Korkein hallinto-oikeus

Etusivu » Päätöksiä » Vuosikirjapäätökset

Vuosikirjapäätökset

Korkein hallinto-oikeus on vuodesta 1918 lähtien julkaissut vuosikirjassaan ratkaisuselosteet periaatteellisesti merkittävimmistä päätöksistään. Vuosikirjaan valitaan päätökset, joilla on merkitystä lain soveltamiselle muissa samanlaisissa tapauksissa tai joilla on muutoin yleistä merkitystä.

Vuosikirjapäätöksinä julkaistaan nykyisin noin kaksisataa ratkaisua vuodessa.

Vuosikirjapäätöksen seloste on aina kyseisessä oikeudenkäynnissä käytetyllä kielellä eli suomeksi tai ruotsiksi. Jos vuosikirjaratkaisun kieli on ruotsi, suomenkielisenä julkaistaan lyhyt yhteenveto.

Tuoreimmat vuosikirjapäätökset ovat avainsanoineen alla ja listauksena sivun vasemmalla palstalla, aiemmat päätökset ovat sivun oikealla palstalla vuosijärjestyksessä.

25.5.2016
Ylimääräinen muutoksenhaku – Purkuhakemus – Lääkkeeksi luokittelu – Glukosamiinivalmiste – Viranomaisen uusi linjaus korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisen jälkeen – Hallinnon lainalaisuusvaatimus – Viranomaisen toiminnan tasapuolisuus – Viranomaisen menettely oikeudenkäynnissä – Viranomaisen velvollisuus toimittaa selvitystä – Purun edellytykset – Julkinen tai yksityinen etu
24.5.2016
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Alaikäisyysedellytys – Hakemuksen viivytyksetön käsittely
24.5.2016
Ampuma-ase – Asekeräilijä – Tiedostonpito-oikeus – Hankkimislupa – Hallussapitolupa – Ampumisen kieltävä ehto
23.5.2016
Lähdevero – Henkivakuutusyhtiö – Sijoitussidonnainen vakuutus – Vakuutusmaksuvastuu – Kaksinkertainen verotus – Osinko – Syrjivä verokohtelu – Pääomanliikkeiden rajoittaminen
20.5.2016
Lahjavero – Vastike – Osakeyhtiön omista osakkeistaan luopujaosakkaalle maksama lunastushinta – Käyvän arvon alittava hinta
20.5.2016
Ulkomaalaisasia – Unionin kansalainen – Karkottaminen – Rasite sosiaalihuoltojärjestelmälle – Yhteiskunnalliset etuudet – Toimeentulotuki – Kokonaisharkinta – Lapsen etu
20.5.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaava – Suojeltu rakennus – Kaavamääräyksen tulkinta – Poikkeamisen tarve ­– ELY-keskuksen toimivalta – Rakennusoikeus ­– Kerrosluku – Ullakolle sisustaminen – Vanha Rauma – UNESCOn maailmanperintökohde
19.5.2016
Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Menettely hallinto-oikeudessa – Kuuleminen – Tulkitseminen ja kääntäminen – Viittomakieli
19.5.2016
Elinkeinotulon verotus – Kansainvälisen konsernin sisäinen järjestely - Korkojen vähennyskelpoisuus – Konserniavustus – Tulon allokoiminen – Sivuliike – Veron kiertäminen – EU:n sijoittautumisoikeus – Verosopimus – Syrjintäkielto
19.5.2016
Elinkeinotulon verotus – Korkojen vähennyskelpoisuus – Konserniavustus – Konsernin sisäinen järjestely – Tulon allokoiminen – Sivuliike – Verosopimus – Veron kiertäminen
19.5.2016
Valtion virkamies – Kirjallinen varoitus – Virkamieslautakunta – Kumoaminen muotovirheen johdosta – Asian uudelleen käsittely – Kohtuullinen aika – Viranomaisen valitusoikeus
18.5.2016
Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Rahoituspalvelu – Erityisen sijoitusrahaston käsite – Sijoitusrahaston hallinnointi
16.5.2016
Yliopisto – Korkeakoulututkinnon peruuttaminen – Hallintopäätös – Valitus – Asiavirheen korjaaminen – Tutkimusvilppi – Plagiointi – Sepittäminen – Korkeakoulututkinnon myöntämistä koskeva päätös – Päätöksen purkaminen
13.5.2016
Vakuutusmaksuvero – Verosta vapaa vakuutusmaksu – Ulkomaanliikenteeseen pääasiallisesti käytettävä ilma-alus
12.5.2016
Ampuma-ase – Hankkimislupa – Hallussapitolupa – Urheilu- ja harrastusperuste – Luotettava selvitys – Uusi laji – Tulivoimainen ase
11.5.2016
Vastaanottopalvelut – Oikeus vastaanottorahaan – Turvapaikanhakija – Toimeentulon turvaaminen muilla tuloilla tai varoilla – Välttämättömän toimeentulon turvaaminen
10.5.2016
Ulkomaalaisasia – Muukalaispassi – Taloudelliset vaikeudet kansalaisuusvaltion passin hankkimiseksi – Varattomuus
10.5.2016
Ampuma-ase – Hankkimis- ja hallussapitolupa – Muistoesine – Lupaehto – Kielto ampua
29.4.2016
Elinkeinotulon verotus – Ennakkopäätösvalitus – Tulon jaksottaminen – Peli – Virtuaaliraha
29.4.2016
Henkilökohtaisen tulon verotus – Kotitalousvähennys – Ulkomailla tehty työ – Aiemmin lainvoimaisesti ratkaistu asia – Oikeusvoima – Asian tutkiminen uudestaan muuttuneen takautuvan lainsäädännön johdosta
29.4.2016
Henkilökohtaisen tulon verotus – Kotitalousvähennys – Ulkomailla tehty työ – Riittävä selvitys – Palvelujen tarjoamisen vapaus – Henkilöiden vapaa liikkuvuus – Taannehtivuus
