Muu päätös 5426/2016

Kirkollisvalitus (Savonlinnan Pikkukirkko)

Antopäivä: 19.12.2016
Taltionumero: 5426
Diaarinumero: 3250/3/14
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T5426

Asia Kirkollisvalitus

Valittaja A, Savonlinna

Päätös, jota valitus koskee

Helsingin hallinto-oikeus 23.9.2014 nro 14/0747/2

Asian aikaisempi käsittely

Savonlinna-Säämingin seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan 11.12.2012 § 54 päättänyt myydä kiinteistön 740-1-11-8 rakennuksineen (Pikkukirkko) Savonlinnan Pikkukirkko-kulttuuriyhdistys ry:lle hintaan 200 000 euroa. Päätös on alistettu kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Kirkkohallitus on täysistunnossaan 21.8.2013 § 121 muun ohella hylännyt A:n valituksen ja vahvistanut sille alistetun kirkkovaltuuston päätöksen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt A:n valituksen.

Perusteluinaan hallinto-oikeus on lausunut seuraavaa:

Kirkkolain 14 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai muuta luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Kirkkolain 24 luvun 2 §:n 1 momentissa on muun ohella säädetty, että jollei vahvistettavaksi alistettu päätös ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka mene viranomaisen toimivaltaa ulommaksi tai ole muutoin lainvastainen ja jollei se myöskään ole epätarkoituksenmukainen, se on vahvistettava.

Kirkkolain 24 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan valituksen saa tehdä sillä perusteella, että: 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3) päätös on muuten lainvastainen. Sanotun pykälän 3 momentin mukaan valitus seurakunnan tai seurakuntayhtymän alistettavasta päätöksestä voidaan perustaa myös siihen, että päätös ei ole tarkoituksenmukainen. Alistusviranomaisen päätöksestä voidaan valittaa vain 2 momentin mukaisella perusteella.

Kirkkolain 25 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan käsiteltäessä hallintoasiaa kirkollisissa viranomaisissa on noudatettava, mitä hallintolaissa ja sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään, jollei tästä laista muuta johdu.

Hallintolain 41 §:n 1 momentin mukaan jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta.

Siltä osin kuin valituksessa on esitetty, että seurakuntalaisten mielipidettä ei ole kysytty hallinto-oikeus toteaa, että kirkkovaltuusto on voinut ratkaista kiinteistön myyntiä koskevan asian varaamatta seurakunnan jäsenille hallintolain 41 §:ssä tarkoitettua vaikuttamismahdollisuutta.

Hallinto-oikeus toteaa, että kirkkovaltuusto voi päättää kiinteän omaisuuden myymisestä ja kaupan ehdoista lähtökohtaisesti harkintansa mukaan ja valitusasiakirjoihin liitetyn vetoomuksen allekirjoittaneiden seurakuntalaisten kannasta riippumatta. Päätös ei siten ole lainvastainen kirkkolain 24 luvun 4 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Kysymystä siitä, olisiko jokin muu vaihtoehto kuin myynti ollut tarkoituksenmukaisempi, ei voida valitettaessa kirkkohallituksen päätöksestä kirkollisvalituksin saattaa hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

Näillä perusteilla hallinto-oikeus katsoo, että Savonlinnan-Säämingin seurakunnan kirkkovaltuuston päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä se ole lainvastainen. Kirkkohallituksen täysistunto on voinut hylätä A:n valituksen ja vahvistaa sille alistetun päätöksen.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Kirkkolaki 9 luku 3 § 4 kohta, 14 luku 4 § 1 momentti sekä 24 luku 4 § 1 momentti (1274/2003), 6 § 1 momentti ja 12 § 1 momentti 2 kohta (1274/2003)

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Anja Sahla, Rita Ruuhimäki ja Monica Gullans, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden sekä kirkkohallituksen ja Savonlinna-Säämingin seurakunnan kirkkovaltuuston päätökset on kumottava.

Perusteluinaan A on lausunut, että kirkkovaltuusto ei ole kysynyt asiassa kirkossakävijöiden mielipidettä myymisestä. Myös myyntihinta on ollut liian alhainen. Seurakuntalaiset haluavat säilyttää Savonlinnan Pikkukirkon jatkossakin luterilaisena kirkkona.

Kirkkohallitus on antanut lausunnon.

A on antanut vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

Perustelut

Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Matti Halén, Eija Siitari, Antti Pekkala ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Hannele Klemettinen.

 
Julkaistu 19.12.2016