Meddelanden

Nyheter
16.2.2018
»

Högsta förvaltningsdomstolen har idag avslagit besvären över de beslut som gällde transport av slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar i Tammerforsregionen.

14.2.2018
»

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har idag i sin framställning till statsrådet fäst uppmärksamhet vid ett strukturellt rättssäkerhetsproblem angående lagstiftningen som gäller rättegångsavgifter. För att lösa problemet har HFD föreslagit att lagstiftningen ändras.

13.2.2018
»

Jämlikhet mellan könen, asylsökande, skatteparadis, miljöskydd – ord som lyssnaren år 1918 inte just lystrade till. Världens förändring på hundra år har varit enorm.

24.1.2018
»

Högsta förvaltningsdomstolen håller 25.-26.1.2018 muntlig förhandling i ett ärende gällande Digita Oy:s skyldigheter som företag med betydande marknadsinflytande när det gäller att tillhandahålla tillträde till huvudsändarstationernas antennplats och -kapacitet samt på grossistmarkanden för televisions- och riksomfattande radiosändningstjänster.

12.1.2018
»

Sedan utkomststödsärendena flyttades till FPA från början av år 2017 har antalet besvär som gäller utkomststöd ökat i förvaltningsdomstolarna. Sannolikt kommer detta att också öka högsta förvaltningsdomstolens arbetsbörda under innevarande år. För tillfället är exceptionellt många rättelseyrkanden gällande utkomststöd anhängiga i FPA.

10.1.2018
»

År 2017 var ett exceptionellt år för högsta förvaltningsdomstolen. Antalet inkomna ärenden ökade kraftigt och under året avgjordes rekordantalet 6636 ärenden på domstolens fyra avdelningar.

20.12.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen har avslagit ansökan om prejudikatbesvärstillstånd i tre ärenden som gäller användning av så kallad hjälpbolagsstruktur i en koncern och rätt att i beskattningen dra av ränta på ett koncerninternt lån som det skattskyldiga bolaget tagit för finansiering av aktiehandel. Ett av besluten har publicerats som årsboksbeslut.

13.12.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen anser att regeringens proposition om förslag till lag om valfrihet inom social- och hälsovården är problematisk.

1.12.2017
»

Republikens president har utnämnt följande personer till justitieråd till högsta förvaltningsdomstolen.

28.11.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen ska på besvär av en naturskyddsförening ta ställning till om de i jaktlagen och habitatdirektivet stadgade förutsättningarna för dispens gällande fredande av varg blivit uppfyllda. Frågan gäller fall där sammanlagt sju vargar fått fällas i norra Savolax med två enskilda dispensbeslut.

24.11.2017
»

Presidenten i högsta förvaltningsdomstolen Pekka Vihervuori är bekymrad över hur de grundläggande rättsliga värdena och etablerade internationella grundläggande utgångspunkterna i vissa euroepiska länder ringaktas. En svag länk är en för mycket för att unionens gemensamma rättssystem ska kunna fungera som det är avsett.

23.11.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen har gett ett utlåtande om arbets- och näringslivsministeriets utkast till en proposition av regeringen med förslag till lag om företagshemligheter och vissa andra lagar.

10.10.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen är bekymrad över det nya kapitel miljöministeriet föreslår till miljöskyddslagen. Kapitlet skulle innehålla stadganden om det anmälningsförfarande som ska tillämpas i samband med miljötillstånd.

6.10.2017
»

Domarnas sakkunnighet och jämnt fördelade specialisering möjliggör en djup och vid behov kritisk diskussion inom domstolen. Det uppskattas även utanför domstolarna.

3.10.2017
»

Beslutet av polisinrättningen i Helsingfors att förbjuda scenen ”Mon corps” i holländska Dries Verhoevens performance Ceci n`est pas... - på Glaspalatstorget i Helsingfors söndagen 16.11.2014 strider enligt högsta förvaltningsdomstolens beslut mot lag.

28.9.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen framhäver kundens primära roll i utvecklingen av elektronisk ärendehantering inom förvaltningen. HFD har på begäran av finansministeriet tagit ställning till lagändringsbehov i samband med elektronisk ärendehantering.

22.9.2017
»

. ACA-Europe har meddelat sitt stöd till Polens högsta förvaltningsdomstol.

