Vuosikirjapäätökset

Korkein hallinto-oikeus on vuodesta 1918 lähtien julkaissut vuosikirjassaan ratkaisuselosteet periaatteellisesti merkittävimmistä päätöksistään. Vuosikirjaan valitaan päätökset, joilla on merkitystä lain soveltamiselle muissa samanlaisissa tapauksissa tai joilla on muutoin yleistä merkitystä.

Vuosikirjapäätöksinä julkaistaan nykyisin noin kaksisataa ratkaisua vuodessa.

Vuosikirjapäätöksen seloste on aina kyseisessä oikeudenkäynnissä käytetyllä kielellä eli suomeksi tai ruotsiksi. Jos vuosikirjaratkaisun kieli on ruotsi, suomenkielisenä julkaistaan lyhyt yhteenveto.

Kaikilla vuosikirjapäätöksilläkin on oma säännönmukainen taltionumeronsa, mutta niillä on myös oma erillinen tunnusnumerointinsa. Vuosikirjapäätösten numerotunnukset ovat vakiintuneesti muotoa KHO 2016:50, jota on tarkoitettu käytettäväksi esimerkiksi ratkaisuihin eri yhteyksissä viitattaessa. Kuitenkin KHO:n sivustolla ja Finlex-järjestelmässä vuosikirjapäätösten otsikoissa tunnuksiin on aikoinaan hakuteknisistä syistä ryhdytty lisäämään kaksoispiste lyhenteen KHO ja vuosiluvun väliin, esimerkiksi KHO:2016:50. Näin menetellään vielä ainakin toistaiseksi, mutta ensimmäistä kaksoispistettä ei siis ole tarkoitettu itse numerotunnuksen osaksi eikä viittauksissa käytettäväksi.

Tuoreimmat vuosikirjapäätökset ovat avainsanoineen alla ja listauksena sivun vasemmalla palstalla, aiemmat päätökset ovat sivun oikealla palstalla vuosijärjestyksessä.

8.12.2017
Oikeudenkäyntimaksu – Hallinto-oikeuden esittelijän päätös – Purku – Pysäköintivirhe – Tosiasiallinen este oikeuden saavuttamiselle muutoksenhaun avulla
7.12.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Ranta-asemakaava – Yhteiskäyttöalue – Kaavamuutos – Selvitysten riittävyys
4.12.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Tilapäinen käyttötarkoituksen muuttaminen – Lupaehto – Liityntä maankäytön ohjaamiseen
1.12.2017
Varainsiirtovero – Kiinteistö – Lykkäävä ehto – Lainhuutohakemuksen tekemisen laiminlyönti – Kaupan purku – Viivästyskorotuksen palauttaminen
28.11.2017
Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Metsästyslaki – Luontodirektiivi – Poikkeuslupa – Suden rauhoituksesta poikkeaminen – Kannanhoidollinen metsästys
27.11.2017
Kaivostoiminta – Kaivoslaki – Hakemuksen siirto – Luvan siirto – Valituskelpoisuus – Valitusoikeus – Yhdistys – Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
27.11.2017
Ampuma-ase – Hallussapitoluvan peruuttaminen – Luvanhaltijan pyyntö – Pyynnölle asetettavat vaatimukset – Suullinen pyyntö – Suostumus
23.11.2017
Julkinen hankinta – Neuvottelumenettely – Valitus hankintamenettelyn aikana tehtyjä päätöksiä koskevasta markkinaoikeuden ratkaisusta – Valittamatta jättäminen lopullisia hankintapäätöksiä koskevasta markkinaoikeuden ratkaisusta – Oikeussuojan tarve – Asiaratkaisun antamatta jättäminen
22.11.2017
Henkilökohtaisen tulon verotus – Ennakkoratkaisu – Varsinainen työpaikka – Toissijainen työpaikka – Työnantajan toimipiste – Asunnon ja varsinaisen työpaikan väliset matkat – Koti – Etätyö
22.11.2017
Kaivostoiminta – Kaivoslaki – Kaivostoiminnan lopetus- ja jälkitoimenpiteet – Siirtymäsäännökset – Yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset määräykset – Vakuus – Vakuuden asettamisvelvoite
22.11.2017
Lastensuojelu – Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen – Lastensuojelun tarpeen selvittäminen – Uhkasakko – Hallinto-oikeuden toimivalta – Suhteellisuusperiaate
21.11.2017
Laiminlyöntimaksu – Tilaajan selvitysvelvollisuus – Kansainvälinen kuljetuspalvelu – Suomessa tapahtunut kuljetuspalvelu – Alihankintalaskutus – Raja-arvon laskeminen – Sopimuksen arvo
15.11.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Toimenpidelupa – Pysäköintialue – Käyttötarkoitus – Poikkeamisen tarve – Yleiskaava – Ehdoton rakentamisrajoitus – Ranta-aluetta koskeva rakentamisrajoitus
10.11.2017
Ulkomaalaisasia – Yksin Suomeen tullut alaikäinen turvapaikanhakija – Käännyttäminen – Paluudirektiivi – Paluun turvallisuuden ja vastaanotto-olosuhteiden asianmukaisuudesta varmistuminen
10.11.2017
Ulkomaalaisasia – Yksin Suomeen tullut alaikäinen turvapaikanhakija – Käännyttäminen – Paluudirektiivi – Paluun turvallisuudesta ja vastaanotto-olosuhteiden asianmukaisuudesta varmistuminen – Huostaanotto
9.11.2017
Poronhoitolaki – Paliskunta – Julkisoikeudellinen yhdistys – Paliskunnan kokous – Hallintolaki – Esteellisyys – Jäävääminen – Menettely – Tokkatyöt – Talous
7.11.2017
Oikeusapu – Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Yksityinen avustaja – Avustajanmääräyksen jatkaminen
27.10.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Katusuunnitelma – Kuorma-autojen pysäköintialue – Sopeutuminen asemakaavan mukaiseen ympäristöön
26.10.2017
Vesihuolto – Hallintopakko – Liittämisvelvollisuus – Sopimuksen tekeminen – Toimivalta
24.10.2017
Ympäristölupa – Ympäristönsuojelulaki – Eläinsuoja – Broilerikasvattamo – Laajennus – Hajuhaitta – Kohtuuton rasitus – Katselmus – Ohje-etäisyydet
23.10.2017
Asiakirjajulkisuus – Valvontasalaisuus – Tarkastussalaisuus – Työsuojelutarkastus – Tarkastusilmoitus
20.10.2017
Oikeusapu – Kansainvälinen suojelu – Vapaaehtoinen paluu – Selvästi perusteeton valitus­lupahakemus – Avustajan palkkiovaatimuksen hylkääminen
20.10.2017
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Tavaran oma käyttö – Vastikkeeton luovutus – Alennus – Myynninedistäminen – Ostojen perusteella kertyvät kanta-asiakaspisteet – Tavarapalkintojen luovuttaminen kanta-asiakaspisteitä vastaan – Pisteiden käyttäminen myyntituotteiden osamaksuksi
19.10.2017
Virkamies – Poliisimies – Irtisanominen – Poliisin käyttäytyminen – Rikostuomio – Erityisen painava syy – Kohtuullinen aika – Suullinen käsittely
17.10.2017
Tuloverotus – Pääomatulojen verotus – Luovutusvoitto – Luovutusvoiton verovapaus – Sukupolvenvaihdosluovutus – Maatilakokonaisuus – Maa- ja metsätalous – Rantatontti – Ranta-asemakaava
17.10.2017
Luonnonsuojelulaki – Viitasammakko – Suojelusta poikkeaminen – Lisääntymis- ja levähdyspaikka – Vapaa-ajanasuntoalue – Puutarhakylähanke – Luontodirektiivi – Pakottava syy
16.10.2017
Julkinen hankinta – Hankintamenettelyn keskeyttäminen – Hankintapäätöksen poistaminen – Oikeussuojan tarve hankintapäätöksen osalta – Asiaratkaisun antamatta jättäminen
16.10.2017
Numeroista muodostuva tavaramerkki – Erottamiskyky – Tavaran ominaispiirteitä kuvaava tavaramerkki – Tavaramerkin ja tavaran välinen yhteys – Määrä – Hinta – Unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö
16.10.2017
Tavaramerkki – Sekaannusvaara – Rekisteröintieste – Rekisteröintisuostumus – Valituslupa – Muu painava syy
12.10.2017
Asiakirjajulkisuus – Julkisuuslain soveltaminen – Viranomaisten sisäistä työskentelyä varten laadittu asiakirja – Virkamiesten välinen sähköpostiviestintä – Eri viranomaiset – Ympäristöministeriö – ELY-keskus
12.10.2017
Julkinen hankinta – Valituksen laajentaminen – Oikeusastejärjestys – Asian muuttuminen toiseksi – Tutkimatta jättäminen – Tarjousten vertailu
11.10.2017
Tavaramerkki – Vilpillinen mieli – Ehdoton rekisteröintieste – Puhevalta – Oikeussuojan tarve
6.10.2017
Yhtiöoikeudelliset hallintotoimet – Asunto-osakeyhtiö – Erityinen tarkastus – Varsinainen yhtiökokous – Ehdotuksen käsitteleminen – Riittävän kannatuksen toteaminen – Asian siirtäminen ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltäväksi
4.10.2017
Vesiasia – Hallintopakko – Vesialue – Vesijätön lunastus – Vesialueen täyttö – Läjitys
4.10.2017
Julkinen hankinta – Tarjouspyyntö – Tekninen eritelmä – Vertailuperusteiden asettaminen – Syrjimätön kohtelu
3.10.2017
Kokoontumislaki – Yleisötilaisuuden kieltäminen – Ilmeinen lainvastaisuus – Sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen – Rikoslaki – Taide-esitys – Perustuslaki – Ihmisoikeudet – Perusoikeusmyönteinen ja perustuslainmukainen laintulkinta – Sananvapaus – Taiteen vapaus
28.9.2017
Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Tavaramerkki – Erottamiskyky – Väritavaramerkki – Kuviotavaramerkki – Kuvio – Väriselitys – Väriyhdistelmä – Graafinen esitys – Käyttönäytön tarve – EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntö – EUIPO:n käytäntö
27.9.2017
Lahjavero – Verovelvollisuuden alkamisajankohta – Trusti
22.9.2017
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Uusi turvapaikkaperuste – Turvapaikkaperusteen esittämisen ajankohta – Seksuaalinen suuntautuminen – Henkilökohtaisen uskottavuuden arviointi – Suullinen käsittely
18.9.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Poikkeaminen – Rakennuksen purkaminen – Asemakaava – Suojelumääräys – Pakottava syy – Poikkeamisen tarve – Rakennuksen sijainti kahdella kiinteistöllä – Kiinteistönraja – Eri omistajat – Omistajien välisessä sopimussuhteessa annettu yleisen tuomioistuimen purkamismääräys
13.9.2017
Elinkeinotulon verotus – Siirtohinnoittelu – Konserni – Kotimainen emoyhtiö – Palvelumaksu – Voittolisä – Kustannusvoittolisämenetelmä – Vertailukelpoinen yhtiö
13.9.2017
Elinkeinotulon verotus – Tulon veronalaisuus – Siirtohinnoittelu – Konserni – Palveluja tarjoava konserniyhtiö – Toiminnanohjausjärjestelmä – Palvelumaksu – Kustannustenjakojärjestelmä – Enterprise Resource Planning
4.9.2017
Arvonlisävero – Rakentamispalvelun oma käyttö – Perustajarakentaja – Veron peruste – Veron perusteen enimmäismäärä – Arvonlisäverodirektiivin tulkintavaikutus
4.9.2017
Arvonlisävero – Rakentamispalvelun oma käyttö – Perustajarakentaminen – Veron peruste – Välillisten kustannusten osuuden laskeminen – Neljän vuoden liukuva keskiarvo
4.9.2017
Joukkoliikenne – Reittiliikenne – Täydentävä liikenne – Palvelusopimusasetuksen mukainen liikenne – Jatkuva ja vakava haitta
4.9.2017
Joukkoliikenne – Markkinaehtoinen liikenne – Reittiliikenne – Palvelusopimusasetuksen mukainen liikenne – Palvelutason määrittely – Yleinen sääntö – Julkinen tuki – Kilpailun rajoittaminen
1.9.2017
Ylimääräinen muutoksenhaku – Purkuhakemus – Ilmeisesti väärä lain soveltaminen – Julkinen hankinta – Valvontadirektiivi 89/665/ETY – Vahingonkorvaus – Hyvitysmaksuseuraamus – Kansallinen oikeussuojakeino
31.8.2017
Julkinen hankinta – Hankinnan kohteen ja tarjouksen valintaperusteen muuttaminen kesken hankintamenettelyn – Yhdenvertaisen kohtelun periaate – Avoimuusperiaate – Hankinnan ehtojen olennainen muutos – Hankinta-asiakirjoja koskeva muutos – Hankintailmoitus – Tarjouspyyntö – Hankinnan kohde – Tarjouksen valintaperuste – Rajoitettu menettely – Hyvitysmaksun edellytykset – Virheellisyyden luonne
30.8.2017
Ulkomaalaisasia – Turvapaikkamenettely – Turvapaikkapuhuttelupöytäkirja – Asianosaisen kuuleminen – Oikeus saada tieto ei-julkisen asiakirjan sisällöstä
28.8.2017
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Muun oleskelulupaperusteen tutkiminen – Maasta poistamista koskeva kokonaisharkinta – Perheside – Siteet Suomeen – Lapsen etu
25.8.2017
Alkoholijuomien anniskelulupa – Luvan pysyvä peruuttaminen – Luvanhaltijassa määräämisvaltaa käyttävät henkilöt – Verovelat – Yksityishenkilön velkajärjestely – Muuttuneet olosuhteet
24.8.2017
Työsuojelu – Tilaajavastuulaki – Soveltamisala – Laiminlyöntimaksu – Raja-arvon laskeminen – Alihankinta – Jatkuva alihankintasuhde
23.8.2017
Oikeudenkäyntikulut – Julkisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut – Yksityisen asianosaisen korvausvelvollisuus – Ilmeisen perusteeton vaatimus – Henkilökohtaisen tulon verotus
23.8.2017
Liikennelupa – Tavaraliikenteen yhteisölupa – Liikenteestä vastaava henkilö – Usean yhtiön liikenteestä vastaava henkilö – Liikenteenharjoittaja-asetus
