Korta referat

Förutom referat av årsboksavgöranden publicerar högsta förvaltningsdomstolen på sin webbplats också korta referat av vissa andra beslut som bedöms vara juridiskt betydelsefulla.

På denna sida finns de senaste korta referat som uppgjorts på svenska (bland annat ärenden från Åland). De senaste korta referaten inklusive nyckelord finns nedan. Korta referat från och med slutet av år 2013 finns på denna sida i vänstra spalten (i mobilversionen finns länken bakom plusset) och i högra spalten som länkar till Finlex enligt årtal (i mobilversionen längst ner på denna sida).

De övriga senaste korta referaten finns på finska på de finskspråkiga sidorna för beslut. Också alla äldre korta referat på finska finns i Finlex, där det även finns sökfunktioner för alla svenskspråkiga referat.

Högsta förvaltningsdomstolen har inlett arbetet med att översätta de korta referaten till svenska. Först översätts referat från år 2014 och därefter i mån av möjlighet referat från tidigare år.

1.2.2018
Omhändertagande – Förutsättningar för omhändertagande – Våld inom familjen – Hot om våld inom familjen – Straffrättslig bedömning – Vård utom hemmet – Plats för vård utom hemmet – Beaktande av kulturell bakgrund – Socialväsendets skyldighet att vidta åtgärder
29.1.2018
Barnskydd – Ekonomiskt stöd – Brister i boendeförhållandena – Rätt att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen – Barn-och familjeinriktat barnskydd – Sakkunnigledamot
19.1.2018
Utlänningsärende – Nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd– Fortsatt tillstånd – Tillfälligt uppehållstillstånd – Kontinuerligt uppehållstillstånd – Hinder att lämna landet
17.1.2018
Stöd för närståendevård – Avslutande av stöd för närståendevård – Förvaltningsbesvär eller förvaltningstvistemål – Besvärstillstånd
4.1.2018
Markanvändning och byggande – Bygglov – Aktieägare i bostadsaktiebolag – Person som bor i bostadsaktiebolagets hus – Besvärsrätt – Indirekta verkningar – Beslutsförfarandet i ett bostadsaktiebolag
29.12.2017
Utlänningsärende – Skyddspolisens utlåtande – Uppehållstillstånd för arbetstagare – Partsoffentlighet – Allmän ordning och säkerhet – Förvaltningsdomstolens skyldighet att pröva ett ärende
29.12.2017
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Asyl – Alternativt skydd – Prövning av asylansökan – Riskbedömning – Hot från privatperson – Afghanistan
28.12.2017
Utlänningsärende – Asylsökande – Uppehållstillstånd på grund av familjeband – Resedokument som förutsättning för beviljande av uppehållstillstånd
27.12.2017
Beslut av myndighet i ärenden som gäller skadestånd – Besvärsanvisning – Förvaltningsdomstolens beslut att avvisa av en privatperson anförda besvär – Myndighets besvärsrätt över förvaltningsdomstolens beslut
27.12.2017
Medborgarskapsärende – Språkkunskapsvillkor – Avvikelse – Språkstudier – Intyg av lärare – Arbetsprövning
22.12.2017
Naturvård – Beslut om verkställighet – Förbud mot skogsavverkning
22.12.2017
Offentlig upphandling – Arrangemang med ramavtal – Ramavtal – Upphandlingskontrakt – Enhet som avhållit sig från att verkställa ett upphandlingsbeslut – Beslut att inte påföra skyldighet att betala gottgörelse
22.12.2017
Tjänstemannaärende – Gränsbevakningsväsendet – Förflyttning till andra uppgifter – Uppgift av lägre svårighetsgrad
21.12.2017
Åland – Miljötillstånd – Tillståndsmyndighet – Prövningsnämnd – Sammansättning – Juristledamot – Fiskodling
20.12.2017
Utlänningsärende – Asyl – Internationellt skydd – Sur place -situation – Avfall från islam – Konvertera till kristendom – Politisk åsikt – Tidigare erfarenhet av förföljelse – Kumulativa skyddsgrunder – Aktuell landinformation – Iran
15.12.2017
Universitetets beslut – Fortsatt studierätt – Förlust av studierätten – Besvärsförbud – Diskrimineringslagen – Hörande av diskrimineringsombudsmannen
29.11.2017
Utkomststöd – Kompletterande utkomststöd – Långvarigt utkomststöd – Långvarig sjukdom – Specialdiet – Celiaki
