää olennaisena muun ohella, kun se sisältää ehtoja, jotka olisivat mahdollistaneet sen, että alun perin hyväksyttyjen tarjoajien lisäksi muutkin tarjoajat olisivat voineet tehdä tarjouksen tai että jokin muu kuin alun perin voittanut tarjous olisi voinut tulla valituksi. Alkuperäiseen sopimukseen tehtävää muutosta voidaan pitää olennaisena myös, kun sillä ulotetaan sopimus merkittävässä määrin sellaisiin palveluihin, joista ei alun perin ollut kyse, tai kun sillä muutetaan sopimuksen taloudellista tasapainoa sopimuspuoleksi valitun yhtiön eduksi tavalla, josta ei ole määrätty alkuperäisen sopimuksen ehdoissa. Mainitusta ratkaisusta ilmenevät periaatteet soveltuvat myös nyt käsillä olevan kysymyksen arviointiin.

Markkinaoikeudelle toimitettujen hankinta-asiakirjojen perusteella sekä tarjouspyynnössä että alkuperäisessä 25.8.2013 tehdyssä hankintasopimuksessa on ollut kysymys puuratapölkkyjen jatkokäsittelystä.

Tarjouspyynnön liitteenä olleessa urakkasopimusluonnoksessa on kohdassa 4 ilmoitettu seuraavaa:

"Puuratapölkkyjen käsittelyn pääkohdat

- rataan kelpaavat sekä haketettavat erotellaan

- rataan kelpaavat pölkyt lähetetään työmaille joko levyllisinä tai levyttämättöminä tilaajan pyynnön mukaisesti

- teräsosat irrotetaan pölkyistä, lajitellaan käyttöön kelpaaviin ja kierrätysteräksiin sekä lähetetään eteenpäin tilaajan ohjeiden mukaan

- pölkkyjen haketus polttoa varten sekä hakkeensiirto KAVO:lle polttoa varten."

Valittajan mukaan 13.5.2013 tehdyn hankintapäätöksen jälkeen toteutettu menettely on poikennut hankintapäätöksessä tarkoitetusta menettelystä, koska pölkyistä ei ole irrotettu rautaosia ja koska rataan kelpaavia ja haketettavia pölkkyjä ei ole eroteltu toisistaan.

Hankintayksikön antaman selvityksen mukaan kaikista uudelleen käytettävistä pölkyistä ei irroteta teräsosia, vaan pölkyt menevät teräsosineen uudestaan käyttöön. Rataan kelpaamattomat pölkyt voivat olla haketuksessa teräsosineen tai ilman. Haketuksen yhteydessä pölkyissä olevat teräsosat kuitenkin poistetaan, eikä polttoon lähtevä hake sisällä teräsosia. Mikäli teräsosat voidaan käyttää uudelleen, ne irrotetaan pölkyistä ennen niiden hakettamista. Hankintayksikön mukaan vuonna 2014 kierrätysaluslevyjä on otettu talteen 90 tonnia ja vuonna 2015 160 tonnia. Uusiokäyttöön kelpaamatonta rautaromua on vuosina 2014–2015 kertynyt 220 tonnia.

Markkinaoikeus katsoo, ettei hankinta-asiakirjoista ilmene velvollisuutta poistaa kaikista pölkyistä rautaosia ennen työmaille tai haketettavaksi lähettämistä. Edellä selostettu pölkkyjen käsittelyssä noudatettu menettely on siten vastannut vuoden 2013 tarjouskilpailun ehtoja, eikä kysymys tältä osin ole uudesta kilpailuttamattomasta hankinnasta.

Edelleen hankintayksikön antaman selvityksen mukaan rataan kelpaavat ja haketettavat pölkyt on pääosin eroteltu toisistaan. Vuonna 2014 kierrätyspölkkyjä on toimitettu uusiokäyttöön. Vuonna 2015 kierrätyspölkkyjä ei ole vielä eroteltu murskattavista pölkyistä tilaajan pyynnön mukaisesti. Pölkkyjen varastointiajasta ja ympäristöluvan käsittelyn kestosta johtuen mahdolliset kierrätyspölkyt eivät ole enää olleet käyttökelpoisia, eikä alueella ole ollut tilaa kierrätyspölkkyjen säilytykseen. Kysymyksessä on hankintayksikön antaman selvityksen mukaan tilapäinen järjestely ja jatkossa pölkyt tullaan erottelemaan toisistaan.