13.9.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen har gett sitt utlåtande gällande reformen av Ålands självstyrelselag till justitieministeriet.

5.9.2017
»

Ett utkast till en regeringsproposition till riksdagen om lag om ändring av utlänningslagen har beretts vid inrikesministeriet. Enligt förslaget skulle vissa stadganden som gäller verkställighet av beslut om utvisning ur landet ändras så att vissa utvisningsbeslut som baserar sig på allmän ordning och säkerhet skulle kunna verkställas snabbare.

5.9.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen har givit ett utlåtande till justitieministeriet gällande arbetsgruppens betänkande och förslag till regeringens proposition om ny dataskyddslag.

24.8.2017
»

Vid en ceremoni den 24 augusti 2017 i samband med öppnandet av det fyrtioförsta nordiska juristmötet i Helsingfors utdelade Finlands Högsta domstols tidigare ordförande Leif Sevón Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses pris för rättsvetenskapliga insatser till professor Mads Bryde Andersen

21.8.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen har avgett sitt utlåtande om lagförslaget gällande en ny förvaltningsprocesslag. HFD fäster uppmärksamhet vid såväl principiellt och strukturellt problematiska ställen som flera enskilda föreslagna paragrafer och deras motiveringar.

24.7.2017
»

En delegation ledd av presidenten i Tysklands författningsdomstol, professor Andeas Vosskuhle, besöker 26. -28. juli de högsta domstolarna i Finland, högsta domstolen (HD) och Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

30.6.2017
»

I sitt utlåtande till justitieministeriet gällande inrättandet av en domstolsmyndighet påpekar högsta förvaltningsdomstolen att den centrala frågan är hur den offentliga ekonomins knappa resurser borde allokeras i förhållande till domstolarna.

19.6.2017
»

Republikens president Sauli Niinistö har 18.5.2017 förlänat ordföranden i Sveriges högsta förvaltningsdomstol Mats Melin Storkorset av Finlands Lejons orden.

14.6.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen har gett sitt utlåtande till finansministeriet om ett utkast till proposition av regeringen om lagstiftning som gäller genomförandet av landskapsreformen och omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter.

30.5.2017
»

Republikens president har utnämnt miljösakkunnigråd och överingenjörsråd till högsta förvaltningsdomstolen.

22.5.2017
»

Det officiella besöket är en del av samarbetet mellan EU-domstolen och unionens medlemsländer och de nationella domstolarna. Som värdar för besöket står förutom högsta förvaltningsdomstolen och högsta domstolen även utrikesministeriet och justitieministeriet.

22.5.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag fastställt Regionförvaltningsverkets i Norra Finland och Vasa förvaltningsdomstols beslut om tillstånd att bygga Sierilä kraftverk i Kemi älv i Rovaniemi.

9.5.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag meddelat två årsboksbeslut och två andra beslut genom vilka domstolen har avgjort ärenden som gäller Talvivaaragruvans miljö- och vattenhushållningstillstånd. Besluten handlar om uppdatering av ett tidigare beviljat miljö- och vattenhushållningstillstånd genom tidsbestämd justering av tillståndsvillkoren, samt om förändringar som skett i verksamheten.

5.5.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag publicerat fyra årsboksbeslut som gäller beviljande av internationellt skydd åt afganska asylsökanden.

21.4.2017
»

Många asylsökande muslimer från Iran, Irak och Afghanistan har under handläggningen av sin asylansökan motiverat sitt behov av internationellt skydd med att de under vistelsen i Finland har omvänt sig till kristendomen. Migrationsverket och förvaltningsdomstolarna måste i dessa fall göra en omsorgsfull bedömning av asylsökandenas förändrade situation. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i år i flera fall meddelat beslut där bland annat Europeiska människorättsdomstolens rättspraxis om förbud mot tillbakasändning funnits i bakgrunden.

21.4.2017
»

Många asylsökande muslimer från Iran, Irak och Afghanistan har under handläggningen av sin asylansökan motiverat sitt behov av internationellt skydd med att de under vistelsen i Finland har omvänt sig till kristendomen. Migrationsverket och förvaltningsdomstolarna måste i dessa fall göra en omsorgsfull bedömning av asylsökandenas förändrade situation. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i år i flera fall meddelat beslut där bland annat Europeiska människorättsdomstolens rättspraxis om förbud mot tillbakasändning funnits i bakgrunden.