28.11.2017
Medborgarskapsärende – Undantag från språkkunskapsvillkoret – Avsaknad av läs- och skrivkunnighet – Intyg av lärare i finska – Sökandens lärare
27.11.2017
Skjutvapen – Temporärt omhändertagande – Varaktigheten av temporärt omhändertagande – Förlängning av omhändertagande – Nytt beslut om omhändertagande efter att det första beslutets giltighetstid upphört
21.11.2017
Vattenhushållningsärende – Slutsyn – Tillämplig lag – Efterhandstillsyn – Den nya vattenlagen – Ikraftträdande
20.11.2017
Kommunal tjänsteinnehavare – Ersättning som motsvarar lön – Uppsägning på tjänsteinnehavarens initiativ
17.11.2017
Barnskydd – Ändring av plats för vård utom hemmet – Avslutande av omhändertagandet – Placering av omhändertaget barn i hemmet
9.11.2017
Hittegods – Inlämningsfynd – Hittegodsbyrå – Kostnadsersättningar som tas ut av ägare av hittegods – Leveransavgift – Anmälningsavgift – Förvaringskostnader – Mervärdesskatt – Vite
2.11.2017
Avfallsärende – Besluts överklagbarhet – Principbeslut – Skyldighet att lämna uppgifter – Elektronisk form – Avfallstransportör
30.10.2017
Markanvändning och byggande – Planeringsbehovsavgörande – Utbyggnad av vindkraft – Behovet av planering genom planläggning – Besvärsrätt – Förvaltningsbesvär – Kommunalbesvär
30.10.2017
Markanvändning och byggande – Bygglov – Byggnad – Vindkraftverk – Ändring av placering – En förvaltningsdomstols behörighet – Förvaltningsbeslut – Ändring av beslut – Kommunal byggnadstillsynsmyndighets behörighet
27.10.2017
Delgivning av beslut – Gemensamt beslut – Bevislig delgivning – Barnskydd – Begränsning av kontakterna
25.10.2017
Patent – Beskrivningens tydlighet – Uppfinningshöjd – Fackmannens slutledningsförmåga
25.10.2017
Förvaltningsdomstolens beslut – Delgivning till kommun – Användning av mottagningsbevis – Tidpunkt från vilken besvärstiden börjar löpa – Ansökan om besvärstillstånd – Avvisande av ansökan om besvärstillstånd
19.10.2017
Tjänsteman – Gränsbevakningen – Byråofficer – Uppsägning – Avstängning från tjänsteutövning – Muntlig förhandling
12.10.2017
Medborgarskapsärende – Identitet – På ett tillförlitligt sätt utredd identitet – Helhetsbedömning – Tillförlitliga dokument – Uppvisande av förfalskade dokument
5.10.2017
Utlänningsärende – Ansvarsbestämningsförordningen (Dublin III) – Stat som är ansvarig för prövning av ansökan – Diskretionär bedömning – Helhetsbedömning
4.10.2017
Kommunalbesvär – Tjänsteinnehavarbeslut – Kommunal tjänsteinnehavare – Val av tjänsteinnehavare – Behörighet att besluta om anställning i tjänsteförhållande tills vidare – Överskridande av behörighet – Fel i förfarandet – Rättelse av fel – Tillsätta tjänst för viss tid – Partsställning
27.9.2017
Utlänningsärende – Ansvarsbestämningsförordningen (Dublin III) – För prövningen ansvarig medlemsstat – 12 månaders tidsfrist – Framställan om övertagande
25.9.2017
Markanvändning och byggande – Byggnadstillsyn – Besvärstillstånd – Nedsättning av vite
13.9.2017
Punktskatt – Import från medlemsstat – Eget bruk – Kommersiellt syfte – Importbegränsning – Snus
13.9.2017
Avfallslagen – Nedskräpningsförbud – Miljöskyddslagen – Förbud mor förorening av jordmån – Förvaltningstvång – Tillämplig lag
11.9.2017
Handlingsoffentlighet – Föra ärendet till myndighet för avgörande – Omprövningsförfarande – Offentlighetslagen – Förvaltningslagen – Subsidiaritet
11.9.2017
Medborgarskapsärende – Undantag från språkkunskapsvillkoret – Oförmåga att läsa och skriva – Möjlighet att överklaga återvisat beslut – Ny utredning – Migrationsverket
7.9.2017
Markanvändning och byggande – Byggnadstillsyn – Besluts överklagbarhet – Anmälan till polismyndighet
18.8.2017
Markanvändning och byggande – Detaljplan – Åland – Rikets behörighet i ett ärende som hänför sig till rättskipning – Meddelande av beslut efter anslag – Delfående – Besvärstid
18.8.2017
