Muu päätös 5649/2016

Toimenpidelupaa koskeva valituslupahakemus ja valitus (Masku)

Antopäivä: 30.12.2016
Taltionumero: 5649
Diaarinumero: 4250/1/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2016:T5649

Asia Toimenpidelupaa koskeva valituslupahakemus ja valitus

Valittajat A ja B, C ja D sekä E ja F

Päätös, jota valitus koskee

Turun hallinto-oikeus 27.11.2015 nro 15/0295/1

Asian taustaa ja aikaisempi käsittely

Maskun rakennus- ja ympäristölautakunta on 19.5.2011 (§ 38) tekemällään päätöksellä myöntänyt X:lle suunnittelutarveratkaisun yksikerroksisen, pinta-alaltaan 500 m²:n suuruisen pressuhallin rakentamiselle Maskun kunnan Lankilan kylässä sijaitsevalle määräalalle M604 tilasta RN:o 1:41. Päätös on kunnan ilmoituksen mukaan lainvoimainen.

Maskun rakennustarkastaja on 5.8.2011 (§ 106) myöntänyt X:lle toimenpideluvan 500 m²:n kokoisen pressuhallin rakentamiseen edellä mainitulle määräalalle. Päätös on kunnan ilmoituksen mukaan lainvoimainen.

Maskun rakennus- ja ympäristölautakunta on 18.11.2014 (§ 81) tekemällään päätöksellä hyväksynyt toimenpidelupahakemuksen muutoksena X:lle 5.8.2011 myönnettyyn toimenpidelupaan hallin sijainnin ja piha-alueen muodostumisen osalta ja samalla myöntänyt hänelle luvan vakuutta vastaan aloittaa työt ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Turun hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään, siltä osin kuin asiasta on korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys, hylännyt A:n, B:n, C:n, D:n, E:n ja F:n valituksen rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä 18.11.2014 (§ 81) sekä heidän oikeudenkäyntikuluvaatimuksensa.

Hallinto-oikeus on perustellut pääasiaratkaisua ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevaa ratkaisuaan seuraavasti:

Sovellettavat säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslain 126 a §:n mukaan muun ohella katoksen, vajan, esiintymislavan tai vastaavan rakennelman rakentaminen sekä muusta alueesta erotetun suurehkon varastointi- tai pysäköintialueen taikka tällaiseen alueeseen verrattavan alueen järjestäminen edellyttää toimenpidelupaa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 131 §:n mukaan rakennuslupahakemukseen on liitettävä rakennuksen pääpiirustukset. Luvan hakemisesta ja siinä tarvittavista rakennussuunnitelmista säädetään tarkemmin maankäyttö- ja rakennusasetuksen 49 §:ssä sekä Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. Rakentamismääräyskokoelman kohdan 5.2.3 mukaan asemapiirroksessa tulee esittää muun muassa tontin tai rakennuspaikan rajat mittoineen, lähiympäristön kiinteistöjen rajat ja korkeussuhteet riittävän laajasti tontin tai rakennuspaikan ulkopuolella sekä piha-alueen eri kohtien suunnitellut korkeusasemat ja korkeussuhteet.

Maankäyttö- ja rakennuslain 138 §:n 1 momentin mukaan siltä osin kuin on tarpeen toimenpiteen maankäytöllisten ja ympäristöllisten vaikutusten arvioimiseksi toimenpidelupaa ratkaistaessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä rakennusluvan edellytyksistä säädetään. Lain 136 §:n ja sen viittaussäännösten mukaan rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä asemakaava-alueen ulkopuolella on muun ohella että rakennus soveltuu rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset. Lisäksi edellytyksenä on, että rakennusta ei sijoiteta tai rakenneta niin, että se tarpeettomasti haittaa naapuria tai vaikeuttaa naapurikiinteistön sopivaa rakentamista.

Maa-aineslain 2 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan maa-aineslaki ei koske rakentamisen yhteydessä irrotettujen ainesten ottamista ja hyväksikäyttöä, kun toimenpide perustuu viranomaisen antamaan lupaan tai hyväksymään suunnitelmaan.

Asiassa saatu selvitys

Maskun rakennus- ja ympäristölautakunta on 19.5.2011 tehnyt myönteisen suunnittelutarveratkaisun 500 m²:n kokoisen pressuhallin rakentamiseksi noin 5,15 hehtaarin kokoiselle rakennuspaikalle.

Maskun rakennustarkastaja on 5.8.2011 myöntänyt X:lle toimen­pideluvan puutavaran säilyttämiseen tarkoitetun 500 m²:n kokoisen pressuhallin rakentamiseen. Toimenpidelupahakemus ei ole koskenut piha-alueen rakentamista, eikä sellaista ollut esitetty myöskään asemapiirroksessa.