29.3.2017
»

Inom ramen för högtidlighållandet av 60-årsjubileet av Romfördragets undertecknande anordnade Europeiska unionens domstol ett domarforum 27.-28.3.2017 i vilket ordförandena för medlemsstaternas författningsdomstolar och högsta domstolar deltog.

22.3.2017
»

I sitt utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet gällande förslaget till lagstiftning om kundens valfrihet i anslutning till social- och hälsovårdsreformen konstaterar högsta förvaltningsdomstolen att förslaget väldigt långt utgår ifrån produktionen av tjänster inom hälsovården.

22.3.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen har gett utlåtande över ett utkast av miljöministeriet till regeringsproposition om ändring av bestämmelserna om sökande av ändring i vissa miljöärenden. Enligt utkastet skulle ändring i förvaltningsdomstolens beslut få sökas hos högsta förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Krav på besvärstillstånd skulle införas i miljöskyddslagen, marktäktslagen och vattenlagen. Dessutom skulle besvärstillstånd i större utsträckning än tidigare komma att gälla ärenden om vilka bestäms i markanvändnings- och bygglagen samt naturvårdslagen.

15.3.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolens årsberättelse innehåller ett sammandrag av de ärenden som år 2016 var juridiskt mest betydelsefulla och som fått mest offentlighet.

9.3.2017
»

En lång historisk utveckling har format de förvaltningsdomstolar vi har idag. Mest har de formats under våra hundra år av självständighet.

8.3.2017
»

Högsta förvaltningsdomstolen anser att en möjlighet att minska nuvarande skyddsavstånd innebär en eventuell försämring av skyddet för grannskapet, även om det kan vara befogat att frångå en schematisk reglering av skyddsavstånden i vissa fall.

1.2.2017
»

År 2016 var i flera avseenden historiskt för högsta förvaltningsdomstolen. Antalet inkomna ärenden ökade med 11 % och antalet avgjorda ärenden ökade med en tredjedel jämfört med året innan. Behandlingstiden för ett ändringssökningsärende var ifjol ca 10 månader då målsättningen var 12 månader. Utlänningsärendenas behandlingstider förkortades betydligt.

27.1.2017
»

Inom lagberedning är det viktigt att sätta sig in i grundlagen och beakta den på tillbörligt sätt. De rättsliga utmaningarna inom en ansvarsfull lagberedning sträcker sig ändå längre än endast till grundlagen och de mänskliga rättigheterna.

29.12.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag meddelat sitt beslut om att hålla i kraft den påföljdavgift om 70 miljoner euro som Valio tidigare ålagts att betala. Valio konstaterades ha gjort sig skyldig till sådan underprissättning i konkurrenssyfte på marknaden för basmjölk som betraktades som missbruk av dominerande marknadsställning.

9.12.2016
»

Republikens president har 9.12.2016 utnämnt följande personer till justitieråd för viss tid i högsta förvaltningsdomstolen:

5.12.2016
»

Myndigheterna sänder fortfarande en del av sina brev per post, åtminstone tills eventuella bestämmelser om skyldighet att använda elektronisk brevlåda träder i kraft. Breven torde även i fortsättningen komma att sändas som brev som utdelas inom ramen för samhällsomfattande tjänster. Högsta förvaltningsdomstolen påpekar att regeringen i sitt utkast till proposition om ändring av postlagen inte har beaktat vilken inverkan det kan ha på myndighetsverksamheten att brev skulle komma att vara nästan en vecka på väg.

30.11.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen har idag gett två årsboksbeslut som gäller beviljande av internationellt skydd åt personer från Bagdad i Irak.

25.11.2016
»

Statsrådet beslöt 26.5.2016 att Rääkkylä kommun skulle sammanslås med Kides stad från ingången av år 2017. Till följd av sin ekonomiska situation har Rääkkylä kommun varit en så kallad kriskommun. Därför har statsrådet haft behörighet att besluta att kommunerna ska slås samman, trots att kommunfullmäktige i Rääkkylä har motsatt sig sammanslagningen. Enligt kommunstrukturlagen är en sammanslagning av kommuner trots motstånd från fullmäktige möjlig endast under vissa förutsättningar. Det förutsätts bland annat att ändringen är nödvändig för att trygga den lagstadgade servicen för invånarna i en kriskommun.