Avfallslag – Kommunalt avfall – Utbildningsverksamhet – Skyldighet att överlämna avfall till kommunalt anordnad avfallshantering – Förutsättningarna för undantag – Utredningsskyldighet
18.8.2017
Postverksamhet – Samhällsomfattande tjänster – Postpakettjänster – Föreläggande som gäller verkställighet – Upphävande av beslut – Föreläggande enligt vilket ett upphävt beslut ska iakttas – Postlagen – Postdirektivet – Ett direktivs tolkningsverkan
17.8.2017
Markanvändning och byggande – Generalplan – Bestämmelse i plan – Bygginskränkning – Oskälighet – Vindkraft – Bullerområde – Utredning
17.8.2017
Markanvändning och byggande – Generalplan för utbyggnad av vindkraft – Beredning – När fråga om planläggning väckts – Program för deltagande och bedömning – Jäv
11.8.2017
Miljöskyddslag – Kommunal miljövårdsmyndighet – Myndighets besvärsrätt – Annan grundad anledning – Beslut med anledning av bulleranmälan
11.8.2017
Förvaltningsdomstol – Språklagen – Språket i ett förvaltningsbeslut – Språket i ett rättsskipningsbeslut – Ändring av förvaltningsbeslut – Tillståndsbestämmelser
7.7.2017
Barnskydd – Omhändertagande – Placering i vård utom hemmet – Plats för vård utom hemmet
6.7.2017
Utlänningsärende – Rättshjälp – Arvode enligt ärende – Upphörande av flyktingstatus
5.7.2017
Mentalvårdsärende – Sakkunnigledamot i förvaltningsdomstol – Jäv – Utlåtande som sakkunnigläkare tidigare gett i egenskap av utomstående läkare
30.6.2017
Adoptionsnämnden – Återkallelse av adoptionstillstånd – Väsentlig förändring i en adoptionssökandes förhållanden – Förvaltningsdomstol – Domför sammanslutning – Sakkunnigledamot
15.6.2017
Specialomsorger om utvecklingsstörda – Ändring av ändringssökande så att besvärstillstånd krävs – Ikraftträdelse av lagändring – När den regionala förvaltningsdomstolen har meddelat sitt beslut efter att en ny lag har trätt i kraft
13.6.2017
Utlänningsärende – Utvisning – Brott – Mentalvård – Psykiatrisk tvångsvård
8.6.2017
Specialomsorger om utvecklingsstörda – Ledargrupp för specialomsorger – För verkställigheten av socialvården i kommunen ansvarigt kollegialt organ – Socialnämnden – Delegering av beslutanderätt till tjänsteinnehavare – Besvärsrätt – Utövande av talan för ett organs räkning
2.6.2017
Förvaltningstvistemål – Ett i brådskande ordning placerat barns permissioner – Kostnader som morföräldrar som även varit vårdnadshavare haft för barnets uppehälle och resor
1.6.2017
Mervärdesskatt – Införsel till landet – Rätt till avdrag – Lagerhavare för tullager – Varor som regelstridigt lämnat tullövervakningen
24.5.2017
Skjutvapenlagen – Innehavstillstånd – Tidigare parallelltillstånd – Tillståndsprövning
22.5.2017
Medborgarskapsärende – Offentligrättslig betalningsförpliktelse – Utkomststöd som beviljats utan grund – Skuld som uppstått genom straffrättslig skadeståndsskyldighet
3.4.2017
Kommunalbesvär – Val av vikarie för alterneringsledig – En förvaltningsdomstols utredningsskyldighet
31.3.2017
Gåvobeskattning – Förhandsavgörande av Skatteförvaltningen – Förändrade omständigheter – Behov av rättsskydd – Avvisande av ansökan om besvärstillstånd och besvär
13.3.2017
Handikappservice – Färdtjänst för gravt handikappade – Till funktionen närbelägen kommun – Studierelaterade resor – Resans längd
10.3.2017
Statstjänsteman – Prövotid – Förutsättningarna för att en prövotid ska kunna bestämmas – Utnämning till ett nytt tjänsteförhållande hos samma arbetsgivare – Samma uppgifter eller liknande uppgifter
7.3.2017
Gruvdrift – Beviljande av förlängd tid för inledande av gruvdrift – Tillämplig lag – Gällande gruvlag – Den upphävda gruvlagen
3.3.2017
Markanvändning och byggande – Landskapsplan – Torvproduktion – Utredning av naturvården – Landskapsplans styrande verkan – Prövning av ansökan om miljötillstånd
2.3.2017
Beskattning av personlig inkomst – Ersättning för rättegångskostnader – Ersättning för arbete som parten själv har utfört – Förvärvsinkomst eller skattefritt skadestånd
21.2.2017