Vaasan hallinto-oikeuden 9.6.2014 ympäristölupa-asiaa koskevasta päätöksestä nro 13/0476/3 ilmenee, että pressuhallin piha-alue eli louhinta-alue on pinta-alaltaan noin 5 500 m², ja että piha-alueen rakentaminen edellyttää lähes 100 000 m­:n louhimista ja murskaamista siten, että rakennuspaikalla aiemmin sijainnut enimmillään noin +52,5 korkeuteen nouseva kalliorinne louhitaan tasoon +43.0.

Nyt kysymyksessä olevaa toimenpidelupaa koskevaan hakemukseen liitetyn asemapiirroksen mukaan pressuhallin sijaintia on muutettu aiemman luvan mukaisesta paikasta lähemmäksi X:n omistamien kiinteistöjen 1:53 ja 1:52 rajaa, ja halli rakennetaan tasoon +43.0. Asemapiirrokseen on rajattu piha-alue, joka rakennetaan tasoon +42.50. Viimeksi mainitut korkeusasemat ilmenevät asemapiirroksesta. Asemapiirrokseen ei kuitenkaan ole merkitty piha-alueen ulkopuolella olevia korkeussuhteita, mutta ilmakuvatulosteen mukaan pressuhalli ja piha-alue ovat kiinteistön Klapi 1:51 kallioisimmilla alueilla.

Hallinto-oikeudelle 27.5.2015 saapuneessa selityksessään X on 7.2.2012 päivättyyn massalaskelmaan viitaten todennut, ettei kyse ole 100 000 m­:n louhimisesta vaan noin 25 000 m­:sta. Pilkotun polttopuumäärän kuivaaminen vaatii laajan alueen, ja lisäksi muut tarvittavat toiminnot vaativat piha-alueella oman tilansa. X:n selityksistä ja niihin liitetyistä kuvista ilmenee, että X on jo ainakin pääosin toteuttanut pressuhallin ja noin 5 000 m²:n suuruisen asfaltoidun piha-alueen rakentamisen.

Johtopäätökset

Piha-alueen korkeusasema ja summittainen koko ilmenevät asemapiirroksesta. X on sittemmin selvittänyt miten suuresta piha-alueesta ja millaisen määrän louhinnasta on kyse. Näissä oloissa lupa-asiakirjoja voidaan pitää riittävinä asemapiirroksen puutteista huolimatta.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lupaharkinta on laillisuusharkintaa. Lupa on myönnettävä, mikäli rakennushanke täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa määrätyt oikeudelliset edellytykset.

Rakennuslupa-, maa-aineslupa- ja ympäristölupamenettelyt ovat toisistaan erillisiä lupamenettelyjä. Maskun kunnan viranomaiset ovat jo vuonna 2011 tekemissään myönteisissä suunnittelutarveratkaisussa ja toimenpidelupapäätöksessä ratkaisseet pressuhallin toimenpideluvan myöntämisen edellytykset. Lisäksi ympäristölupaviranomainen on myöntänyt X:lle ympäristöluvan rakentamiseen liittyvään louhintaan ja murskaukseen. Näiden lainvoimaisten päätösten laillisuuteen ei enää voida puuttua.

Hakemuksessa ja valituksenalaisessa päätöksessä on kyse jo aiemmin luvan saaneen pressuhallin sijainnin muutoksesta ja asemapiirroksessa esitetystä tavanomaista suuremmasta piha-alueesta, jota on tarkoitus käyttää myös puutavaran varastointiin. Ottaen huomioon pressuhallin melko vähäinen sijainnin muutos, sitä ei aiempaan sijaintiin verrattuna ole sijoitettu niin, että se tarpeettomasti haittaa naapuria tai vaikeuttaa naapurikiinteistöjen sopivaa rakentamista. Kun lisäksi otetaan huomioon, että ympäristöluvassa on jo ratkaistu alueen louhimiseen liittyvät seikat, toimenpideluvan myöntäminen hakemuksen mukaiselle piha-alueelle täyttää maankäyttö- ja rakennuslain edellytykset. Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöstä ei ole aihetta kumota.

Asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Säännöstä voidaan soveltaa myös päätöksen tehneeseen hallintoviranomaiseen. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Valitus on hylätty. Tähän nähden ei ole kohtuutonta, että valittajat saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a §, 131 §, 133 § 1 momentti, 136 § ja 138 §

Hallintolainkäyttölaki 74 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Tuire Nurmio, Heikki Toivanen ja Marja Peltoniemi (eri mieltä), joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A, B, C, D, E ja F ovat pyytäneet lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä ja valituksessaan vaatineet, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja asia palautetaan rakennus- ja ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Valituksen kohteena oleva asiakysymys on vaihtoehtoisesti ratkaistava korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Maskun kunta on velvoitettava korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikulut hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa korkoineen.