18.8.2017
Kehitysvammaisten erityishuolto – Perusoikeuksien rajoittaminen – Muun kuin laissa säädetyn rajoitustoimenpiteen käyttäminen – Kameravalvonta – Kehitysvammaisen henkilökohtaisessa käytössä olevan huoneen ja wc-tilojen kameravalvonta – Yksityiselämän ja kotirauhan suoja – Muutoksenhakujärjestys
18.8.2017
Henkilökohtaisen tulon verotus – Kiinteistön vuokraus – Vapaa-ajan asunto – Vuokratulon hankkimisesta aiheutuneet menot – Lomamökin tyhjillään olo – Tulonhankkimistarkoitus
17.8.2017
Ampuma-ase – Hankkimislupa – Tulivoimainen ase – Useita aseita – Harrastusperuste
14.8.2017
Arvonlisävero – Vähennysoikeus – Tytäryhtiön osakkeiden myyntiin liittyvät kulut – Liike-toiminnan lopettaminen
11.8.2017
Henkilökohtaisen tulon verotus – Verotusmenettely – Veron kiertäminen – Valituksen hylkäämistä tarkoittavan vaatimuksen esittäminen – Asian tutkimisen laajuus tuomioistuimessa
11.8.2017
Elinkeinotulon verotus – Yritysjärjestely – Asiantuntijakustannukset – Vähennyskelpoisuus – Vuosikulu – Aktivointi
9.8.2017
Hallintoriita – Aiheettomasti maksetun palkan takaisinperintä – Kunnallinen viranhaltija – Kolmen vuoden määräaika – Velan vanhentumisesta annettu laki – Erityislain ja yleislain suhde – Määräaika hallintoriitahakemuksen vireillepanolle
2.8.2017
Julkinen hankinta – Hankinnan kohdetta koskevat vaatimukset – Tarjouspyynnön syrjivyys – CE-merkintä – Sertifikaattivaatimus
28.7.2017
Sähkömarkkinalaki – Energiavirasto – Valvontapäätös – Kohtuullisen tuoton laskentamenetelmien ennustettavuus – Vahvistuspäätöksessä valvontajaksolle vahvistetut menetelmät – Verkkovuokrajärjestelyn purkaminen – Investointikustannusten käsittely valvontapäätöksessä yleiskustannuslisän ja katteen osalta
20.7.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Rantayleiskaava – Maanomistusolojen muutokset – Siirrettävät rakennuspaikat – Kohtuuton haitta – Rantojensuojeluohjelma – Luonnonsuojelualue
20.7.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Toimenpidelupa – Jätevesijärjestelmä – Luvan myöntämisedellytykset – Mahdollisuus liittyä vesi- ja viemäriverkostoon – Ympäristölle aiheutuva haitta – Suhde ympäristönsuojelulainsäädäntöön
14.7.2017
Ulkomaalaisasia – Karkottaminen – Karkottamisen edellytysten kokonaisharkinta – Syyllistyminen pahoinpitelyyn – Kulttuuriset syyt
7.7.2017
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Seksuaalinen suuntautuminen – Henkilökohtaisen uskottavuuden arviointi – Suullinen käsittely
6.7.2017
Ulkomaalaisasia – Vastuunmäärittämisasetus (ns. Dublin III) – Hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio – Perheenjäsen – Kansainvälistä suojelua hakeneen näyttövelvollisuus – Oikeussuojakeinot
6.7.2017
Kunnallisasia – Vaalilautakunta – Kokoonpano – Varsinainen jäsen – Varajäsen
5.7.2017
Kunnallisasia – Huvilatontin vuokraaminen – Vuokrasopimusten uusimista koskevat periaatteet – Vuokran kaavamainen määräytymisperuste – Valtuuston harkintavalta – Yhdenvertaisuus – Tasapuolinen kohtelu
5.7.2017
Tuloverotus – Verotusmenettely – Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus – Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi – Sovellettava säännös – Luottamuksensuoja – Viranomaisen noudattama käytäntö
5.7.2017
Kunnallisasia – Loma-asuntorakennuspaikan vuokraaminen – Maanvuokrasopimuksen uusiminen – Vuokran määräytymisperuste – Käyvästä hintatasosta poikkeaminen – Valtuuston harkintavalta
5.7.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaava – Asemakaavamääräykset – Arvokas porrashuone – Hissi – Rakennuslupamenettely
30.6.2017
Koulutapaturma – Julkisoikeudellinen saatava – Vanhentumislain soveltamisala – Vanhentuminen – Vanhentumisaika
30.6.2017
Arvonlisävero – Kansainväliseen kauppaan liittyvät verottomuudet – Palvelun myynti ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevan vesialuksen lastin välittömiä tarpeita varten – Lastin nostopalvelu – Unionin tuomioistuimen antama ennakkoratkaisu
30.6.2017
Arvonlisävero – Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Tavaran ja palvelun myynnin käsitteet – Purkutyöpalvelun myynti – Purkujätteen hyödyntäminen – Purkukohteen osto – Purkupalvelun myynti
29.6.2017
Julkinen hankinta – Hankintaoikaisupäätös – Hankintapäätöksen poistaminen – Hankintamenettelyn keskeyttäminen – Oikeussuojan tarve hankintapäätöksen osalta – Asiaratkaisun antamatta jättäminen
28.6.2017
Tavaramerkki – Sekaannusvaara – Aikaisempi oikeusperuste – Toiminimi – Rauhanomainen rinnakkaiselo tai -käyttö – Rekisteröintisuostumus – Viran puolesta tutkiminen – Unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö
28.6.2017
Hallintoriita – Sosiaalihuollon kustannukset – Kustannusten jakautuminen kuntien välillä – Äkillinen sairastuminen – Kotikunnan valintaoikeus – Asuminen jo aiemmin kahdessa kunnassa – Asumispalvelujen kustannusten korvaaminen
28.6.2017
Hallintoriita – Sosiaalihuollon kustannusten jakautuminen kuntien kesken – Palveluasuminen – Henkilökohtainen apu – Vakava sairaus – Kyvyttömyys asua itsenäisesti – Muutto toiseen kuntaan vanhempien luokse – Kotikunnan valintaoikeus
28.6.2017
Hallintoriita – Sosiaalihuollon kustannukset – Kustannusten jakautuminen kuntien välillä – Asuminen vanhempien kanssa omaishoidon turvin – Muutto toiseen kuntaan tehostetun palveluasumisen yksikköön – Palveluasuminen – Kehitysvammainen henkilö – Kotikunnan valintaoikeus
22.6.2017
Ulkomaalaisasia – Laki kotoutumisen edistämisestä – Maahantulomatkan kustannusten korvaaminen – Perheenjäsen – Hallituksen esityksen perustelut
22.6.2017
Kunnallinen viranhaltija – Palkkaa vastaava korvaus – Hallintoriita – Kuuden kuukauden määräaika – Myöhästynyt hakemus – Hallintoriita-asiassa ei samanaikaisesti valitusta
20.6.2017
Toimeentulotuki – Toimeentulotuen myöntäminen – Selvitysvelvollisuus – Hakijan velvollisuus tietojen antamiseen
15.6.2017
Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen – Toimivalta – Viranhaltija
14.6.2017
Hallintoriita – Omaishoidon tuen hoitopalkkion takaisinperintä – Sosiaalihuoltolain mukainen palvelu tai etuus – Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen – Oikeudenkäyntimaksu
14.6.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Luonnonsuojelulaki – Direktiivilaji – Lisääntymis- ja levähdyspaikka – Hävittämis- ja heikentämiskielto – Pohjanlepakko – Vesisiippa – Pikkulepakko – Uhkasakkolaki – Rakennusvalvonta-asia – Uhkasakon tuomitseminen – Purkamisvelvoite – Pätevä syy
14.6.2017
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Palautuskielto – Vainokokemukset – Kertomuksen uskottavuus – Oleskelulupa yksilöllisestä inhimillisestä syystä
9.6.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Hallintopakko – Rakennus – Rakennuslupa – Luvan tarve – Saunalautta
8.6.2017
Patentti – Patenttilain 71 a §:n mukainen esitys – EP-patentti – EPO:n käytäntö – Kansallinen voimaansaattaminen – Määräaika – Käännös – Menetetty määräaika – Huolellisuus – Luottamus yhteistyökumppaniin – Valvontajärjestelmä
8.6.2017
Hyödyllisyysmallioikeus – Uudet suojavaatimukset – Valituslupa
8.6.2017
Vammaispalvelu – Kuljetuspalvelu – Näkövammainen – Järjestämistapa – Tilauskeskus – Luottamuksensuoja
2.6.2017
Julkinen hankinta – Valittaja suljettu tarjouskilpailusta – Hyvitysmaksuasia – Valitusperusteista lausuminen
1.6.2017
Arvonlisävero – Arvonlisäveron soveltamisala – Palvelun myynti – Vastike – Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu – Tekijänoikeuden haltijoita edustava järjestö
1.6.2017
Tavaramerkki – Sekaannusvaara – Laajalti tunnetun tavaramerkin suoja – Tavarayhteys – Merkkiyhteys – Tavaramerkkien välinen yhteys – Maineen tai erottamiskyvyn hyväksikäyttö – Haitta erottamiskyvylle tai maineelle – Direktiivin mukainen tulkinta
31.5.2017
Eläinsuojelu – Valvonta – Kiellot ja määräykset – Ilmoitus aluehallintovirastolle – Ammattimainen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuva seura- ja harrastuseläinten pito – Hevosten pitäminen – Pitopaikan ilmoittaminen
31.5.2017
Eläinsuojelu – Valvonta – Kiellot ja määräykset – Ilmoitus aluehallintovirastolle – Ammattimainen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuva seura- ja harrastuseläinten pito – Kissojen pitäminen
30.5.2017
Kansalaisuusasia – Suomen kansalaisuus ilmoituksesta – Kansalaisuuden saamisen edellytykset – Kansalaisuuden saamisen ajankohta – Tuomittu vankeusrangaistus
29.5.2017
Metsästyslaki – Poikkeuslupa – Suden rauhoituksesta poikkeaminen – Valitusoikeus – Paikallinen tai alueellinen yhteisö – Yhdistys – Yhdistyksen kotipaikka – Yhdistyksen toimialue
22.5.2017
Vesitalousasia – Voimalaitos – Lupaharkinta – Intressivertailu – Vesistövaikutukset – Vesipuitedirektiivi – Weser-tuomio – Vesienhoitosuunnitelma – Vesimuodostuma – Joki – Ympäristötavoite – Voimakkaasti muutettu vesimuodostuma – Saavutettavissa oleva hyvä tila – Ekologisen tilan osatekijä – Kalatalous – Nousueste
19.5.2017
Arvonlisävero – Soveltamisala – Verovelvollisuus – Liiketoiminta – Yliopisto – Liikuntapalvelut – Direktiivin välitön oikeusvaikutus
19.5.2017
Menetetyn määräajan palauttaminen – Turvapaikka – Oleskelulupa
18.5.2017
Apteekkilupa – Apteekkiluvan peruuttaminen – Apteekkimaksu – Apteekkimaksurikkomus – Apteekkimaksuilmoituksen laiminlyönti – Törkeä kirjanpitorikos – Ehdollinen vankeusrangaistus – Ilmeinen sopimattomuus – Varoitus – Elinkeinovapaus – Ammatinharjoittamisvapaus – Ne bis in idem – Lääketurvallisuus – Kokonaisharkinta – Luottamuksensuojaperiaate – Suhteellisuusperiaate
15.5.2017
Ulkoasutavaramerkki – Erottamiskyvyn puuttuminen – Erottamiskyvyn saavuttaminen käytön kautta – Tunnettuustutkimus
15.5.2017
Asiakirjajulkisuus – Liikesalaisuus – Salassapitomääräys – Yleisen tuomioistuimen antaman salassapitomääräyksen merkitys hallintoviranomaisessa ja hallintotuomioistuimessa
15.5.2017
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Vanhemman ja lapsen yhteinen hakemus – Lapsen mielipide – Lapsen kuuleminen – Lapsen etu – Turvapaikkapuhuttelu – Menettelyvirhe
12.5.2017
Henkilökohtaisen tulon verotus – Oman asunnon luovutusvoitto – Omistusaika – Ositus – Perinnönjako
11.5.2017
Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Koulutuspalvelu – Ulkomainen yliopisto – MBA-koulutus – Rinnastettavuus suomalaiseen korkeakouluopetukseen – Yhdenvertaisuus – Syrjimättömyys
10.5.2017
Henkilökohtaisen tulon verotus – Osakevaihto – Yritysjärjestelydirektiivi – Liiketaloudelliset perusteet – Veron kiertäminen
9.5.2017
Ulkomaalaisasia – Vastuunmäärittämisasetus (ns. Dublin III) – Hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio – Alaikäisenä jätetty hakemus – Täysi-ikäistyminen asian käsittelyn aikana
9.5.2017
Ympäristönsuojelu – Ympäristölupa – Toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa – Lupamääräysten tarkistaminen – Toiminnan olennainen muuttaminen – Ympäristöluvan muuttaminen määräaikaiseksi – Hakemuksen osittainen hylkääminen – Kaivostoiminta
9.5.2017
Ympäristövaikutusten arviointimenettely – Määräyksenvarainen ympäristövaikutusten arviointimenettely – Kaivostoiminta – Toiminnan muuttaminen – Purkuputki – Ympäristöluvan myöntämisen edellytykset – Päästöjen rajoittaminen – Hallinto-oikeuden toimivalta – Sekoittumisvyöhyke
5.5.2017
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Toissijainen suojelu – Sisäisen paon mahdollisuus – Afganistan – Kabul – Lapsiperhe
5.5.2017
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Toissijainen suojelu – Sisäisen paon mahdollisuus – Afganistan – Kabul – Lapsiperhe
5.5.2017