Myöskään edellä kuvattua tilapäistä järjestelyä, jossa pölkkyjä ei ole eroteltu toisistaan, ei ole pidettävä sillä tavoin olennaisena muutoksena alkuperäisen sopimuksen ehtoihin, että menettelyä olisi pidettävä uutena hankintana. Saadun selvityksen perusteella ei voida katsoa, että järjestely olisi sellainen, joka tarkoittaisi merkittävää muutosta alun perin sovittuihin palveluihin, tai sellainen, jolla olisi ollut vaikutusta tarjousten hinnoitteluun, kun otetaan huomioon järjestelyn tilapäinen ja ennalta arvaamaton luonne.

Asiassa ei esitetyn selvityksen perusteella ole ilmennyt, että hankintayksikkö olisi hankintapäätöstä täytäntöön pannessaan hyväksynyt hankintasopimukseen muutoksia siten, että kysymyksessä olisi katsottava tosiasiallisesti olevan uusi hankintapäätös.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikön vaatimat oikeudenkäyntikulut ovat olleet määrältään kohtuulliset. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut vaaditun määräisenä.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Nina Korjus, Pasi Yli-Ikkelä ja Teija Kotro.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Valitus

Huurinainen Oy on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen, hyväksyy valituksen ja Huurinainen Oy:n markkinaoikeudessa esittämät vaatimukset, kieltää hankintayksikköä soveltamasta virheellistä menettelytapaa ja muutoin noudattamasta virheellisen menettelyn tuloksena syntynyttä päätöstä, velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä siten, että hankintayksikkö velvoitetaan järjestämään uusi hankintamenettely ratkaisussa annettavan ohjeistuksen mukaisesti sekä velvoittaa hankintayksikön korvaamaan Huurinainen Oy:n oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa korkoineen.

Lisäksi Huurinainen Oy on pyytänyt, että korkein hallinto-oikeus määrää hankintamenettelyn keskeytettäväksi vähintään asian käsittelyn ajaksi.

Mikäli hankintamenettelyä ei määrätä korjattavaksi edellä mainituilta osin, Huurinainen Oy on toissijaisesti vaatinut, että korkein hallinto-oikeus määrää hankintayksikön suorittamaan sille hyvitysmaksua 285 000 euroa ja velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sille asiassa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut korkoineen.

Huurinainen Oy on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Hankintapäätöksellä 13.5.2013 on valittu Hitsausliike Heikkilä Oy:n tarjous. Tarjouksen valintaperusteena on ollut halvin hinta. Hankintaan on sittemmin tehty muutoksia, joilla on ollut nimenomainen vaikutus hintaan ja siten siihen, millä perusteella voittaja on valittu. Hitsausliike Heikkilä Oy on tarjonnut hankinnan kohdetta hintaan 1,80 euroa ja Huurinainen Oy hintaan 1,90 euroa pölkkyä kohden. Hintaero on ollut hyvin pieni.

Hankintayksikkö on ostanut ja sallinut työn tulevan tehdyksi tarjouspyynnöstä poikkeavasti niin, että tällä on ollut selvä kustannusvaikutus. Hankinta ei ole enää ollut sama, vaan kyseessä on ollut muutoksen olennaisuuden vuoksi suorahankinta. Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti muuttaessaan tarjouspyynnön sisältöä.

Koska hankintayksikkö on jo tehnyt sopimuksen toisen tahon kanssa ja työ on aloitettu, mistä on aiheutunut vahinkoa Huurinainen Oy:lle, valittajalla on oikeus saada päätös muutettua tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, hyvitysmaksu. Hankintayksikkö on joka tapauksessa velvollinen korvaamaan Huurinainen Oy:lle asiassa aiheutuneet kulut, sillä riidatonta on, ettei hyödykettä ole ostettu tarjouspyynnössä kuvatun kaltaisena, mikä on antanut aiheen valittaa markkinaoikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituksen on tehnyt aiheelliseksi se, että muutos on tarkoittanut hinnan määrittelyyn liittyvää seikkaa.

Huurinainen Oy tulee vapauttaa velvollisuudesta korvata hankintayksikön oikeudenkäyntikuluja markkinaoikeudessa. Yhtiötä ei tule asian lopputuloksesta riippumatta velvoittaa korvaamaan hankintayksikön kuluja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Muutoksen olennaisuutta on arvioitava vertaamalla, kuinka muutos olisi vaikuttanut tarjottavaan hintaan, tarjouskilpailun sisältöön ja tarjousvertailun olennaisiin seikkoihin. Sillä, onko muutos sinänsä tapahtumana merkittävä, ei ole merkitystä. Markkinaoikeus on virheellisesti käyttänyt olennaisuuskriteerin arvioinnissa muuta perustetta kuin muutoksen vaikutusta tarjottavaan hintaan. Arvioinnissa ei voida käyttää muuta määräävää kriteeriä kuin sitä, mikä olisi ollut lopulta ostetun kaltaisen hyödykkeen ilmoittamisen vaikutus hintaan, jos tämä olisi määritetty oikealla tavalla jo tarjouspyynnössä.