27.4.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaava – Suojelumääräys – Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet – Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt – Rakennussuojelu – Valtakunnallisesti merkittävien satamien kehittämismahdollisuuksien turvaaminen – Hangon Länsisatama – Englannin makasiini
27.4.2016
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki – Vakuutuslaitokselta perittävä täyskustannusmaksu – Hallintoriita – Täyskustannusmaksun edellytykset – Pysyvän laitoshoidon tarve
26.4.2016
Päätöksen valituskelpoisuus – Valituksen tutkiminen – Taksilupa – Taksiluvan peruuttaminen – Korjauskehotus
25.4.2016
Julkinen hankinta – Tarjoajan poissulkeminen – Tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun – Tarjoajien tasapuolisesta kohtelusta varmistuminen
22.4.2016
Kansalaisuusasia – Kielitaitoedellytyksestä poikkeaminen – Terveydentila – Erittäin painava syy – Hallinto-oikeudelle toimitetun lisäselvityksen ottaminen huomioon
22.4.2016
Ulkomaalaisasia – Muukalaispassi – Henkilöllisyyden varmistaminen – Luotettava selvitys henkilöllisyydestä
20.4.2016
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu - Vastuunmäärittämisasetus (ns. Dublin III) – Palautus Unkariin – Vastaanotto-olosuhteet – Systeemiset puutteet turvapaikkamenettelyssä – Turvallinen kolmas maa – Serbia – Palautuskielto – Ajantasainen maatietous – Perus- ja ihmisoikeusmyönteinen laintulkinta
20.4.2016
Hallintoriita – Hallintosopimus –­ Maankäyttösopimus – Vaatimukset – Tutkiminen – Hallinto-oikeuden toimivalta – Yleisen tuomioistuimen toimivalta
20.4.2016
Perusopetus – Maksuton koulukuljetus – Koulumatkan pituus – Koulumatkan vaarallisuus – Omatoimisesti kuljettava koulumatkaosuus
19.4.2016
Elinkeinotulon verotus – Menetyksen vähennyskelpoisuus – Myyntisaaminen – Varsinaisesta suoritetuotannosta kertynyt saatava – Myyntituottojen korjauserä – Yli vuoden ikäinen saaminen
19.4.2016
Henkilökohtaisen tulon verotus – Luovutustappio – Pääomalainan menetys – Konkurssi – Osakkeen hankintameno
15.4.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Poikkeaminen – Hakemus – Viranomaisen käsittelyvelvollisuus – Oikeusvoima – Hylkäävä päätös – Valituskelpoinen päätös – Palautuspäätös – Valituskelpoisuus
15.4.2016
Julkinen hankinta – Hankintapäätös – Hankintaoikaisu – Määräaika valituksen tekemiselle – Valituksen tutkiminen – Valitusperusteiden kohdistuminen alkuperäiseen hankintapäätökseen
12.4.2016
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto – Valvira – Erikoislääkäri – Lääkärintoimi – Ammatinharjoittamisoikeuden rajoittaminen– Ammatinharjoittajan vaatimus rajoituksen poistamisesta – Ammatinharjoittajan velvollisuus selvityksen esittämiseen – Viranomaisen valitusoikeus – Esittelijän esteellisyys
12.4.2016
Ennakkoperintä – Tulontasaus – Korvaus perusteettomasta irtisanomisesta
8.4.2016
Maaperän pilaantuminen –­ Maaperän pilaantuneisuuden selvittäminen ‒ Hallintopakkoasia ‒ Alueen haltija ‒ Kuolinpesä ‒ Selvitysvelvollisuus ‒ Vilpitön mieli ‒ Perhe- ja perintöoikeudellinen saanto ‒ Kohtuuttomuus
8.4.2016
Postilaki – Postitoiminta – Yleispalvelu – Kirjelähetykset – Postikeräily ja -jakelu – Keräily- ja jakelutiheys – Poikkeus keräily- ja jakelutiheydestä – Vaikeakulkuinen saaristoalue – Yhteysalusten avulla liikennöitävät reitit
8.4.2016
Ennakonpidätys – Matkakustannusten korvaus – Erityisala – Liikkuva työ – Asfaltointiala
6.4.2016
Arvonlisävero – Verovelvollisuus – Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaminen – Verovelvolliseksi hakeutuminen – Pysäköintilaitos – Vähennykseen oikeuttava käyttö – Jatkuvuus – Vähennysoikeus
6.4.2016
Arvonlisävero – Kiinteistöön kohdistuvan oikeuden luovuttaminen – Pysäköintitoiminta – Satamatoiminta – Venepaikan luovuttaminen – Osakeomistuksen tuottama oikeus venepaikkaan
6.4.2016
Arvonlisävero – Kiinteistöön kohdistuvan oikeuden luovuttaminen – Pysäköintitoiminta – Pysäköintipaikan luovuttaminen – Pysäköintipaikan hallintaoikeus hallinnanjakosopimuksen nojalla – Liikehuoneiston luovutukseen liittyvä pysäköintipaikan luovuttaminen
6.4.2016
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Pysäköintipaikkojen operointipalvelu – Kiinteistöön kohdistuvan oikeuden luovuttaminen – Pysäköintitoiminta – Pysäköintipaikkojen luovuttaminen – Asemakaavan merkitys
4.4.2016
Julkinen hankinta – Palveluja koskeva käyttöoikeussopimus – Kansaneläkelaitoksen ja taksialan välinen sopimusjärjestely – Kansaneläkelaitoksen korvattavaksi kuuluvat matkakustannukset – Tilausvälityskeskustoiminta – Suorakorvaus kuljetuksen suorittaneelle taksiyrittäjälle – Seuraamusharkinta – Reaaliseuraamus vai muu seuraamus – Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle sopimuksen tekemisen jälkeen – Hyvitysmaksun edellytykset