Utlänningsärende – Rättshjälp – Arvode enligt ärende – Framställande av yrkande – Komplettering av besvär – Dispositionsprincipen
16.2.2017
Markanvändning och byggande – Landskapsplan – Fastställelseförfarande och ändringssökande – Tolkning av övergångsbestämmelser – Miljöministeriet – Förvaltningsdomstol
14.2.2017
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Studier – Doktorsexamen – Studieframgång – Studieresultat – Utredning av ett ärende
30.1.2017
Socialvårdslagen – Socialservice – Hemservice – Städservice – Besvärsärende eller besvärtillståndsärende – Avvisande av besvär i förvaltningsdomstol
17.1.2017
Rättshjälp – Rättegångsbiträdes arvode – Till förvaltningsmyndighet återvisat ärende – Fortsättning av ett förordnande att vara rättsbiträde – Förvaltningsdomstol – Migrationsverket – Behörighet – Bestämmande av arvode
17.1.2017
Arbetarskydd – Beställaransvarslagen – Försummelseavgift – Beställarens utredningsskyldighet – Dokuments äkthet
5.1.2017
Återställande av försutten fatalietid – Ansökan – Anförande av besvär till förvaltningsdomstolen
29.12.2016
Rättshjälp – Rätt att söka ändring – Rättsskyddsbehov – Rätt att föra talan – Arvode till biträde
29.12.2016
Beslut om att ett förvaltningsbeslut ska träda i kraft oberoende av ändringssökande – Förvaltningsdomstols skyldighet att uttala sig om ett yrkande om verkställighetsförbud
29.12.2016
Felparkeringsavgift – Parkeringsskiva – Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning – Ljuskopia
16.12.2016
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Uppenbart ogrundad ansökan – Förvaltningsdomstolen domförhet
14.12.2016
Överlåtelseskatt – Byggnad – Byggnad som på ett bestående sätt betjänar användningen av en fastighet – Flyttbar modulbyggnad – Tillfällig skollokal
9.12.2016
Utlänningsärende – Delgivning – Underrättelse – Besvärstidens begynnelsetidpunkt – Återställande av försutten fataljetid
30.11.2016
Offentlig upphandling – Påförande av påföljder – Förpliktande att utse en av anbudsgivarna i anbudsförfarande – Marknadsdomstolens behörighet
22.11.2016
Utlänningsärende – Upphörande av flyktingstatus – Anskaffning av nytt pass – Användning av existerande pass
14.11.2016
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Undantag från skatteplikt på försäljning – Hälso- och sjukvårdstjänst – Försäljning av vara – Av fotterapeut tillverkade fotbäddar (skoinlägg)
14.11.2016
Kommunalärende – Upptagning av ärende i ett högre organ – Utövning av upptagningsrätt – Stadsstyrelsen ordförande – E-postmeddelande
8.11.2016
Utlänningsärende – Internationellt skydd – Etiopien – Oromo – Ny landinformation – Ny utredning
7.11.2016
Befolkningsdatasystemet – Spärrmarkering – Förutsättningar – Förfarande – Prejudiciell fråga – Besöksförbud
7.11.2016
Utlänningsärende – Rättshjälp – Fast arvode enligt ärende – Besvär endast gällande uppehållstillstånd – Internationellt skydd
25.10.2016
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Överlåtelse – Sale-and-lease back-arrangemang – Bundenhet vid bokföring
18.10.2016
Kommunalärende – Inledande av vägförrättning enligt lagen om enskilda vägar – Överklagbarhet av beslut – Rättelseyrkande – Beredning
29.9.2016
Taxitillstånd – Överlåtelse av taxitillstånd – Trafikansvarig – Utredningsskyldighet
29.9.2016
Medborgarskapsärende – Oförvitlighetsvillkor – Väntetid – Tilläggsväntetid – Migrationsverkets direktiv
19.9.2016
Offentlig upphandling – Avbrytande av upphandlingsförfarande – Ersättning för rättegångskostnader
19.9.2016
Service och stöd på grund av handikapp – Serviceboende – Personlig assistans – Åldrande – Lagen om service och stöd på grund av handikapp – Socialvårdslagen
13.9.2016
Handlingsoffentlighet – Skattegranskning – Anteckningar – Myndighetshandling
12.9.2016
Markanvändning och byggande – Detaljplan – Skyddsgrönområde – Reservering av område för statens behov
30.8.2016
Beskattningsförfarande – Skatteförvaltningens beslut – Jämförelseuppgiftsgranskning – Överklagbarhet
25.8.2016