Kun muutos tehdään jälkikäteen ja tarjousmenettelyn päätyttyä, on selvää, ettei menettelyä voida pitää lainmukaisella tavalla toteutettuna. Menettely ei ole enää sama, ja osto on tehty kilpailuttamatta. Ostettavan hyödykkeen kokonaisuuden muuttuminen on omiaan saamaan aikaan tilanteen, jossa koko menettely tulee virheellisesti toteutetuksi. Tämä on paitsi lähtökohtaisesti kiellettyä, loukkaa myös menettelyn yhdenvertaisuutta ja tasapuolisuutta.

Hankintayksikön menettely on ollut omiaan loukkaamaan tasapuolisuutta ja syrjimättömyyttä muun muassa siksi, että Hitsausliike Heikkilä Oy on asetettu muita tarjoajia parempaan asemaan. Se on käytännössä voinut saada tuotteen toimitettua erilaisena ja pienemmällä tuotantokustannuksella kuin mitä tarjouspyynnössä oli ilmoitettu muille tarjoajille. Tämä on vaikuttanut muiden tarjoajien tarjouksen sisältöön, heikentänyt niiden asemaa ja saattanut epävarmaksi sen, mikä olisi ollut mahdollinen tarjoajien kokonaisuus tilanteessa, jossa hankintayksikkö olisi laatinut tarjouspyynnön sen mukaisena, mitä sittemmin on ostettu.

Tämänkaltainen menettely mahdollistaa sen, että joku tarjoajista mahdollisesti osaa varautua siihen, että hankintayksikkö tulee lopulta ostamaan pienemmän tuotantokustannuksen aiheuttavan hyödykkeen, ja voi ottaa tämän huomioon tarjouksessaan. Teoriassa on mahdollista, että voittaneen tarjoajan tarjouksen laadinnassa olisi otettu huomioon se, että pölkkyjen käsitteleminen tuleekin edullisemmaksi kuin mitä tarjouspyynnössä tarkoitettu kokonaisuus olisi tullut. Mahdollisuus tähän saa aikaan sen, ettei menettelyä voida katsoa lainmukaiseksi.

Hankintailmoituksen kohdassa II.1.5 on ilmoitettu sopimuksen kohde. Tarjouspyynnössä on nimenomaisesti mainittu, että palvelun tulee sisältää metalliosien käsitteleminen, mikä tarkoittaa käytännössä metalliosien irrottamista pölkyistä. Hankintayksikkö on tehnyt sopimuksen voittaneen tarjoajan kanssa tarjousmenettelyyn ja sen ehtoihin perustuen. Metalliosien erotteleminen pölkyistä on ollut mukana hinnoittelussa. Kun tätä erottelemista ei ole edellytetty tehtävän, ei hankintaa ole toteutettu tarjousmenettelyn ja sen ehtojen perusteella. Hankintayksikkö ja voittanut tarjoaja eivät ole hankintalaissa edellytetyllä tavalla tehneet sopimusta siitä palvelusta, mitä hankintayksikkö on sittemmin ostanut.

Hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa hankintalaissa asetettujen edellytysten mukaisesti. Tästä poikkeaminen on mahdollista vain poikkeuksellisesti. Jos ostettavan hyödykkeen laadun tai kokonaisuuden muuttaminen olisi mahdollista, ei laissa määritellyllä menettelyllä olisi merkitystä.

Mikäli hankintaa ei ole toteutettu kilpailutetun menettelyn ehtojen mukaisesti, kyse on kilpailuttamattomasta kohteesta ja kielletystä suorahankinnasta. Vaikka hankinnasta olisi toteutettu jonkinlainen tarjousmenettely, mutta tosiasiassa on toimittu vastoin tarjousmenettelyn ehtoja, kyse on hankintalain vastaisesta menettelytavasta.

Tarjousmenettelyasiakirjojen mukaan radasta poistetut pölkyt käsitellään siten, että rataan kelpaavat ja haketettavat eli rataan kelpaamattomat pölkyt erotellaan, pölkyistä irrotetaan teräsosat, minkä jälkeen uusiokäyttöön kelpaavat pölkyt lähetetään työmaille ja muut haketettaviksi, kaikki pölkyt siten, että teräs- eli rautaosat on ennen lähettämistä poistettu.

