KHO:2013:190

Taksinkuljettajan ajolupa - Sopivuus taksinkuljettajaksi - Rikokset - Vankeusrangaistus - Viiden vuoden tarkastelujakso - Elämäntapa ja henkilökohtaiset ominaisuudet

Vuosikirjanumero: KHO:2013:190
Antopäivä: 5.12.2013
Taltionumero: 3828
Diaarinumero: 2302/2/13
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2013:190

Poliisilaitos oli 25.3.2013 hylännyt taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain mukaisen taksinkuljettajan ajolupahakemuksen. Päätöstä oli perusteltu sillä, ettei hakija ollut vakavan rikostaustansa vuoksi henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva toimimaan taksinkuljettajana. Hakijan oli todettu syyllistyneen erilaisiin rikoksiin vuosina 1994–2005. Vuonna 2007 hakija oli tuomittu 1 vuoden 8 kuukauden vankeusrangaistukseen.

Taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 9 §:n 2 momentissa on säädetty muun ohessa siitä, milloin hakijaa ei pidetä sopivana taksinkuljettajaksi sen vuoksi, että hän on syyllistynyt rikoksiin. Momentin 1–4 kohdassa otetaan huomioon enintään luvan hakemista edeltäneiden viiden vuoden aikana tehdyt rikokset. Saman momentin 5 kohdan mukaan hakijaa ei pidetä sopivana taksinkuljettajaksi, jos hän on poliisin pitämästä rekisteristä ilmenevien tietojen perusteella muutoin toiminnallaan osoittanut olevansa elämäntavaltaan tai henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopimaton toimimaan taksinkuljettajana.

Hakija ei ollut luvan hakemista edeltäneiden viiden vuoden aikana syyllistynyt taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 9 §:n 2 momentin 1–4 kohdassa tarkoitettuihin rikoksiin. Kun otetaan huomioon tämä laissa nimenomaisesti säädetty viiden vuoden tarkasteluajanjakso, sitä aiemmin tehtyjä rikoksia ei voitu pitää perusteina, joiden nojalla hakijan olisi voitu katsoa toiminnallaan osoittaneen olevansa elämäntavaltaan tai henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ilmeisen sopimaton toimimaan taksinkuljettajana. Kun poliisilaitoksen päätöksestä tai asiakirjoista ei ilmennyt muitakaan tällaisia perusteita, joiden perusteella asiassa olisi voitu nojautua momentin 5 kohtaan, hallinto-oikeuden ja poliisilaitoksen päätökset kumottiin ja asia palautettiin poliisilaitokselle uudelleen käsiteltäväksi.

Taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annettu laki 9 §

Päätös, josta valitetaan

Helsingin hallinto-oikeus 20.6.2013 nro 13/1000/4

Keski-Uudenmaan poliisilaitos/Järvenpään pääpoliisiasema on 25.3.2013 tekemällään päätöksellä taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 9 §:n nojalla hylännyt A:n taksinkuljettajan ajolupahakemuksen, koska A ei ole vakavan rikostaustansa vuoksi henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva toimimaan taksinkuljettajana.

A on valituksessaan hallinto-oikeudessa vaatinut, että poliisilaitoksen päätös kumotaan ja hänelle myönnetään taksinkuljettajan ajolupa. Hän täyttää lain taksinkuljettajalle asettamat vaatimukset. Mitään muita syitä kuin vanhat rikokset ei ole mainittu luvan myöntämisen esteeksi. Merkitystä on annettava myös sille, että hän on rikoksiin syyllistymisten jälkeen vaihtanut asuinaluetta. Hänellä on myös työpaikka valmiina, opiskelupaikka ja hyvin pistein läpäistynä ammattipätevyyskoe.

