Suomeksi - På svenska - In English - Other languages

Korkein hallinto-oikeus

Korkein hallinto-oikeus

Etusivu » Päätöksiä » Vuosikirjapäätökset

Vuosikirjapäätökset

Korkein hallinto-oikeus on vuodesta 1918 lähtien julkaissut vuosikirjassaan ratkaisuselosteet periaatteellisesti merkittävimmistä päätöksistään. Vuosikirjaan valitaan päätökset, joilla on merkitystä lain soveltamiselle muissa samanlaisissa tapauksissa tai joilla on muutoin yleistä merkitystä.

Vuosikirjapäätöksinä julkaistaan nykyisin noin kaksisataa ratkaisua vuodessa.

Vuosikirjapäätöksen seloste on aina kyseisessä oikeudenkäynnissä käytetyllä kielellä eli suomeksi tai ruotsiksi. Jos vuosikirjaratkaisun kieli on ruotsi, suomenkielisenä julkaistaan lyhyt yhteenveto.

Tuoreimmat vuosikirjapäätökset ovat avainsanoineen alla ja listauksena sivun vasemmalla palstalla, aiemmat päätökset ovat sivun oikealla palstalla vuosijärjestyksessä.

26.10.2016
Varainsiirtovero – Asunto-osakkeet – Lahja – Vastike – Yhtiölainaosuus
25.10.2016
Väylämaksu – Alennettu väylämaksu lastauskapasiteetin käyttöasteen perusteella – Alus ilman lastia
25.10.2016
Tuloverotus – Oikaisuvaatimus – Määräaika – Asiakirjan saapuminen viranomaiseen – Suullinen käsittely
25.10.2016
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Vastuunmäärittämisasetus (ns. Dublin III) – Poistuminen jäsenvaltioiden alueelta – Kansainvälistä suojelua hakeneen näyttövelvollisuus
24.10.2016
Rajavartijan peruskurssi – Opiskelun keskeyttäminen määräajaksi – Kriisinhallintatehtävät – Harkintavalta
24.10.2016
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Toimeentuloedellytys – Sitoumus – Suhteellisuusperiaate
24.10.2016
Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Palkka – Työkorvaus – Kiinteistönvälitystoiminta – Välitysliikerekisteri
19.10.2016
Henkilökohtaisen tulon verotus – Verotusmenettely – Veronkorotus – Olennaisesti väärä veroilmoitus – Tahallisuus tai törkeä huolimattomuus – Veronkorotuksen määrä – Vuokratulot
18.10.2016
Tulli – Jälkikanto – Tavaranhaltija – Huolitsija – Valtuutus – Incoterms
18.10.2016
Ulkomaalaisasia – Toissijaisen suojeluaseman peruuttaminen – Kansainvälinen suojelu – Epäselvä kotipaikka – Kielianalyysi – Kotipaikan päätteleminen
17.10.2016
Arvonlisävero – Soveltamisala – Verovelvollisuus – Liiketoiminta – Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö – Asunto-osakeyhtiö – Direktiivin tulkintavaikutus – Asunto-osakeyhtiölaista poikkeava kunnossapitovastuu
14.10.2016
Eläinsuojelu – Valvonta – Kiellot ja määräykset – Kissahäkkien korkeus – Löytöeläinten talteenottopaikka – Tilapäinen säilyttäminen
13.10.2016
Metsästys – Rauhoittamaton lintu – Rauhoitusaika – Poikkeuslupa – Poikkeusluvan edellytykset – Vakava vahinko – Riittävä selvitys – Varis – Harakka
10.10.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuslupa – Tuulivoimala – Ympäristövaikutukset – Suunnitteluratkaisun tarve – Riittävät selvitykset
10.10.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Toimenpidelupa – Ranta-alue – Pientuulivoimala – Soveltuminen paikalle – Haitta naapurille – Melu
10.10.2016
Toimeentulotuki – Toimeentulotuen myöntäminen – Lastensuojelu – Jälkihuolto – Asumismenot
6.10.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaava – Yleiskaavan ohjausvaikutus – Täydennysrakentaminen
4.10.2016
Omaishoidon tuki – Omaishoitosopimuksen irtisanominen – Kuuleminen irtisanottaessa – Irtisanomisen toimittaminen – Tiedoksiantotapa – Hallintoriita
3.10.2016
Vesitalousasia – Vesilaki – Osayleiskaava – Osayleiskaavaehdotus – Intressivertailu – Kaavallisten edellytysten arviointi – Laituri – Venesatama
30.9.2016
Elinkeinotulon verotus – Tulon veronalaisuus – Pääomasijoitustoiminta – Noteerattu yhtiö – Listautumisesite – Osakkeiden omistusaika
30.9.2016
Luonnonsuojelulaki – Direktiivilajien hävittämis- ja heikentämiskielto – Lisääntymis- ja levähdyspaikka – Poikkeamislupa – Liito-orava – Koulu – Luontodirektiivi – Tyydyttävä vaihtoehto – Asemakaavoitus
28.9.2016
Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Liikenteenharjoittaja – Henkilökuntaetu – Lentomatkustusetu
28.9.2016
Yksityinen terveydenhuolto – Lupa palvelujen antamiseen – Ensihoito – Lääkärihelikopteri – Luvan tarve
27.9.2016
Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Rahoituspalvelu – Arvopaperikauppa – Välitys – Osakkeiden myyntiin ja ostoon liittyvät palvelut – Investointipankkitoiminta – Onnistumispalkkio – Kuukausipalkkio
19.9.2016
Kansalaisuusasia – Kielitaitoedellytys – Poikkeaminen – 65-vuotias – Kielitaidon taso – Uusi kielitodistus
19.9.2016