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Toissijainen suojelu – Mielivaltaisen väkivallan aste – Aseellinen selkkaus – Pääsy turvalliselle alueelle – Matkareitti – Täsmällinen ja ajantasainen maatietous – Afganistan
5.5.2017
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Toissijainen suojelu – Mielivaltaisen väkivallan aste – Aseellinen selkkaus – Täsmällinen ja ajantasainen maatietous – Afganistan
5.5.2017
Julkinen hankinta – Tarjoajan taloudellista ja rahoituksellista tilannetta koskeva soveltuvuusvaatimus – Oikeus osoittaa taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen liittyvät tiedot muulla kuin vaaditulla asiakirjalla – Suoraan hankintalakiin perustuva oikeus
5.5.2017
Henkilökohtaisen tulon verotus – Maatalousyhtymä – Asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset – Yhtymän vai osakkaan menoa – Tulolaji – Ansiotulosta tehtävät vähennykset
5.5.2017
Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Täytäntöönpanomääräys – Hallinto-oikeuden toimivalta
3.5.2017
Turvakielto – Huoltajuudesta erotettu vanhempi – Puhevalta turvakiellon kumoamisasiassa – Käräjäoikeuden määräämä tiedonsaantioikeus – Osoitetiedot – Turvakiellon edellytysten arviointi osoitetietojen pyytämisen yhteydessä
2.5.2017
Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Ulkomaalaisasia – Schengen-valtion myöntämä oleskelulupa – Käännyttäminen – Maahantulokielto – Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaarantaminen
27.4.2017
Elinkeinotulon verotus – Osinkotulojen verotus ns. kolmansista maista – EU-oikeus – Pääomien vapaa liikkuvuus – Stand-still -lauseke
27.4.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Ranta-asemakaava – Selvitysten riittävyys – Mitoitus – Rakentamiskelvoton ranta – Luonnonsuojelualue – Korvattavat rakennuspaikat
21.4.2017
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Luopuminen islamista – Kristityksi kääntyminen – Sur place -tilanne – Uskonvakaumuksen tutkiminen
20.4.2017
Asunto-osakeyhtiö – Ylimääräinen yhtiökokous – Vähemmistöosakas – Saman asian uudelleen käsittely – Yhtiöjärjestyksen kohtuullistaminen – Kanne – Määräaika
20.4.2017
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Matkustusasiakirja oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä – Perhe-elämän suoja – Elatusapuvelka
19.4.2017
Henkilökohtaisen tulon verotus – Henkilökuntaetu – Työnantajan järjestämä työterveyshuolto – Ryhmäsairauskuluvakuutus – Johtoryhmän kattavampi vakuutus – Veronalaisen edun määrä
18.4.2017
Ympäristölupa – Ympäristönsuojelulaki – Turvetuotanto – Kuivatusvesien johtaminen – Luonnonsuojelulaki – Natura 2000 -kohde – Luontodirektiivi – Arviointivelvollisuus – Arvioinnin tarveharkinta – Arvioinnin asianmukaisuus
10.4.2017
Kunnallisasia – Viranhaltijapäätös – Asiamiehenä toimineen viranhaltijan esteellisyys – Otto-oikeus – Määräajan alkaminen – Työjärjestelyjä koskeva päätös
10.4.2017
Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Itsenäinen yhteenliittymä – Yhteenliittymän jäsenet – Konserni – Emoyhtiö – Tytäryhtiöt
7.4.2017
Ulkomaalaisasia – Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen – Kuuleminen – Hallintopäätöksen tehnyt viranomainen
5.4.2017
Henkilökohtaisen tulon verotus – Osakeyhtiö – SVOP-rahasto – Pääomanpalautus – Pääomansijoitus – Sulautuminen – Jakautuminen – Yleisseuraanto – Kirjanpitoarvo – Käypä arvo
3.4.2017
Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen – Lapselle läheinen henkilö – Muu kuin lapselle läheinen henkilö
3.4.2017
Jäte – Jätteen haltija – Jätehuollon järjestäminen – Konkurssi – Konkurssipesän vastuu – Hallintopakko
31.3.2017
Julkinen hankinta – Valitusaika – Vaiheittainen hankintamenettely – Hankintamenettelyn aikana poissulkeminen – Poissulkemiseen johtaneesta päätöksestä valittaminen – Olennaisesti puutteellinen päätös – Kuuden kuukauden valitusajan laskeminen
31.3.2017
Tuloverotus – Tappioiden vähentäminen – Omistajanvaihdos – Käyttölupa – Hakemuksessa esitetyt tiedot – Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi – Siirtohinnoitteluoikaisu – Sitovuus
31.3.2017
Henkilökohtaisen tulon verotus – Henkilökuntaetu – Henkilökunta-alennus – Koko henkilökunta – Liiketoiminta-alue
30.3.2017
Kiinteistövero – Rakennuksen verotusarvo – Käyttötarkoituksen muutos – Keskeneräinen rakennus – Teollisuusrakennus – Toimistorakennus
30.3.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Toimenpidelupa – Asemakaavamääräys – Maalämpökaivon poraaminen – Kaukolämpöverkkoon liittymisvelvollisuus – Liittymisvelvollisuutta koskevan asemakaavamääräyksen soveltamisrajoitukset
30.3.2017
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Liittymisperiaate – Alennettu verokanta – Viihdetilaisuus – Karhunkatselupalvelu
29.3.2017
Julkinen hankinta – Erityisalojen hankinta – Metrovaunut – Neuvottelumenettely – Hankinnan kohteen määrittely – Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu – Hyvitysmaksuvaatimuksen hylkääminen – Hankintayksikön valitusoikeus
28.3.2017
Kiinteistöverotus – Pysäköintihalli – Autotallirakennus – Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti – Yleinen kiinteistöveroprosentti
22.3.2017
Elinkeinotulon verotus – Tulon veronalaisuus – Käyttöomaisuus – Käyttöomaisuusosake – Vaihto-omaisuus – Toiminnallinen yhteys – Tuulivoimalahankkeiden käynnistäminen ja kehittäminen
20.3.2017
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Ihmiskauppa – Suojelun tarjoaminen – Oleskeluluvan myöntäminen ihmiskaupan uhrille – Oleskeluluvan myöntäminen yksilöllisestä inhimillisestä syystä – Haavoittuva asema – Nigeria
20.3.2017
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Ihmiskauppa – Suojelun tarjoaminen – Oleskeluluvan myöntäminen ihmiskaupan uhrille – Oleskeluluvan myöntäminen yksilöllisestä inhimillisestä syystä – Haavoittuva asema – Käännyttäminen – Nigeria
17.3.2017
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa perhesiteen perusteella – Avioliitto – Maahantulokielto – Lain säännösten kiertäminen
15.3.2017
Kansalaisuusasia – Selvitysvelvollisuus – Toimeentulon luotettava selvittäminen – Toimeentulolähde
9.3.2017
Varainsiirtovero – Työsuhdeoptio – Optio-oikeuden antaminen – Optio-oikeuden käyttäminen – Uudet osakkeet – Yhtiön hallussa olevat osakkeet – Maksuton osakeanti yhtiölle itselleen – Vastike – Työpanos
9.3.2017
Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Rahoituspalvelu – Rahoitusyhtiö – Varastorahoitus – Kaupintapalvelu – Vähennysoikeus – Yleiskulut
9.3.2017
Kuitintarjoamisvelvollisuus käteiskaupassa – Kuitin laatiminen – Laiminlyöntimaksu – Säännöksen täsmällisyys ja tarkkarajaisuus
9.3.2017
Arvonlisävero – Autokauppa – Vähennysoikeus – Vähennysoikeuden jakaminen – Jakoperuste – Yleiskulut – Liitännäiset liiketoimet – Rahoitus- ja vakuutussopimusten välitys
7.3.2017
Kiinteistöverotus – Yleinen kiinteistöveroprosentti – Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti – Hoivakoti – Ympärivuorokautinen hoivapalvelu
7.3.2017
Arkistotoimi – Arkistolaki – Asiakirjojen pysyvä säilyttäminen – Arkistolaitos – Kansallisarkisto – Toimivalta – Asevelvollisten soveltuvuustesti – Puolustusvoimat – Henkilötietolaki – Asevelvollisuuslaki
7.3.2017
Maankäyttö- ja rakentaminen – Asemakaava – Uusi selvitys – Liito-orava – Tuomioistuimen toimivalta – Valituksen kohde
7.3.2017
Julkinen hankinta – Julkisia hankintoja koskevan sopimuksen määritelmä – Kilpailuttamisvelvoite – Horisontaalinen yhteistyö – SEUT 49 ja SEUT 56 artiklan mukainen avoimuusperiaate ja yhdenvertaisen kohtelun periaate – Markkinaoikeuden toimivalta – Ensihoitopalvelu
2.3.2017
Maankäyttö- ja rakentaminen – Asemakaava – Täydennysrakentaminen – Maanomistajien yhdenvertainen kohtelu – Selvitysten riittävyys – Kaavamerkinnät – Rakennusoikeus
1.3.2017
Hallintoriita – Eläkemenoperusteinen maksu – Ammatillinen koulutus – Ammatillisen koulutuksen rahoitus – Perusteeton etu – Vanhentuminen
28.2.2017
Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu – Apuhoitaja – Jalkojenhoito – Lääkärin lähete – Unionin oikeus
24.2.2017
Kunnallisvalitus – Kaupunginhallituksen valitus oikaisuvaatimuksen johdosta annetusta päätöksestä – Kaupunginhallituksen valitusoikeus
24.2.2017
Maksutalletus – Valitusoikeus – Kuuleminen – Maksutalletuksen edellytykset – Aluehallintovirasto
20.2.2017
Hyödyllisyysmallioikeus – Keksinnöllisyys – Ongelma–ratkaisu-menetelmä – Selvä ero – Tekniikan taso – Alan ammattilainen – Keksinnöllinen oivallus – Yleistiedot – Ikkunarakenne
16.2.2017
Arvonlisävero – Kansainväliseen kauppaan liittyvät verottomuudet – Polttoaineen myynti ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevan vesialuksen varustamiseksi – Myynti jälleenmyyjälle – Nouto säiliöautolla – Putkitoimitukset
15.2.2017
Ympäristönsuojelulaki – Ympäristölupa – Lupamääräys – Vakuus – Kaivostoiminta – Kaivannaisjäte – Jälkihoito – Arvonlisävero
13.2.2017
Ahvenanmaan tieliikennelaki – Asetuksenantovaltuus – Koululaiskuljetus – Kolmipistevyötä koskeva vaatimus – Vaatimuksen tekninen luonne – Asetuksen notifiointi Euroopan komissiolle
10.2.2017
Päästökauppalaki – Päästökauppa­direktiivi – Komission päätökset 2013/448/EU ja 2011/278/EU – Päätösten pätemättömyys – Päästöoikeuksien jakaminen maksutta – Monialainen korjauskerroin – Päästökatto – Laitoskäsite – Hiilivuototoimiala – Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu – Tuomion vaikutusten ajallinen rajaaminen
10.2.2017
Menetetyn määräajan palauttaminen – Turvapaikka – Oleskelulupa – Valituslupahakemus – Asiamies – Asiamiehen menettely – Valituslupahakemuksen myöhästyminen
7.2.2017
Henkilökohtaisen tulon verotus – Yleishyödyllinen yhteisö – Pääomasijoitustoiminta – Veron kiertäminen – Kommandiittiyhtiö – Voitonjakolaina – Korko
6.2.2017
Yhdenvertaisuuslaki – Syrjintä – Pankkipalvelut – Verkkopankkitunnukset – Ensitunnistaminen – Henkilöllisyyden todentaminen – Passi – Vahva sähköinen tunnistaminen – Tunnistusväline – Tunnistuspalvelu
3.2.2017
Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Rahoituspalvelu – Korttimaksuliikkeen hoitaminen
3.2.2017
Tavaramerkki – Sekaannusvaara – Merkkiyhteys – Keskivertokuluttaja
26.1.2017
Tiedoksiantotapa – Tavallinen tiedoksianto – Tiedoksianto saantitodistusta vastaan – Todisteellinen tiedoksianto – Joukkoliikennelupien peruuttaminen – Kehotus laiminlyöntien korjaamiseen – Määräajan asettaminen
25.1.2017
Tavaraliikenteen harjoittaminen – EY:n liikenteenharjoittaja-asetus – Tavaraliikennelain mukainen lisävaatimus – Verojen ja maksujen laiminlyönti – Luvan peruuttaminen
25.1.2017
Taksilupa – Taksiluvan peruuttaminen – Taksiluvan myynti- ja luovutuskielto – Oikeushenkilölle myönnetty taksilupa – Määräämisvallan siirtyminen
25.1.2017
Taksilupa – Taksiluvan peruuttaminen – Taksiluvan myynti- ja luovutuskielto – Oikeushenkilölle myönnetty taksilupa – Määräämisvallan siirtyminen
25.1.2017
Julkinen hankinta – Valitusoikeus – Asianosainen – Oikeudellinen intressi – Alalla toimiva yritys – Valituksen tutkiminen – Tarjouksen antamatta jättämisen merkitys – Tarjouspyyntö muutoksenhaun kohteena
24.1.2017
Arvonlisävero – Myynti yhteisön ulkopuolelle – Matkailijamyynti – Vientimyynti – Ostajan asema elinkeinonharjoittajana – Direktiivinmukaisuus
20.1.2017
Sananvapaus – Kuvaohjelmalaki – Luvan tarve – Täysi-ikäisille suunnattu tilaisuus
20.1.2017
Vammaispalvelu – Henkilökohtainen apu – Omainen – Sunnuntai- ja arkipyhäkorvaukset – Perusteettoman edun palautus – Kohtuullistaminen
19.1.2017
Elinkeinotulon verotus – Jakautuminen – Tappioiden siirtyminen – Vastaanottavalle yhteisölle siirtynyt toiminta
18.1.2017