Keski-Uudenmaan poliisilaitos on antanut lausunnon.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt valituksen.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 4 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan taksinkuljettajan ajoluvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on muutenkin henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva taksinkuljettajaksi. Lain 9 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hakijaa ei pidetä sopivana taksinkuljettajaksi, jos hän on ajoluvan hakemista edeltäneen viiden vuoden aikana syyllistynyt rikoslain (39/1889) 23 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, 3 §:ssä tarkoitettuun rattijuopumukseen, 4 §:ssä tarkoitettuun törkeään rattijuopumukseen tai 10 §:ssä tarkoitettuun kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta. Saman pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan hakijaa ei pidetä sopivana taksinkuljettajaksi, jos hän on luvan hakemista edeltäneen vuoden aikana syyllistynyt rikoslain 23 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta kohtaan, tai muuhun liikennerikkomukseen siten, että edellytykset ajokieltoon määräämiselle ajokorttilain 65 §:n 1 tai 2 momentin perusteella täyttyvät, taikka hän on tuona aikana ollut ajokiellossa mainituissa lainkohdissa tarkoitettujen liikennerikosten vuok­si. Saman pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan hakijaa ei pidetä sopivana taksinkuljettajaksi, jos hän on luvan hakemista edeltäneen viiden vuoden aikana syyllistynyt henkeen tai terveyteen kohdistuvaan tai muuten väkivaltaista käyttäytymistä osoittavaan rikokseen, seksuaalirikokseen tai muuhun vastaavaan rikokseen ja teko osoittaa hänen olevan ilmeisen sopimaton toimimaan taksinkuljettajana. Saman pykälän 2 momentin 4 kohdan mukaan hakijaa ei pidetä sopivana taksinkuljettajaksi, jos hän on luvan hakemista edeltäneen viiden vuoden aikana syyllistynyt muuhun rikokseen, joka osoittaa hänen olevan ilmeisen sopimaton toimimaan taksinkuljettajana. Saman momentin 5 kohdan mukaan hakijaa ei pidetä sopivana taksinkuljettajaksi, jos hän on poliisin pitämästä rekisteristä ilmenevien tietojen perusteella muutoin toiminnallaan osoittanut olevansa elämäntavaltaan tai henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ilmeisen sopimaton toimimaan taksinkuljettajana.

Poliisilaitos on perustellut päätöstään sillä, että valittaja on pääosin vuosina 1994–2005 syyllistynyt useisiin vakaviin rikoksiin, joista hänelle on määrätty vankeusrangaistuksia. Päätöksen perustelun mukaan suurin osa teoista on tapahtunut vuosien 1994–2005 välisenä aikana. Valittajalla on muun muassa useita huumausainerikoksia, omaisuusrikoksia, rattijuopumuksia ja muita liikennerikoksia vuosina 2004–2005, joista Turun hovioikeus on 27.7.2007 tuominnut valittajan 1 vuoden ja 8 kuukauden vankeusrangaistukseen Lisäksi Rauman käräjäoikeus on 14.11.2007 tuominnut valittajan lievästä rahanväärennyksestä 35 päiväsakkoon. Poliisilaitos on viitaten taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 9 §:n 2 momentin 5 kohtaan asiaa kokonaisuutena harkiten katsonut, ettei valittaja ole vakavan rikostaustansa vuoksi henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva toimimaan taksinkuljettajana.

Kun otetaan huomioon poliisin pitämästä rekisteristä ilmenevät edellä sanotut tiedot, hallinto-oikeus katsoo, että poliisilaitos on asiaa kokonaisuutena harkiten voinut hylätä valittajan taksinkuljettajan ajolupaa koskevan hakemuksen. Poliisilaitoksen päätöstä ei ole syytä muuttaa.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Olli Kurkela, Tuulikki Tulokas ja Pertti Risu. Esittelijä Marjatta Orpana.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden ja poliisilaitoksen päätökset kumotaan ja taksinkuljettajan ajolupa myönnetään.

A on valituksensa perusteluina esittänyt muun ohella seuraavaa:

Hallituksen esityksessä HE 33/2009 vp todetaan taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 9 §:n 2 momentin 1 kohdan yksityiskohtaisissa perusteluissa tyhjentävästi:

"Tarkastelujaksona olisivat viiden vuoden sisällä ennen luvan hakemista tapahtuneet teot." Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnössä 10/2009 vp sama viiden vuoden aikaraja on tarkennettu koskemaan myös lain 13 §:n mukaista ajoluvan voimassaolon jatkamatta jättämistä.

Hallinto-oikeuden ratkaisun perustelujen loppuosa viittaa poliisin varsin laajaan harkintavapauteen . Tältä osin on otettava huomioon ammatinvalinnan vapaus Suomen perustuslain 18 §:n 1 momentin suojaamana perusoikeutena. Jo liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnössä 10/2009 vp on todettu: "Koska taksinkuljettajan ajoluvan myöntämisessä on perimmältään kyse ammatin ja elinkeinon harjoittamisen oikeudesta, on sääntöjä syytä täsmentää."

On myös otettava huomioon jo hallinto-oikeudelle toimitettu puoltava selvitys valmiine työpaikkoineen, opiskelupaikkoineen ja hyvin pistein läpäistyine ammattipätevyyskokeineen. Mitään muuta estettä kuin vanhat rikokset eri alueella Suomessa ei edes väitetä olevan, ja hallituksen esityksen 33/2009 vp mukaan "momentin 5 kohdan mukaan voisivat myös muut elämäntapaan tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvät syyt viestiä sopimattomuudesta, mutta vain poliisin pitämästä rekisteristä ilmenevinä. Tällaisina rekisteritietoihin perustuvina seikkoina voisivat tulla kysymykseen esimerkiksi juopumuspidätykset, joista viedään tieto poliisin rekisteriin." Taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 9 §:n viimeisen momentin täytyy näin katsoa ennemmin soveltuvan muuhun taksikuljettajalle epäsuotuisaan toimintaan kuin antavan huomioon otettaville rikoksille minkäänlaista lisäaikaa. Merkitystä on annettava myös sille, että rikoksiin syyllistymisen jälkeen A on vaihtanut asuinaluettaan. Taksitoimintahan on tarkoin alueellisesti rajattua.