Vattentjänster – Fastighet – Anslutningsskyldighet – Befrielse från anslutningsskyldighet – Fatalj
23.8.2016
Rättshjälp – Annan än domstolssak – Begäran om avgörande – Tolknings- och översättningskostnader – Avvisande utan prövning
22.8.2016
Barnskydd – Omhändertagande och placering i vård utom hemmet – Barnskyddslagens 43 § – Behörigheten i ett ärende som gäller omhändertagande och placering i vård utom hemmet – Situation där barnets vårdnadshavare i förvaltningsdomstolen motsätter sig omhändertagande och placering i vård utom hemmet
22.8.2016
Markanvändning och byggande – Vindkraft – Bygglov – Jäv – Ersättning för skada – Avtal – Äventyrande av opartiskhet
19.8.2016
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Undantag från skatteplikt på försäljning – Hälso- och sjukvård – Tidsbokningstjänster inom hälso- och sjukvården
19.8.2016
Medborgarskapsärende – Identitet – Tillförlitlig utredning av identitet – Identitet som framgår av befolkningsdatasystemet – Tioårstid
17.8.2016
Medborgarskapsärende – Språkkunskapsvillkor – Undantag – Hälsotillstånd – Annat synnerligen vägande skäl – Ny grund som anförts först i förvaltningsdomstolen
16.8.2016
Beskattning av personlig inkomst – Förtäckt dividend – Skattebedrägeri – Skatteförhöjning – Ne bis in idem – Samma gärning
13.7.2016
Utlänningsärende – Asyl – Status som alternativt skyddsbehövande – Säkert asylland – Uppenbart ogrundad ansökan – Förbud mot tillbakasändning – Italien
23.6.2016
Förskottsuppbörd – Förskottsinnehållning – Förhöjning – Lön som betalats ut före 1.1.2010 – Debitering som verkställts efter 1.1.2010 – Tillämplig lag – Ikraftträdandebestämmelse
20.6.2016
Trafiksäkerhetsverket – Trafi – Fordonstrafikregistret – Innehavare – Avbetalningsköp – Innehav som upphör
13.6.2016
Lönesubventionsärende – Statsunderstöd – Tillämplig lagstiftning – Ändringssökande – Besvärstillstånd
2.6.2016
Beställaransvarslagen – Storleken av en försummelseavgift – Tillämplig bestämmelse
26.5.2016
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Familjeband – Behörig förvaltningsdomstol – Besvärsrätt
19.5.2016
Specialomsorger om utvecklingsstörda – Ändring av assisterat boende till instruerat boende – Specialomsorgsprogram – Sökande av ändring i en kommunal tjänsteinnehavares beslut – Regionförvaltningsverk som ändringssökande
10.5.2016
Skjutvapen – Återkallelse av innehavstillstånd – Levnadssätt eller uppförande – Djurhållning – Allmän förmåga att hantera tillvaron
4.5.2016
Markanvändning och byggande – Besvärsanvisning – Besvärstillstånd – Direkt ändringssökande genom besvär – Upphävt beslut – Besvär som avslagits – Olika konstruktioner – Åtgärdstillstånd
4.5.2016
Markanvändning och byggande – Byggtillsyn – Besvärstillstånd – Ändring av beslut
3.5.2016
Passärende – Hinder för att bevilja pass – Dom med vilken någon dömts till straff – Yrkesutövning – Förbud mot dubbel bestraffning – Nebis in idem
29.4.2016
Skjutvapen – Återkallande av innehavstillstånd – Skjutvapenförseelse – Förvaring i strid med aktsamhetsplikt
29.4.2016
Markanvändning och byggande – Byggförbud för utarbetande av generalplan – Förlängning av byggförbud
26.4.2016
Skjutvapen – Innehavstillstånd – Återkallelse av tillstånd – Grovt rattfylleri – Straff – Villkorligt fängelsestraff – Fyrhjuling
22.4.2016
Begäran om utlämning – Beslut av justitieministeriet – Utlämning för brott
20.4.2016
Mervärdesskatt – Allmän avdragsrätt – Privatkonsumtion – Arbetsgivares åtagande att sätta upp arbetstagares skattedeklaration
20.4.2016
Förskottsuppbörd – Förskottsuppbörd och arbetsgivares socialskyddsavgift – Skattepliktig förvärvsinkomst – Levnadskostnad – Arbetsgivares åtagande att sätta upp arbetstagares skattedeklaration –Skatteutjämningspolitik – Nettolön
19.4.2016
Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Återförening av familj – Äktenskap – Kringgående av bestämmelser om inresa eller vistelse i landet – Brutna familjeband – Helhetsbedömning
