HFD:2016:170

Utlänningsärende – Återkallande av uppehållstillstånd – Brutet familjeband – Anknytningspersonens död – Proportionalitetsprincipen

Årsboksnummer: HFD:2016:170
Givet: 9.11.2016
Liggarnummer: 4697
Diarienummer: 2119/4/16
ECLI: ECLI:FI:HFD:2016:170

A hade ett fortsatt uppehållstillstånd på grund av äktenskap. Efter att A:s make avlidit i en arbetsolycka återkallade polisinrätttningen uppehållstillståndet för att det familjeband som låg som grund för uppehållstillståndet inte längre existerade.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att en juridisk förutsättning för att återkalla ett uppehållstillstånd i enlighet med 58 § 5 mom. i utlänningslagen var, att de villkor på grundval av vilka uppehållstillståndet beviljades, inte längre uppfylldes. Ifall denna förutsättning uppfylldes skulle ytterligare prövas om uppehållstillståndet, med beaktande av alla omständigheter i ärendet, skulle återkallas.

I prövningen skulle för det första proportionalitetsprincipen i enlighet med 5 § i utlänningslagen tas i beaktande. I prövningen skulle å ena sidan beaktas att en återkallelse av uppehållstillstånd bidrar till en balanserad immigration. Å andra sidan skulle de enskilda dragen och omständighterna i ärendet beaktas, bland annat orsaken till att villkoren för uppehållstilståndet inte längre uppfylldes, hur länge utlänningen hade vistats i Finland och dennes integrering, band till Finland samt hur en återkallelse skulle försvåra att upprätthålla banden till Finland.

Förarbetena till stadgandet som gällde återkallelse av uppehållstillstånd skulle även beaktas i prövningen. Enligt dem skulle uppehållstillståndet inte återkallas om familjebandet bröts av en orsak som inte berodde på sökanden och sökanden redan bosatt sig i Finland. Vidare kunde stadgandet om beviljande av fortsatt uppehållstillstånd efter att det familjeband som låg som grund för tillståndet har brutits, beaktas. Det stödde tolkningen att uppehållstillståndet inte ska återkallas om utlänningen har fast anknytning till Finland.

Den juridiska förutsättningen för att återkalla A:s uppehållstillstånd uppfylldes. Med beaktande av orsaken till att familjebandet brutits, A:s band till Finland och aktiva strävan till integrering, det faktum att förutsättningarna för A:s uppehållstillstånd skulle komma till ny prövning då uppehållstillståndet gick ut, förarbetena till 58 § 5 mom. i utlänningslagen och villkoren för att bevilja uppehållstillstånd då familjebanden brutits, skulle A:s uppehållstillstånd inte återkallas med stöd av 58 § 5 mom. i utlänningslagen. Det att A utan orimlig svårighet hade kunnat återvända till sitt hemland påverkade inte bedömningen.

 
Publicerad 9.11.2016