Valtiontuki – Energiatuki – Tuen myöntämispäätöksen ehdot – Maksatuspäätös – Oikaisuvaatimuksen hylkääminen
16.9.2016
Varainsiirtovero – Ensiasunto – Aikaisempi omistus – Palvelutalo
16.9.2016
Lastensuojelu – Sijaishuoltopaikan muuttaminen kiireellisen sijoituksen aikana – Valituskielto – Huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevan hakemuksen hylkääminen – Kiireellisen sijoituksen raukeaminen – Täytäntöönpanomääräys
16.9.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Poikkeaminen – Poikkeamisen edellytykset – Poikkeamispäätökseen liitetty ehto – Asemakaavan suojelumääräys – Rakennuksen korottaminen – Kaupunkikuva
13.9.2016
Asiakirjajulkisuus – Verotarkastus – Haastattelumuistiinpanot
13.9.2016
Elatustuki – Aiheettomasti maksettu elatustuki – Elatustuen takaisinperintä – Takaisinperintäsaatavan vanhentuminen – Vanhentumisaika – Siirtymäsäännös
6.9.2016
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa maasta poistamisen estymisen vuoksi – Käännyttäminen – Kansainvälinen suojelu – Hakemuksen peruuttaminen – Uusintahakemus – Maahantulokielto
5.9.2016
Arvonlisävero – Soveltamisala – Verovelvollisuus – Liiketoiminta – Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö – Museotoiminta – Direktiivin tulkintavaikutus
30.8.2016
Verotusmenettely – Sivullisen erityinen tiedonantovelvollisuus – Verokonsultointia harjoittava yhtiö – Verotusta koskeva muistio – Todistajan oikeus kieltäytyä todistamasta
29.8.2016
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Terveyden- ja sairaanhoito – Työterveyshuolto – Työpaikkaselvitys
23.8.2016
Eläinsuojelu – Valvonta – Eläinsuojelulain 44 § – Kiireelliset toimenpiteet – Eläinsuojelulliset syyt – Eläimen lopettaminen – Asian riittävä ja asianmukainen selvittäminen – Puutteet eläintenpidossa – Eläinkohtainen tarkastelu
22.8.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Ranta-asemakaava – Yleiskaavan ohjausvaikutus
22.8.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Toimenpidelupa – Asemakaava-alue – Led-mainoslaite – Soveltuminen paikalle – Liikenneturvallisuuden vaarantuminen
22.8.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Toimenpidelupa – Asemakaava-alue – Led-mainoslaite – Soveltuminen paikalle – Liikenneturvallisuuden vaarantuminen
19.8.2016
Ahvenanmaa – Viranomaisen valitusoikeus – Prosessi – Lainkäyttöä koskevat erityissäännökset – Säätämättä jääminen maakuntalaissa – Maakuntalakia lähinnä vastaava valtakunnan laki – Vesilaki – Ympäristönsuojelulaki
19.8.2016
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Palvelu – Vastikkeellisuus – Yksityinen pysäköinninvalvonta – Valvontamaksu
19.8.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Suunnittelutarveratkaisu – Emätila – Yhdenvertaisuusperiaate – Rakennuspaikkoja koskevat mitoitusperiaatteet – Päätöksen perusteleminen
19.8.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Jätevesijärjestelmä – Rakennuslupa – Toimenpidelupa – Luvan tarve
18.8.2016
Asiakirjajulkisuus – Julkisuuslain soveltamisala – Viranomaisen asiakirja – Ei-asiakirja – Hallituspalkkioselvitys – Valtion omistajaohjaus
17.8.2016
Ulkomaalaisasia – Humanitaarisen suojelun perusteella myönnetty oleskelulupa – Oleskeluluvan peruuttaminen – Karkottaminen – Epäselvä kotipaikka – Selvitysvelvollisuus – Kielianalyysi – Asiantuntijalausunto – Paikallistuntemusta koskevat tiedot – Somalia – Somalimaa – Asian palauttaminen Maahanmuuttovirastolle – Humanitaarista suojelua koskevan sääntelyn kumoaminen – Asian vireilläolo tuomioistuimessa
15.8.2016
Elinkeinotulon verotus – Jakautuminen – Purkautuminen – Veron kiertäminen – Peitelty osinko
12.8.2016
Julkinen hankinta – Hyvitysmaksu – Hyvitysmaksun määrä – Korotettu hyvitysmaksu
3.8.2016
Liikenteen turvallisuusvirasto – Trafi – Ajoneuvoliikennerekisteri – Muutosrekisteröinti – Rekisterimerkinnän korjaaminen – Rekisteröinnin edellytykset – Ajoneuvon omistaja – Edellisen omistajan ilmoitus – Selvitys omistusoikeuden siirrosta – Ristiriitaiset tiedot
29.7.2016
Telemarkkinat – Teleyritys – Huomattavan markkinavoiman yritys – Velvollisuus noudattaa kustannussuuntautunutta hinnoittelua – Kustannussuuntautunut hinta – Sovellettava laki – Tietoyhteiskuntakaari – Viestintämarkkinalaki – Siirtymäsäännökset – Perittävän korvauksen enimmäismäärästä päättäminen yksittäistapauksessa – Komission ja Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) kuuleminen – Kansallinen teleyrityksiä ja käyttäjiä edustavien tahojen kuuleminen
21.7.2016
Kehitysvammaisten erityishuolto – Asumispalvelu – Asiainhuolto – Negotiorum gestio – Puhevallan käytön välttämättömyys kehitysvammaisen edun valvomiseksi