1.4.2016
Ympäristönsuojelulaki – Turvetuotanto – Vesienkäsittelyrakenne – Puhdistustehovaatimus – Päästöraja-arvo – Paras käyttökelpoinen tekniikka – Pintavalutuskenttä – Kosteikkoallas
31.3.2016
Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Työnantajan sosiaaliturvamaksu – Palkka – Työkorvaus – Taloushallintopalveluja koskeva toimeksiantosopimus – Entinen talouspäällikkö
31.3.2016
Varainsiirtovero – Kauppakirjan korjaaminen – Ensiasunnon verovapaus – Asunnon aikaisempi omistus
23.3.2016
Ylimääräinen muutoksenhaku – Henkilökohtaisen tulon verotus – Ne bis in idem -periaate – Rinnakkaiset menettelyt
21.3.2016
Mielenterveyslaki – Tahdosta riippumattomaan hoitoon määrääminen – Tarkkailulähete – Sairaalan ulkopuolinen lääkäri – Esteellisyys
15.3.2016
Ulkomaalaisasia – Maahantulosäännösten kiertäminen – Työntekijän oleskelulupa – Todellinen työsuhde – Laiton m­aassa oleskelu – Hakemushistoria
15.3.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Jakamaton kuolinpesä – Osakas – Velvoitteen kohdistaminen – Oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitetta
11.3.2016
Sosiaalihuolto – Asiakasmaksu – Asumispalvelu – Tehostettu palveluasuminen – Pitkäaikainen laitoshoito – Päätöksen purkaminen
11.3.2016
Vammaispalvelu – Palveluasuminen – Vaikeavammainen – Iäkäs henkilö
10.3.2016
Oikeusapu – Muu kuin tuomioistuinasia – Yksityinen avustaja – Oikeusapuhakemuksen käsittely – Sähköinen hakemus – Ratkaisupyyntö – Toimivaltainen hallinto-oikeus – Valitusluvan tarve
10.3.2016
Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen – Viranomaisen virhe – Virheellinen valitusosoitus – Valituskelpoinen asiaratkaisu – Tulkinnanvaraisuus
9.3.2016
Jätelaki – Yksittäisen määräyksen antaminen – Roskaamiskielto – Uhkasakon kohdistaminen
8.3.2016
Arvonlisävero ‒ Vähennysoikeus ‒ Myyjän rikollinen menettely ‒ Vähennysoikeuden jälkikäteisen epäämisen edellytykset
4.3.2016
Palveluseteliyrittäjä ‒ Palvelutuottajaluettelosta poistaminen ‒ Valituskelpoisuus ‒ Valitusoikeus ‒ Kunnallisvalitus ‒ Hallintovalitus
29.2.2016
Perukirjan osakasluettelon vahvistaminen – Valituskelpoisuus – Maistraatti
24.2.2016
Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Hallinto-oikeuden asiantuntijajäsen – Esteellisyys – Subjektiivinen puolueettomuus – Objektiivinen puolueettomuus
18.2.2016
Jätelaki – Jätteenkuljetus – Jätteenkuljetusjärjestelmän valinta – Kunnallisvalitus – Kunnan järjestämä jätteenkuljetus – Riittävät selvitykset
18.2.2016
Jätelaki – Siirtymäsäännös – Jätteenkuljetus – Jätteenkuljetusjärjestelmän valinta – Kunnallisvalitus – Sopimus yhteisestä jätelautakunnasta – Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus – Riittävät selvitykset
16.2.2016
Henkilökohtaisen tulon verotus – Työsuhteeseen perustuva oikeus ostaa yhtiön osakkeita – Käypä arvo – Naken in naken ut – Substanssiarvo – Asiantuntijapalveluita tarjoava yhtiö – Asianajotoimisto – Osakassopimus
10.2.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Yleiskaava – Esteellisyys – Valtuutettu – Muu luottamushenkilö – Tielinjaus
10.2.2016
Elinkeinotulon verotus – Säännönmukainen verotus – Verotusmenettely – Veronkorotus – Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus – Ilmoittamatta jätetty tulo – Ilmoittamatta jätetty meno
10.2.2016
Elinkeinotulon verotus – Säännönmukainen verotus – Verotusmenettely – Veronkorotus – Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus – Ilmoittamatta jätetty tulo – Virheellinen veroilmoitus – Tahallisuus tai törkeä huolimattomuus – Konserniavustus
9.2.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Maakuntakaava – Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet – Tuulivoimarakentaminen – Linnusto – Vaikutusten selvittäminen – Yhteisvaikutukset
9.2.2016
Ympäristönsuojelulaki – Tuulivoimala – Ympäristöluvan tarve – Melu – Kohtuuton rasitus – Naapurin suostumus – Suunnitteluohjearvot – Selvitykset – Sisämelutaso
8.2.2016
Ulkomaalaisasia – Karkottaminen – Maahantulokielto – Euroopan unionin kansalainen – Yleinen järjestys – Yleinen turvallisuus – Toistuvat rikokset – Rikosten suunnitelmallisuus – Siteet Suomeen – Avioliitto – Lapsen etu
8.2.2016
Ulkomaalaisasia – Käännyttäminen – Maahantulokielto – Euroopan unionin kansalainen – Yleinen järjestys – Yleinen turvallisuus – Törkeä rattijuopumus – Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta
3.2.2016
Lunastuslupa – Ydinlaitos – Valitusoikeus – Århusin yleissopimus
22.1.2016
Vesistön säännöstely – Lupaehtojen tarkistaminen – Säännöstelyluvan muuttaminen – Säännöstelyn tarkoitus – Säännöstelyn vaikutukset – Uusi säännöstely
20.1.2016