Vesihuolto – Vesihuoltolaitos – Toiminta-alue – Toiminta-alueen muuttaminen – Toiminta-alueen muuttamisen edellytykset – Kunnan harkintavalta – Vesihuollon tarve
16.1.2017
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Toimeentuloedellytys – Hakijan terveydentila – Käännyttäminen – Kohtuuttomuus – Suhteellisuusperiaate
13.1.2017
Elinkeinotulon verotus – Korkojen vähennyskelpoisuus – Osingonjako – Varojenjaosta aiheutunut velkasuhde – Veron kiertäminen
11.1.2017
Henkilökohtaisen tulon verotus – Peitelty osinko – Tulon jaksottaminen – Oikea verovuosi – Yhtiölainaosuus – Yhtiövastike
10.1.2017
Kansalaisuusasia – Kielitaitoedellytyksestä poikkeaminen – Luku- ja kirjoitustaidottomuus – Ristiriitainen selvitys – Suomen kielen opettajan todistus
5.1.2017
Kunnallisasia – Tasa-arvo – Kuntaenemmistöinen yhtiö – Osakeyhtiö – Hallituksen jäsenten nimeäminen – Toimiohje
4.1.2017
Kunnallisasia – Hallintosäännön muuttaminen – Hallintojohtajan tehtävät – Esteellisyys – Rikosilmoitus
30.12.2016
Ulkomaalaisasia – Muutoksenhaku – Kansainvälinen suojelu – Valitusperusteen esittäminen – Valituksen täydentäminen hallinto-oikeudessa – Määräaika – Tutkimatta jättäminen
29.12.2016
Autovero – Vakinainen asuinpaikka – Ajoneuvon väliaikainen veroton käyttö Suomessa – Henkilökohtaiset ja ammatilliset siteet – Viro
29.12.2016
Kilpailuasia – Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö – Saalistushinnoittelu – Saalistushinnoittelun arviointiperusteet – Muuttuvat kustannukset alittava hinnoittelu – Perusmaidot – Muun toiminnan merkitys – Yhtä tehokas kilpailija – Puolustautumisoikeudet – Oikeus tutustua asiakirja-aineistoon – Menettelyvirhe – Menettelyvirheen korjaaminen oikeudenkäynnin aikana – Seuraamusmaksu – Aiemman seuraamusmaksukäytännön vaikutus – Vahingonkorvauskanteiden vaikutus seuraamusmaksun määräämiseen
29.12.2016
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Toissijainen suojelu – Mielivaltaisen väkivallan aste – Aseellinen selkkaus – Täsmällinen ja ajantasainen maatietous – Jemen
28.12.2016
Tuloverotus – Omien osakkeiden hankkiminen – Osakas – Luovutusvoitto – Pääomatulo – Työpanososinko – Veron kiertäminen – Peitelty osinko – Lääkäriyhtiö
28.12.2016
Tuloverotus – Työpanososinko – Holdingyhtiö – Suosiva osingonjako
28.12.2016
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Ammattiurheilu – Jalkapallo – Pelaajasopimus – Toimeentulo
23.12.2016
Yhdenvertaisuuslaki – Syrjintä – Pankkipalvelut – Verkkopalvelutunnukset – Ensitunnistaminen – Henkilöllisyyden todentaminen – Ajokortti – Vaihdettu ajokortti – Passi – Vahva sähköinen tunnistaminen – Tunnistusväline – Tunnistuspalvelu
23.12.2016
Tavaramerkin rekisteröinti – Rekisteröinnin este – EU-tavaramerkki – EUIPO:n päätös EU-tavaramerkkien osittaisesta kumoamisesta
23.12.2016
Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Vammaispalvelu – Kunnan järjestämisvelvollisuus – Kotikunta Suomessa – Vakinaista oleskelua lähenevä oleskelu toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa – Henkilökohtainen avustaja toisessa jäsenvaltiossa suoritettavien opintojen ajaksi – Sairausetuus – Unionin kansalaisen liikkumisvapaus
22.12.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Ranta-asemakaava – Maanomistaja – Oikeus ranta-asemakaavaehdotuksen laatimiseen – Kunnallisvalitus – Päätöksen muutoksenhakukelpoisuus – Valmistelu
22.12.2016
Poronhoitolaki – Poromerkin hyväksyminen – Paliskunta – Paliskunnan esitys – Paliskuntain yhdistyksen toimivalta
22.12.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Poikkeaminen – Rakennuspaikan muodostaminen – Maankäytön suunnittelun ja kiinteistönmuodostamisen välinen suhde – Kiinteistötoimitus – Halkominen
22.12.2016
Kunnallisasia – Korvausvaatimuksen hyväksyminen – Vahingonkorvaus – Mahdollinen korvausvastuu – Kaupunginhallituksen toimivalta – Harkintavallan käyttö – Tarkoitussidonnaisuuden periaate – Sopimus oikeusriitojen lopettamisesta – Kunnan etu
22.12.2016
Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Julkinen hankinta – Soveltamisala – Markkinaoikeuden toimivalta – Julkisia hankintoja koskevan sopimuksen määritelmä – Tarjoajan valinta – Maatilojen neuvontapalvelu
22.12.2016
Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Henkilötietolaki – Tietosuojadirektiivi – Jehovan todistajat – Saarnaamistyön yhteydessä kerättävät henkilötiedot
22.12.2016
Asiakirjajulkisuus – Pelastuslaitos – Julkisuuslain soveltamisala – Viranomaisen asiakirja – Ei-asiakirja – Sisäinen asiakirja – Palontutkinta – Palopaikalta otettu valokuva
22.12.2016
Menetetyn määräajan palauttaminen – Turvapaikka – Oleskelulupa – Asianajaja – Asiamies – Asiamiehen menettely – Valituksen myöhästyminen
22.12.2016
Menetetyn määräajan palauttaminen – Turvapaikka – Oleskelulupa – Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja – Asiamies – Asiamiehen menettely – Valituksen myöhästyminen
20.12.2016
Ulkomaalaisasia – Perheenyhdistäminen – Turvapaikan saanut perheenkokoaja – Alaikäinen lapsi – Perheenjäsen
20.12.2016
Pysäköintivirhemaksu – Vammaisen pysäköintilupa – Pysäköinti kielletty -liikennemerkki – Yksityisalue – Lentoasema-alue – Selvästi havaittava määräys – Oikeutettu odotus
15.12.2016
Ylimääräinen muutoksenhaku – Purku – Vakuutusoikeus – Menettelyvirhe – Velvollisuus esittää ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Opintotuki – Ulkomailla suoritettavat opinnot – Ulkomailla pitkään asunut Suomen kansalainen – Integroituminen Suomen yhteiskuntaan
15.12.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Yleiskaava – Kyläalue – Rakentamispaine
14.12.2016
Arvonlisäverotus – Seurannaismuutos – Sama verovelvollinen – Määräaika seurannaismuutoksen tekemiselle
12.12.2016
Ulkomaalaisasia – Pakolaisaseman lakkauttaminen – Muuttuneet olosuhteet – Suojelun tarve – Karkottaminen – Maahantulokielto – Kokonaisharkinta – Rikokset – Perhe-elämän suoja – Etelä-Irak – Basran lääni
2.12.2016
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Toimeentuloedellytys – Suhteellisuusperiaate
2.12.2016
Vammaispalvelu – Henkilökohtainen apu – Ikääntymiseen liittyvä sairaus tai toimintarajoite – Silmänpohjan kostea ikärappeuma – Vaikea toimintarajoite
1.12.2016
Arvonlisävero – Pysäköintitoiminta – Pysäköintipaikkojen luovuttaminen – Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö – Osakeomistuksen tuottama oikeus pysäköintiin – Ennakkoratkaisu – Luottamuksensuoja
1.12.2016
Autovero – Invataksi – Maksuunpanon edellytykset – Ajoneuvorekisteri – Käyttötarkoituksen muuttuminen
30.11.2016
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Toissijainen suojelu – Mielivaltaisen väkivallan aste – Määritelmädirektiivi – Palautuskielto – Irak – Bagdad
30.11.2016
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Toissijainen suojelu – Mielivaltaisen väkivallan aste – Määritelmädirektiivi – Palautuskielto – Sisäisen paon mahdollisuus – Irak – Bagdad – Etelä-Irak
30.11.2016
Tavaramerkin rekisteröinti – Sekaantumisvaara – Aikaisempi oikeusperuste – Etuoikeus – Etusija
30.11.2016
Tavaramerkki – Sekaannusvaara – Aikaisempi oikeusperuste – Etusija – Erottamiskyky – Vakiintunut tunnus – Aikaisempi rinnakkaisrekisteröinti
29.11.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Osayleiskaava – Esteellisyys – Palvelussuhdejäävi – Metsähallitus – Tuulivoima
29.11.2016
Kunnallisasia – Venepaikkavuokra – Ulkokuntalaisen kaksinkertainen maksu – Erilainen kohtelu asuinpaikan perusteella – Perustuslaki – Kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen – Kunnan asukkaiden etusijalle asettaminen – Hyväksyttävän perusteen puuttuminen – Oikeasuhtaisuus
28.11.2016
Henkilökohtaisen tulon verotus – Asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset – Asunto – Perhe
25.11.2016
Kuntajako – Valtioneuvoston päätös – Kriisikunta – Pakkoliitos – Edellytysten arviointi – Sote- ja maakuntauudistus – Kunnallinen itsehallinto
23.11.2016
Alkoholilaki – Anniskelulupa – Seuraamuksen määrääminen – Verotarkastus – Kirjanpidon ulkopuolinen myynti – Verojen maksamisen laiminlyönti
22.11.2016
Lahjaverotus – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Lahjana saadun omaisuuden luovutus – Lahjaveron maksuunpano – Apporttiomaisuus – Osakevaihto
21.11.2016
Luonnonsuojelulaki – Hallintopakko – Direktiivilajien hävittämis- ja heikentämiskielto – Lisääntymis- ja levähdyspaikka – Kompensaatiotoimet – Viitasammakko – Vesitalouslupa – Ruoppaus
17.11.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Yleiskaava – Maakuntakaavan ohjausvaikutus – Energiahuollon alue – Ympäristöhäiriö
17.11.2016
Julkinen hankinta – Hankinnan kohteen määritteleminen – Tarjoajalle asetetut referenssivaatimukset – Avoimuuden ja suhteellisuuden periaatteet – Kilpailumahdollisuuksien hyödyntäminen
16.11.2016
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Poissulkemislauseke – Näytön arviointi – Näyttövelvollisuus – Perusteltua aihetta epäillä
15.11.2016
Henkilökohtaisen tulon verotus – Eläketulon lisävero – Yhdenvertaisuus – Syrjintä – Ikä – Perustuslaki – Ilmeisen ristiriidan puuttuminen – Unionin oikeuden soveltamisala – Euroopan ihmisoikeussopimus
15.11.2016
Kansalaisuusasia – Kansalaisuusaseman määrittäminen – Kaksoiskansalaisuus – Hyvän hallinnon perusteet – Luottamuksensuoja – Vakiintuneet olosuhteet – Maahanmuuttovirasto – Toimivalta
15.11.2016
Kansalaisuusasia – Kansalaisuusaseman määrittäminen – Kaksoiskansalaisuus – Hyvän hallinnon perusteet – Luottamuksensuoja – Viranomaisen velvollisuus korvata oikeudenkäyntikulut
14.11.2016
Ulkomaalaisasia – Perheenyhdistäminen – Perheenkokoaja – Perheenjäsen – Muu omainen – Puolison äiti – Anoppi
14.11.2016
Televisiomainonta – Katkotunnus – Jaettu kuvatila – Mainos – Mainosaika – Sponsoritunnus – Mustat sekunnit – Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu
14.11.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Katusuunnitelma – Asemakaavan mukainen ympäristö – Valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö – Suuri Rantatie
11.11.2016
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Seksuaalinen suuntautuminen – Homoseksuaali – Tansania – Kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen jättäminen
11.11.2016
Lahjavero – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Yritystoiminnan jatkaminen – Hallintoneuvoston jäsenyys
10.11.2016
Ympäristönsuojelulaki – Hallintopakko – Lupamääräysten noudattamisen valvonta – Melumittaus – Meluraja-arvo
9.11.2016
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Suomen kansalaisen muu omainen – Iäkäs vanhempi – Kiinteä perhe-elämä – Täysi riippuvuus
9.11.2016
Ulkomaalaisasia – Oleskeluluvan peruuttaminen – Perhesiteen katkeaminen – Perheenkokoajan kuolema – Suhteellisuusperiaate
8.11.2016
Henkilökohtaisen tulon verotus – Luovutusvoitto – Hankintameno – Asunto-osakkeet – Rahoitusvastike
8.11.2016
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheside – Huoltaja – Yhteishuoltaja – Lapsi – Asuinpaikka – Poliisilaitos
8.11.2016
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Muu omainen – Toissijaista suojelua saanut perheenkokoaja – Kiinteä perhe-elämä – Kohtuuttomuus
7.11.2016
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Avioliitto – Maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertäminen – Perusteltua aihetta epäillä – Tosiasiallinen perhe-elämä – Jälkiseikat – Näyttövelvollisuuden siirtyminen
7.11.2016
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheside – Adoptio – Lapsen etu – Tosiasiallinen huoltajuus
7.11.2016
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Maahantulosäännösten kiertäminen – Maahantulokiellon rikkominen – Perheenyhdistäminen