11.7.2016
Nimi – Sukunimi – Vanhemman kaksiosainen sukunimi – Perheen yhteinen sukunimi – Rekisterimerkintä – Virheellisen rekisterimerkinnän korjaaminen – Maistraatin toimivalta – Asiavirheen korjaaminen – Korjaaminen asianosaisen vahingoksi – Ilmeinen virhe – Asianosaisen oma menettely – Määräaika
11.7.2016
Vammaispalvelu – Vaikeavammainen henkilö – Kehitysvamma ‒ Henkilökohtainen apu – Voimavara määritellä avun sisältö ja toteutustapa – Kyky suoriutua tavanomaisista elämäntoiminnoista avustajan avulla – Kehitysvammalain mukaiset palvelut
4.7.2016
Julkinen hankinta – Soveltamisala – Markkinaoikeuden toimivalta – Hankintayksikkö – Konserni – Emoyhtiö – Tytäryhtiö – Julkisoikeudellinen laitos – Yleisen edun mukaiset tarpeet – Toiminnan kaupallinen tai teollinen luonne – Tietoliikenneverkko – Viranomaisverkko – Huoltovarmuuteen liittyvä toiminta – Turvallisuuskriittinen toiminta – Laajakaistapalvelu
1.7.2016
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) – Arviointimenettelyn soveltaminen yksittäistapauksessa – Määräyksenvarainen YVA-menettely – Yhteisvaikutus muiden hankkeiden kanssa – Hankkeen pilkkominen – Vesitalousasia – Vedenhankinta – Pohjavesi – Natura 2000
1.7.2016
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) – Pakollinen YVA-menettely – Arviointimenettelyn soveltaminen yksittäistapauksessa – Määräyksenvarainen YVA-menettely – Yhteisvaikutus muiden hankkeiden kanssa – Hankkeen pilkkominen – Louhinta ja murskaus
1.7.2016
Valtion virkamies – Palkkaa vastaava korvaus – Määräaikainen virkasuhde – Määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä peruste – Jatkuva tarve – Valtion mielisairaala – Mielisairaanhoitaja
30.6.2016
Lahjaverotus – Käypä arvo – Vähennys – Osakkeet – SVOP-rahasto – Lahjakirjan ehto – Osakassopimus
30.6.2016
Henkilökohtaisen tulon verotus – Osakeyhtiö – Pääomanpalautus – SVOP-rahasto – Osakevaihto – Luovutus vai osinkoa
28.6.2016
Kiinteistövero – Kiinteistön käsite – Rakennus – Rakennelma – Siirrettävä PVC-halli
28.6.2016
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Sosiaalihuoltopalvelu – Työvoiman vuokraus
28.6.2016
Henkilökohtaisen tulon verotus – Ulkomainen säätiö – Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi – Arvioverotus – Veronkorotus – Itsekriminointi – Todisteen hyödyntämiskielto
22.6.2016
Ulkomaalaisasia – Maahantulosäännösten kiertäminen – Työntekijän oleskelulupa – Hakijan tiedot työsuhteesta ja työsopimuksen ehdoista
22.6.2016
Ulkomaalaisasia – Työntekijän oleskelulupa – Maahantulokielto – Maahantulosäännösten kiertäminen – Isovanhempi lasten- ja kodinhoitajana
20.6.2016
Julkinen hankinta – Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu – Tarjouspyynnön epäselvyys – Tarjousten vertailukelpoisuus – Nollahinnoittelu
17.6.2016
Jätelaki – Hallintopakkoasia – Uhkasakon asettaminen – Uhkasakon tuomitseminen – Kaksoisrangaistavuuden kielto – Ne bis in idem
15.6.2016
Asiakirjajulkisuus – Finanssivalvonta – Valvontasalaisuus – Päättynyt valvontatoimi – Listalleottoesitteen hyväksyminen – Kansainvälisten tilinpäätösstandardien noudattamisen valvonta
15.6.2016
Kunnallinen viranhaltija – Kunnan lomautuspäätöksen lainvoimainen kumoaminen – Kumoamisperusteena muu lainvastaisuus kuin kunnallista viranhaltijaa koskevan lain vastaisuus – Peruskoulun ja lukion opettajien lomauttaminen – Lomautettujen opettajien oikeus saada lomautusajalta palkkaa
14.6.2016
Maa-aineslupa – Kalliokiviaineksen ottaminen – Arvokas kallioalue – Kaunis maisemakuva – Luonnon merkittävät kauneusarvot – Maakuntakaava – Kaavamääräykset – Kaavamerkintä – Katselmus
14.6.2016
Lastensuojelu – Oikeus jälkihuoltoon – Avohuollon tukitoimena tapahtunut sijoitus – Kiireellinen sijoitus
10.6.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Hallintopakko – Uhkasakko – Rakennuslupa – Ajan kuluminen – Yleinen etu – Painava syy – Kuolinpesä
10.6.2016
Julkinen hankinta – Hankintamenettelyn keskeyttäminen toistamiseen – Aikaisempi muutoksenhaku keskeyttämisen syynä – Väliaikainen järjestely vai kielletty suorahankinta – Hyvitysmaksun edellytykset
10.6.2016
Kunnallisvalitus – Maankäyttösopimus – Poikkeamispäätös – Lisärakennusoikeus – Yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvat kustannukset – Harkintavallan väärinkäyttö – Lainvastaisuus
8.6.2016
Jätelaki – Kunnan velvollisuus yhteistoimintaan – Kuntien yhteinen toimielin – Sopimus yhteisestä jätelautakunnasta – Kunnallinen itsehallinto
8.6.2016