Keski-Uudenmaan poliisilaitos on antanut lausunnon. Poliisilaitoksen päätöksen yhteydessä tehdyssä harkinnassa on otettu tarkkaan huomioon A:n toimittamat selvitykset sekä laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä valmisteluasiakirjoineen. Pitkän harkinnan jälkeen on päädytty päätöksestä ilmenevään kielteiseen ratkaisuun.

A on antanut vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeuden ja Keski-Uudenmaan poliisilaitoksen päätökset kumotaan ja asia palautetaan poliisilaitokselle uudelleen käsiteltäväksi.

Perustelut

Sovellettavat säännökset

Taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 9 §:n 1 momentin mukaan arvioitaessa, onko hakija henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva taksinkuljettajaksi, otetaan huomioon hänen edellytyksensä vuorovaikutukseen kuljetettavien kanssa ja vuorovaikutuksessa tarvittava suomen tai ruotsin kielen taito.

Hakijaa ei mainitun pykälän 2 momentin mukaan pidetä sopivana taksinkuljettajaksi, jos:

1) hän on ajoluvan hakemista edeltäneen viiden vuoden aikana syyllistynyt rikoslain (39/1889) 23 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, 3 §:ssä tarkoitettuun rattijuopumukseen, 4 §:ssä tarkoitettuun törkeään rattijuopumukseen, 10 §:ssä tarkoitettuun kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta;

2) hän on luvan hakemista edeltäneen vuoden aikana syyllistynyt rikoslain 23 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta kohtaan, tai muuhun liikennerikkomukseen siten, että edellytykset ajokieltoon määräämiselle ajokorttilain 65 §:n 1 tai 2 momentin perusteella täyttyvät, taikka hän on tuona aikana ollut ajokiellossa mainituissa lainkohdissa tarkoitettujen liikennerikosten vuoksi;

3) hän on luvan hakemista edeltäneen viiden vuoden aikana syyllistynyt henkeen tai terveyteen kohdistuvaan tai muuten väkivaltaista käyttäytymistä osoittavaan rikokseen, seksuaalirikokseen tai muuhun vastaavaan rikokseen ja teko osoittaa hänen olevan ilmeisen sopimaton toimimaan taksinkuljettajana;

4) hän on luvan hakemista edeltäneen viiden vuoden aikana syyllistynyt muuhun rikokseen, joka osoittaa hänen olevan ilmeisen sopimaton toimimaan taksinkuljettajana; tai

5) hän on poliisin pitämästä rekisteristä ilmenevien tietojen perusteella muutoin toiminnallaan osoittanut olevansa elämäntavaltaan tai henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ilmeisen sopimaton toimimaan taksinkuljettajana.

Johtopäätös

Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan A on vuosina 1994–2005 syyllistynyt rikoksiin, joista hänet on tuomittu vankeusrangaistuksiin. Viimeinen sakkorangaistus on tuomittu 14.11.2007. Poliisilaitos on ratkaissut A:n lupahakemuksen 25.3.2013. A ei ole luvan hakemista tuolloin edeltäneen viiden vuoden aikana syyllistynyt sellaisiin rikoksiin, jotka mainitaan taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 9 §:n 2 momentin 1–4 kohdassa. Kun otetaan huomioon tämä laissa nimenomaisesti säädetty viiden vuoden tarkasteluaika, sitä aiemmin tehtyjä rikoksia ei ole voitu pitää perusteina, joiden nojalla A:n olisi voitu katsoa toiminnallaan osoittaneen olevansa elämäntavaltaan tai henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ilmeisen sopimaton toimimaan taksinkuljettajana. Muitakaan tällaisia seikkoja, joiden perusteella asiassa olisi voitu nojautua mainitun momentin 5 kohtaan, ei ilmene poliisilaitoksen päätöksestä eikä asiakirjoista.

A:n hakemusta taksinkuljettajan ajoluvan saamiseksi ei näin ollen ole voitu hylätä poliisilaitoksen päätöksessä mainituilla perusteilla. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden ja poliisilaitoksen päätökset on kumottava ja asia palautettava poliisilaitokselle uudelleen käsiteltäväksi.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä hallintoneuvokset Hannele Ranta-Lassila, Timo Viherkenttä, Leena Äärilä ja Mikko Pikkujämsä. Asian esittelijä Kari Nieminen.

 
Julkaistu 5.12.2013