Vammaispalvelu – Vaikeavammaisen kuljetuspalvelut – Lähikunta – Naapurikunta – Kuntaliitos
19.1.2016
Vammaispalvelu – Vaikeavammainen henkilö – Kehitysvamma – Henkilökohtainen apu – Voimavara määritellä avun sisältö ja toteutustapa – Välttämätön avustaminen kotona ja kodin ulkopuolella
18.1.2016
Varainsiirtovero – Asunto-osakeyhtiö – Ns. valinnainen vuokratontti – Asunto-osakkeet – Vastike – Tontinosan lunastushinta
18.1.2016
Lahjaverotus – Tavaramerkki
15.1.2016
Arvonlisävero – Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Kansainväliseen kauppaan liittyvät verottomuudet – Palvelun myynti ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevan vesialuksen lastin välittömiä tarpeita varten – Lastin nostopalvelu
15.1.2016
Luonnonsuojelulaki – Hallintolaki – Rauhoitusmääräyksistä poikkeaminen – Liikkumiskielto – Linnustolaskenta – Maanomistajan kuuleminen – Kuulemisen ilmeinen tarpeettomuus – Maanomistajan hakemuksesta perustettu suojelualue – Valitusoikeus
14.1.2016
Sähkömarkkinalaki – Sähköverkko – Myrskyvahinko – Verkkopalvelun keskeytyminen – Sähkötoimitusten keskeytyminen – Vakiokorvaus – Korvauksen perusteena oleva verkkopalvelun keskeytysaika – Keskeytys ensin jakeluverkossa – Sähkönsiirron keskeytyminen alueverkossa – Vakiokorvausvelvollisuudesta vapautumisen edellytykset – Vakiokorvausvelvollisuuden rajoittamisen perusteet – Energiaviraston harkintavalta
12.1.2016
Tavaramerkki – Tavaramerkin kansainvälinen rekisteröinti – Kansainvälisen rekisteröinnin voimaantulo Suomessa – Kieltäytyminen kansainvälisen tavaramerkin hyväksymisestä – Asiamiespakko – Väite – Vastaamattomuus väitteeseen – Väitteen hylkääminen – Sekoitettavuus – Purku
30.12.2015
Ennakkolupa – Sairaanhoito asuinvaltion ulkopuolella – Potilaan vapaa liikkuvuus – Jäsenvaltio – Riippumaton lausunto – Ennakkoluvan edellytykset
30.12.2015
Arvonlisävero – Arvonlisäveron soveltamisala – Verollinen liiketoiminta – Verosta vapautettu toiminta – Konsernin emoyhtiö – Vähennysoikeus – Yleiskulut – Korollisten luottojen myöntäminen tytäryhtiöille
28.12.2015
Sairaalan synnytystoiminta – Lupa poiketa synnytystoiminnalle asetetuista edellytyksistä – Synnytysten vuosittainen määrä – Luvan määräaikaisuus – Päätöksen perusteleminen
23.12.2015
Ajoneuvovero – Ajoneuvoveron lisävero – Euroopan ihmisoikeussopimus – Ne bis in idem -periaate – Kaksoisrangaistus – Sama teko
23.12.2015
Autovero – Vientipalautus – Suhteellisuusperiaate
22.12.2015
Arvonlisävero – Arvonlisäveron soveltamisala – Verollinen liiketoiminta – Konsernin emoyhtiö – Holdingyhtiö – Vähennysoikeus – Vähennysoikeuden jakaminen – Yleiskulut – Luottamuksensuoja
22.12.2015
Arvonlisävero – Arvonlisäveron soveltamisala – Verollinen liiketoiminta – Konsernin emoyhtiö – Holdingyhtiö – Vähennysoikeus – Vähennysoikeuden jakaminen – Jakoperuste – Yleiskulut – Luottamuksensuoja
21.12.2015
Perusopetus – Erityiset opetusjärjestelyt – Koulunkäyntiavustaja – Valitustie – Hallinto-oikeus – Aluehallintovirasto – Hallinto-oikeuden toimivalta
18.12.2015
Puolustushankinta – Lentokaluston PVC-sääsuojat – Puolustustarvikkeen elinkaari – Hankintamenettelyn keskeyttäminen hankintaa tekemättä – Hankintayksikön oma menettely – Erehtyminen tarjouksen saapumisesta määräajan jälkeen
17.12.2015
Kunnallisasia – Kunnan toimiala – Valtiontuki – Kunnan omistama kiinteistöyhtiö – Hirsirakentamisen edistäminen – Työllisyyden edistäminen – Pääomasijoitus – Osakemerkintä – Valtiontuen edellytykset – Taloudellinen etu – Markkinataloudessa toimivan yksityisen sijoittajan kriteeri – Taloudellisen edun valikoivuus – Vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan – Kilpailun vääristyminen
14.12.2015
Arvonlisävero – Verovelvollisuus – Yleishyödyllinen yhteisö – Tukipalvelujen myynti – Liiketoiminta – Elinkeinotulo – Verovelvolliseksi hakeutumisen oikeusvaikutukset – Metsän myynti
14.12.2015
Henkilökohtaisen tulon verotus – Valuuttatalletuksen takaisinmaksu – Kurssitappio – Tulonhankkimismeno – Pääomien vapaa liikkuvuus
11.12.2015
Ulkomaalaisasia – Oleskeluluvan peruuttaminen – Avioliitto – Tosiasiallinen perhe-elämä – Erilliset osoitteet – Asian selvittäminen – Suullinen käsittely
11.12.2015
Kunnan luottamushenkilö – Tietojensaantioikeus – Liikesalaisuus – Muutoksenhakulaji – Hallintovalitus
10.12.2015
Kansalaisuusasia – Asuminen Suomessa – Asumisaikaedellytys – Varsinainen asunto ja koti – Ulkomaan työkomennus – Ekspatriaatti
10.12.2015
Elinkeinotulon verotus – Yleishyödyllinen yhteisö – Elinkeinotulo – Latukahvila
9.12.2015
Toimeentulotuki – Oikeus toimeentulotukeen – Vakinainen oleskelu – Unionin kansalainen – Eläkeläinen – Oleskeluoikeuden rekisteröinti – Yhdenvertainen kohtelu – Viimesijainen taloudellinen tuki – Toimeentulon saanti muulla tavalla