Luonnonsuojelu – Viranomaisen valitusoikeus – Valvottavana oleva julkinen etu – Suomen riistakeskus – Riistatalous – Yleisen edun valvonta – Kansallispuisto – Rauhoitussäännös – Luvanvarainen poikkeus rauhoitussäännöksestä – Metsästys kansallispuistossa – Hirvi – Valkohäntäpeura
7.6.2016
Ulkomaalaisasia – Maahantulokielto – Maahantulokiellon peruuttaminen – Unionin kansalaisen perheenjäsen – Yleinen järjestys ja turvallisuus – Rikokset – Siteet Suomeen
3.6.2016
Viranomaisen passiviteetti – Kunnallinen viranhaltija – Palkkaa tai muuta taloudellista etuutta koskeva vaatimus – Asian vireillepano kunnassa – Hallintoriitahakemus – Kunnan velvoite ratkaista asia – Asian jääminen ratkaisematta kunnassa – Hakemuksen siirtäminen kunnalle
1.6.2016
Vesilaki – Voimalaitoksen rakentaminen – Kalatalousvelvoite – Kalan kulku – Ankeriaskourun rakentaminen – Kalatalousvelvoitteen muuttaminen – Velvoitteen kohtuullisia kustannuksia vastaava kalatalousmaksu – Kalatalousmaksun määrä
30.5.2016
Ulkomaalaisasia – Vastuunmäärittämisasetus (ns. Dublin III) – Harkintavaltalauseke – Suomen kansalaisen vanhempi – Kokonaisharkinta
30.5.2016
Tavaramerkki – Erottamiskyky – Tavaramerkkiperhe – Tavaramerkkisarja – Yhteisen merkkiosan erottamiskyky – Yhtenäinen käytäntö – Tilanne rekisteröintihakemusta jätettäessä – Tavara- ja palveluluettelon rajoittaminen
26.5.2016
Ulkomaalaisasia – Turvapaikka – Kansainvälinen suojelu – Sur place -tilanne – Luopuminen islamista – Uskonvakaumuksen tutkiminen
25.5.2016
Ylimääräinen muutoksenhaku – Purkuhakemus – Lääkkeeksi luokittelu – Glukosamiinivalmiste – Viranomaisen uusi linjaus korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisen jälkeen – Hallinnon lainalaisuusvaatimus – Viranomaisen toiminnan tasapuolisuus – Viranomaisen menettely oikeudenkäynnissä – Viranomaisen velvollisuus toimittaa selvitystä – Purun edellytykset – Julkinen tai yksityinen etu
24.5.2016
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Alaikäisyysedellytys – Hakemuksen viivytyksetön käsittely
24.5.2016
Ampuma-ase – Asekeräilijä – Tiedostonpito-oikeus – Hankkimislupa – Hallussapitolupa – Ampumisen kieltävä ehto
23.5.2016
Lähdevero – Henkivakuutusyhtiö – Sijoitussidonnainen vakuutus – Vakuutusmaksuvastuu – Kaksinkertainen verotus – Osinko – Syrjivä verokohtelu – Pääomanliikkeiden rajoittaminen
20.5.2016
Lahjavero – Vastike – Osakeyhtiön omista osakkeistaan luopujaosakkaalle maksama lunastushinta – Käyvän arvon alittava hinta
20.5.2016
Ulkomaalaisasia – Unionin kansalainen – Karkottaminen – Rasite sosiaalihuoltojärjestelmälle – Yhteiskunnalliset etuudet – Toimeentulotuki – Kokonaisharkinta – Lapsen etu
20.5.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaava – Suojeltu rakennus – Kaavamääräyksen tulkinta – Poikkeamisen tarve ­– ELY-keskuksen toimivalta – Rakennusoikeus ­– Kerrosluku – Ullakolle sisustaminen – Vanha Rauma – UNESCOn maailmanperintökohde
19.5.2016
Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Menettely hallinto-oikeudessa – Kuuleminen – Tulkitseminen ja kääntäminen – Viittomakieli
19.5.2016
Elinkeinotulon verotus – Kansainvälisen konsernin sisäinen järjestely - Korkojen vähennyskelpoisuus – Konserniavustus – Tulon allokoiminen – Sivuliike – Veron kiertäminen – EU:n sijoittautumisoikeus – Verosopimus – Syrjintäkielto
19.5.2016
Elinkeinotulon verotus – Korkojen vähennyskelpoisuus – Konserniavustus – Konsernin sisäinen järjestely – Tulon allokoiminen – Sivuliike – Verosopimus – Veron kiertäminen
19.5.2016
Valtion virkamies – Kirjallinen varoitus – Virkamieslautakunta – Kumoaminen muotovirheen johdosta – Asian uudelleen käsittely – Kohtuullinen aika – Viranomaisen valitusoikeus
18.5.2016
Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Rahoituspalvelu – Erityisen sijoitusrahaston käsite – Sijoitusrahaston hallinnointi
16.5.2016
Yliopisto – Korkeakoulututkinnon peruuttaminen – Hallintopäätös – Valitus – Asiavirheen korjaaminen – Tutkimusvilppi – Plagiointi – Sepittäminen – Korkeakoulututkinnon myöntämistä koskeva päätös – Päätöksen purkaminen
13.5.2016
Vakuutusmaksuvero – Verosta vapaa vakuutusmaksu – Ulkomaanliikenteeseen pääasiallisesti käytettävä ilma-alus
12.5.2016
Ampuma-ase – Hankkimislupa – Hallussapitolupa – Urheilu- ja harrastusperuste – Luotettava selvitys – Uusi laji – Tulivoimainen ase
11.5.2016
Vastaanottopalvelut – Oikeus vastaanottorahaan – Turvapaikanhakija – Toimeentulon turvaaminen muilla tuloilla tai varoilla – Välttämättömän toimeentulon turvaaminen
10.5.2016
Ulkomaalaisasia – Muukalaispassi – Taloudelliset vaikeudet kansalaisuusvaltion passin hankkimiseksi – Varattomuus
10.5.2016
Ampuma-ase – Hankkimis- ja hallussapitolupa – Muistoesine – Lupaehto – Kielto ampua