4.11.2016
Ylimääräinen muutoksenhaku – Purkuhakemus – Hallintolainkäyttölain muutos – Voimaantulo – Siirtymäsäännös – Kantelun ja purun rajoittaminen
31.10.2016
Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Lääkevalmisteen myyntilupa – Hajautettu hakemusmenettely – Osallistuva jäsenvaltio – Rinnakkaisvalmiste – Dokumentaatiosuoja – Vertailuvalmiste – Tehokas oikeussuoja – Kansallisen viranomaisen toimivalta – Kansallisen tuomioistuimen toimivalta – Tuomioistuimen toimivallan laajuus
28.10.2016
Asiakirjajulkisuus – Tiedon luovutustapa – Viranomaisen henkilörekisteri – Henkilötietojen käsittely – ”Yleisesti saatavilla olevat tiedot” – Asiantuntijalääkäri
26.10.2016
Varainsiirtovero – Asunto-osakkeet – Lahja – Vastike – Yhtiölainaosuus
25.10.2016
Väylämaksu – Alennettu väylämaksu lastauskapasiteetin käyttöasteen perusteella – Alus ilman lastia
25.10.2016
Tuloverotus – Oikaisuvaatimus – Määräaika – Asiakirjan saapuminen viranomaiseen – Suullinen käsittely
25.10.2016
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Vastuunmäärittämisasetus (ns. Dublin III) – Poistuminen jäsenvaltioiden alueelta – Kansainvälistä suojelua hakeneen näyttövelvollisuus
24.10.2016
Rajavartijan peruskurssi – Opiskelun keskeyttäminen määräajaksi – Kriisinhallintatehtävät – Harkintavalta
24.10.2016
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Toimeentuloedellytys – Sitoumus – Suhteellisuusperiaate
24.10.2016
Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Palkka – Työkorvaus – Kiinteistönvälitystoiminta – Välitysliikerekisteri
19.10.2016
Henkilökohtaisen tulon verotus – Verotusmenettely – Veronkorotus – Olennaisesti väärä veroilmoitus – Tahallisuus tai törkeä huolimattomuus – Veronkorotuksen määrä – Vuokratulot
18.10.2016
Tulli – Jälkikanto – Tavaranhaltija – Huolitsija – Valtuutus – Incoterms
18.10.2016
Ulkomaalaisasia – Toissijaisen suojeluaseman peruuttaminen – Kansainvälinen suojelu – Epäselvä kotipaikka – Kielianalyysi – Kotipaikan päätteleminen
17.10.2016
Arvonlisävero – Soveltamisala – Verovelvollisuus – Liiketoiminta – Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö – Asunto-osakeyhtiö – Direktiivin tulkintavaikutus – Asunto-osakeyhtiölaista poikkeava kunnossapitovastuu
14.10.2016
Eläinsuojelu – Valvonta – Kiellot ja määräykset – Kissahäkkien korkeus – Löytöeläinten talteenottopaikka – Tilapäinen säilyttäminen
13.10.2016
Metsästys – Rauhoittamaton lintu – Rauhoitusaika – Poikkeuslupa – Poikkeusluvan edellytykset – Vakava vahinko – Riittävä selvitys – Varis – Harakka
10.10.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuslupa – Tuulivoimala – Ympäristövaikutukset – Suunnitteluratkaisun tarve – Riittävät selvitykset
10.10.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Toimenpidelupa – Ranta-alue – Pientuulivoimala – Soveltuminen paikalle – Haitta naapurille – Melu
10.10.2016
Toimeentulotuki – Toimeentulotuen myöntäminen – Lastensuojelu – Jälkihuolto – Asumismenot
6.10.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaava – Yleiskaavan ohjausvaikutus – Täydennysrakentaminen
4.10.2016
Omaishoidon tuki – Omaishoitosopimuksen irtisanominen – Kuuleminen irtisanottaessa – Irtisanomisen toimittaminen – Tiedoksiantotapa – Hallintoriita
3.10.2016
Vesitalousasia – Vesilaki – Osayleiskaava – Osayleiskaavaehdotus – Intressivertailu – Kaavallisten edellytysten arviointi – Laituri – Venesatama
30.9.2016
Elinkeinotulon verotus – Tulon veronalaisuus – Pääomasijoitustoiminta – Noteerattu yhtiö – Listautumisesite – Osakkeiden omistusaika
30.9.2016
Luonnonsuojelulaki – Direktiivilajien hävittämis- ja heikentämiskielto – Lisääntymis- ja levähdyspaikka – Poikkeamislupa – Liito-orava – Koulu – Luontodirektiivi – Tyydyttävä vaihtoehto – Asemakaavoitus
28.9.2016
Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Liikenteenharjoittaja – Henkilökuntaetu – Lentomatkustusetu
28.9.2016
Yksityinen terveydenhuolto – Lupa palvelujen antamiseen – Ensihoito – Lääkärihelikopteri – Luvan tarve
27.9.2016
Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Rahoituspalvelu – Arvopaperikauppa – Välitys – Osakkeiden myyntiin ja ostoon liittyvät palvelut – Investointipankkitoiminta – Onnistumispalkkio – Kuukausipalkkio
19.9.2016
Kansalaisuusasia – Kielitaitoedellytys – Poikkeaminen – 65-vuotias – Kielitaidon taso – Uusi kielitodistus
19.9.2016
Valtiontuki – Energiatuki – Tuen myöntämispäätöksen ehdot – Maksatuspäätös – Oikaisuvaatimuksen hylkääminen
16.9.2016
Varainsiirtovero – Ensiasunto – Aikaisempi omistus – Palvelutalo
16.9.2016
Lastensuojelu – Sijaishuoltopaikan muuttaminen kiireellisen sijoituksen aikana – Valituskielto – Huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevan hakemuksen hylkääminen – Kiireellisen sijoituksen raukeaminen – Täytäntöönpanomääräys
16.9.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Poikkeaminen – Poikkeamisen edellytykset – Poikkeamispäätökseen liitetty ehto – Asemakaavan suojelumääräys – Rakennuksen korottaminen – Kaupunkikuva
13.9.2016
Asiakirjajulkisuus – Verotarkastus – Haastattelumuistiinpanot
13.9.2016
Elatustuki – Aiheettomasti maksettu elatustuki – Elatustuen takaisinperintä – Takaisinperintäsaatavan vanhentuminen – Vanhentumisaika – Siirtymäsäännös
6.9.2016
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa maasta poistamisen estymisen vuoksi – Käännyttäminen – Kansainvälinen suojelu – Hakemuksen peruuttaminen – Uusintahakemus – Maahantulokielto
5.9.2016
Arvonlisävero – Soveltamisala – Verovelvollisuus – Liiketoiminta – Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö – Museotoiminta – Direktiivin tulkintavaikutus
30.8.2016
Verotusmenettely – Sivullisen erityinen tiedonantovelvollisuus – Verokonsultointia harjoittava yhtiö – Verotusta koskeva muistio – Todistajan oikeus kieltäytyä todistamasta
29.8.2016
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Terveyden- ja sairaanhoito – Työterveyshuolto – Työpaikkaselvitys
23.8.2016
Eläinsuojelu – Valvonta – Eläinsuojelulain 44 § – Kiireelliset toimenpiteet – Eläinsuojelulliset syyt – Eläimen lopettaminen – Asian riittävä ja asianmukainen selvittäminen – Puutteet eläintenpidossa – Eläinkohtainen tarkastelu
22.8.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Ranta-asemakaava – Yleiskaavan ohjausvaikutus
22.8.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Toimenpidelupa – Asemakaava-alue – Led-mainoslaite – Soveltuminen paikalle – Liikenneturvallisuuden vaarantuminen
22.8.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Toimenpidelupa – Asemakaava-alue – Led-mainoslaite – Soveltuminen paikalle – Liikenneturvallisuuden vaarantuminen
19.8.2016
Ahvenanmaa – Viranomaisen valitusoikeus – Prosessi – Lainkäyttöä koskevat erityissäännökset – Säätämättä jääminen maakuntalaissa – Maakuntalakia lähinnä vastaava valtakunnan laki – Vesilaki – Ympäristönsuojelulaki
19.8.2016
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Palvelu – Vastikkeellisuus – Yksityinen pysäköinninvalvonta – Valvontamaksu
19.8.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Suunnittelutarveratkaisu – Emätila – Yhdenvertaisuusperiaate – Rakennuspaikkoja koskevat mitoitusperiaatteet – Päätöksen perusteleminen
19.8.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Jätevesijärjestelmä – Rakennuslupa – Toimenpidelupa – Luvan tarve
18.8.2016
Asiakirjajulkisuus – Julkisuuslain soveltamisala – Viranomaisen asiakirja – Ei-asiakirja – Hallituspalkkioselvitys – Valtion omistajaohjaus
17.8.2016
Ulkomaalaisasia – Humanitaarisen suojelun perusteella myönnetty oleskelulupa – Oleskeluluvan peruuttaminen – Karkottaminen – Epäselvä kotipaikka – Selvitysvelvollisuus – Kielianalyysi – Asiantuntijalausunto – Paikallistuntemusta koskevat tiedot – Somalia – Somalimaa – Asian palauttaminen Maahanmuuttovirastolle – Humanitaarista suojelua koskevan sääntelyn kumoaminen – Asian vireilläolo tuomioistuimessa
15.8.2016
Elinkeinotulon verotus – Jakautuminen – Purkautuminen – Veron kiertäminen – Peitelty osinko
12.8.2016
Julkinen hankinta – Hyvitysmaksu – Hyvitysmaksun määrä – Korotettu hyvitysmaksu
3.8.2016
Liikenteen turvallisuusvirasto – Trafi – Ajoneuvoliikennerekisteri – Muutosrekisteröinti – Rekisterimerkinnän korjaaminen – Rekisteröinnin edellytykset – Ajoneuvon omistaja – Edellisen omistajan ilmoitus – Selvitys omistusoikeuden siirrosta – Ristiriitaiset tiedot
29.7.2016
Telemarkkinat – Teleyritys – Huomattavan markkinavoiman yritys – Velvollisuus noudattaa kustannussuuntautunutta hinnoittelua – Kustannussuuntautunut hinta – Sovellettava laki – Tietoyhteiskuntakaari – Viestintämarkkinalaki – Siirtymäsäännökset – Perittävän korvauksen enimmäismäärästä päättäminen yksittäistapauksessa – Komission ja Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) kuuleminen – Kansallinen teleyrityksiä ja käyttäjiä edustavien tahojen kuuleminen
21.7.2016
Kehitysvammaisten erityishuolto – Asumispalvelu – Asiainhuolto – Negotiorum gestio – Puhevallan käytön välttämättömyys kehitysvammaisen edun valvomiseksi
11.7.2016
Nimi – Sukunimi – Vanhemman kaksiosainen sukunimi – Perheen yhteinen sukunimi – Rekisterimerkintä – Virheellisen rekisterimerkinnän korjaaminen – Maistraatin toimivalta – Asiavirheen korjaaminen – Korjaaminen asianosaisen vahingoksi – Ilmeinen virhe – Asianosaisen oma menettely – Määräaika
11.7.2016
Vammaispalvelu – Vaikeavammainen henkilö – Kehitysvamma ‒ Henkilökohtainen apu – Voimavara määritellä avun sisältö ja toteutustapa – Kyky suoriutua tavanomaisista elämäntoiminnoista avustajan avulla – Kehitysvammalain mukaiset palvelut
4.7.2016
Julkinen hankinta – Soveltamisala – Markkinaoikeuden toimivalta – Hankintayksikkö – Konserni – Emoyhtiö – Tytäryhtiö – Julkisoikeudellinen laitos – Yleisen edun mukaiset tarpeet – Toiminnan kaupallinen tai teollinen luonne – Tietoliikenneverkko – Viranomaisverkko – Huoltovarmuuteen liittyvä toiminta – Turvallisuuskriittinen toiminta – Laajakaistapalvelu
1.7.2016
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) – Arviointimenettelyn soveltaminen yksittäistapauksessa – Määräyksenvarainen YVA-menettely – Yhteisvaikutus muiden hankkeiden kanssa – Hankkeen pilkkominen – Vesitalousasia – Vedenhankinta – Pohjavesi – Natura 2000
1.7.2016
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) – Pakollinen YVA-menettely – Arviointimenettelyn soveltaminen yksittäistapauksessa – Määräyksenvarainen YVA-menettely – Yhteisvaikutus muiden hankkeiden kanssa – Hankkeen pilkkominen – Louhinta ja murskaus
1.7.2016
Valtion virkamies – Palkkaa vastaava korvaus – Määräaikainen virkasuhde – Määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä peruste – Jatkuva tarve – Valtion mielisairaala – Mielisairaanhoitaja
30.6.2016
Lahjaverotus – Käypä arvo – Vähennys – Osakkeet – SVOP-rahasto – Lahjakirjan ehto – Osakassopimus
30.6.2016
Henkilökohtaisen tulon verotus – Osakeyhtiö – Pääomanpalautus – SVOP-rahasto – Osakevaihto – Luovutus vai osinkoa
28.6.2016
Kiinteistövero – Kiinteistön käsite – Rakennus – Rakennelma – Siirrettävä PVC-halli
28.6.2016
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Sosiaalihuoltopalvelu – Työvoiman vuokraus
28.6.2016
Henkilökohtaisen tulon verotus – Ulkomainen säätiö – Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi – Arvioverotus – Veronkorotus – Itsekriminointi – Todisteen hyödyntämiskielto
22.6.2016
Ulkomaalaisasia – Maahantulosäännösten kiertäminen – Työntekijän oleskelulupa – Hakijan tiedot työsuhteesta ja työsopimuksen ehdoista
22.6.2016