9.12.2015
Etunimi – Kotimainen nimikäytäntö – Pätevä syy poiketa nimikäytännöstä
3.12.2015
Asiakirjajulkisuus – Hovioikeuden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoselvitys – Viranomaisen sisäistä työskentelyä varten laadittu asiakirja – Julkisuusperiaate – Poikkeus
2.12.2015
Kaivosasia – Valtaus – Omaisuuden suoja – Kaivoskivennäinen – Jalokivi – Jalokiveksi kelpaava kivennäinen – Amatsoniitti
25.11.2015
Henkilökohtaisen tulon verotus – Asuntokauppa – Kaupan peruuntuminen – Vahingonkorvaus – Käsirahaa vastaava hyvitys
24.11.2015
Ympäristölupa – Ympäristön pilaantumisen rajoittaminen – Lupamääräykset – Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) – Kohtuuton rasitus – Haju – Eläinsuoja – Sikala – Lietesäiliö – Kelluva kate – Kiinteä kate
23.11.2015
Tuloverotus – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Yhteismetsäosuuden luovuttaminen – Metsätalouden harjoittaminen – Kiinteä omaisuus
18.11.2015
Perintövero – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Yritystoiminnan jatkaminen – Osakeyhtiö – Jakamaton kuolinpesä – Alaikäinen
18.11.2015
Ahvenanmaa – Asiakirjajulkisuus – Asianosaisen tiedonsaantioikeus – Tarjousasiakirja – Liiketoimintaa koskeva tieto – Ahvenanmaan maakuntalaki
18.11.2015
Terveydensuojelulaki – Parveketupakointi – Huoneiston omistaja – Huoneiston haltija – Velvoitteen/kiellon kohdistaminen – Aiheuttamisperiaate
18.11.2015
Asiakirjajulkisuus – Maanpuolustussalaisuus – Osajulkisuus
18.11.2015
Ympäristönsuojelulaki – Kunnan ympäristönsuojelumääräys – Kunnallisvalitus – Kunnan toimivalta – Huvi- ja harjoituslentotoiminta – Lentomelu – Meluhaitta – Ilmailulaki
17.11.2015
Ennakkoperintä – Ennakonpidätys ja työnantajan sosiaaliturvamaksu – Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö – Isännöintisopimus – Toimitusjohtaja – Palkka – Työkorvaus
29.10.2015
Metsätalous – Rahoitus – Valitusoikeus – Tieosakas – Tiekunta – Yhteishanke – Metsätie – Yksityinen tie – Perusparannus – Toteutuskustannukset – Tuki – Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta
29.10.2015
Maankäyttö ja rakentaminen – Muutoksenhaku – Valtakunnan toimivalta lainkäyttöä koskevissa asioissa – Jatkovalitus – Valituslupa – Asemakaava – Oikeusvaikutteinen yleiskaava – Ahvenanmaa
29.10.2015
Maankäyttö ja rakentaminen – Muutoksenhaku – Valtakunnan toimivalta lainkäyttöä koskevissa asioissa – Jatkovalitus – Valituslupa – Rakennuslupa – Ahvenanmaa
27.10.2015
Elinkeinotulon verotus – Jälkiverotus – Rahanarvoinen etuus – Arvonlisävero – Arvonlisäveron määräämisen määräaika
23.10.2015
Tuloverotus – Yritysjärjestely – Osittaisjakautuminen – Liiketoimintakokonaisuus – Asunto-osakeyhtiö
23.10.2015
Tuloverotus – Yritysjärjestely – Liiketoimintasiirto – Liiketoimintakokonaisuus – Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö
21.10.2015
Lahjavero – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Yritystoiminnan jatkaminen – Osakeyhtiö – Osakkeet – Äänioikeus
15.10.2015
Oikeusapu – Kunnallisvalitus – Kunnan jäsenen valitus – Myöntämisedellytykset – Oikeusavun lakkaaminen – Avustajan palkkio
14.10.2015
Julkinen hankinta – Hankintaoikaisu – Päätös keskeyttää hankinta – Uusi hankintaoikaisu – Päätös olla keskeyttämättä hankintaa – Valitusoikeus
13.10.2015
Julkinen hankinta – Hankintamenettelyn lainmukaisuus – Hankintapäätöksen kumoaminen – Tarjouspyynnön epäselvyys – Valitusperuste – Ratkaisun peruste – Ennakoitavuus – Viran puolesta tutkiminen markkinaoikeudessa – Asianosaisten kuuleminen erikseen kumoamisen perusteista
8.10.2015
Vesitalousasia – Pohjavesi – Lämpökaivo – Maalämpöjärjestelmä – Pohjaveden laatu – Pilaantuminen – Ympäristönlaatunormi
7.10.2015
Julkinen hankinta – Soveltuvuutta koskeva vähimmäisvaatimus – Teknisen suorituskyvyn ja ammatillisen pätevyyden osoittamiseksi vaadittavat asiakirjat – Ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arviointi kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa – Suhteellisuusperiaate
30.9.2015
Saamelaiskäräjävaalit – Merkitseminen vaaliluetteloon – Saamelaisuus – Saamen kieli – Virkatodistuksen merkintä ”Lappi” – Isoäidin äiti
30.9.2015
Saamelaiskäräjävaalit – Merkitseminen vaaliluetteloon – Saamelaismääritelmä – Kokonaisharkinta – Saamelaisuuteen samaistuminen – Itseidentifikaatio – Saamelainen elämäntapa
30.9.2015
Saamelaiskäräjävaalit – Merkitseminen vaaliluetteloon – Vanhemman saamelaisuus – Vanhempi merkitty edellisten vaalien vaaliluetteloon – Purkuhakemus
30.9.2015