29.4.2016
Elinkeinotulon verotus – Ennakkopäätösvalitus – Tulon jaksottaminen – Peli – Virtuaaliraha
29.4.2016
Henkilökohtaisen tulon verotus – Kotitalousvähennys – Ulkomailla tehty työ – Aiemmin lainvoimaisesti ratkaistu asia – Oikeusvoima – Asian tutkiminen uudestaan muuttuneen takautuvan lainsäädännön johdosta
29.4.2016
Henkilökohtaisen tulon verotus – Kotitalousvähennys – Ulkomailla tehty työ – Riittävä selvitys – Palvelujen tarjoamisen vapaus – Henkilöiden vapaa liikkuvuus – Taannehtivuus
27.4.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaava – Suojelumääräys – Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet – Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt – Rakennussuojelu – Valtakunnallisesti merkittävien satamien kehittämismahdollisuuksien turvaaminen – Hangon Länsisatama – Englannin makasiini
27.4.2016
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki – Vakuutuslaitokselta perittävä täyskustannusmaksu – Hallintoriita – Täyskustannusmaksun edellytykset – Pysyvän laitoshoidon tarve
26.4.2016
Päätöksen valituskelpoisuus – Valituksen tutkiminen – Taksilupa – Taksiluvan peruuttaminen – Korjauskehotus
25.4.2016
Julkinen hankinta – Tarjoajan poissulkeminen – Tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun – Tarjoajien tasapuolisesta kohtelusta varmistuminen
22.4.2016
Kansalaisuusasia – Kielitaitoedellytyksestä poikkeaminen – Terveydentila – Erittäin painava syy – Hallinto-oikeudelle toimitetun lisäselvityksen ottaminen huomioon
22.4.2016
Ulkomaalaisasia – Muukalaispassi – Henkilöllisyyden varmistaminen – Luotettava selvitys henkilöllisyydestä
20.4.2016
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu - Vastuunmäärittämisasetus (ns. Dublin III) – Palautus Unkariin – Vastaanotto-olosuhteet – Systeemiset puutteet turvapaikkamenettelyssä – Turvallinen kolmas maa – Serbia – Palautuskielto – Ajantasainen maatietous – Perus- ja ihmisoikeusmyönteinen laintulkinta
20.4.2016
Hallintoriita – Hallintosopimus –­ Maankäyttösopimus – Vaatimukset – Tutkiminen – Hallinto-oikeuden toimivalta – Yleisen tuomioistuimen toimivalta
20.4.2016
Perusopetus – Maksuton koulukuljetus – Koulumatkan pituus – Koulumatkan vaarallisuus – Omatoimisesti kuljettava koulumatkaosuus
19.4.2016
Elinkeinotulon verotus – Menetyksen vähennyskelpoisuus – Myyntisaaminen – Varsinaisesta suoritetuotannosta kertynyt saatava – Myyntituottojen korjauserä – Yli vuoden ikäinen saaminen
19.4.2016
Henkilökohtaisen tulon verotus – Luovutustappio – Pääomalainan menetys – Konkurssi – Osakkeen hankintameno
15.4.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Poikkeaminen – Hakemus – Viranomaisen käsittelyvelvollisuus – Oikeusvoima – Hylkäävä päätös – Valituskelpoinen päätös – Palautuspäätös – Valituskelpoisuus
15.4.2016
Julkinen hankinta – Hankintapäätös – Hankintaoikaisu – Määräaika valituksen tekemiselle – Valituksen tutkiminen – Valitusperusteiden kohdistuminen alkuperäiseen hankintapäätökseen
12.4.2016
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto – Valvira – Erikoislääkäri – Lääkärintoimi – Ammatinharjoittamisoikeuden rajoittaminen– Ammatinharjoittajan vaatimus rajoituksen poistamisesta – Ammatinharjoittajan velvollisuus selvityksen esittämiseen – Viranomaisen valitusoikeus – Esittelijän esteellisyys
12.4.2016
Ennakkoperintä – Tulontasaus – Korvaus perusteettomasta irtisanomisesta
8.4.2016
Maaperän pilaantuminen –­ Maaperän pilaantuneisuuden selvittäminen ‒ Hallintopakkoasia ‒ Alueen haltija ‒ Kuolinpesä ‒ Selvitysvelvollisuus ‒ Vilpitön mieli ‒ Perhe- ja perintöoikeudellinen saanto ‒ Kohtuuttomuus
8.4.2016
Postilaki – Postitoiminta – Yleispalvelu – Kirjelähetykset – Postikeräily ja -jakelu – Keräily- ja jakelutiheys – Poikkeus keräily- ja jakelutiheydestä – Vaikeakulkuinen saaristoalue – Yhteysalusten avulla liikennöitävät reitit
8.4.2016
Ennakonpidätys – Matkakustannusten korvaus – Erityisala – Liikkuva työ – Asfaltointiala
6.4.2016
Arvonlisävero – Verovelvollisuus – Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaminen – Verovelvolliseksi hakeutuminen – Pysäköintilaitos – Vähennykseen oikeuttava käyttö – Jatkuvuus – Vähennysoikeus
6.4.2016
Arvonlisävero – Kiinteistöön kohdistuvan oikeuden luovuttaminen – Pysäköintitoiminta – Satamatoiminta – Venepaikan luovuttaminen – Osakeomistuksen tuottama oikeus venepaikkaan
6.4.2016
Arvonlisävero – Kiinteistöön kohdistuvan oikeuden luovuttaminen – Pysäköintitoiminta – Pysäköintipaikan luovuttaminen – Pysäköintipaikan hallintaoikeus hallinnanjakosopimuksen nojalla – Liikehuoneiston luovutukseen liittyvä pysäköintipaikan luovuttaminen