Vaatimustensa tueksi valittajat ovat esittäneet muun ohella seuraavaa:

Toimenpideluvan muutoshakemuksen käsittelyssä on tapahtunut virhe, koska asiassa ei ole kuultu naapurikiinteistön omistajia C:tä ja D:tä. Asianmukainen lupaharkinta ja luvan myöntämisen edellytysten selvittäminen edellyttävät naapureiden kuulemista.

Kyseessä oleva rakennushanke ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain edellytyksiä toimenpideluvalle. Louhinnat kiinteistöllä ovat olleet niin merkittäviä, ettei kysymyksessä ole enää rakentamiseen liittyvä maa-ainesten ottaminen. Maisemallisesti rakennushankkeella on ollut huomattavia pysyviä vaikutuksia, eikä luvan hakija ole esittänyt asianmukaisia suunnitelmia tai havainnekuvia siitä, miten alueen louhinta vaikuttaa ympäristöön ja minkälaisia maisemointitöitä kiinteistöllä tullaan maa-ainesten ottamisen jälkeen tekemään.

Hankkeelta olisi tullut edellyttää maa-aineslain mukaista maa-aines­lupaa, koska ottaminen ei tässä laajuudessa liity pressuhallin rakentamiseen, vaan kyseessä on tosiasiallisesti ollut maa-ainesten otto siihen perustuvaa liiketoimintaa varten.

Viranomaisille esitetyt suunnitelmat ovat olleet puutteellisia, koska niistä ei ole ilmennyt piha-alueen laajuus eikä se, miten alue suhteutuu kiinteistöllä sijaitseviin kallioihin eli kuinka laajoja louhintoja piha-alueen toteuttaminen vaatii. Piha-alueen mitat ja etäisyydet tontin rajoihin ja naapurikiinteistöihin eivät ilmene suunnitelmakuvasta.

Maskun rakennus- ja ympäristölautakunta on antanut valituksen johdosta selityksen.

X on antanut selityksen, jossa hän on uudistanut hallinto-oikeudessa esittämänsä vaatimukset ja niiden perustelut sekä vaatinut, että asiassa toimitetaan katselmus. Väite piha-alueen louhimisesta on helppo todeta paikan päällä. Valittajat on velvoitettava korvaamaan nyt kyseessä olevan ja aiempien valitusten X:lle aiheuttamat taloudelliset menetykset. Lisäksi valittajien on korvattava X:n oikeudenkäyntikulut.

Väite 100 000 kuutiometrin louhinnasta ei pidä paikkaansa. Todellinen louhintamäärä on noin 19 000 kuutiometriä. Kyse ei ole laajamittaisesta maa-ainesten ottamisesta, vaan aivan tavallisesta rakentamisesta.

Piha-alueen toteuttamista osoittavan suunnitelman on laatinut kyseisiä piirroksia tekevä yritys. Suunnitelmaan on merkitty selkeästi muun muassa rajapyykit, piha-alue ja hallin sijainti rakennuspaikalla.

A ja hänen asiakumppaninsa ovat antaneet vastaselityksen. X:n esittämät korvausvaatimukset taloudellisista menetyksistä ja viivästyksen aiheuttamista vahingoista ovat asiaan kuulumattomia ja lakiin perustumattomia. Myös oikeudenkäyntikuluvaatimus on perusteeton.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

1. Korkein hallinto-oikeus ei tutki X:n esittämää taloudellisten menetysten korvaamista koskevaa vaatimusta.

Korkein hallinto-oikeus on muutoin tutkinut asian.

2. Vaatimus katselmuksen toimittamisesta hylätään.

3. Turun hallinto-oikeuden päätös kumotaan pääasian osalta. Maskun rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös kumotaan ja toimenpidelupahakemus hylätään.

Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan ratkaisun osalta valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta tältä osin.

4. A:n ja hänen asiakumppaniensa vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylätään.

X:n vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylätään.

Perustelut

1. Taloudellisten menetysten korvaamista koskeva vaatimus

Taloudellisten menetysten korvaamista koskevan asian käsittely ei korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 2 §:n mukaan kuulu korkeimman hallinto-oikeuden toimivaltaan. Vaatimus on näin ollen jätettävä tutkimatta.