Saamelaiskäräjävaalit – Merkitseminen vaaliluetteloon – Saamelaisuus – Saamen kieli – Polveutuminen lappalaisesta – Saamelaisuuteen samaistuminen – Itseidentifikaatio – Saamelainen elämäntapa
29.9.2015
Maankäyttö- ja rakentaminen – Poikkeaminen – Poikkeamisen edellytykset – Asemakaavan suojelumääräys – Kattoikkuna – Rakennustaiteellinen ja kulttuurihistoriallinen arvo
25.9.2015
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Valituslupa – Soveltamisala – Päätös olla ryhtymättä toimenpiteisiin – Velvoittava päätös
25.9.2015
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Valituslupa – Voimaantulo – Menettelysäännös – Siirtymävaihe – Soveltaminen
25.9.2015
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuslupa – Valitusoikeus – Valituslupa – Paloasema – Pohjavedenottamo – Tärkeä pohjavesialue – Lähisuojavyöhyke – Vesilaitos
23.9.2015
Etuosto – Etuosto-oikeuden käyttämisen määräaika – Kauppakirjan korjaaminen – Lainhuudon myöntäminen – Lainhuudon merkitys etuosto-oikeuden käyttämisen määräajan kannalta
17.9.2015
Viivästymishyvitys – Hallintotuomioistuin – Voimaantulo
17.9.2015
Maankäyttö ja rakentaminen – Tuulivoimarakentaminen – Yleiskaava – Puolustusvoimat – Tutkavaikutukset – Ilmavalvonta – Maanpuolustus ja rajavalvonta – Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet – Kaavamääräykset – Vaikutusten selvittäminen – Rakennuslupamenettely
16.9.2015
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheside – Avioliitto – Avioero – Uusi avioliitto – Oleskelulupahakemus – Karkottaminen – Maahantulosäännösten kiertäminen – Kokonaisharkinta
16.9.2015
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheside – Poissulkemislauseke – Toissijainen suojelu – Törkeä rikos – Törkeä pahoinpitely – Ehdollinen vankeusrangaistus – Alaikäinen lapsi – Afganistan
15.9.2015
Arvonlisävero – Arvonlisäveron soveltamisala – Verovelvollisuus – Konsernin emoyhtiö – Holdingyhtiö – Vähennysoikeus – Tytäryhtiön osakkeiden hankintaan liittyvät kulut
15.9.2015
Arvonlisävero – Arvonlisäveron soveltamisala – Verollinen liiketoiminta – Konsernin emoyhtiö – Holdingyhtiö – Vähennysoikeus – Tytäryhtiön osakkeiden hankintaan liittyvät kulut – Palvelujen myynti tytäryhtiöille
11.9.2015
Asiakirjajulkisuus – Yleisöjulkisuus – Kunnan työntekijän valinta – Tieto suostumuksesta työsuhteeseen – Headhunting – Salassapitolupauksen merkitys
9.9.2015
Yhdistys – Purkautuminen – Virheellinen purkautumisilmoitus – Purkautumisilmoituksen tarkastaminen – Rekisterimerkintä – Väärän yhdistyksen poistaminen rekisteristä – Puutteellinen selvittäminen – Hallintopäätös – Rekisteripäätöksen korjaaminen – Purku
9.9.2015
Vammaispalvelu – Kuljetuspalvelu – Saattaja – Saattajan oma kuljetuspalveluasiakkuus – Yhdenvertaisuus
8.9.2015
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Vastuunmäärittämisasetus – Soveltamisala – Kansalaisuusvaltio – Turvapaikkaperuste – Tutkimisvelvollisuus
8.9.2015
Maa-aineslupa – Luvan myöntämisen edellytykset – Maakuntakaava – Kaavamääräykset – Kaavamerkintä – Soranotto – Harjualue – Kaunis maisemakuva – Luonnon merkittävät kauneusarvot
8.9.2015
Maa-aineslaki – Luvan myöntämisen edellytykset – Erikoinen luonnonesiintymä – Luonnon merkittävät kauneusarvot – Suomen Akatemian harjututkimus – Katselmus
4.9.2015
Kalastuslaki – Kalastusopas – Lupa järjestää kalastusmatkailutilaisuuksia – Alueellisia kalastusrajoituksia koskeva lupaehto – Luvan muuttaminen – Viranomaisen toimivalta – Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
1.9.2015
Valtiontuki – Esteellisyys – Yleislausekejäävi – Osakekauppa – Osakaslainojen muuttaminen sijoitukseksi – Lunastuslauseke – Jäsenyys yhtiön hallituksessa – Muu erityinen syy – Arviokirja
31.8.2015
Tuloverotus – Yleishyödyllinen yhteisö – Tukiyhdistys – Apurahojen jakaminen
27.8.2015
Ympäristölupa – Luonnonsuojelu – Erityisesti suojeltava laji – Rauhoitettu laji – Maakotka – Turvetuotanto – Tahallinen häiritseminen – Erityinen luonnonolosuhde
25.8.2015
Kunnallisasia – Kuntayhtymän valtuuston toimivalta – Erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksu – Perussopimus
24.8.2015
Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Matkustamiskustannusten korvaus – Erityinen työntekemispaikka – Viikonloppumatka – Työkomennus – Majoitus
24.8.2015
Henkilökohtaisen tulon verotus – Työasuntovähennys – Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut – Viikonloppumatka – Vakituinen asunto – Työasunto – Väestötietojärjestelmän merkintä – Kotikunta
24.8.2015
Henkilökohtaisen tulon verotus – Ulkomaantyötulo – Kuuden kuukauden sääntö – Ulkomaantyöskentelyn keskeytyminen – Työskentelyvaltion vaihtaminen
20.8.2015