6.4.2016
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Pysäköintipaikkojen operointipalvelu – Kiinteistöön kohdistuvan oikeuden luovuttaminen – Pysäköintitoiminta – Pysäköintipaikkojen luovuttaminen – Asemakaavan merkitys
4.4.2016
Julkinen hankinta – Palveluja koskeva käyttöoikeussopimus – Kansaneläkelaitoksen ja taksialan välinen sopimusjärjestely – Kansaneläkelaitoksen korvattavaksi kuuluvat matkakustannukset – Tilausvälityskeskustoiminta – Suorakorvaus kuljetuksen suorittaneelle taksiyrittäjälle – Seuraamusharkinta – Reaaliseuraamus vai muu seuraamus – Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle sopimuksen tekemisen jälkeen – Hyvitysmaksun edellytykset
1.4.2016
Ympäristönsuojelulaki – Turvetuotanto – Vesienkäsittelyrakenne – Puhdistustehovaatimus – Päästöraja-arvo – Paras käyttökelpoinen tekniikka – Pintavalutuskenttä – Kosteikkoallas
31.3.2016
Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Työnantajan sosiaaliturvamaksu – Palkka – Työkorvaus – Taloushallintopalveluja koskeva toimeksiantosopimus – Entinen talouspäällikkö
31.3.2016
Varainsiirtovero – Kauppakirjan korjaaminen – Ensiasunnon verovapaus – Asunnon aikaisempi omistus
23.3.2016
Ylimääräinen muutoksenhaku – Henkilökohtaisen tulon verotus – Ne bis in idem -periaate – Rinnakkaiset menettelyt
21.3.2016
Mielenterveyslaki – Tahdosta riippumattomaan hoitoon määrääminen – Tarkkailulähete – Sairaalan ulkopuolinen lääkäri – Esteellisyys
15.3.2016
Ulkomaalaisasia – Maahantulosäännösten kiertäminen – Työntekijän oleskelulupa – Todellinen työsuhde – Laiton m­aassa oleskelu – Hakemushistoria
15.3.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Jakamaton kuolinpesä – Osakas – Velvoitteen kohdistaminen – Oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitetta
11.3.2016
Sosiaalihuolto – Asiakasmaksu – Asumispalvelu – Tehostettu palveluasuminen – Pitkäaikainen laitoshoito – Päätöksen purkaminen
11.3.2016
Vammaispalvelu – Palveluasuminen – Vaikeavammainen – Iäkäs henkilö
10.3.2016
Oikeusapu – Muu kuin tuomioistuinasia – Yksityinen avustaja – Oikeusapuhakemuksen käsittely – Sähköinen hakemus – Ratkaisupyyntö – Toimivaltainen hallinto-oikeus – Valitusluvan tarve
10.3.2016
Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen – Viranomaisen virhe – Virheellinen valitusosoitus – Valituskelpoinen asiaratkaisu – Tulkinnanvaraisuus
9.3.2016
Jätelaki – Yksittäisen määräyksen antaminen – Roskaamiskielto – Uhkasakon kohdistaminen
8.3.2016
Arvonlisävero ‒ Vähennysoikeus ‒ Myyjän rikollinen menettely ‒ Vähennysoikeuden jälkikäteisen epäämisen edellytykset
4.3.2016
Palveluseteliyrittäjä ‒ Palvelutuottajaluettelosta poistaminen ‒ Valituskelpoisuus ‒ Valitusoikeus ‒ Kunnallisvalitus ‒ Hallintovalitus
29.2.2016
Perukirjan osakasluettelon vahvistaminen – Valituskelpoisuus – Maistraatti
24.2.2016
Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Hallinto-oikeuden asiantuntijajäsen – Esteellisyys – Subjektiivinen puolueettomuus – Objektiivinen puolueettomuus
18.2.2016
Jätelaki – Jätteenkuljetus – Jätteenkuljetusjärjestelmän valinta – Kunnallisvalitus – Kunnan järjestämä jätteenkuljetus – Riittävät selvitykset
18.2.2016
Jätelaki – Siirtymäsäännös – Jätteenkuljetus – Jätteenkuljetusjärjestelmän valinta – Kunnallisvalitus – Sopimus yhteisestä jätelautakunnasta – Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus – Riittävät selvitykset
16.2.2016
Henkilökohtaisen tulon verotus – Työsuhteeseen perustuva oikeus ostaa yhtiön osakkeita – Käypä arvo – Naken in naken ut – Substanssiarvo – Asiantuntijapalveluita tarjoava yhtiö – Asianajotoimisto – Osakassopimus
10.2.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Yleiskaava – Esteellisyys – Valtuutettu – Muu luottamushenkilö – Tielinjaus
10.2.2016
Elinkeinotulon verotus – Säännönmukainen verotus – Verotusmenettely – Veronkorotus – Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus – Ilmoittamatta jätetty tulo – Ilmoittamatta jätetty meno
10.2.2016
Elinkeinotulon verotus – Säännönmukainen verotus – Verotusmenettely – Veronkorotus – Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus – Ilmoittamatta jätetty tulo – Virheellinen veroilmoitus – Tahallisuus tai törkeä huolimattomuus – Konserniavustus
9.2.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Maakuntakaava – Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet – Tuulivoimarakentaminen – Linnusto – Vaikutusten selvittäminen – Yhteisvaikutukset
9.2.2016
Ympäristönsuojelulaki – Tuulivoimala – Ympäristöluvan tarve – Melu – Kohtuuton rasitus – Naapurin suostumus – Suunnitteluohjearvot – Selvitykset – Sisämelutaso