23.11.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ansåg att ett serveringstillstånd kunde återkallas med anledning av att det vid en skattegranskning hade upptäckts att det hade förekommit försäljning förbi bokföringen. Serveringstillståndet kunde återkallas trots att tillståndshavaren senare hade betalat de skatter som påförts med anledning av berättelsen från skatteinspektionen och inte hade obetalda skatter när tillståndet återkallades. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde Tavastehus förvaltningsdomstols beslut i saken.

9.11.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen har gett sina utlåtanden om regeringens utkast till en proposition om både landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen. Det är frågan om en reform av unik omfattning, som har vittgående verkningar såväl när reformen genomförs som senare.

6.9.2016
»

Vårdreformen (sote) och landskapsreformen innebär en mera djupgående omläggning av den offentliga förvaltningens och den offentliga maktens ramar och strukturer än någon annan reform under självständighetstiden. För närvarande ser det ut som om förändringarna kommer att genomföras utan ändring av grundlagen.

16.8.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen har gett utlåtanden till justitieministeriet om ändring av barnskyddslagen och till miljöministeriet om ändring av markanvändnings- och bygglagen.

29.7.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag upphävt de tillsynsbeslut som Kommunikationsverket hade meddelat fyra teleföretag med så kallat betydande marknadsinflytande (BMI-företag). Besluten gällde maximiprissättning av produkter som behövs i accessnät.

26.7.2016
»

Under perioden januari-juni 2016 avgjorde högsta förvaltningsdomstolen (HFD) 2686 ärenden, vilket är 41 procent mera än under motsvarande tid i fjol. I slutet av juni hade domstolen 3438 oavgjorda ärenden, det vill säga tio procent färre än i slutet av juni 2015. Ändå har antalet inkommande ärenden ökat.

1.7.2016
»

Ersättningsanspråk från elva sinnessjukvårdare som arbetat vid Niuvanniemi sjukhus har varit föremål för handläggning i högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Sinnessjukvårdarna har motiverat sina ersättningsanspråk med att de anställts i tjänsteförhållanden för viss tid trots att lagliga förutsättningar för visstidsanställning saknats.

28.6.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har avgjort ett besvärsärende som har gällt beskattningen av en förmånstagare i en stiftelse i en bank i Liechtenstein. HFD ändrade inte förvaltningsdomstolens slutsats eller de verkställda beskattningarna, som i brist på annan utredning verkställts genom uppskattning av inkomst och förmögenhet för förmånstagaren.

3.6.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte ändra ett beslut av Norra Finlands förvaltningsdomstol, som har gällt uppsägningen av kommundirektör Anna Mäkelä. Förvaltningsdomstolen hade på besvär av kommundirektören och kommunfullmäktiges ordförande upphävt kommunfullmäktiges uppsägningsbeslut på den grunden att förfarandet vid uppsägningen hade varit felaktigt.

31.5.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen har mottagit 13 besvär över de fyra beslut som Vasa förvaltningsdomstol fattade 28.4.2016 i ärenden som gäller miljöskydd och vattenhushållning vid Terrafame Oy:s Talvivaara-gruva. Besvärstiden gick ut 30.5.2016.

19.5.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har avgjort två besvär gällande rätten att dra av räntor internationellt. I vartdera fallet ansåg HFD att de räntor som en internationell koncerns filial i Finland betalat till ett utländskt bolag inom koncernen inte var avdragsgilla. I båda sina avgöranden, vilka publiceras som återboksbeslut, fastställde HFD således Helsingfors förvaltningsdomstols avgörande.

28.4.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen förrättar syn när en sådan behövs för utredningen av ett ärende som är anhängigt i domstolen.

20.4.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen betonade att när det gäller tillbakasändning till Ungern, kan situationen komma att bedömas annorlunda om man får ny utredning i synnerhet om Serbien som ett säkert land, genom ändrad ungersk rättspraxis i asylfrågor, avgöranden av Europeiska människorättskonventionen eller på annat sätt.