Hankintayksikkö on tosiasiallisesti tilannut työn siten, että Hitsausliike Heikkilä Oy on eritoten jättänyt rautaosat irrottamatta pölkyistä, mikä on aiheuttanut sen, ettei hankinnan tarkoitus haketettujen pölkkyjen ja eroteltujen rautaosien uusiokäytöstä ole mahdollistunut. Lisäksi menettelyn salliminen on tarkoittanut, että hankintaa ei ole toteutettu asetettujen ehtojen mukaisesti ja kilpailuttamisvelvoite on laiminlyöty.

Hitsausliike Heikkilä Oy:llä ei ole ollut ympäristölupaa ainakaan työn suorittamisen aikana, mutta se on silti hyväksytty suorittamaan työ ja sen kanssa on tehty sopimus.

Selitykset

Liikennevirasto on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus hylkää valituksen ja pysyttää markkinaoikeuden päätöksen. Lisäksi Liikennevirasto on vaatinut, että korkein hallinto-oikeus velvoittaa Huurinainen Oy:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 800 eurolla viivästyskorkoineen.

Liikennevirasto on viitannut markkinaoikeudelle toimittamiinsa lausumiin ja esittänyt lisäksi perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Huurinainen Oy:n valitus ja hyvitysmaksuvaatimus ovat perusteettomia.

Hankinnan kohdetta on käsitelty hankintailmoituksen kohdassa II.1.5 ja tarjouspyynnön liitteenä olleen urakkasopimuksen kohdassa 4. Sopimuksessa kuvatun mukaisesti pölkyt erotellaan kahteen ryhmään, rataan uudestaan kelpaaviksi ja kelpaamattomiksi eli haketettaviksi.

Rataan uudestaan kelpaavat pölkyt toimitetaan jatkokäyttöön joko teräsosien kanssa tai ilman niitä. Kaikista uudelleenkäytettävistä pölkyistä ei siis irroteta teräsosia, vaan ne menevät teräsosineen uudestaan käyttöön levytettynä, eli raideruuvit ja aluslevyt kiinnitettyinä. Sellaisista rataan uudestaan kelpaavista pölkyistä, jotka halutaan käyttöön ilman teräsosia, irrotetaan teräsosat ennen työmaille lähettämistä.

Pölkyistä irrotettavat teräsosat jaetaan kahteen ryhmään, käyttöön kelpaaviin (aluslevyt, jotka käytetään uudestaan radan rakenteisiin) ja kierrätysteräkseen (lähetetään rautaromuna kierrätykseen, sulattoon). Käyttöön kelpaavat teräsosat irrotetaan ennen pölkkyjen murskausta. Ne teräsosat, jotka määritellään kierrätysteräkseksi, voidaan irrottaa pölkyistä pölkkyjen murskauksen yhteydessä. Urakkasopimuksessa ei ole määritelty, missä vaiheessa tämä teräsosien irrotus pitää tehdä.

Hankinta-asiakirjoissa ei ole asetettu velvollisuutta irrottaa kaikista pölkyistä rautaosia ennen työmaalle tai haketettavaksi lähettämistä.

Markkinaoikeuden päätöksessä mainittu ennalta arvaamaton tilapäinen järjestely, jossa rataan kelpaavia ja haketettavia pölkkyjä ei ole pystytty erottelemaan toisistaan, on päättynyt kesällä 2015. Kyseinen järjestely on kestänyt ainoastaan muutamia kuukausia, mutta johtanut siihen, että kaikki käsitellyt pölkyt on murskattu. Järjestely on johtunut pölkkyjen varastointiajasta ja Liikenneviraston ympäristöluvan käsittelyn kestosta. Kesästä 2015 lukien on toimittu täysin sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Liikennevirasto ei ole kilpailutuksen yhteydessä edellyttänyt tarjoajilla olevan ympäristölupa. Liikennevirastolla on ympäristölupa, eikä sitä tarvitse olla työn suorittajalla.

Palvelu on ostettu sellaisena kuin se on kilpailutettu, eikä sopimukseen ole tehty muutoksia. Asian käsittelyn kannalta ei siten ole merkitystä sillä, mikä on olennainen muutos tai mikä vaikutus tällaisella muutoksella on hankintasopimukseen. Liikennevirasto ja palveluntuottaja ovat sopimuskauden aikana toimineet kilpailutetun hankintasopimuksen ehtojen mukaisesti.

Vihjailut siitä, että jollakin tarjoajalla olisi ollut hankintaan tai tarjousten hinnoitteluun vaikuttaneita tietoja, ovat perusteettomia ja kohtuuttomia. Liikennevirasto ei ole muuttanut tarjouspyynnössä ilmoitettua hankinnan kohdetta tai sen sisältöä.