Ulkomaalaisasia – Työntekijän oleskelulupa – Maahantulokielto – Maahantulosäännösten kiertäminen – Isovanhempi lasten- ja kodinhoitajana
20.6.2016
Julkinen hankinta – Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu – Tarjouspyynnön epäselvyys – Tarjousten vertailukelpoisuus – Nollahinnoittelu
17.6.2016
Jätelaki – Hallintopakkoasia – Uhkasakon asettaminen – Uhkasakon tuomitseminen – Kaksoisrangaistavuuden kielto – Ne bis in idem
15.6.2016
Asiakirjajulkisuus – Finanssivalvonta – Valvontasalaisuus – Päättynyt valvontatoimi – Listalleottoesitteen hyväksyminen – Kansainvälisten tilinpäätösstandardien noudattamisen valvonta
15.6.2016
Kunnallinen viranhaltija – Kunnan lomautuspäätöksen lainvoimainen kumoaminen – Kumoamisperusteena muu lainvastaisuus kuin kunnallista viranhaltijaa koskevan lain vastaisuus – Peruskoulun ja lukion opettajien lomauttaminen – Lomautettujen opettajien oikeus saada lomautusajalta palkkaa
14.6.2016
Maa-aineslupa – Kalliokiviaineksen ottaminen – Arvokas kallioalue – Kaunis maisemakuva – Luonnon merkittävät kauneusarvot – Maakuntakaava – Kaavamääräykset – Kaavamerkintä – Katselmus
14.6.2016
Lastensuojelu – Oikeus jälkihuoltoon – Avohuollon tukitoimena tapahtunut sijoitus – Kiireellinen sijoitus
10.6.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Hallintopakko – Uhkasakko – Rakennuslupa – Ajan kuluminen – Yleinen etu – Painava syy – Kuolinpesä
10.6.2016
Julkinen hankinta – Hankintamenettelyn keskeyttäminen toistamiseen – Aikaisempi muutoksenhaku keskeyttämisen syynä – Väliaikainen järjestely vai kielletty suorahankinta – Hyvitysmaksun edellytykset
10.6.2016
Kunnallisvalitus – Maankäyttösopimus – Poikkeamispäätös – Lisärakennusoikeus – Yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvat kustannukset – Harkintavallan väärinkäyttö – Lainvastaisuus
8.6.2016
Jätelaki – Kunnan velvollisuus yhteistoimintaan – Kuntien yhteinen toimielin – Sopimus yhteisestä jätelautakunnasta – Kunnallinen itsehallinto
8.6.2016
Luonnonsuojelu – Viranomaisen valitusoikeus – Valvottavana oleva julkinen etu – Suomen riistakeskus – Riistatalous – Yleisen edun valvonta – Kansallispuisto – Rauhoitussäännös – Luvanvarainen poikkeus rauhoitussäännöksestä – Metsästys kansallispuistossa – Hirvi – Valkohäntäpeura
7.6.2016
Ulkomaalaisasia – Maahantulokielto – Maahantulokiellon peruuttaminen – Unionin kansalaisen perheenjäsen – Yleinen järjestys ja turvallisuus – Rikokset – Siteet Suomeen
3.6.2016
Viranomaisen passiviteetti – Kunnallinen viranhaltija – Palkkaa tai muuta taloudellista etuutta koskeva vaatimus – Asian vireillepano kunnassa – Hallintoriitahakemus – Kunnan velvoite ratkaista asia – Asian jääminen ratkaisematta kunnassa – Hakemuksen siirtäminen kunnalle
1.6.2016
Vesilaki – Voimalaitoksen rakentaminen – Kalatalousvelvoite – Kalan kulku – Ankeriaskourun rakentaminen – Kalatalousvelvoitteen muuttaminen – Velvoitteen kohtuullisia kustannuksia vastaava kalatalousmaksu – Kalatalousmaksun määrä
30.5.2016
Ulkomaalaisasia – Vastuunmäärittämisasetus (ns. Dublin III) – Harkintavaltalauseke – Suomen kansalaisen vanhempi – Kokonaisharkinta
30.5.2016
Tavaramerkki – Erottamiskyky – Tavaramerkkiperhe – Tavaramerkkisarja – Yhteisen merkkiosan erottamiskyky – Yhtenäinen käytäntö – Tilanne rekisteröintihakemusta jätettäessä – Tavara- ja palveluluettelon rajoittaminen
26.5.2016
Ulkomaalaisasia – Turvapaikka – Kansainvälinen suojelu – Sur place -tilanne – Luopuminen islamista – Uskonvakaumuksen tutkiminen
25.5.2016
Ylimääräinen muutoksenhaku – Purkuhakemus – Lääkkeeksi luokittelu – Glukosamiinivalmiste – Viranomaisen uusi linjaus korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisen jälkeen – Hallinnon lainalaisuusvaatimus – Viranomaisen toiminnan tasapuolisuus – Viranomaisen menettely oikeudenkäynnissä – Viranomaisen velvollisuus toimittaa selvitystä – Purun edellytykset – Julkinen tai yksityinen etu
24.5.2016
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Alaikäisyysedellytys – Hakemuksen viivytyksetön käsittely
24.5.2016
Ampuma-ase – Asekeräilijä – Tiedostonpito-oikeus – Hankkimislupa – Hallussapitolupa – Ampumisen kieltävä ehto
23.5.2016
Lähdevero – Henkivakuutusyhtiö – Sijoitussidonnainen vakuutus – Vakuutusmaksuvastuu – Kaksinkertainen verotus – Osinko – Syrjivä verokohtelu – Pääomanliikkeiden rajoittaminen
20.5.2016
Lahjavero – Vastike – Osakeyhtiön omista osakkeistaan luopujaosakkaalle maksama lunastushinta – Käyvän arvon alittava hinta
20.5.2016
Ulkomaalaisasia – Unionin kansalainen – Karkottaminen – Rasite sosiaalihuoltojärjestelmälle – Yhteiskunnalliset etuudet – Toimeentulotuki – Kokonaisharkinta – Lapsen etu
20.5.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaava – Suojeltu rakennus – Kaavamääräyksen tulkinta – Poikkeamisen tarve ­– ELY-keskuksen toimivalta – Rakennusoikeus ­– Kerrosluku – Ullakolle sisustaminen – Vanha Rauma – UNESCOn maailmanperintökohde
19.5.2016
Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Menettely hallinto-oikeudessa – Kuuleminen – Tulkitseminen ja kääntäminen – Viittomakieli
19.5.2016
Elinkeinotulon verotus – Kansainvälisen konsernin sisäinen järjestely - Korkojen vähennyskelpoisuus – Konserniavustus – Tulon allokoiminen – Sivuliike – Veron kiertäminen – EU:n sijoittautumisoikeus – Verosopimus – Syrjintäkielto
19.5.2016
Elinkeinotulon verotus – Korkojen vähennyskelpoisuus – Konserniavustus – Konsernin sisäinen järjestely – Tulon allokoiminen – Sivuliike – Verosopimus – Veron kiertäminen
19.5.2016
Valtion virkamies – Kirjallinen varoitus – Virkamieslautakunta – Kumoaminen muotovirheen johdosta – Asian uudelleen käsittely – Kohtuullinen aika – Viranomaisen valitusoikeus
18.5.2016
Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Rahoituspalvelu – Erityisen sijoitusrahaston käsite – Sijoitusrahaston hallinnointi
16.5.2016
Yliopisto – Korkeakoulututkinnon peruuttaminen – Hallintopäätös – Valitus – Asiavirheen korjaaminen – Tutkimusvilppi – Plagiointi – Sepittäminen – Korkeakoulututkinnon myöntämistä koskeva päätös – Päätöksen purkaminen
13.5.2016
Vakuutusmaksuvero – Verosta vapaa vakuutusmaksu – Ulkomaanliikenteeseen pääasiallisesti käytettävä ilma-alus
12.5.2016
Ampuma-ase – Hankkimislupa – Hallussapitolupa – Urheilu- ja harrastusperuste – Luotettava selvitys – Uusi laji – Tulivoimainen ase
11.5.2016
Vastaanottopalvelut – Oikeus vastaanottorahaan – Turvapaikanhakija – Toimeentulon turvaaminen muilla tuloilla tai varoilla – Välttämättömän toimeentulon turvaaminen
10.5.2016
Ulkomaalaisasia – Muukalaispassi – Taloudelliset vaikeudet kansalaisuusvaltion passin hankkimiseksi – Varattomuus
10.5.2016
Ampuma-ase – Hankkimis- ja hallussapitolupa – Muistoesine – Lupaehto – Kielto ampua
29.4.2016
Elinkeinotulon verotus – Ennakkopäätösvalitus – Tulon jaksottaminen – Peli – Virtuaaliraha
29.4.2016
Henkilökohtaisen tulon verotus – Kotitalousvähennys – Ulkomailla tehty työ – Aiemmin lainvoimaisesti ratkaistu asia – Oikeusvoima – Asian tutkiminen uudestaan muuttuneen takautuvan lainsäädännön johdosta
29.4.2016
Henkilökohtaisen tulon verotus – Kotitalousvähennys – Ulkomailla tehty työ – Riittävä selvitys – Palvelujen tarjoamisen vapaus – Henkilöiden vapaa liikkuvuus – Taannehtivuus
27.4.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaava – Suojelumääräys – Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet – Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt – Rakennussuojelu – Valtakunnallisesti merkittävien satamien kehittämismahdollisuuksien turvaaminen – Hangon Länsisatama – Englannin makasiini
27.4.2016
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki – Vakuutuslaitokselta perittävä täyskustannusmaksu – Hallintoriita – Täyskustannusmaksun edellytykset – Pysyvän laitoshoidon tarve
26.4.2016
Päätöksen valituskelpoisuus – Valituksen tutkiminen – Taksilupa – Taksiluvan peruuttaminen – Korjauskehotus
25.4.2016
Julkinen hankinta – Tarjoajan poissulkeminen – Tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun – Tarjoajien tasapuolisesta kohtelusta varmistuminen
22.4.2016
Kansalaisuusasia – Kielitaitoedellytyksestä poikkeaminen – Terveydentila – Erittäin painava syy – Hallinto-oikeudelle toimitetun lisäselvityksen ottaminen huomioon
22.4.2016
Ulkomaalaisasia – Muukalaispassi – Henkilöllisyyden varmistaminen – Luotettava selvitys henkilöllisyydestä
20.4.2016
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu - Vastuunmäärittämisasetus (ns. Dublin III) – Palautus Unkariin – Vastaanotto-olosuhteet – Systeemiset puutteet turvapaikkamenettelyssä – Turvallinen kolmas maa – Serbia – Palautuskielto – Ajantasainen maatietous – Perus- ja ihmisoikeusmyönteinen laintulkinta
20.4.2016
Hallintoriita – Hallintosopimus –­ Maankäyttösopimus – Vaatimukset – Tutkiminen – Hallinto-oikeuden toimivalta – Yleisen tuomioistuimen toimivalta
20.4.2016
Perusopetus – Maksuton koulukuljetus – Koulumatkan pituus – Koulumatkan vaarallisuus – Omatoimisesti kuljettava koulumatkaosuus
19.4.2016
Elinkeinotulon verotus – Menetyksen vähennyskelpoisuus – Myyntisaaminen – Varsinaisesta suoritetuotannosta kertynyt saatava – Myyntituottojen korjauserä – Yli vuoden ikäinen saaminen
19.4.2016
Henkilökohtaisen tulon verotus – Luovutustappio – Pääomalainan menetys – Konkurssi – Osakkeen hankintameno
15.4.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Poikkeaminen – Hakemus – Viranomaisen käsittelyvelvollisuus – Oikeusvoima – Hylkäävä päätös – Valituskelpoinen päätös – Palautuspäätös – Valituskelpoisuus
15.4.2016
Julkinen hankinta – Hankintapäätös – Hankintaoikaisu – Määräaika valituksen tekemiselle – Valituksen tutkiminen – Valitusperusteiden kohdistuminen alkuperäiseen hankintapäätökseen
12.4.2016
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto – Valvira – Erikoislääkäri – Lääkärintoimi – Ammatinharjoittamisoikeuden rajoittaminen– Ammatinharjoittajan vaatimus rajoituksen poistamisesta – Ammatinharjoittajan velvollisuus selvityksen esittämiseen – Viranomaisen valitusoikeus – Esittelijän esteellisyys
12.4.2016
Ennakkoperintä – Tulontasaus – Korvaus perusteettomasta irtisanomisesta
8.4.2016
Maaperän pilaantuminen –­ Maaperän pilaantuneisuuden selvittäminen ‒ Hallintopakkoasia ‒ Alueen haltija ‒ Kuolinpesä ‒ Selvitysvelvollisuus ‒ Vilpitön mieli ‒ Perhe- ja perintöoikeudellinen saanto ‒ Kohtuuttomuus
8.4.2016
Postilaki – Postitoiminta – Yleispalvelu – Kirjelähetykset – Postikeräily ja -jakelu – Keräily- ja jakelutiheys – Poikkeus keräily- ja jakelutiheydestä – Vaikeakulkuinen saaristoalue – Yhteysalusten avulla liikennöitävät reitit
8.4.2016
Ennakonpidätys – Matkakustannusten korvaus – Erityisala – Liikkuva työ – Asfaltointiala
6.4.2016
Arvonlisävero – Verovelvollisuus – Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaminen – Verovelvolliseksi hakeutuminen – Pysäköintilaitos – Vähennykseen oikeuttava käyttö – Jatkuvuus – Vähennysoikeus
6.4.2016
Arvonlisävero – Kiinteistöön kohdistuvan oikeuden luovuttaminen – Pysäköintitoiminta – Satamatoiminta – Venepaikan luovuttaminen – Osakeomistuksen tuottama oikeus venepaikkaan
6.4.2016
Arvonlisävero – Kiinteistöön kohdistuvan oikeuden luovuttaminen – Pysäköintitoiminta – Pysäköintipaikan luovuttaminen – Pysäköintipaikan hallintaoikeus hallinnanjakosopimuksen nojalla – Liikehuoneiston luovutukseen liittyvä pysäköintipaikan luovuttaminen
6.4.2016
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Pysäköintipaikkojen operointipalvelu – Kiinteistöön kohdistuvan oikeuden luovuttaminen – Pysäköintitoiminta – Pysäköintipaikkojen luovuttaminen – Asemakaavan merkitys
4.4.2016