13.4.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolens årsberättelse för 2015 innehåller en översiktlig redogörelse för de juridiskt viktigaste och för allmänheten intressantaste ärendena under året.

8.4.2016
»

I sitt tal om barnets rättsskydd, som högsta förvaltningsdomstolens president Pekka Vihervuori höll när Barnombudsmannens årsbok 2016 publicerades, framhöll han att samhällets och rättsstatens utvecklingsnivå återspeglas i hur väl man i lagstiftningen och beslutsfattandet lyckas identifiera och erkänna barnets behov.

8.4.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen har gett ett utlåtande till finansministeriet över ett förslag till proposition om ändring av statstjänstemannalagen.

11.3.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen ger årligen många utlåtanden till ministerierna om förslag till ny lagstiftning som berör förvaltningsrättsskipningen.

4.3.2016
»

Finland fick i fjol ta emot över 30 000 asylsökande. Asylsökandena har rätt att söka ändring i Migrationsverkets beslut, i sista hand hos högsta förvaltningsdomstolen.

19.2.2016
»

Republikens president har 19.2.2016 fattat beslut om följande utnämningar i högsta förvaltningsdomstolen:

19.2.2016
»

När ett ärende är viktigt från samhällssynpunkt, kulturell synpunkt eller naturvårdssynpunkt, håller högsta förvaltningsdomstolen vid behov syn. På detta sätt kan domstolens ledamöter själva på ort och ställe göra bedömningar och iakttagelser om till exempel landskapet, naturförekomster eller byggnader. Avsikten är att domstolen ska få en så fullständig uppfattning om saken som möjligt till grund för sitt beslut. Annars är handläggningen i högsta förvaltningsdomstolen huvudsakligen skriftlig.

10.2.2016
»

Högsta förvaltningsdomstolen höll i dag muntlig förhandling i ett mål som gällde uppsägningen av en tjänsteman. Förutom parterna hördes också sju vittnen.

2.2.2016
»

Att staten är en rättsstat och att det allmänna fungerar enligt bestämmelser i lag är inte nödvändigtvis en självklarhet ens här i vårt hörn av världen, där man av tradition har vant sig vid att det ska vara så. Världen har förändrats och samhällets strukturer är inte lika grundmurade som tidigare. Ett exempel är social- och hälsovårdsreformen, som kommer att bli en enorm utmaning för lagberedarna och i sinom tid också för domstolarna, som ska tillämpa denna lagstiftning.

18.1.2016
»

Asylärenden och andra ärenden som gäller internationellt skydd ger i år högsta förvaltningsdomstolen mycket arbete.

13.1.2016
»

Sametingets styrelse har inte beslutanderätt i ett ärende eller en rättsfråga som högsta förvaltningsdomstolen redan har avgjort med ett laga kraft vunnet beslut.

12.1.2016
»

Av de cirka 4000 besvär och andra ansökningar om ändring som högsta förvaltningsdomstolen årligen får att avgöra är största delen besvär och ansökningar från privatpersoner, bolag och andra sammanslutningar.

12.1.2016
»

Antalet besvär till högsta förvaltningsdomstolen, huvudsakligen från regionala förvaltningsdomstolar, har årligen ökat något. Under 2015 mottog domstolen sammanlagt 4319 ansökningar om ändring, det vill säga besvär, ansökningar om besvärstillstånd, ansökningar om återbrytande och andra ansökningar.

7.1.2016
»

Domstolsavgifterna stiger och avgifternas bestämningsgrunder ändras från 1.1.2016. I högsta förvaltningsdomstolen stiger avgiften till 500 euro. Härefter är avgiften också densamma oberoende av om det är fråga om ett besvärstillståndsärende eller ett besvärsärende.

17.12.2015
»

Republikens president har 17.12.2015 beslutat om följande utnämningar i högsta förvaltningsdomstolen:

17.11.2015
»

Texten i regeringens propositioner ska vara kort och koncentrerad och innehållet klart. I sitt utlåtande till justitieministeriet betonar högsta förvaltningsdomstolen att statsrådet kontinuerligt bör arbeta med att förbättra dispositionen och språket i regeringens propositioner. På detta sätt kan man också se till att lagstiftningen håller hög kvalitet och rättsskyddet fungerar. Propositionerna har stor betydelse inte bara när lagarna stiftas, utan också vid den framtida tillämpningen av dem.