8.4.2016
Ärende som gäller befolkningsdata – Anteckning i befolkningsdatasystemet – Anteckning om faderskap – Hörande
23.3.2016
Handlingsoffentlighet – Affärshemlighet – Tekes-finansiering – Diarieanteckning
23.3.2016
Handlingsoffentlighet – Affärshemlighet – Tekes-finansiering
22.3.2016
Statsunderstöd – Återkrav – Riktande av återkrav – Samkommun – Läroavtalsutbildning
10.3.2016
Miljötillstånd – Pälsdjursfarm – Förstoring av verksamhet – Tillstånd som delvis upphör att gälla
10.3.2016
Elektronisk kommunikation – Försenade besvär – Avvisande av besvär
9.3.2016
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Factoringverksamhet – Arvode för inkassering av fordringar – Tillämpningsområdet för mervärdesskatt – Vederlag – Skattegrund
3.3.2016
Miljötillstånd – Tillämpningsområdet för en förordning – Kalkstenskrosseri – Krossprodukt
17.2.2016
Taxitillstånd – Överföring av taxitillstånd – Aktiebolags rätt att fortsätta trafiken – Trafik­ansvarig persons död – Dödsbo – Majoritetsdelägare
10.2.2016
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Ordinarie beskattning – Beskattningsförfarande – Skatteförhöjning – Skattskyldigs deklarationsskyldighet – Obefogat yrkande om avdrag – Felaktig skattedeklaration – Uppsåtlighet eller grov vårdslöshet
5.2.2016
Kommunalbesvär – Privaträttsligt tvistemål – Avvisande av besvär – Ersättning av rättegångskostnader – Besvärsanvisnings laglighet
29.1.2016
Markanvändning och byggade – Landskapsplan – Utbyggnad av vindkraftverk – Ändringssökande – Besvärsrätt – Part – Avvisande av besvär utan prövning
18.1.2016
Överklagbart beslut – Kollektivtrafik – Järnvägstrafik – Allmän trafikplikt – Trafikavtalsförordningen – Koncessionsavtal – Komplettering av avtal
7.1.2016
Bilskatt – Skatteprocent – Inverkan av unionens rättsregler – Diskrimineringsbedömning – Bil som införts från ett område utanför EU- och EES-området
5.1.2016
Utlänningsärende – Utvisning – Inreseförbud – Brott – Narkotikabrott – Associationsavtal – Turkiet
15.12.2015
Förvaltningstvistemål – Arvode till familjevårdare – Förvaltningsdomstolens sammansättning
11.12.2015
Handlingsoffentlighet – Ny handling – Skyldighet att sätta upp en ny handling
10.12.2015
Beskattning av personlig inkomst – Lön – Uppsägning – Ersättning för immateriell skada
7.12.2015
Offentlighet – Affärshemlighet – Rättegångshandling – Kosttillskott – Sammansättning – Mängden av olika beståndsdelar
23.11.2015
Beställaransvar – Försummelseavgift – Verkställighet – Grundbesvär
10.11.2015
Naturvård – Skyddsområde – Fredningsbestämmelse – Naturinventering – Naturvetenskaplig forskning – Markägarens samtycke – Allemansrätt
6.10.2015
Utlänningsärende – Besvärsanvisning – Tid för ingivande av besvär – Elektronisk kommunikation – Besvärstid – Inverkan av felaktig besvärsanvisning
10.9.2015
Kommunal tjänsteinnehavare – Timlärare i huvudsyssla – Ersättning som motsvarar lön – Tidsbestämt tjänsteförhållande – På varandra följande tjänsteförhållanden – Sommaruppehåll
9.9.2015
Förvaltningstvist – Barnskyddskostnader – Kostnader för vård av barn utom hemmet – Tvist mellan kommuner – Framställande av yrkande i förvaltningsdomstolen – Part – Riktande av ansökan till en kommun – Riktande av en ansökan till en annan kommun vid handläggning i högsta förvaltningsdomstolen
19.8.2015
Felparkeringsavgift – Parkeringsförbud – Enskilt område – Tilläggsskylt – Parkering som förutsätter tillstånd – Parkeringstillstånd för handikappade
11.8.2015
Kommunalärende – Valbarhet – Särskild valbarhet – Samkommuns revisionsnämnd – Fullmäktigeledamot – Ersättare i fullmäktige
30.6.2015
Skjutvapen – Innehav – Återkallande av tillstånd – Varning – Misshandel – Säkerhetsrisk – Personliga förhållanden
30.6.2015
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Tjänster som möjliggör utövande av idrott – Agility för hundar – Uthyrning av hall – Skattesats
24.6.2015