2. Katselmuksen toimittaminen

Hallintolainkäyttölain 41 §:n (499/2015) mukaan asian selvittämiseksi voidaan toimittaa katselmus. Kun otetaan huomioon perusteet, joiden vuoksi katselmuksen toimittamista on pyydetty, sekä asiakirjoista saatava selvitys, katselmuksen toimittaminen ei ole asian selvittämiseksi tarpeen.

3. Pääasiaratkaisu

3.1. Sovellettavat oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslain 113 §:n mukaan rakennus on asumiseen, työntekoon, varastointiin tai muuhun käyttöön tarkoitettu kiinteä tai paikallaan pidettäväksi tarkoitettu rakennelma, rakenne tai laitos, joka ominaisuuksiensa vuoksi edellyttää viranomaisvalvontaa turvallisuuteen, terveellisyyteen, maisemaan, viihtyisyyteen, ympäristönäkökohtiin taikka muihin tämän lain tavoitteisiin liittyvistä syistä. Rakennuksena ei kuitenkaan pidetä kooltaan vähäistä ja kevytrakenteista rakennelmaa tai pienehköä laitosta, ellei sillä ole erityisiä maankäytöllisiä tai ympäristöllisiä vaikutuksia.

Maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n 1 momentin mukaan rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n 1 momentin mukaan rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 126 a §:n mukaan muun ohella katoksen, vajan, esiintymislavan tai vastaavan rakennelman rakentaminen sekä muusta alueesta erotetun suurehkon varastointi- tai pysäköintialueen taikka tällaiseen alueeseen verrattavan alueen järjestäminen edellyttää toimenpidelupaa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 130 §:n 2 momentin mukaan lain 19 luvun säännökset rakennuslupamenettelystä koskevat soveltuvin osin myös toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupamenettelyä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 131 §:n mukaan rakennuslupahakemukseen on liitettävä rakennuksen pääpiirustukset.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 49 §:n (895/1999) 1 momentin mukaan rakennuslupahakemukseen liitettäviin pääpiirustuksiin kuuluvat asemapiirros sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirrokset.

Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 (voimassa 1.7.2002–31.5.2015) kohdan 5.2.1 mukaan pääpiirustukset laaditaan siinä laajuudessa ja sillä tavoin, että rakennushankkeen lupakäsittely niiden ja niihin mahdollisesti liittyvän muun selvityksen nojalla on mahdollista. Pääpiirustuksista tulee myös voida riittävästi havaita rakentamisen vaikutus naapurin asemaan. Osan A2 kohdan 5.2.3 mukaan asemapiirroksessa tulee esittää muun muassa tontin tai rakennuspaikan rajat mittoineen, lähiympäristön kiinteistöjen rajat ja korkeussuhteet riittävän laajasti tontin tai rakennuspaikan ulkopuolella sekä piha-alueen eri kohtien suunnitellut korkeusasemat ja korkeussuhteet.

Maankäyttö- ja rakennuslain 138 §:n 1 momentin mukaan siltä osin kuin on tarpeen toimenpiteen maankäytöllisten ja ympäristöllisten vaikutusten arvioimiseksi toimenpidelupaa ratkaistaessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä rakennusluvan edellytyksistä säädetään.

Maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n 1 momentin mukaan sen lisäksi, mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin säädetään, rakennusluvan myöntäminen 16 §:ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää, että rakentaminen:

1) ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;

2) ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja

3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Mainitun pykälän 4 momentin mukaan rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Maankäyttö- ja rakennuslain 143 §:n 1 momentin mukaan, jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa, lupa on rauennut. Muuta toimenpidettä koskeva lupa tai viranomaishyväksyntä on rauennut, jollei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan tai hyväksynnän lainvoimaiseksi tulosta.

3.2 Tosiseikat ja kysymyksenasettelu

Maskun rakennus- ja ympäristölautakunta on X:n hakemuksesta 19.5.2011 tehnyt myönteisen suunnittelutarveratkaisun 500 m²:n kokoisen pressuhallin rakentamiseksi määräalalle M604 kiinteistöstä RN:o 1:41, joka on kooltaan noin 5,15 hehtaaria. Määräalasta on sittemmin muodostettu tila RN:o 1:51.

Maskun rakennustarkastaja on 5.8.2011 myöntänyt X:lle toimen­pideluvan puutavaran säilyttämiseen tarkoitetun 500 m²:n kokoisen pressuhallin rakentamiseen edellä mainitulle määräalalle. Toimenpidelupa­hakemuksessa ei ollut esitetty piha-alueen rakentamista.