22.10.2015
»

De nya EU-direktiven om offentlig upphandling blir tillämpliga år 2016. Även den finska upphandlingslagstiftningen revideras och förenklas, delvis till följd av de nya direktiven.

30.9.2015
»

Högsta förvaltningsdomstolen mottog under tiden 24.8–17.9.2015 totalt 182 besvär från ändringssökande som överklagade sametingets styrelses beslut att inte uppta dem i vallängden för 2015. Högsta förvaltningsdomstolen biföll 93 av besvären.

25.9.2015
»

Högsta förvaltningsdomstolen ger under onsdagen 30.9 sina beslut med anledning av de besvär och ansökningar om återbrytande som gäller sametingets styrelses beslut om vallängden.

9.9.2015
»

Högsta förvaltningsdomstolen har till statsrådet gjort en framställning om lagstiftningsåtgärder. Högsta förvaltningsdomstolen föreslår att 6 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen ska ändras så, att i 6 kap. i utlänningslagen avsedda ansökningar om besvärstillstånd i ärenden som gäller asyl och internationellt skydd skulle kunna avgöras i en sammansättning med två domare i stället för nuvarande tre, om ansökan enhälligt avslås. Om ansökan om besvärstillstånd inte avslås, skulle ärendet överföras till att handläggas i en sammansättning med flera domare.

26.8.2015
»

Presidenterna för de nordiska högsta domstolarna och högsta förvaltningsdomstolarna samlas till ett gemensamt möte i Nådendal 26. -28.8.2015.

25.8.2015
»

Högsta förvaltningsdomstolen har mottagit de första besvären över de beslut som Sametingets styrelse gett med anledning av rättelseyrkanden som anförts av personer som velat bli upptagna i vallängden för val till sametinget.

10.8.2015
»

När ett ärende är viktigt frän samhällssynpunkt, kulturell synpunkt eller naturvårdssynpunkt, håller högsta förvaltningsdomstolen vid behov syn. På detta sätt kan domstolens ledamöter själva på ort och ställe göra bedömningar och iakttagelser om till exempel landskapet, naturförekomster eller byggnader. Avsikten är att domstolen ska få en så fullständig uppfattning om saken som möjligt till grund för sitt beslut. Annars är handläggningen i högsta förvaltningsdomstolen huvudsakligen skriftlig.

10.7.2015
»

Republikens president har i dag utnämnt Kommunförbundets ledande jurist, JK, VH Heikki Harjula till förvaltningsråd för viss tid (17.8.-31.12.2015) vid högsta förvaltningsdomstolen.

29.5.2015
»

Rättssäkerhet har alltid varit en självklarhet för finländarna, också i förhållande till myndigheterna. Välfungerande domstolar är en garanti för demokratin. Enligt högsta förvaltningsdomstolens president Pekka Vihervuori är det beaktansvärt att det i det nya regeringsprogrammet inte finns några skrivningar om sammanslagning av domstolslinjer eller om ett särskilt domstolsverk. En hotbild är däremot att rättsväsendet under trycket från olika sparkrav inte får tillräcklig förståelse för sin betydelse för befolkningen och företagen, även som direkt produktivitetsfrämjande faktor.

13.4.2015
»

Under de allra senaste åren har det skett en liten ökning av antalet inkommande ärenden i högsta förvaltningsdomstolen. Domstolen avgör årligen ungefär fyratusen besvär och ansökningar om besvärstillstånd. De största ärendekategorierna är utlänningsärendena, social- och hälsovårdsärendena samt skatteärendena. I årsberättelsen behandlas bland annat internprissättning.

1.4.2015
»

I sitt ställningstagande till slutrapporten från arbetsgruppen för utvärdering av resursbehoven inom den inre säkerheten och rättsvården, uttrycker högsta förvaltningsdomstolens president Pekka Vihervuori allvarlig oro för rättsskyddets och särskilt förvaltningsrättsskipningens framtid. Ställningstagandet motsvarar ett enhälligt ställningstagande av HFD:s plenum. Med tanke på rättsväsendet som helhet har arbetsgruppens infallsvinkel varit ytterst snäv, när arbetsgruppen har granskat det hot som de minskande resurser inom rättsvården medför ur uteslutande straffprocessuell synvinkel. Detta har varit fallet trots att förvaltningsdomstolarna (de regionala förvaltningsdomstolarna, marknadsdomstolen, försäkringsdomstolarna och HFD) har uppgifter av vital betydelse för den totala tryggheten i samhället. Förutom att de ser till invånarnas rättsskydd utövar de dessutom tillsyn över lagligheten i myndigheternas verksamhet och näringsverksamhetens konkurrenskraft.