Pysäköintivirhemaksu – Pysäköintialue – Yksityisalue – Ajoneuvon säilyttäminen ja varastointi – Tosiasiallinen käyttö liikenteessä – Liikennekäytöstä poistettu – Katsastamaton ajoneuvo – Tie
17.8.2015
Ympäristölupa – Eläinsuoja – Turkistarha – Lupaharkinta – Sijoituspaikka – Hajuhaitta – Etäisyys häiriintyviin kohteisiin – Ympäristönsuojeluohje – Kohtuuton rasitus
17.8.2015
Ympäristölupa – Eläinsuoja – Turkistarha – Lupaharkinta – Sijoituspaikka – Hajuhaitta – Etäisyys häiriintyviin kohteisiin – Ympäristönsuojeluohje – Varovaisuusperiaate – Kohtuuton rasitus
12.8.2015
Kunnallisasia – Maankäyttö ja rakentaminen – Kunnanvaltuusto – Asemakaavaehdotuksen hylkääminen – Valituskelpoisuus – Valitusoikeus
6.8.2015
Kuntalaki – Kunnallisvalitus – Uusi valitusperuste – Valitusperusteen esittäminen valitusajan kuluessa – Valitusperusteen tutkiminen – Koeaikapurku – Kunnallinen viranhaltija – Päätöksen perusteleminen
30.7.2015
Arvonlisävero – Palvelun myyntimaa – Kiinteistöön kohdistuva palvelu – Ostokohteen legal due diligence -palvelu – Venäläinen kiinteistöyhtiö
10.7.2015
Ulkomaalaisasia – Työntekijän oleskelulupa – Turkin tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välinen assosiaatiosopimus – Assosiaationeuvoston päätös 1/80 – 13 artikla – Standstill-lauseke – Säännönmukainen oleskelu ja työskentely
10.7.2015
Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Postitoiminta – Kirjelähetykset – Sopimusasiakkaiden postilähetysten jakelu – Postitoimilupa – Lupaehdot – Olennaiset vaatimukset – Yleispalvelu – Yleispalvelun piirin kuulumaton postipalvelu – Toimitusehdot – Lähetysten jakelukerrat – Osoitteenmuutos- ja jakelunkeskeytyspalvelu – Lähetysten merkitseminen – Lähetysten keräilypisteet
6.7.2015
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Luovuttamispäätös – Rikossyytteisiin vastaaminen – Yhdysvallat – Kohtuuton rangaistus – Palautuskielto – Euroopan ihmisoikeussopimus
3.7.2015
Saamelaiskäräjät – Vaalilautakunnan asettaminen – Hallintovalitus – Hallintoasiassa annettu päätös – Päätöksen valituskelpoisuus
3.7.2015
Viranomaisen valitusoikeus – Mielenterveysasia – Tahdosta riippumaton sairaalahoito – Sairaala – Lääkäri – Sairaalan ylilääkäri – Julkinen etu
3.7.2015
Vammaispalvelu – Näkövammainen – Yritystoiminta – Henkilökohtainen apu – Henkilökohtaisen avustajan ylityökorvaukset – Henkilökohtaisen avustajan matka- ja majoituskustannukset
1.7.2015
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Matkustusasiakirja oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä – Suomen hyväksymä matkustusasiakirja – Somalian kansalainen
1.7.2015
Muutoksenhaku – Oikeushallintoasia – Hovioikeus – Virantoimitusjärjestys – Virkaikä – Tuomari – Hallintotuomioistuimen toimivalta
29.6.2015
Sähkömarkkinalaki – Sähkömarkkinadirektiivi – Sähköverkkotoiminta – Verkonhaltija – Energiavirasto – Energiaviraston vahvistuspäätös – Verkkotoiminnan tuotto ja siirtopalvelusta perittävät maksut – Hinnoittelussa noudatettavat menetelmät – Markkinoiden yhdentymistä edistävä kannustin – Unionin oikeuden tulkintavaikutus – Viraston harkintavalta – Monopoli – Kantaverkko – Jakeluverkko
26.6.2015
Luonnonsuojelulaki – Valkoposkihanhi – Ampuminen – Viljelmille aiheutuva vakava vahinko – Poikkeaminen – Lintudirektiivi – Muu tyydyttävä ratkaisu
24.6.2015
Tieasia – Maantielaki – Valituskelpoinen päätös – Hallintopakko – Liittymän poistaminen – Toimivalta
23.6.2015
Ympäristölupa – Turvetuotanto – Lupamääräysten tarkistaminen – Lupaharkinta – Tarkistamismenettelyn kumoutumisen merkitys – Luvan määräaikaistaminen – Paras käyttökelpoinen tekniikka – Vesienhoitosuunnitelma
23.6.2015
Ympäristölupa – Turvetuotanto – Lupamääräysten tarkistaminen – Lupaharkinta – Tarkistamismenettelyn kumoutumisen merkitys – Mahdollisuus muuttaa lupamääräyksiä selvityksen perusteella – Raukeaminen
22.6.2015
Ulkomaalaisasia – Vastuunmäärittämisasetus (ns. Dublin II) – Palautus Italiaan – Vastaanotto-olosuhteet – Palautuskieltoperiaate – Nigerian kansalainen – Yksilölliset olosuhteet – Lapsen etu
18.6.2015
Henkilökohtaisen tulon verotus – Lomahuoneiston vuokraus – Vuokratulon hankkimisesta aiheutuneet menot – Rahoitusvastike – Tappio vuokraustoiminnasta
18.6.2015
Arvonlisävero – Vähennettävä vero – Yleinen vähennysoikeus – Vähennysoikeuden rajoitukset – Henkilöstön virkistystilaisuus
18.6.2015
Ajo-oikeus – Ajokielto toistaiseksi – Lääkärinlausunnon toimittaminen määräajassa – Kuuleminen – Seuraamus tai velvoite – Tulevaisuudessa voimaan tuleva seuraamus
18.6.2015
Hallintoriita – Lastensuojelukustannusten korvaaminen – Kuntien välinen kustannusriita – Lasten sijaishuollon kustannukset – Perheen vanhempien päihdehuollon kustannukset – Asuinkunnan vastuu – Sijaishuollon kustannuksista vastaavan kunnan vastuu