8.2.2016
Ulkomaalaisasia – Karkottaminen – Maahantulokielto – Euroopan unionin kansalainen – Yleinen järjestys – Yleinen turvallisuus – Toistuvat rikokset – Rikosten suunnitelmallisuus – Siteet Suomeen – Avioliitto – Lapsen etu
8.2.2016
Ulkomaalaisasia – Käännyttäminen – Maahantulokielto – Euroopan unionin kansalainen – Yleinen järjestys – Yleinen turvallisuus – Törkeä rattijuopumus – Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta
3.2.2016
Lunastuslupa – Ydinlaitos – Valitusoikeus – Århusin yleissopimus
22.1.2016
Vesistön säännöstely – Lupaehtojen tarkistaminen – Säännöstelyluvan muuttaminen – Säännöstelyn tarkoitus – Säännöstelyn vaikutukset – Uusi säännöstely
20.1.2016
Vammaispalvelu – Vaikeavammaisen kuljetuspalvelut – Lähikunta – Naapurikunta – Kuntaliitos
19.1.2016
Vammaispalvelu – Vaikeavammainen henkilö – Kehitysvamma – Henkilökohtainen apu – Voimavara määritellä avun sisältö ja toteutustapa – Välttämätön avustaminen kotona ja kodin ulkopuolella
18.1.2016
Varainsiirtovero – Asunto-osakeyhtiö – Ns. valinnainen vuokratontti – Asunto-osakkeet – Vastike – Tontinosan lunastushinta
18.1.2016
Lahjaverotus – Tavaramerkki
15.1.2016
Arvonlisävero – Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Kansainväliseen kauppaan liittyvät verottomuudet – Palvelun myynti ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevan vesialuksen lastin välittömiä tarpeita varten – Lastin nostopalvelu
15.1.2016
Luonnonsuojelulaki – Hallintolaki – Rauhoitusmääräyksistä poikkeaminen – Liikkumiskielto – Linnustolaskenta – Maanomistajan kuuleminen – Kuulemisen ilmeinen tarpeettomuus – Maanomistajan hakemuksesta perustettu suojelualue – Valitusoikeus
14.1.2016
Sähkömarkkinalaki – Sähköverkko – Myrskyvahinko – Verkkopalvelun keskeytyminen – Sähkötoimitusten keskeytyminen – Vakiokorvaus – Korvauksen perusteena oleva verkkopalvelun keskeytysaika – Keskeytys ensin jakeluverkossa – Sähkönsiirron keskeytyminen alueverkossa – Vakiokorvausvelvollisuudesta vapautumisen edellytykset – Vakiokorvausvelvollisuuden rajoittamisen perusteet – Energiaviraston harkintavalta
12.1.2016
Tavaramerkki – Tavaramerkin kansainvälinen rekisteröinti – Kansainvälisen rekisteröinnin voimaantulo Suomessa – Kieltäytyminen kansainvälisen tavaramerkin hyväksymisestä – Asiamiespakko – Väite – Vastaamattomuus väitteeseen – Väitteen hylkääminen – Sekoitettavuus – Purku
30.12.2015
Ennakkolupa – Sairaanhoito asuinvaltion ulkopuolella – Potilaan vapaa liikkuvuus – Jäsenvaltio – Riippumaton lausunto – Ennakkoluvan edellytykset
30.12.2015
Arvonlisävero – Arvonlisäveron soveltamisala – Verollinen liiketoiminta – Verosta vapautettu toiminta – Konsernin emoyhtiö – Vähennysoikeus – Yleiskulut – Korollisten luottojen myöntäminen tytäryhtiöille
28.12.2015
Sairaalan synnytystoiminta – Lupa poiketa synnytystoiminnalle asetetuista edellytyksistä – Synnytysten vuosittainen määrä – Luvan määräaikaisuus – Päätöksen perusteleminen
23.12.2015
Ajoneuvovero – Ajoneuvoveron lisävero – Euroopan ihmisoikeussopimus – Ne bis in idem -periaate – Kaksoisrangaistus – Sama teko
23.12.2015
Autovero – Vientipalautus – Suhteellisuusperiaate
22.12.2015
Arvonlisävero – Arvonlisäveron soveltamisala – Verollinen liiketoiminta – Konsernin emoyhtiö – Holdingyhtiö – Vähennysoikeus – Vähennysoikeuden jakaminen – Yleiskulut – Luottamuksensuoja
22.12.2015
Arvonlisävero – Arvonlisäveron soveltamisala – Verollinen liiketoiminta – Konsernin emoyhtiö – Holdingyhtiö – Vähennysoikeus – Vähennysoikeuden jakaminen – Jakoperuste – Yleiskulut – Luottamuksensuoja
21.12.2015
Perusopetus – Erityiset opetusjärjestelyt – Koulunkäyntiavustaja – Valitustie – Hallinto-oikeus – Aluehallintovirasto – Hallinto-oikeuden toimivalta
18.12.2015
Puolustushankinta – Lentokaluston PVC-sääsuojat – Puolustustarvikkeen elinkaari – Hankintamenettelyn keskeyttäminen hankintaa tekemättä – Hankintayksikön oma menettely – Erehtyminen tarjouksen saapumisesta määräajan jälkeen
17.12.2015
Kunnallisasia – Kunnan toimiala – Valtiontuki – Kunnan omistama kiinteistöyhtiö – Hirsirakentamisen edistäminen – Työllisyyden edistäminen – Pääomasijoitus – Osakemerkintä – Valtiontuen edellytykset – Taloudellinen etu – Markkinataloudessa toimivan yksityisen sijoittajan kriteeri – Taloudellisen edun valikoivuus – Vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan – Kilpailun vääristyminen
14.12.2015
Arvonlisävero – Verovelvollisuus – Yleishyödyllinen yhteisö – Tukipalvelujen myynti – Liiketoiminta – Elinkeinotulo – Verovelvolliseksi hakeutumisen oikeusvaikutukset – Metsän myynti
