Årsboksbeslut

16.2.2018
Statligt stöd – SGEI-tjänst – Förutsättningar för beviljande av statligt stöd – Ekonomisk fördel – Den ekonomiska fördelens selektiva karaktär – Prehospital akutsjukvård
15.2.2018
Offentlig upphandling – Besvär i vilka anbudsförfrågan påstås ha varit diskriminerande – Separata besvär över upphandlingsbeslut – Anbudsgivare som inte deltagit i upphandlingsförfarandet – Företag i branschen – Betydelsen av att inte ha lämnat anbud – Grunderna för partsställning
14.2.2018
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Rättelsepost till försäljningsintäkter – Obefogad fakturering – Prisnedsättning – Skadestånd – Hänförande av rättelse till rätt tidsperiod
13.2.2018
Handlingsoffentlighet – Arbetspensionsförsäkringsbolag – Betydande eller exceptionella affärstransaktioner – Kunduppgifter – Verksamhet för välbefinnande i arbetet – Specialbestämmelse – Affärshemlighet
12.2.2018
Kommunalärende – Fullmäktiges beslut – Kommunstyrelsens beslut – Annan förtroendevald – Jäv – Verkställande direktör – Fel i beredningen – I oriktig ordning tillkommet beslut

Korta referat

1.2.2018
Omhändertagande – Förutsättningar för omhändertagande – Våld inom familjen – Hot om våld inom familjen – Straffrättslig bedömning – Vård utom hemmet – Plats för vård utom hemmet – Beaktande av kulturell bakgrund – Socialväsendets skyldighet att vidta åtgärder

Andra beslut

15.1.2018
Besvär som gäller godkännande av förnyelseplan före förnyelseavverkning (Saltvik, Åland)

Meddelanden