15.6.2015
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaava – Asemakaava-alueen rajaus – Kunnan kaavoitusmonopoli – Kunnan maapolitiikka – Maankäytön ohjaustarve – Kunnan kehitys – Maanomistajien yhdenvertaisuus – Yleiskaavan ohjausvaikutus
12.6.2015
Julkinen hankinta – Puolustusvoimat – Kääntöpöytä – Hyvitysmaksun edellytykset – Todellinen mahdollisuus voittaa – Hankintailmoituksen laiminlyöminen – Markkinaoikeuden päätöksen perusteleminen
12.6.2015
Julkinen hankinta – Rakennusurakka – Tarjouksen täydentäminen – Tarjouspyyntöasiakirjojen väitetty puutteellisuus – Tarjoajan vastuu tarjouksensa sisällöstä – Hyvitysmaksun edellytykset
12.6.2015
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaava – Esteellisyys – Valtuutettu – Muinaismuistolaki – Muinaisjäännös – Neuvottelumenettely – Kajoamislupa
11.6.2015
Ulkomaalaisasia – Maahan pääsyn epääminen – Käännyttäminen rajalla – Mitätöity matkustusasiakirja – Voimassa oleva viisumi – Kaksi matkustusasiakirjaa
11.6.2015
Kiinteistöverotus – Metsä – Metsätalouden harjoittaminen – Golfkenttä
11.6.2015
Eläinsuojelulaki – Kiireelliset toimenpiteet – Hallintolaki – Hallintoasia – Asianosaisen kuuleminen
11.6.2015
Eläinsuojelulaki – Kiellot ja määräykset – Hallintolaki – Hallintoasia – Asianosaisen kuuleminen
10.6.2015
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuslupa – Huonejärjestyksen muuttaminen – Käyttötarkoitus – Asuminen – Poikkeamispäätöksen tarve
10.6.2015
Kunnallisvalitus – Kehitysvammaisten erityishuolto – Asiakasmaksu – Maksu ylläpidosta – Kuukausittainen maksu – Palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset – Palveluasuminen
10.6.2015
Sosiaalihuolto – Asiakasmaksu – Kehitysvammaisten erityishuolto – Asumispalveluun liittyvä ateriamaksu – Ylläpidon maksullisuus – Perustevalitus – Hallintoriita – Ylimääräinen muutoksenhaku
8.6.2015
Elinkeinotulon verotus – Menon vähennyskelpoisuus – Osingonjako in natura – Varainsiirtovero
8.6.2015
Kunnallisasia – Kuntien yhteinen toimielin – Jätelautakunta – Sopimus yhteisestä jätelautakunnasta – Kunnan jätehuoltoviranomainen – Jätehuollon viranomaistehtävät
4.6.2015
Valtionavustus – Takaisinperintä – Edellytykset – Hankintalainsäädännön noudattaminen – Kilpailuttaminen – Avustuspäätös – Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishanke
29.5.2015
Tavaramerkki – Sanamerkki – Nimieste – Harvinainen sukunimi – Vaikutelma nimestä – Nimikäytäntö – Mielleyhtymä
29.5.2015
Tavaramerkki – Yhdistelmämerkki – Nimieste – Harvinainen sukunimi – Vaikutelma nimestä – Kaksoismerkitys – Nimikäytäntö – Kuvio – Kokonaisarviointi – Nimenkantajan vastustus
28.5.2015
Metsästyslaki – Poikkeuslupa – Suden rauhoituksesta poikkeaminen – Valitusoikeus – Paikallinen tai alueellinen yhteisö – Yhdistys – Yhdistyksen kotipaikka – Yhdistyksen toimialue
28.5.2015
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaava – Yleiskaavan ohjausvaikutus – Yleiskaavamääräys – Maanomistajan suostumus – Asemakaavan sisältövaatimukset – Rakennetun ympäristön vaaliminen – Rakennussuojelu – Riittävät selvitykset
28.5.2015
Hallintoriita – Sosiaalihuollon kustannukset – Kustannusten jakautuminen kuntien välillä – Asumispalvelu – Palveluasuminen – Päivätoiminta
22.5.2015
Valtiontuki – Kunnan toimiala – Omavelkainen takaus – Vastavakuus – Yrityskiinnitys – PK-yritys – Sidosyritys – Omistusyhteysyritys – Komission takaustiedonanto – Komission suositus
20.5.2015
Henkilökohtaisen tulon verotus – Oman asunnon luovutusvoitto – Rakennuspaikka – Siirtokelpoinen vuokraoikeus – Uusi asuinrakennus
18.5.2015
Henkilökohtaisen tulon verotus – Kotitalousvähennys – Asunnon kunnossapito- tai perusparannustyö – Asunnon käyttö
15.5.2015
Tavaramerkki – Erottamiskyky – Itsenäinen erottamiskyky – Kuvailevuus – Tavaraluettelo – Vapaanapitotarve – Käytön perusteella saavutettu erottamiskyky – Käyttönäyttö – Mainostaminen – Tavaramerkinomainen käyttö – Käyttö yhdessä yhtiötunnuksen kanssa – Markkinatutkimus – Tunnettuus – Tavaraluettelon rajoitus
13.5.2015
Valtiontuki – Kiinteistön kauppa – Valtiontuen edellytysten täyttyminen – Valtion varoilla toteutettu toimenpide – Yksityisten yritysten väliseen sopimukseen perustuva suoritus – Suorituksen vaikutus julkisyhteisön kauppahintasaatavaan – Kokonaisarviointi – Kunnallisasia
13.5.2015
Maankäyttö ja rakentaminen – Toimenpidelupa – Poikkeaminen – Ranta-alueen suunnittelutarve – Matonpesupaikka – Maasuodattamo
11.5.2015
Arvonlisävero – Rahoituspalvelu – Täyden valtakirjan omaisuudenhoito – Toimeksiannon toteuttamisesta sijoittajalta perittävä palkkio – Palkkionpalautus
 
Julkaistu 12.1.2016
Sivun alkuun |