14.12.2015
Henkilökohtaisen tulon verotus – Valuuttatalletuksen takaisinmaksu – Kurssitappio – Tulonhankkimismeno – Pääomien vapaa liikkuvuus
11.12.2015
Ulkomaalaisasia – Oleskeluluvan peruuttaminen – Avioliitto – Tosiasiallinen perhe-elämä – Erilliset osoitteet – Asian selvittäminen – Suullinen käsittely
11.12.2015
Kunnan luottamushenkilö – Tietojensaantioikeus – Liikesalaisuus – Muutoksenhakulaji – Hallintovalitus
10.12.2015
Kansalaisuusasia – Asuminen Suomessa – Asumisaikaedellytys – Varsinainen asunto ja koti – Ulkomaan työkomennus – Ekspatriaatti
10.12.2015
Elinkeinotulon verotus – Yleishyödyllinen yhteisö – Elinkeinotulo – Latukahvila
9.12.2015
Toimeentulotuki – Oikeus toimeentulotukeen – Vakinainen oleskelu – Unionin kansalainen – Eläkeläinen – Oleskeluoikeuden rekisteröinti – Yhdenvertainen kohtelu – Viimesijainen taloudellinen tuki – Toimeentulon saanti muulla tavalla
9.12.2015
Etunimi – Kotimainen nimikäytäntö – Pätevä syy poiketa nimikäytännöstä
3.12.2015
Asiakirjajulkisuus – Hovioikeuden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoselvitys – Viranomaisen sisäistä työskentelyä varten laadittu asiakirja – Julkisuusperiaate – Poikkeus
2.12.2015
Kaivosasia – Valtaus – Omaisuuden suoja – Kaivoskivennäinen – Jalokivi – Jalokiveksi kelpaava kivennäinen – Amatsoniitti
25.11.2015
Henkilökohtaisen tulon verotus – Asuntokauppa – Kaupan peruuntuminen – Vahingonkorvaus – Käsirahaa vastaava hyvitys
24.11.2015
Ympäristölupa – Ympäristön pilaantumisen rajoittaminen – Lupamääräykset – Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) – Kohtuuton rasitus – Haju – Eläinsuoja – Sikala – Lietesäiliö – Kelluva kate – Kiinteä kate
23.11.2015
Tuloverotus – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Yhteismetsäosuuden luovuttaminen – Metsätalouden harjoittaminen – Kiinteä omaisuus
18.11.2015
Perintövero – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Yritystoiminnan jatkaminen – Osakeyhtiö – Jakamaton kuolinpesä – Alaikäinen
18.11.2015
Ahvenanmaa – Asiakirjajulkisuus – Asianosaisen tiedonsaantioikeus – Tarjousasiakirja – Liiketoimintaa koskeva tieto – Ahvenanmaan maakuntalaki
18.11.2015
Terveydensuojelulaki – Parveketupakointi – Huoneiston omistaja – Huoneiston haltija – Velvoitteen/kiellon kohdistaminen – Aiheuttamisperiaate
18.11.2015
Asiakirjajulkisuus – Maanpuolustussalaisuus – Osajulkisuus
18.11.2015
Ympäristönsuojelulaki – Kunnan ympäristönsuojelumääräys – Kunnallisvalitus – Kunnan toimivalta – Huvi- ja harjoituslentotoiminta – Lentomelu – Meluhaitta – Ilmailulaki
17.11.2015
Ennakkoperintä – Ennakonpidätys ja työnantajan sosiaaliturvamaksu – Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö – Isännöintisopimus – Toimitusjohtaja – Palkka – Työkorvaus
29.10.2015
Metsätalous – Rahoitus – Valitusoikeus – Tieosakas – Tiekunta – Yhteishanke – Metsätie – Yksityinen tie – Perusparannus – Toteutuskustannukset – Tuki – Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta
29.10.2015
Maankäyttö ja rakentaminen – Muutoksenhaku – Valtakunnan toimivalta lainkäyttöä koskevissa asioissa – Jatkovalitus – Valituslupa – Asemakaava – Oikeusvaikutteinen yleiskaava – Ahvenanmaa
29.10.2015
Maankäyttö ja rakentaminen – Muutoksenhaku – Valtakunnan toimivalta lainkäyttöä koskevissa asioissa – Jatkovalitus – Valituslupa – Rakennuslupa – Ahvenanmaa
27.10.2015
Elinkeinotulon verotus – Jälkiverotus – Rahanarvoinen etuus – Arvonlisävero – Arvonlisäveron määräämisen määräaika
23.10.2015
Tuloverotus – Yritysjärjestely – Osittaisjakautuminen – Liiketoimintakokonaisuus – Asunto-osakeyhtiö
23.10.2015
Tuloverotus – Yritysjärjestely – Liiketoimintasiirto – Liiketoimintakokonaisuus – Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö
21.10.2015
Lahjavero – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Yritystoiminnan jatkaminen – Osakeyhtiö – Osakkeet – Äänioikeus
15.10.2015
Oikeusapu – Kunnallisvalitus – Kunnan jäsenen valitus – Myöntämisedellytykset – Oikeusavun lakkaaminen – Avustajan palkkio
14.10.2015
Julkinen hankinta – Hankintaoikaisu – Päätös keskeyttää hankinta – Uusi hankintaoikaisu – Päätös olla keskeyttämättä hankintaa – Valitusoikeus
13.10.2015
Julkinen hankinta – Hankintamenettelyn lainmukaisuus – Hankintapäätöksen kumoaminen – Tarjouspyynnön epäselvyys – Valitusperuste – Ratkaisun peruste – Ennakoitavuus – Viran puolesta tutkiminen markkinaoikeudessa – Asianosaisten kuuleminen erikseen kumoamisen perusteista
8.10.2015
Vesitalousasia – Pohjavesi – Lämpökaivo – Maalämpöjärjestelmä – Pohjaveden laatu – Pilaantuminen – Ympäristönlaatunormi
 
Julkaistu 12.1.2016
Sivun alkuun |