Raision kaupungin ympäristöpäällikkö on 13.9.2013 (§ 4) myöntänyt X:lle ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan pressuhallin ja piha-alueen maarakentamiseen liittyvään louhintaan ja murskaukseen puheena olevasta määräalasta muodostetulle tilalle RN:o 1:51. Ympäristöpäällikön päätöksestä on valitettu ja Vaasan hallinto-oikeus on 12.3.2013 antamallaan päätöksellä kieltänyt ympäristöpäällikön päätöksen täytäntöönpanon. Täytäntöönpanokielto on päättynyt, kun asia on tullut lainvoimaisesti ratkaistuksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 11.2.2015 taltionumero 361.

Nyt kysymyksessä olevaa toimenpidelupaa koskeva hakemus on saatettu vireille 19.9.2014. Lupahakemus on koskenut pressuhallin sijainnin muuttamista ja pihamaan rakentamista. Maskun rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt hakemuksen muutoksena 5.8.2011 myönnettyyn toimenpidelupaan.

Asiassa on korkeimmassa hallinto-oikeudessa A:n ja hänen asiakumppaniensa valituksesta ratkaistavana kysymys siitä, onko kysymyksessä oleva rakennushanke täyttänyt maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt toimenpideluvan myöntämisen edellytykset.

3.3 Oikeudellinen arviointi ja lopputulos

X on saattanut nyt kysymyksessä olevan toimenpidelupahakemuksen vireille 19.9.2014. Hallin rakentamiselle 5.8.2011 myönnetyn toimenpideluvan voimassaoloaika samoin kuin 19.5.2011 tehdyn myönteisen suunnittelutarveratkaisun voimassaoloaika on ollut tuolloin päättynyt. Lupahakemuksen tarkoittama hanke ei ole ollut myöskään hallin sijainnin ja piha-alueen rakentamisen osalta edellä mainitun suunnittelutarveratkaisun mukainen. Luvan myöntämisedellytykset on siten tullut arvioida kokonaan uudelleen, eikä haetun toimenpideluvan myöntämiselle ole ollut edellytyksiä ilman uutta suunnittelutarveratkaisua.

Lupahakemukseen liitetyssä asemapiirroksessa on esitetty piha-alueen tuleva korkeustaso ja summittainen koko. Rakennuspaikan muiden alueiden korkeusasemia ei ole esitetty, eikä lupahakemukseen ole liitetty asemapiirroksen lisäksi muita piha-alueen muodostumista osoittavia suunnitelmia. Ottaen huomioon, että pinta-alaltaan noin 5 500 m²:n suuruinen piha-alue on hallin kokoon nähden melko laaja ja sen toteuttaminen edellyttää kallion louhimista, lupakäsittelyssä on tullut erityisesti kiinnittää huomiota hankkeen maisemallisiin vaikutuksiin.

Lupahakemukseen liitettyjen suunnitelmien perusteella ei ole mahdollista arvioida hankkeen vaikutuksia rakennuspaikan korkeussuhteisiin tai sitä, onko piha-alueen rakentaminen maisemalliselta kannalta sopivaa tai aiheuttaako se merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Suunnitelmien puutteellisuudesta johtuen ei ole myöskään mahdollista arvioida, missä laajuudessa maa-ainesten ottaminen on luvan tarkoittamaan rakennushankkeeseen liittyen välttämätöntä ja perusteltua. Selvitys louhittavan maa-aineksen määrästä ei korvaa asemapiirroksessa todettuja puutteita.

Edellytyksiä toimenpidelupahakemuksen hyväksymiselle ei edellä todetun perusteella ole ollut. Kun lisäksi otetaan huomioon kysymyksessä olevan puutavaran varastointiin tarkoitetun hallin koko, halliin sen koon johdosta kohdistuvat rakenteelliset vaatimukset sekä se, että halli on tarkoitettu pysyväksi, hallin rakentamisen on katsottava edellyttävän toimenpideluvan sijasta rakennuslupaa. Turun hallinto-oikeuden ja Maskun rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökset on näin ollen kumottava ja toimenpidelupahakemus hylättävä.

Asian tultua ratkaistuksi edellä mainituilla perusteilla, lausuminen muista valitusperusteista raukeaa.

3.4 Oikeudenkäyntikulut hallinto-oikeudessa

Asian laatuun nähden ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, hallinto-oikeus on voinut hylätä A:n ja hänen asiakumppaniensa oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen tältä osin ei ole perusteita.

4. Oikeudenkäyntikulut

Asian laatuun nähden ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, A:lle ja hänen asiakumppaneilleen ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, X:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet Kari Kuusiniemi, Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Kari Tornikoski ja Elina Lampi-Fagerholm. Asian esittelijä Petri Hellstén.

 
Julkaistu 30.12.2016