Julkinen hankinta – Palveluja koskeva käyttöoikeussopimus – Kansaneläkelaitoksen ja taksialan välinen sopimusjärjestely – Kansaneläkelaitoksen korvattavaksi kuuluvat matkakustannukset – Tilausvälityskeskustoiminta – Suorakorvaus kuljetuksen suorittaneelle taksiyrittäjälle – Seuraamusharkinta – Reaaliseuraamus vai muu seuraamus – Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle sopimuksen tekemisen jälkeen – Hyvitysmaksun edellytykset
1.4.2016
Ympäristönsuojelulaki – Turvetuotanto – Vesienkäsittelyrakenne – Puhdistustehovaatimus – Päästöraja-arvo – Paras käyttökelpoinen tekniikka – Pintavalutuskenttä – Kosteikkoallas
31.3.2016
Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Työnantajan sosiaaliturvamaksu – Palkka – Työkorvaus – Taloushallintopalveluja koskeva toimeksiantosopimus – Entinen talouspäällikkö
31.3.2016
Varainsiirtovero – Kauppakirjan korjaaminen – Ensiasunnon verovapaus – Asunnon aikaisempi omistus
23.3.2016
Ylimääräinen muutoksenhaku – Henkilökohtaisen tulon verotus – Ne bis in idem -periaate – Rinnakkaiset menettelyt
21.3.2016
Mielenterveyslaki – Tahdosta riippumattomaan hoitoon määrääminen – Tarkkailulähete – Sairaalan ulkopuolinen lääkäri – Esteellisyys
15.3.2016
Ulkomaalaisasia – Maahantulosäännösten kiertäminen – Työntekijän oleskelulupa – Todellinen työsuhde – Laiton m­aassa oleskelu – Hakemushistoria
15.3.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Jakamaton kuolinpesä – Osakas – Velvoitteen kohdistaminen – Oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitetta
11.3.2016
Sosiaalihuolto – Asiakasmaksu – Asumispalvelu – Tehostettu palveluasuminen – Pitkäaikainen laitoshoito – Päätöksen purkaminen
11.3.2016
Vammaispalvelu – Palveluasuminen – Vaikeavammainen – Iäkäs henkilö
10.3.2016
Oikeusapu – Muu kuin tuomioistuinasia – Yksityinen avustaja – Oikeusapuhakemuksen käsittely – Sähköinen hakemus – Ratkaisupyyntö – Toimivaltainen hallinto-oikeus – Valitusluvan tarve
10.3.2016
Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen – Viranomaisen virhe – Virheellinen valitusosoitus – Valituskelpoinen asiaratkaisu – Tulkinnanvaraisuus
9.3.2016
Jätelaki – Yksittäisen määräyksen antaminen – Roskaamiskielto – Uhkasakon kohdistaminen
8.3.2016
Arvonlisävero ‒ Vähennysoikeus ‒ Myyjän rikollinen menettely ‒ Vähennysoikeuden jälkikäteisen epäämisen edellytykset
4.3.2016
Palveluseteliyrittäjä ‒ Palvelutuottajaluettelosta poistaminen ‒ Valituskelpoisuus ‒ Valitusoikeus ‒ Kunnallisvalitus ‒ Hallintovalitus
29.2.2016
Perukirjan osakasluettelon vahvistaminen – Valituskelpoisuus – Maistraatti
24.2.2016
Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Hallinto-oikeuden asiantuntijajäsen – Esteellisyys – Subjektiivinen puolueettomuus – Objektiivinen puolueettomuus
18.2.2016
Jätelaki – Jätteenkuljetus – Jätteenkuljetusjärjestelmän valinta – Kunnallisvalitus – Kunnan järjestämä jätteenkuljetus – Riittävät selvitykset
18.2.2016
Jätelaki – Siirtymäsäännös – Jätteenkuljetus – Jätteenkuljetusjärjestelmän valinta – Kunnallisvalitus – Sopimus yhteisestä jätelautakunnasta – Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus – Riittävät selvitykset
16.2.2016
Henkilökohtaisen tulon verotus – Työsuhteeseen perustuva oikeus ostaa yhtiön osakkeita – Käypä arvo – Naken in naken ut – Substanssiarvo – Asiantuntijapalveluita tarjoava yhtiö – Asianajotoimisto – Osakassopimus
10.2.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Yleiskaava – Esteellisyys – Valtuutettu – Muu luottamushenkilö – Tielinjaus
10.2.2016
Elinkeinotulon verotus – Säännönmukainen verotus – Verotusmenettely – Veronkorotus – Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus – Ilmoittamatta jätetty tulo – Ilmoittamatta jätetty meno
10.2.2016
Elinkeinotulon verotus – Säännönmukainen verotus – Verotusmenettely – Veronkorotus – Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus – Ilmoittamatta jätetty tulo – Virheellinen veroilmoitus – Tahallisuus tai törkeä huolimattomuus – Konserniavustus
9.2.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Maakuntakaava – Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet – Tuulivoimarakentaminen – Linnusto – Vaikutusten selvittäminen – Yhteisvaikutukset
9.2.2016
Ympäristönsuojelulaki – Tuulivoimala – Ympäristöluvan tarve – Melu – Kohtuuton rasitus – Naapurin suostumus – Suunnitteluohjearvot – Selvitykset – Sisämelutaso
8.2.2016
Ulkomaalaisasia – Karkottaminen – Maahantulokielto – Euroopan unionin kansalainen – Yleinen järjestys – Yleinen turvallisuus – Toistuvat rikokset – Rikosten suunnitelmallisuus – Siteet Suomeen – Avioliitto – Lapsen etu
8.2.2016
Ulkomaalaisasia – Käännyttäminen – Maahantulokielto – Euroopan unionin kansalainen – Yleinen järjestys – Yleinen turvallisuus – Törkeä rattijuopumus – Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta
3.2.2016
Lunastuslupa – Ydinlaitos – Valitusoikeus – Århusin yleissopimus
22.1.2016
Vesistön säännöstely – Lupaehtojen tarkistaminen – Säännöstelyluvan muuttaminen – Säännöstelyn tarkoitus – Säännöstelyn vaikutukset – Uusi säännöstely
20.1.2016
Vammaispalvelu – Vaikeavammaisen kuljetuspalvelut – Lähikunta – Naapurikunta – Kuntaliitos
19.1.2016
Vammaispalvelu – Vaikeavammainen henkilö – Kehitysvamma – Henkilökohtainen apu – Voimavara määritellä avun sisältö ja toteutustapa – Välttämätön avustaminen kotona ja kodin ulkopuolella
18.1.2016
Varainsiirtovero – Asunto-osakeyhtiö – Ns. valinnainen vuokratontti – Asunto-osakkeet – Vastike – Tontinosan lunastushinta
18.1.2016
Lahjaverotus – Tavaramerkki
15.1.2016
Arvonlisävero – Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Kansainväliseen kauppaan liittyvät verottomuudet – Palvelun myynti ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevan vesialuksen lastin välittömiä tarpeita varten – Lastin nostopalvelu
15.1.2016
Luonnonsuojelulaki – Hallintolaki – Rauhoitusmääräyksistä poikkeaminen – Liikkumiskielto – Linnustolaskenta – Maanomistajan kuuleminen – Kuulemisen ilmeinen tarpeettomuus – Maanomistajan hakemuksesta perustettu suojelualue – Valitusoikeus
14.1.2016
Sähkömarkkinalaki – Sähköverkko – Myrskyvahinko – Verkkopalvelun keskeytyminen – Sähkötoimitusten keskeytyminen – Vakiokorvaus – Korvauksen perusteena oleva verkkopalvelun keskeytysaika – Keskeytys ensin jakeluverkossa – Sähkönsiirron keskeytyminen alueverkossa – Vakiokorvausvelvollisuudesta vapautumisen edellytykset – Vakiokorvausvelvollisuuden rajoittamisen perusteet – Energiaviraston harkintavalta
12.1.2016
Tavaramerkki – Tavaramerkin kansainvälinen rekisteröinti – Kansainvälisen rekisteröinnin voimaantulo Suomessa – Kieltäytyminen kansainvälisen tavaramerkin hyväksymisestä – Asiamiespakko – Väite – Vastaamattomuus väitteeseen – Väitteen hylkääminen – Sekoitettavuus – Purku
30.12.2015
Ennakkolupa – Sairaanhoito asuinvaltion ulkopuolella – Potilaan vapaa liikkuvuus – Jäsenvaltio – Riippumaton lausunto – Ennakkoluvan edellytykset
30.12.2015
Arvonlisävero – Arvonlisäveron soveltamisala – Verollinen liiketoiminta – Verosta vapautettu toiminta – Konsernin emoyhtiö – Vähennysoikeus – Yleiskulut – Korollisten luottojen myöntäminen tytäryhtiöille
28.12.2015
Sairaalan synnytystoiminta – Lupa poiketa synnytystoiminnalle asetetuista edellytyksistä – Synnytysten vuosittainen määrä – Luvan määräaikaisuus – Päätöksen perusteleminen
23.12.2015
Ajoneuvovero – Ajoneuvoveron lisävero – Euroopan ihmisoikeussopimus – Ne bis in idem -periaate – Kaksoisrangaistus – Sama teko
23.12.2015
Autovero – Vientipalautus – Suhteellisuusperiaate
22.12.2015
Arvonlisävero – Arvonlisäveron soveltamisala – Verollinen liiketoiminta – Konsernin emoyhtiö – Holdingyhtiö – Vähennysoikeus – Vähennysoikeuden jakaminen – Yleiskulut – Luottamuksensuoja
22.12.2015
Arvonlisävero – Arvonlisäveron soveltamisala – Verollinen liiketoiminta – Konsernin emoyhtiö – Holdingyhtiö – Vähennysoikeus – Vähennysoikeuden jakaminen – Jakoperuste – Yleiskulut – Luottamuksensuoja
21.12.2015
Perusopetus – Erityiset opetusjärjestelyt – Koulunkäyntiavustaja – Valitustie – Hallinto-oikeus – Aluehallintovirasto – Hallinto-oikeuden toimivalta
18.12.2015
Puolustushankinta – Lentokaluston PVC-sääsuojat – Puolustustarvikkeen elinkaari – Hankintamenettelyn keskeyttäminen hankintaa tekemättä – Hankintayksikön oma menettely – Erehtyminen tarjouksen saapumisesta määräajan jälkeen
17.12.2015
Kunnallisasia – Kunnan toimiala – Valtiontuki – Kunnan omistama kiinteistöyhtiö – Hirsirakentamisen edistäminen – Työllisyyden edistäminen – Pääomasijoitus – Osakemerkintä – Valtiontuen edellytykset – Taloudellinen etu – Markkinataloudessa toimivan yksityisen sijoittajan kriteeri – Taloudellisen edun valikoivuus – Vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan – Kilpailun vääristyminen
14.12.2015
Arvonlisävero – Verovelvollisuus – Yleishyödyllinen yhteisö – Tukipalvelujen myynti – Liiketoiminta – Elinkeinotulo – Verovelvolliseksi hakeutumisen oikeusvaikutukset – Metsän myynti
14.12.2015
Henkilökohtaisen tulon verotus – Valuuttatalletuksen takaisinmaksu – Kurssitappio – Tulonhankkimismeno – Pääomien vapaa liikkuvuus
11.12.2015
Ulkomaalaisasia – Oleskeluluvan peruuttaminen – Avioliitto – Tosiasiallinen perhe-elämä – Erilliset osoitteet – Asian selvittäminen – Suullinen käsittely
11.12.2015
Kunnan luottamushenkilö – Tietojensaantioikeus – Liikesalaisuus – Muutoksenhakulaji – Hallintovalitus
10.12.2015
Kansalaisuusasia – Asuminen Suomessa – Asumisaikaedellytys – Varsinainen asunto ja koti – Ulkomaan työkomennus – Ekspatriaatti
10.12.2015
Elinkeinotulon verotus – Yleishyödyllinen yhteisö – Elinkeinotulo – Latukahvila
9.12.2015
Toimeentulotuki – Oikeus toimeentulotukeen – Vakinainen oleskelu – Unionin kansalainen – Eläkeläinen – Oleskeluoikeuden rekisteröinti – Yhdenvertainen kohtelu – Viimesijainen taloudellinen tuki – Toimeentulon saanti muulla tavalla
9.12.2015
Etunimi – Kotimainen nimikäytäntö – Pätevä syy poiketa nimikäytännöstä
3.12.2015
Asiakirjajulkisuus – Hovioikeuden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoselvitys – Viranomaisen sisäistä työskentelyä varten laadittu asiakirja – Julkisuusperiaate – Poikkeus
2.12.2015
Kaivosasia – Valtaus – Omaisuuden suoja – Kaivoskivennäinen – Jalokivi – Jalokiveksi kelpaava kivennäinen – Amatsoniitti
25.11.2015
Henkilökohtaisen tulon verotus – Asuntokauppa – Kaupan peruuntuminen – Vahingonkorvaus – Käsirahaa vastaava hyvitys
24.11.2015
Ympäristölupa – Ympäristön pilaantumisen rajoittaminen – Lupamääräykset – Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) – Kohtuuton rasitus – Haju – Eläinsuoja – Sikala – Lietesäiliö – Kelluva kate – Kiinteä kate
23.11.2015
Tuloverotus – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Yhteismetsäosuuden luovuttaminen – Metsätalouden harjoittaminen – Kiinteä omaisuus
18.11.2015
Perintövero – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Yritystoiminnan jatkaminen – Osakeyhtiö – Jakamaton kuolinpesä – Alaikäinen
18.11.2015
Ahvenanmaa – Asiakirjajulkisuus – Asianosaisen tiedonsaantioikeus – Tarjousasiakirja – Liiketoimintaa koskeva tieto – Ahvenanmaan maakuntalaki
18.11.2015
Terveydensuojelulaki – Parveketupakointi – Huoneiston omistaja – Huoneiston haltija – Velvoitteen/kiellon kohdistaminen – Aiheuttamisperiaate
18.11.2015
Asiakirjajulkisuus – Maanpuolustussalaisuus – Osajulkisuus
18.11.2015
Ympäristönsuojelulaki – Kunnan ympäristönsuojelumääräys – Kunnallisvalitus – Kunnan toimivalta – Huvi- ja harjoituslentotoiminta – Lentomelu – Meluhaitta – Ilmailulaki
17.11.2015
Ennakkoperintä – Ennakonpidätys ja työnantajan sosiaaliturvamaksu – Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö – Isännöintisopimus – Toimitusjohtaja – Palkka – Työkorvaus
