Publicering av högsta förvaltningsdomstolens avgöranden

1. Högsta förvaltningsdomstolen publicerar sina mest betydande beslut (årsboksbeslut) som referat på sin webbplats.

2. Som årsboksbeslut publicerar högsta förvaltningsdomstolen referat av beslut som är av betydelse för lagens tillämpning i andra liknande fall eller annars av allmän betydelse.

3. Högsta förvaltningsdomstolen publicerar årsboksreferaten på sin webbplats samma dag som beslutet ges, om det inte av särskilda skäl är nödvändigt att göra det först senare.

4. Om publicering av ett referat besluter ordföranden för den session som avgjort ärendet.

5. Årsboksavgörandena numreras kronologiskt.

6. Referatet sätts upp av de ledamöter som avgjort ärendet. I referatet nämns årsboksnumret, sökorden, datum då beslutet getts, liggarnumret, diarienumret, rättsfrågan i sammandrag och tillämpade lagrum samt beskrivs ärendet i fråga. Högsta förvaltningsdomstolens beslut i ärendet refereras i den omfattning som behövs för att rättsfrågan ska framgå eller som annars är motiverad. Eventuella skiljaktiga meningar och föredragandens avvikande åsikt tas också med i referatet. I referatet nämns namnen på ordföranden och ledamöterna i den sammansättning som har avgjort ärendet samt föredragandens namn. Om ärendet i tidigare instans har behandlats av en domstol eller en besvärsnämnd nämns namnen på motsvarande personer i samband med det avgörandet.

7. I referatet nämns i allmänhet inte personernas namn, förutom om det är nödvändigt för att belysa den rättsfråga som utgjort grunden för publiceringen eller för att förstå referatet. Om ärendet är sekretessbelagt, får av det inte framgå parternas namn eller annat som kan röja vem ärendet gäller.

8. Referatet sätts upp på det språk på vilket beslutet ges, det vill säga finska eller svenska. Sökord och sammandrag sätts upp på bägge språken.

9. Högsta förvaltningsdomstolen kan också publicera så kallade korta referat. Ett kort referat innehåller det datum då beslutet getts, liggarnumret, diarienumret, sökord, ett sammandrag av beslutet eller ett sammandrag av en rättsfråga samt tillämpade lagrum. Beträffande korta referat iakttas i tillämpliga delar vad som ovan sagts om årsboksreferat.

På webbplatsen kan det dessutom publiceras andra avgöranden av allmänt intresse.

Detta direktiv för utgivning har fastställts vid högsta förvaltningsdomstolens kanslisession 2.12.2013 och det tillämpas från och med 1.1.2014.

 
Publicerad 28.1.2014