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Tillämpning av inskränkningar i avdrag för räntor – Balansjämförelse – Koncernbokslut – Underkoncern
24.6.2015
Avfallsavgift – Besvärstillstånd – Grundbesvär
18.6.2015
Klientavgift inom socialvården – Serviceboende – Extraordinarie ändringssökande – Ansökan om återbrytande – Grundbesvär – Avvisande av ansökan
9.6.2015
Offentlig upphandling – Val av anbudsgivare – Uteslutning ur anbudsförfarande – Skatteskuld – Betalningsarrangemang – Proportionalitetsprincipen
27.5.2015
Handlingsoffentlighet – Logguppgift – Brottspåföljdsmyndighetens datasystem – Fångdatasystemet – Skyddsarrangemang för datasystem – Parts rätt att ta del av uppgifter – Fånge
27.5.2015
Miljöskyddslag – En verksamhets beroende av miljötillstånd – Flygplats – Landningsplats för helikopter
26.5.2015
Kommunalbesvär – Förvaltningsdomstols behörighet – Ärende i vilket marknadsdomstolen inte är behörig – Tillämpningsområde för lagen om offentlig upphandling – Anknuten enhet – Besvärsgrunder – Laboratorietjänster
20.5.2015
Avbrytande av verkställighet – Statsunderstöd – Återkrav – Statsbidragsmyndighet – Besvärsmyndighet – Tillämplig lag
17.4.2015
Vattentjänster – Fastighet – Anslutningsskyldighet – Befrielse från anslutningsskyldighet – Besvärsrätt – Vattentjänstverk
2.4.2015
Inkomstbeskattning – Skogsavdrag – Samfälld skog som ett aktiebolag bildat – En samfälld skogs rätt till skogsavdrag
23.3.2015
Handlingsoffentlighet – Rättegångshandling – Forskningstillstånd – Besvärsmyndighet – Besvär över försäkringsdomstolens beslut
16.2.2015
Marktäktslagen – Grundvattenområde – Behov av tillstånd enligt vattenlagen
16.2.2015
Felparkeringsavgift – Parkeringsskiva – Synligt ställe – Snötäckt vindruta
12.2.2015
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning – Tillämpning av bedömningsförfarandet på ett projekt i ett enskilt fall – Förvaltningsdomstols beslut – Ändringssökande – Besvärsrätt
11.2.2015
Markanvändnings- och bygglag – Byggnadstillsyn – Åtgärdstillstånd och ändring av sådant tillstånd – Behov av tillstånd – Tälthall av presenningsduk – Anläggning av en gårdsplan som upplagringsområde – Schaktning – Förberedande åtgärd – Marktäkt
6.2.2015
Yrkeshögskola – Återtagning av villkorligt antagningsbeslut – Ändringssökande – Besvärsförbud
4.2.2015
Naturvårdslag – Flygekorre – Föröknings- och rastplats
29.1.2015
Renhållningsavgift – Åland – Besvärstillstånd – Rikets behörighet i fråga om rätt­skipning
23.12.2014
Mervärdesskatt – Rättelse av avdrag – Förskottsbetalning – Köp som inte fullföljs – Bankgaranti
19.12.2014
Delgivning med myndighet – Förvaltningsdomstolens beslut – Anteckning av dag när besvären anlänt – Fatalj – Försenad ansökan om ändring – Avvisande av besvär – God förvaltning – Felparkeringsavgift
19.12.2014
Utkomststöd – Stödansvarig kommun – Långvarig institutionsvård – Hemmommun – Val av hemkommun
19.12.2014
Besvärstid – Delgivning med myndighet – Kommuns besvärstid – Användning av mottagningsbevis – Tidpunkt från vilken besvärstiden börjar löpa – Försenade besvär – Avvisande av besvär
25.11.2014
Överlåtelseskatt – Ömsesidigt pensionsförsäkringsbolag – Garantikapital – Garantiandel – Inlösen
11.11.2014
Åtgärdstillstånd – Spannmålssilo – Vagnstork – Separat anordning
27.10.2014
Rättshjälp – Självriskandel – Tolknings- och översättningskostnader
17.10.2014
Beskattning av personlig inkomst – Skattefri överlåtelsevinst – Generationsväxling – Gårdsbruk – Mottagare – Aktiebolag
2.10.2014
Mervärdesskatt – Skattepliktig försäljning – Undantag från skatteplikt på försäljning – Hälso- och sjukvård – Konsultations- och handledningstjänster – Tjänster som hänför sig till behandlingen av en patient – Psykologi – Psykoterapeut
1.10.2014
Markanvändning och byggande – Ansökan om undantag – Ändring av användningsändamålet för fritidshus – Kommunal myndighets råd i byggskedet – Skydd för berättigade förväntningar
11.9.2014