17.3.2015
»

I egenskap av högsta utövare av domsrätt i förvaltningsmål anser högsta förvaltningsdomstolen att den nivå på rättegångsavgifter som en arbetsgrupp vid justitieministeriet föreslår i sitt förslag till lag om domstolsavgifter inte förefaller äventyra medborgarnas rättsskydd, åtminstone inte i förvaltningsmål.

12.3.2015
»

Högsta förvaltningsdomstolen kritiserar en av justitieministeriet publicerad utredning, i vilken ministeriet har bedömt möjligheterna att inrätta ett domstolsverk. Enligt domstolens enhälliga uppfattning skulle förslaget medföra ökade kostnader och ökad byråkrati och ska inte föras vidare. Medborgarnas rättsskydd försämras om man under ekonomiskt kärva tider använder samhällets medel till att inrätta en ny förvaltningsmyndighet. Nu borde man ta medborgarnas och företagens rättsskydd på allvar och se till att domstolarna har tillräckliga resurser för sin primära uppgift, nämligen att så snabbt som möjligt behandla och avgöra sina ärenden.

6.3.2015
»

Högsta förvaltningsdomstolens president Pekka Vihervuori är besviken på den rapport som inrikesministeriet och justitieministeriet i dag har publicerat om den inre säkerhetens och rättsvårdens framtid. Rapporten andas god vilja, men de resurser som behövs för att rättssäkerheten ska tryggas garanteras inte i en grad som ens kunde betraktas som någorlunda acceptabel. I bakgrunden förefaller ha funnits ett felaktigt antagande om att omstridda och i verkligheten kostnadskrävande och diffusa reformer, såsom en sammanslagning av de högsta domstolarna och inrättandet av nytt centralt ämbetsverk, det vill säga ett domstolsverk, skulle spara kostnader.

6.3.2015
»

Republikens president har till förvaltningsråd i högsta förvaltningsdomstolen utnämnt advokat, JK, JL, JD Mikko Pikkujämsä. Pikkujämsä tillträder tjänsten 1.8.2015.

6.3.2015
»

Högsta förvaltningsdomstolen har fått motta tiotals ansökningar om besvärstillstånd i mål som gäller tilläggsskatt för pensionsinkomst. Ansökningarna gäller beslut med vilka olika regionala förvaltningsdomstolar avslagit skattskyldigas besvär över Skatteförvaltningens beslut. Ändringssökandena har ansett att tilläggsskatten för pensionsinkomst innebär åldersdiskriminering och på denna punkt hänvisat till bland annat sådana rättsakter av unionen som förbjuder åldersdiskriminering.

4.3.2015
»

Högsta förvaltningsdomstolen kritiserar den utredning som justitieministeriet publicerat om för- och nackdelar med en eventuell sammanslagning av de högsta domstolarna. Utredningens slutsatser grundar sig inte på en vederhäftig och tillräcklig analys av rättsordningens läge och utveckling.

29.1.2015
»

Samhället, individernas och företagens vardag, samhällsekonomin och den offentliga ekonomin präglas fortfarande av den besvärliga tid som vi lever i. En följd av detta är att man mera än tidigare söker rättsskydd, särskilt hos förvaltningsdomstolarna.

20.1.2015
»

Högsta förvaltningsdomstolen hade att avgöra ett ärende som gällde Finavia Abp:s miljötillstånd för driften av Helsingfors-Vanda flygplats. Regionförvaltningsverket hade beviljat miljötillståndet och ställt tillståndsvillkor som syftade till att förhindra bullerolägenheter.

22.12.2014
»

Högsta förvaltningsdomstolen har fattat beslut om vilka kostnader som får inkluderas i en måltidsavgift som uppbärs i samband med boendeservice för utvecklingsstörda.

Publicerad 1.2.2018