Hitsausliike Heikkilä Oy:lle on lähetetty tiedoksi Liikenneviraston selitys.

Hitsausliike Heikkilä Oy ei ole käyttänyt sille varattua tilaisuutta selityksen antamiseen valituksen johdosta.

Vastaselitys

Huurinainen Oy on Liikenneviraston selityksen johdosta antamassaan vastaselityksessä uudistanut kaiken markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa esittämänsä ja esittänyt lisäksi muun ohella seuraavaa:

Mikäli menettelyn tosiasiallisesti toteutuneet ehdot olisivat olleet kaikkien osapuolten tiedossa, olisivat tarjoajat hinnoitelleet tarjouksensa toisin. Se, ettei tarjouspyyntöasiakirjojen sisältö ole muuttunut, ei tarkoita, ettei menettely olisi muuttunut.

Tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella on selvää, että pölkkyjen metalliosat käsitellään. Tämä käsittelyvaihe on tullut ottaa huomioon hinnoittelussa. Kyseinen kustannusvaikutus on olennaisen tärkeä. Markkinaoikeus on päätöksessään jättänyt tämän virheellisellä tavalla vaille riittävää huomiota.

Pölkkyjen käsittelyssä on etukäteen asetettujen ehtojen vastaisesti jätetty irrottamatta teräsosat ja pölkyt on murskattu teräsosineen. Hankintayksikkö on selityksessään myöntänyt, että tilanne on vähintään kesään 2015 saakka ollut sellainen, että kaikki käsitellyt pölkyt on tullut poistaa käytöstä ja murskata. Tällöin teräsosat olisi tullut poistaa pölkyistä, mitä ei ole tehty. Hankintayksikkö on sallinut virheellisen menettelytavan ainakin kahden vuoden eli käytännössä lähes koko hankintakauden ajan.

Markkinaoikeuden päätöksessä on jäänyt riittävää huomiota vaille myös se, että hankintayksikkö on edellä mainitun ajanjakson aikana sallinut sen, ettei rataan kelpaavia ja haketettavia pölkkyjä ole eroteltu toisistaan. Tämä on ollut yksi tarjouspyynnön mukainen työvaihe ja hinnoitteluun vaikuttava tekijä.

Hankintailmoitus on ensisijainen muihin hankinta-asiakirjoihin verrattuna. Hankintailmoituksesta käy ilmi, että metalliosat on tullut käsitellä. Tämä on tarkoittanut metalliosien irrottamista, sillä metalliosia ei ole mahdollista käsitellä muutoin. Hankintailmoitus on tarkoittanut, että kaikista pölkyistä on tullut irrottaa metalliosat, mikä on tullut ottaa huomioon hinnoittelussa.

Huurinainen Oy on hinnoitellut tarjouksensa siten, että hinnoittelussa on ollut mukana metalliosien käsittely ja pölkkyjen erottelu. Mikäli Huurinainen Oy:llä olisi ollut etukäteen tiedossaan se, ettei kaikkien työvaiheiden hinnoittelulle ole tarvetta, olisi se hinnoitellut tarjouksensa toisin.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa on selvästi asetettu velvollisuus käsitellä pölkyt ja poistaa teräsosat eritoten niistä pölkyistä, jotka murskataan. Pölkkyjen murskaaminen ja teräsosien irrottaminen ovat tarjouspyyntöasiakirjoissa erillisiä vaiheita eikä niitä ole edes mahdollista toteuttaa yhtäaikaisina työvaiheina.

Hankintayksikkö on sallinut menettelyn, joka on ollut etukäteen asetettujen ehtojen vastainen, vaikuttanut hinnoitteluun ja johtanut siihen, ettei tarjoajilla ole ollut tiedossaan hinnoitteluun vaikuttaneet tekijät. Kyse on ollut laittomasta suorahankinnasta. Tämä aiheuttaa sen, että Huurinainen Oy:llä on oikeus hyvitysmaksuun.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöstä ei muuteta.

2. Korkein hallinto-oikeus hylkää Huurinainen Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Korkein hallinto-oikeus velvoittaa Huurinainen Oy:n korvaamaan Liikenneviraston oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 800 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

3. Lausuminen hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

Perustelut

1. Pääasia

Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti, Huurinainen Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Liikennevirasto joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Tämän vuoksi Huurinainen Oy on hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin nojalla velvoitettava korvaamaan Liikenneviraston oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

3. Täytäntöönpanoa koskevat määräykset

Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi ei hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevasta vaatimuksesta ole tarpeen lausua.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Matti Halén, Eija Siitari, Outi Suviranta, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Hannamaria Nurminen.

 
Julkaistu 23.12.2016