Utkomststöd – Domarjäv – Ledamot av stadsfullmäktige – Ledamot av kommunal nämnd – Föredragande – Förvaltningsrättsekreterare
5.9.2014
Grundläggande utbildning – Skolskjuts – Fri transport – Tillräckligt understöd för transport eller ledsagande
27.8.2014
Markanvändning och byggande – Bygglov – Förlängd giltighetstid för bygglov – Besvärstid – Delgivning – Anslag
11.8.2014
Offentlig upphandling – Upphandlingsrättelse – Två anbudsgivares separata yrkanden om upphandlingsrättelse – Separata beslut om att bifalla yrkanden om rättelse – Den upphandlande enhetens felaktiga förfarande – Gemensam handläggning – Avbrytande av upphandlingsförfarandet – Bristfällig motivering till att bifalla yrkande om upphandlingsrättelse och avbryta upphandlingsförfarande
27.6.2014
Barnskydd – Begränsning av kontakterna – Förlängning av beslut om begränsning – Behörighet
26.6.2014
Statsunderstöd – Återkrav – Mottagare av statsunderstöd – Part – Rätt att föra talan – Kommun – Kontraktuell skadeståndsskyldighet
26.6.2014
Miljötillstånd – Buller – Ströv- och friluftsområde – Riktvärden för bullernivå – Detaljplan – Faktiska förhållanden
26.6.2014
Miljöskyddslag – Förbud mot förorening av grundvatten – Tillsyn – Förvaltningstvång – Föreskrifter för att förhindra förorening – Iakttagande av bestämmelser i lag – Grundvattenområde – Spridning av slamgödsel
16.5.2014
Vattentjänster – Anslutningsskyldighet – Befrielse från anslutningsskyldighet – Förutsättningarna för befrielse – Ansökan om befrielse som gäller viss tid
15.5.2014
Medborgarskapsärende – Identitet – Utredd identitet – I befolkningsdatasystemet antecknad identitet – Ändring som är ringa – Rättelse av födelsetid i befolkningsdatasystemet – Löpande tidsfrist
9.5.2014
Källskatt – Debitering – Kvarskatteränta
9.5.2014
Fastighetsbeskattning – Fastighetsbegreppet – Fastighets värde – Fastighets beståndsdel – Förekomst av gruvmineraler
29.4.2014
Handikappservice – Ändringsarbeten i bostad – Ombyggnadsplan – Kostnadsberäkning – Avsteg från ombyggnadsplanen – Nödvändiga ändringsarbeten – Skäliga kostnader
16.4.2014
Kommunalärende – Återkallande av kommunstyrelses uppdrag – Fullmäktigeinitiativ – Fullmäktiges beslut att inte tillsätta ett tillfälligt utskott – Överklagbarheten av fullmäktiges beslut
11.4.2014
Förvaltningstvistemål mellan kommuner – Specialomsorger om utvecklingsstörda – Hemkommun – Minderårig ung person – Flyttning i syfte att bli självständig – Föräldrars flyttning till annan ort
8.4.2014
Kommunalärende – Antagning av budget – Reservering av anslag för en skolas verksamhet – Besluts överklagbarhet – Beslut som gäller beredning – Separat beslut om indragning av skola
4.4.2014
Rättshjälp – Biträdes arvode – I statsrådets förordning bestämt timarvode – Höjning av timarvode – Tidpunkten för ikraftträdandet av arvodesförhöjning – Avsaknad av övergångsbestämmelser – Fastställande av arvode efter förhöjning – Tidpunkten för åtgärden
25.3.2014
Markanvändning och byggande – Detaljplan – Sökande av ändring – Fullföljd av besvär – Krav på besvärstillstånd – Generalplan med rättsverkningar – Utredningsområde – Ett detaljplanområde på ett område där det finns en generalplan med rättsverkningar
18.3.2014
Inkomstskattelag – Avdrag av förluster – Ägarväxling – Undantagslov – Fastställt bokslut – Prövning av ansökan
6.3.2014
Besvärstid – Försenade besvär – Avvisning av besvär – Mottagningsbevis – Delfående – Söndag
14.1.2014
Taxitillstånd – Ändring av stationsplats – Uppdragsavtal
13.1.2014
Miljötillstånd – Behandling och återvinning av avfall – Förutsättningar för miljötillstånd – Planläggning – Konflikt med detaljplan – Detaljplan – Tillståndsvillkor – Kvartersområde för industri- och lagerbyggnader
7.1.2014
Kyrkobesvär – Ändring av församlingsindelning – Besvärsrätt – Kyrkoherde – Kaplan
7.1.2014
Offentlig upphandling – Behandlingstillstånd – Upphandling som grundar sig på ramavtal – Motivering av beslut om behandlingstillstånd
 
Publicerad 4.1.2018
Tillbaka till början |