29.10.2015
Metsätalous – Rahoitus – Valitusoikeus – Tieosakas – Tiekunta – Yhteishanke – Metsätie – Yksityinen tie – Perusparannus – Toteutuskustannukset – Tuki – Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta
29.10.2015
Maankäyttö ja rakentaminen – Muutoksenhaku – Valtakunnan toimivalta lainkäyttöä koskevissa asioissa – Jatkovalitus – Valituslupa – Asemakaava – Oikeusvaikutteinen yleiskaava – Ahvenanmaa
29.10.2015
Maankäyttö ja rakentaminen – Muutoksenhaku – Valtakunnan toimivalta lainkäyttöä koskevissa asioissa – Jatkovalitus – Valituslupa – Rakennuslupa – Ahvenanmaa
27.10.2015
Elinkeinotulon verotus – Jälkiverotus – Rahanarvoinen etuus – Arvonlisävero – Arvonlisäveron määräämisen määräaika
23.10.2015
Tuloverotus – Yritysjärjestely – Osittaisjakautuminen – Liiketoimintakokonaisuus – Asunto-osakeyhtiö
23.10.2015
Tuloverotus – Yritysjärjestely – Liiketoimintasiirto – Liiketoimintakokonaisuus – Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö
21.10.2015
Lahjavero – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Yritystoiminnan jatkaminen – Osakeyhtiö – Osakkeet – Äänioikeus
15.10.2015
Oikeusapu – Kunnallisvalitus – Kunnan jäsenen valitus – Myöntämisedellytykset – Oikeusavun lakkaaminen – Avustajan palkkio
14.10.2015
Julkinen hankinta – Hankintaoikaisu – Päätös keskeyttää hankinta – Uusi hankintaoikaisu – Päätös olla keskeyttämättä hankintaa – Valitusoikeus
13.10.2015
Julkinen hankinta – Hankintamenettelyn lainmukaisuus – Hankintapäätöksen kumoaminen – Tarjouspyynnön epäselvyys – Valitusperuste – Ratkaisun peruste – Ennakoitavuus – Viran puolesta tutkiminen markkinaoikeudessa – Asianosaisten kuuleminen erikseen kumoamisen perusteista
8.10.2015
Vesitalousasia – Pohjavesi – Lämpökaivo – Maalämpöjärjestelmä – Pohjaveden laatu – Pilaantuminen – Ympäristönlaatunormi
7.10.2015
Julkinen hankinta – Soveltuvuutta koskeva vähimmäisvaatimus – Teknisen suorituskyvyn ja ammatillisen pätevyyden osoittamiseksi vaadittavat asiakirjat – Ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arviointi kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa – Suhteellisuusperiaate
30.9.2015
Saamelaiskäräjävaalit – Merkitseminen vaaliluetteloon – Saamelaisuus – Saamen kieli – Virkatodistuksen merkintä ”Lappi” – Isoäidin äiti
30.9.2015
Saamelaiskäräjävaalit – Merkitseminen vaaliluetteloon – Saamelaismääritelmä – Kokonaisharkinta – Saamelaisuuteen samaistuminen – Itseidentifikaatio – Saamelainen elämäntapa
30.9.2015
Saamelaiskäräjävaalit – Merkitseminen vaaliluetteloon – Vanhemman saamelaisuus – Vanhempi merkitty edellisten vaalien vaaliluetteloon – Purkuhakemus
30.9.2015
Saamelaiskäräjävaalit – Merkitseminen vaaliluetteloon – Saamelaisuus – Saamen kieli – Polveutuminen lappalaisesta – Saamelaisuuteen samaistuminen – Itseidentifikaatio – Saamelainen elämäntapa
29.9.2015
Maankäyttö- ja rakentaminen – Poikkeaminen – Poikkeamisen edellytykset – Asemakaavan suojelumääräys – Kattoikkuna – Rakennustaiteellinen ja kulttuurihistoriallinen arvo
25.9.2015
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Valituslupa – Soveltamisala – Päätös olla ryhtymättä toimenpiteisiin – Velvoittava päätös
25.9.2015
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Valituslupa – Voimaantulo – Menettelysäännös – Siirtymävaihe – Soveltaminen
25.9.2015
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuslupa – Valitusoikeus – Valituslupa – Paloasema – Pohjavedenottamo – Tärkeä pohjavesialue – Lähisuojavyöhyke – Vesilaitos
23.9.2015
Etuosto – Etuosto-oikeuden käyttämisen määräaika – Kauppakirjan korjaaminen – Lainhuudon myöntäminen – Lainhuudon merkitys etuosto-oikeuden käyttämisen määräajan kannalta
17.9.2015
Viivästymishyvitys – Hallintotuomioistuin – Voimaantulo
17.9.2015
Maankäyttö ja rakentaminen – Tuulivoimarakentaminen – Yleiskaava – Puolustusvoimat – Tutkavaikutukset – Ilmavalvonta – Maanpuolustus ja rajavalvonta – Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet – Kaavamääräykset – Vaikutusten selvittäminen – Rakennuslupamenettely
16.9.2015
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheside – Avioliitto – Avioero – Uusi avioliitto – Oleskelulupahakemus – Karkottaminen – Maahantulosäännösten kiertäminen – Kokonaisharkinta
16.9.2015
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheside – Poissulkemislauseke – Toissijainen suojelu – Törkeä rikos – Törkeä pahoinpitely – Ehdollinen vankeusrangaistus – Alaikäinen lapsi – Afganistan
15.9.2015
Arvonlisävero – Arvonlisäveron soveltamisala – Verovelvollisuus – Konsernin emoyhtiö – Holdingyhtiö – Vähennysoikeus – Tytäryhtiön osakkeiden hankintaan liittyvät kulut
15.9.2015
Arvonlisävero – Arvonlisäveron soveltamisala – Verollinen liiketoiminta – Konsernin emoyhtiö – Holdingyhtiö – Vähennysoikeus – Tytäryhtiön osakkeiden hankintaan liittyvät kulut – Palvelujen myynti tytäryhtiöille
11.9.2015
Asiakirjajulkisuus – Yleisöjulkisuus – Kunnan työntekijän valinta – Tieto suostumuksesta työsuhteeseen – Headhunting – Salassapitolupauksen merkitys
9.9.2015
Yhdistys – Purkautuminen – Virheellinen purkautumisilmoitus – Purkautumisilmoituksen tarkastaminen – Rekisterimerkintä – Väärän yhdistyksen poistaminen rekisteristä – Puutteellinen selvittäminen – Hallintopäätös – Rekisteripäätöksen korjaaminen – Purku
9.9.2015
Vammaispalvelu – Kuljetuspalvelu – Saattaja – Saattajan oma kuljetuspalveluasiakkuus – Yhdenvertaisuus
8.9.2015
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Vastuunmäärittämisasetus – Soveltamisala – Kansalaisuusvaltio – Turvapaikkaperuste – Tutkimisvelvollisuus
8.9.2015
Maa-aineslupa – Luvan myöntämisen edellytykset – Maakuntakaava – Kaavamääräykset – Kaavamerkintä – Soranotto – Harjualue – Kaunis maisemakuva – Luonnon merkittävät kauneusarvot
8.9.2015
Maa-aineslaki – Luvan myöntämisen edellytykset – Erikoinen luonnonesiintymä – Luonnon merkittävät kauneusarvot – Suomen Akatemian harjututkimus – Katselmus
4.9.2015
Kalastuslaki – Kalastusopas – Lupa järjestää kalastusmatkailutilaisuuksia – Alueellisia kalastusrajoituksia koskeva lupaehto – Luvan muuttaminen – Viranomaisen toimivalta – Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
1.9.2015
Valtiontuki – Esteellisyys – Yleislausekejäävi – Osakekauppa – Osakaslainojen muuttaminen sijoitukseksi – Lunastuslauseke – Jäsenyys yhtiön hallituksessa – Muu erityinen syy – Arviokirja
31.8.2015
Tuloverotus – Yleishyödyllinen yhteisö – Tukiyhdistys – Apurahojen jakaminen
27.8.2015
Ympäristölupa – Luonnonsuojelu – Erityisesti suojeltava laji – Rauhoitettu laji – Maakotka – Turvetuotanto – Tahallinen häiritseminen – Erityinen luonnonolosuhde
25.8.2015
Kunnallisasia – Kuntayhtymän valtuuston toimivalta – Erikoissairaanhoidon siirtoviivemaksu – Perussopimus
24.8.2015
Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Matkustamiskustannusten korvaus – Erityinen työntekemispaikka – Viikonloppumatka – Työkomennus – Majoitus
24.8.2015
Henkilökohtaisen tulon verotus – Työasuntovähennys – Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut – Viikonloppumatka – Vakituinen asunto – Työasunto – Väestötietojärjestelmän merkintä – Kotikunta
24.8.2015
Henkilökohtaisen tulon verotus – Ulkomaantyötulo – Kuuden kuukauden sääntö – Ulkomaantyöskentelyn keskeytyminen – Työskentelyvaltion vaihtaminen
20.8.2015
Pysäköintivirhemaksu – Pysäköintialue – Yksityisalue – Ajoneuvon säilyttäminen ja varastointi – Tosiasiallinen käyttö liikenteessä – Liikennekäytöstä poistettu – Katsastamaton ajoneuvo – Tie
17.8.2015
Ympäristölupa – Eläinsuoja – Turkistarha – Lupaharkinta – Sijoituspaikka – Hajuhaitta – Etäisyys häiriintyviin kohteisiin – Ympäristönsuojeluohje – Kohtuuton rasitus
17.8.2015
Ympäristölupa – Eläinsuoja – Turkistarha – Lupaharkinta – Sijoituspaikka – Hajuhaitta – Etäisyys häiriintyviin kohteisiin – Ympäristönsuojeluohje – Varovaisuusperiaate – Kohtuuton rasitus
12.8.2015
Kunnallisasia – Maankäyttö ja rakentaminen – Kunnanvaltuusto – Asemakaavaehdotuksen hylkääminen – Valituskelpoisuus – Valitusoikeus
6.8.2015
Kuntalaki – Kunnallisvalitus – Uusi valitusperuste – Valitusperusteen esittäminen valitusajan kuluessa – Valitusperusteen tutkiminen – Koeaikapurku – Kunnallinen viranhaltija – Päätöksen perusteleminen
30.7.2015
Arvonlisävero – Palvelun myyntimaa – Kiinteistöön kohdistuva palvelu – Ostokohteen legal due diligence -palvelu – Venäläinen kiinteistöyhtiö
10.7.2015
Ulkomaalaisasia – Työntekijän oleskelulupa – Turkin tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välinen assosiaatiosopimus – Assosiaationeuvoston päätös 1/80 – 13 artikla – Standstill-lauseke – Säännönmukainen oleskelu ja työskentely
10.7.2015
Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Postitoiminta – Kirjelähetykset – Sopimusasiakkaiden postilähetysten jakelu – Postitoimilupa – Lupaehdot – Olennaiset vaatimukset – Yleispalvelu – Yleispalvelun piirin kuulumaton postipalvelu – Toimitusehdot – Lähetysten jakelukerrat – Osoitteenmuutos- ja jakelunkeskeytyspalvelu – Lähetysten merkitseminen – Lähetysten keräilypisteet
6.7.2015
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Luovuttamispäätös – Rikossyytteisiin vastaaminen – Yhdysvallat – Kohtuuton rangaistus – Palautuskielto – Euroopan ihmisoikeussopimus
3.7.2015
Saamelaiskäräjät – Vaalilautakunnan asettaminen – Hallintovalitus – Hallintoasiassa annettu päätös – Päätöksen valituskelpoisuus
3.7.2015
Viranomaisen valitusoikeus – Mielenterveysasia – Tahdosta riippumaton sairaalahoito – Sairaala – Lääkäri – Sairaalan ylilääkäri – Julkinen etu
3.7.2015
Vammaispalvelu – Näkövammainen – Yritystoiminta – Henkilökohtainen apu – Henkilökohtaisen avustajan ylityökorvaukset – Henkilökohtaisen avustajan matka- ja majoituskustannukset
1.7.2015
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Matkustusasiakirja oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä – Suomen hyväksymä matkustusasiakirja – Somalian kansalainen
1.7.2015
Muutoksenhaku – Oikeushallintoasia – Hovioikeus – Virantoimitusjärjestys – Virkaikä – Tuomari – Hallintotuomioistuimen toimivalta
29.6.2015
Sähkömarkkinalaki – Sähkömarkkinadirektiivi – Sähköverkkotoiminta – Verkonhaltija – Energiavirasto – Energiaviraston vahvistuspäätös – Verkkotoiminnan tuotto ja siirtopalvelusta perittävät maksut – Hinnoittelussa noudatettavat menetelmät – Markkinoiden yhdentymistä edistävä kannustin – Unionin oikeuden tulkintavaikutus – Viraston harkintavalta – Monopoli – Kantaverkko – Jakeluverkko
26.6.2015
Luonnonsuojelulaki – Valkoposkihanhi – Ampuminen – Viljelmille aiheutuva vakava vahinko – Poikkeaminen – Lintudirektiivi – Muu tyydyttävä ratkaisu
24.6.2015
Tieasia – Maantielaki – Valituskelpoinen päätös – Hallintopakko – Liittymän poistaminen – Toimivalta
23.6.2015
Ympäristölupa – Turvetuotanto – Lupamääräysten tarkistaminen – Lupaharkinta – Tarkistamismenettelyn kumoutumisen merkitys – Luvan määräaikaistaminen – Paras käyttökelpoinen tekniikka – Vesienhoitosuunnitelma
23.6.2015
Ympäristölupa – Turvetuotanto – Lupamääräysten tarkistaminen – Lupaharkinta – Tarkistamismenettelyn kumoutumisen merkitys – Mahdollisuus muuttaa lupamääräyksiä selvityksen perusteella – Raukeaminen
22.6.2015
Ulkomaalaisasia – Vastuunmäärittämisasetus (ns. Dublin II) – Palautus Italiaan – Vastaanotto-olosuhteet – Palautuskieltoperiaate – Nigerian kansalainen – Yksilölliset olosuhteet – Lapsen etu
18.6.2015
Henkilökohtaisen tulon verotus – Lomahuoneiston vuokraus – Vuokratulon hankkimisesta aiheutuneet menot – Rahoitusvastike – Tappio vuokraustoiminnasta
 
Julkaistu 19.6.2017
Sivun alkuun |